Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами

Організація банку являє собою досить складну процедуру та регулюється, як правило, загальним чи спеціальним (для банків) законодавством. В більшості країн необхідним є дозвіл на відкриття банку, але в ряді випадків засновники можуть обмежитись простою реєстрацією.

Структура банку, кількість відділів, спеціалізація служб, склад керівництва, розподіл повноважень і т. д. залежить від багатьох факторів і визначається економічною доцільністю.

Організаційна структура банку, як і в інших організаціях, має поділ по ієрархії зв’язку та, безпосередньо функціональному зв’язку. Стосовно ієрархії, то тут мається на увазі те, що на чолі установи стоїть керуючий філії, який несе відповідальність перед органом управління, а саме звітується перед центральним банком в особі Голови банку стосовно діяльності філії.

Голова правління банку організовує діяльність таким чином, щоб забезпечити:

1) діє без довіреності від імені Банку, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях і підприємствах;

2) здійснює оперативне керівництво діяльністю Правління Банку;

3) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку, які стосуються оперативно-господарської діяльності Банку, розробляються згідно вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради та Правління, затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Банку та порядок здійснення банківських операцій, видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;

4) вирішує питання підбору, підготовки і використання кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок оплати та заохочення працівників, приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

5) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим узгодженням Національного банку України;

6) вчиняє від імені Банку будь-які правочини, з урахуванням обмежень, встановлених діючим законодавством та Статутом;

7) видає довіреності;

8) здійснює інші дії правового та організаційного характеру, пов’язані з діяльністю Банку;

9) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб’єктів господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх статутних капіталах, якщо сума складає менше 10 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови Правління відповідно до підпункту «28» компетенції Наглядової Ради.

Голова правління Банком узгоджує діяльність усіх філій і пердставницт банку.

Решту працівників банку підпорядковуються голові правління банку; включаючи головного бухгалтера, начальників відділів, та спеціалістів.

Взаємодія з іншими підрозділами банку:

- підрозділи працюють у взаємодії з іншими структурними підрозділами філії чи відділення, з питань щодо його компетенції, на підставі відповідних внутрішніх нормативних та інших організаційно-розпорядчих документів, відповідно до встановленого у філії чи відділені порядку організації взаємодії структурних підрозділів;

- при здійсненні функцій і вирішенні поставлених завдань підрозділи погоджують із зовнішніми організаціями умови співробітництва, інші питання, що входять до їхньої компетенції, з наступним їх поданням керівництву для розгляду;

- за дорученням керівництва і відповідно до узгоджених банком умов взаємодії надає зовнішнім організаціям відповідну інформацію та документи;

- здійснює інші контакти з підрозділами філії чи відділення та із зовнішніми організаціями в межах компетенції підрозділів.

- надавати відповідальному працівнику інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та сприяти йому з питань проведення аналізу таких фінансових операцій.

Інформаційну базу фінансового планування діяльності комерційного банку складають результати фінансового аналізу. Він здійснюється фахівцями сектора фінансового аналізу, що входить до складу планово-бюджетного відділу, що тісно взаємодіють з бухгалтерією. Крім сектора фінансового аналізу, до складу планово-бюджетного відділу входить сектор управління прибутком і бюджетом. Казначейство – підрозділ, що займається фондуванням коштів банку і забезпеченням ліквідності. Казначейство тісно взаємодіє з відділом по управлінню фінансовими ризиками.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав