Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гипотеза

Читайте также:
  1. Билет №79. Гипотеза. Виды гипотезы. Доказательства и проверка.
  2. Волновые свойства частиц. Гипотеза де-Бройля, ее экспериментальное обоснование.
  3. Вопрос 5: Гипотеза пангенезиса. Преформизм и эпигенез. Современные представления о молекулярно-генетических механизмах онтогенеза. Теория информации.
  4. Вопрос 6: Гипотеза Жакоба и Моно о внутриклеточной регуляции. Дифференциация и интеграция в развитии. Избирательная активность генов.
  5. Генетическая гипотеза
  6. гипотеза
  7. Гипотеза
  8. Гипотеза (с примером задачи).
  9. Гипотеза де Бройля и ее связь с постулатами Бора.

2.аксиома

3.факт

4.теория

5.мәселе

90. Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз:

1.материя

2.субстанция

3.ақиқат

4.өлшем

5.норма

91. Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы:

1.идея,гипотеза, интуиция

2.парасат, саналық, интуиция

3.түйсік, қабылдау, елестету

4.ұғым ,пайымдау, елестету

5.субстрат, материя, болмыс

92. Жан Жак Руссоның философиялық толғаныстарының бірі:

1.ғылымдағы тоқырау

2.Адамның рухани бостандығы

3.бірнеше теориялардың қатар өмір сүруі

4.Адам тағдыры

5.Ақыл ойдың табиғи дамуына жол ашу

93. Философияның өзіндік ерекшелігі:

1.жинақталған білім

2.практикалық білім

3.қарапайым білім

4. жекек білім

5. нақты білім

94. Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін, ал, одан. . . .

1.теорияға

2. тексеруге

3.ақиқатқа

4.практикаға

5.әлемнің ғылыми картинасына

95. Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді не айрықшалайды?

1.жоғарғы күшке сену

2.изорекикалығы

3.қарапайымдылығы мен ақиқаттылығы

4.әдет ғұрыптар мен культтердің бар болуы

5.адамгершілік нормалардың басымдылығы

96.Аристотельдің таным жанында айтылған пікірлері қай кітапта?

1. Афина саясаты

2. Этикалық трактаттары

3. Метафизика

4. Жан туралы

5. Философиялық трактаттары

97.Үндістандағы арнайы жаттығуларды талап еткен ілім-

1. Веда

Йога

3. Миманса

4. Вайшешика

5. Санкхья

98.Қандай орта ғасырлық философтың айтуынша философия аяқталған жерде теология болды?

1. Авенариус

2. Скотт

Бонавентура

4. З.Фрейд

5. Р.Бэкон

99. Майевтика әдісін ұсынған философ:

1. Аристотель

2. Платон

3. Цицерон

4. Гераклит

Сократ

100. Экзистенциализм философияның бел ортасына.........қояды:

1. қоғамдық болмысты

Адам болмысын

3. табиғат болмысын

4. заттар болмысын

5. Рухани болмысын

 

 

101Қандай философиялық бағыт философияның бас проблемасы ретіндегі ұғынуды, түсінікті береді:

1. Неотомизм

Герменевтика

3. Феноменология

4. Логикалық позитивизм

5. Экзистенциализм

102. Мәдениетті символдар, белгілердің жүйесі деп қарастыратын ағым

Семиотика

2. функционализм

3. структурализм

4. гуманизм

5. социология

103. Білімнің 3 түрін: 1. Білім, ойлаудың негізгісі, 2. Жадылық білім, 3. Интуиция, деп кім бөлді?

Беркли

2. Юм

3. Спиноза

4. Фихте

5. Ньютон

104. И.Кант танымның қандай екі деңгейін көрсетті?

1. Сезiмдiк және иррационалдық

2.Сезімдік және рационалдық

3. Аксиологиялық және эмпиристiк

4. Логикалық және тәжiрибелiк

5. рационалдық және иррационалдық

105. Позитивизмнің эмпириокритицизм деген түрінің басты өкілдері кімдер?

1. Кун мен Фейерабенд

2. Рассел мен Витгенштейн

3. Шлик пен Карнап

4. Конт пен Спенсер

Мах пен Авенариус

106. Өмір философиясының Дильтей бойынша философия мен ғылымның арақатынасы қалай?

1. Ғылым философияға бағынады

2. Ғылым философияға қарсы

3. Ғылым философияның бiр бөлiгi

4. Философия ғылымдардың ғылымы

5. Ғылым мен философия тең

107. Ортағасырлық Европада таралған философиялық дүниетанымның типі:


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав