Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

INTERNET-ресурси

http://www.omsk.edu.ru

http://elibrary.rsl.ru

http://www.academia-moscow.ru/

http://vse-pro-geny.ru/

http://www.megabook.ru/

http://vse-pro-geny.ru/

http://www.megabook.ru/

http://www.medgenetics.ru/

http://www.biosafety.ru/

http://www.cbsafety.ru/

http://engrailed.narod.ru/

 

ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ

І. Питання до модулю №1

1. Поняття про генетичний аналіз та його окремі методи: гібридологічний, цитологічний, мутаційний, популяційний, онтогенетичний, молекулярно-генетичний.

2. Гаметогенез у тварин: сперматогенез та оогенез. Спорогенез (мікроспорогенез та мегаспорогенез), гаметогенез у рослин. Подібність та відмінність у розвитку статевих клітин у тварин і рослин.

3. Запліднення. Загальні та специфічні риси процесу запліднення у рослин і тварин.

4. Нерегулярні типи статевого розмноження: партеногенез, апоміксис, гіногенез, андрогенез.

5. Методи генетики. Гібридологічний метод, його характеристика та значення. Типи схрещувань. Поняття про реципрокне схрещування. Розщеплення при зворотньому та аналізуючому схрещуваннях. Значення аналізуючого схрещування.

6. Алельні гени. Типи взаємодії алельних генів, їх характеристика. Гомозиготність і гетерозиготність. Множинний лелізм.

7. Закони спадковості. Правило чистоти гамет. Тетрадний аналіз. Принципи спадковості. Цитологічний механізм розщеплення.

8. Умови, при яких відбувається успадкування ознак у відповідності з менделівськими формулами розщеплення. Причини відхилень від менделівських формул розщеплення.

9. Неалельні гени. Типи взаємодії неалельних генів, їх характеристика.

10. Каріотип. Мітоз. Фази мітозу. Типи мітозу. Клітинний цикл. Мітотичний індекс. Генетичне значення мітозу. Структура хромосом.

11. Мейоз. Типи редукції (мейозу): зиготичний, гаметичний, споровий, їх характеристика. Фази мейозу. Поділи мейозу. Фактори, що забезпечують комбінативну мінливість гамет і зигот. Генетичне значення мейозу. Роль комбінативної мінливості в єволюції та селекції.

12. Успадкування ознак, зчеплених із статтю, при гетерогаметності чоловічої та жіночої статей у реципрокних схрещуваннях. Успадкування кріс-крос. Характер успадкування ознак при нерозходженні статевих хромосом як доказ ролі хромосом у передачі спадкової інформації.

13. Первинні, вторинні, залежні від статі ознаки. Хромосомний механізм визначення статі, його типи.

14. Гомогаметна і гетерогаметна стать. Розподіл статевих хромосом під час мейозу. Особливості визначення статі у ссавців і людини. Нерозходження статевих хромосом у людини та його наслідки.

15. Визначення статі. Типи визначення статі. Особливості успадкування ознак, зчеплених із статтю, неповно зчеплених із статтю, обмежених статтю, залежних від статі. Теорії визначення статі.

16. Балансова теорія визначення статі. Статевий хроматин. Генетичні та цитологічні особливості статевих хромосом. Гінандроморфізм.

17. Кількісне співвідношення особин різної статі та його регуляція. Практичне значення регуляції співвідношення статей на прикладі тутового шовкопряда. Диференціація статі й роль гормонів у цьому процесі. Природне і штучне перевизначення статі.

18. Пенетрантність та експресивність генів. Норма реакції генотипу.

19. Нехромосомне успадкування ознак. Цитоплазматична спадковість. Мітохондрії та хлоропласти як носії генетичної інформації. Пластидна і мітохондріальна спадковість, її особливості.

20. Ознаки, що контролюються генами як цитоплазми, так і хромосом. Материнський ефект. Плазміди бактерій і бактеріофаги як носії генетичної інформації.

21. Особливості структури та функцій геному бактерій. Прототрофність та ауксотрофність. Концепція «один ген – один фермент» та її сучасна інтерпритація. Трансформація. Організація геному плазмід.

22. Особливості організації та будови геному вірусів і фагів. Трансдукція. Лізогенія.

23. Еволюція уявлень про ген. Сучасні уявлення про структурно-функціональну природу гена. Типи і мозаїчність генів еукаріотів. Надлишковість ДНК. Нестабільні генетичні елементи.

24. Головні етапи реалізації генетичної інформації від гена до ознаки. Центральна догма молекулярної біології.

25. Будова ДНК. Правило Чаргаффа. Реплікація ДНК як передумова передачі спадкової інформації, її етапи. Механізми реплікації у прокаріотів та еукаріотів.

26. Типи РНК у клітині. Транскрипція, її етапи. Ферменти транскрипції. Процесінг. Сплайсінг.

27. Генетичний код та його властивості. Біосинтез білка, його етапи. Ферменти трансляції.

28. Генна інженерія. Клітинна інженерія. Основні операції генної інженерії. Способи синтезу та одержання генів.

29. Одержання рекомбінантних молекул ДНК. Вектори для перенесення генів і фрагментів ДНК. Добір клітин з рекомбінантною ДНК.

30. Сучасні досягнення і перспективи розвитку генної інженерії та біотехнології.

31. Культура ізольованих клітин і тканин. Соматична гібридизація.

32. Фактори діференціальної активації генів. Процес клонування організмів. Еквівалентність і тотипотентність клітинних ядер.

33. Методи вивчення дії генів. Трансплантація ядер та частин зародків.

34. Сформулювати поняття: домінантність, рецесивність, генотип, фенотип, ген, алель, клон, гомогаметна стать, гетерогаметна стать, гемізиготність, статевий хроматин, гетерохроматин, еухроматин, хромосома, каріограма, каріотипування, кросинговер, кон’югація, бівалент, хіазма, хроматида, хромонема, хромомера, апоміксис, амфіміксис, партеногенез, андрогенез, гаплоїд, диплоїд, геном, гібрид, інтерфаза, каріогамія, локус хромосоми, плазмоген, пластом, полігени, політенія, реципрокні схрещування, бекрос, цитоплазматична стерильність, центроміра, гінандроморф, гаплодиплоїдія, реплікація, репарація, рекомбінація, генетичний код, структурний ген, регуляторний ген, промотор, оператор, супресор, оперон, інтрон, екзон, кодон, колінеарність, лізогенна бактерія, нуклеосома, зворотня транскрипція, плейотропія, процесінг, сплайсинг, псевдодомінування, пуф хромосом, рестриктаза, ревертаза, наддомінування, теломіра, супутник, тотипотентність, трансгресія, трансдукція, трансляція, трансформація, транскрипція.

35. Вміти розв’язувати генетичні задачі (перелік літератури, № 11).

36. Відповідати та запитання тестових завдань (перелік літератури, №10, 12).

ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ

Питання до модулю №2

1.Характерні особливості зчепленого успадкування ознак. Повне і неповне зчеплення. Мейотичний та мітотичний кросинговер. Соматичний мозаїцизм. Нерівний кросинговер. Кросинговер як показник сили зчеплення.

2.Методика визначення частоти кросинговеру. Одинарний і множинний кросинговер. Генетичні і цитологічні докази кросинговеру. Групи зчеплення.

3.Основні положення хромосомної теорії спадковості Т. Моргана. Визначення локалізації генів у хромосомах. Генетичні карти рослин, тварин та мікроорганізмів. Порівняння цитологічних і генетичних карт хромосом.

4.Вплив структури хромосом, статі та функціонального стану організма на частоту кросинговера. Вплив факторів зовнішнього середовища на кросинговер. Значення кросинговеру та рекомбінації генів в еволюції та селекції.

5.Генеалогічний метод генетики людини. Складання і аналіз родоводів.

6.Людина як об’єкт нгенетичних досліджень. Методи генетики людини та їх практичне використання.

7.Генетика груп крові систем АВО, резус, МN.

8. Мінливість. Класифікація та характеристика форм мінливості. Спадкова мінливість організмів як основа еволюції.

9. Комбінативна мінливість: механізм виникнення, значення для еволюції та селекції.

10. Мутаційна мінливість. Виникнення, класифікація та властивості мутацій.

11. Молекулярні механізми мутагенезу. Генні мутації. Множинний алелізм. Критерій алелізму.

12. Паралелізм мутацій. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості, його практичне використання.

13. Вроджені та спадкові дефекти людини. Хромосомні хвороби людини: механізм виникнення, патогенез, можливість успадкування.

14. Генні (молекулярні) хвороби людини: механізм виникнення, патогенез, типи успадкування, класифікація.

15 Медико-генетичне консультування, його цілі та задачі.

16. Поняття про популяцію. Види популяцій. Ідеальна панміктична популяція, її характеристики. Закон Харді-Вайнберга.

17. Фактори динаміки частот генів та генотипів у популяціях.

18. Генетична структура та динаміка автогамних популяцій. Ефективність добору у популяціях та чистих лініях.

19. Генетична структура та динаміка алогамних популяцій.

20. Природний добір, його форми. Генетичний тягар популяцій. Генетична гетерогенність та поліморфізм природних популяцій.

21. Предмет вивчення і завдання сучасної селекції. Поняття сорт, порода, штам. Значення еволюційного вчення Дарвіна для селекції. Вихідний матеріал, його значення для селекції.

22. Методи селекції, їх використання. Гібридизація, її типи. Причини несхрещуваності віддалених видів і стерильності віддалених гібридів, методи їх подолання.

23. Гетерозис. Гіпотези про явище гетерозису. Інбридинг. Одержання інбредних ліній. Практичне використання гетерозису. Виробництво гібридного насіння на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності.

24. Поліплоїдія. Одержання і використання поліплоїдів у селекції.

25. Штучний добір. Форми штучного добору та їх використання у селекції. Особливості добору у самозапильних і перехреснозапильних рослин. Клоновий добір.

26. Досягнення і перспективи розвитку сучасної селекції. Схема селекційного процесу.

27. Модифікаційна мінливість. Норма реакції генотипу. Фенокопії, морфози. Адаптивне значення модифікаційної мінливості.

28. Статистичний аналіз модифікаційної мінливості. Успадковуваність ознаки. Коефіцієнт успадковуваності. Варіаційний ряд та його характеристики.

29. Центри походження культурних рослин. Значення праць М.І.Вавілова для створення нового вихідного матеріалу для селекції.

30. Геномні мутації. Поліплоїдія та її типи. Особливості мейозу у поліплоїдів. Анеуплоїдія та гаплоїдія.

31. Визначити поняття: мутаген, антимутаген, транзиція, трансверсія, транспозиція, транслокація, дуплікація, інверсія, дефішенсі, делеція, цис-транс тест, мутагенез, трисомія, моносомія, нуллісомія, аберація, аддитивний ефект, автополіплоїдія, алополіплоїдія, амніоцентез, ампліфікація, амфідиплоїдія, анеуплоїдія, гаплоїдія, антиген, антикодон, аутосома, варіаційний ряд, ферментопатія, гемоглобінопатія, коагулопатія, гетерозис, інбридинг, тератоген, тотипотентність, морфоз, фенокопія, генокопія, унівалеит, панміксія, дрейф генів, популяційні хвилі, ефект засновника, поліморфізм, гетерогенність, генофонд, ізолят.

Основні поняття, якими повинен оволодіти студент в процесі вивчення курсу:

спадковість, мінливість, ген, генотип, фенотип, каріотип, геном, карiограма, гетерохроматин, еухроматин, хромосома, клітинний цикл, нуклеосома, гомозиготність, гетерозиготність, гемізиготність, гінандроморфізм, ген, домінантність, рецесивність, алель, кодомiнантнiсть, епістаз, полімерія, комплементарність, плейотропiя, аутосома, кросинговер, хіазма, група зчеплення, генетична карта, ДНК, РНК, цитоплазматична чоловіча стерильність, цис- транс тест, прототрофнiсть, ауксотрофнiсть, плазмiда, епiсома, космiда, лiзогенiя, трансформація, трансдукція, трансфекцiя, транскрипція, процесінг, сплайсінг, трансляція, генетичний код, оперон, генна інженерія, біотехнологія, вектор, соматична гібридизація, аберація, мутація, множинний алелiзм, реплікація, репарація, мутаген, антимутаген, поліплоїдія, мейоз, мітоз, гаплоїдiя, анеуплоїдiя, алополiплоїдiя, автополіплоїдія, варіаційний ряд, пенетрантнiсть, експресивність, фенокопiя, морфоз, тератогенез, популяція, генетична структура популяцій, генофонд, дрейф генів, селекція, вихідний матеріал, гетерозис, мутагенез, гібридизація, лінія, сорт, порода, штам.

ГЕНЕТИКА З ОСНОВАМИ СЕЛЕКЦІЇ

Питання до диференційованого заліку

1. Мінливість. Класифікація та характеристика форм мінливості. Спадкова мінливість організмів як основа еволюції.

2. Комбінативна мінливість: механізм виникнення, значення для еволюції та селекції.

3. Мутаційна мінливість. Виникнення, класифікація та властивості мутацій.

4. Молекулярні механізми мутагенезу. Генні мутації. Множинний алелізм. Критерій алелізму.

5. Паралелізм мутацій. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості, його практичне використання.

6. Вроджені та спадкові дефекти людини. Хромосомні хвороби людини: механізм виникнення, патогенез, можливість успадкування.

7. Генні (молекулярні) хвороби людини: механізм виникнення, патогенез, типи успадкування, класифікація.

8. Медико-генетичне консультування, його цілі та задачі.

9. Поняття популяція. Види популяцій. Ідеальна панміктична популяція, її характеристики. Закон Харді-Вайнберга.

10. Фактори динаміки частот генів та генотипів у популяціях.

11. Генетична структура та динаміка автогамних популяцій. Ефективність добору у популяціях та чистих лініях.

12. Генетична структура та динаміка алогамних популяцій.

13. Природний добір, його форми. Генетичний тягар популяцій. Генетична гетерогенність та поліморфізм природних популяцій.

14. Предмет вивчення і завдання сучасної селекції. Поняття сорт, порода, штам. Значення еволюційного вчення Дарвіна для селекції. Вихідний матеріал, його значення для селекції.

15. Методи селекції, їх використання. Гібридизація, її типи. Причини несхрещування віддалених видів і стерильності віддалених гібридів, методи їх подолання.

16. Гетерозіс. Гіпотези про явище гетерозісу. Інбридінг. Одержання інбредних ліній. Практичне використання гетерозісу. Виробництво гібридного насіння на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності.

17. Поліплоїдія. Одержання і використання поліплоїдів у селекції.

18. Штучний добір. Форми штучного добору та їх використання у селекції. Особливості добору у самозапильних і перехреснозапильних рослин. Клоновий добір.

19. Досягнення і перспективи розвитку сучасної селекції. Схема селекційного процесу.

20. Модифікаційна мінливість. Норма реакції генотипу. Фенокопії, морфози. Адаптивне значення модифікаційної мінливості.

21. Статистичний аналіз модифікаційної мінливості. Успадкованість ознаки. Коефіцієнт успадкованості. Варіаційний ряд та його характеристики.

22. Центри походження культурних рослин. Значення праць М.І.Вавілова для створення нового вихідного матеріалу для селекції.

23. Геномні мутації. Поліплоїдія та її типи. Особливості мейозу у поліплоїдів. Анеуплоїдія та гаплоїдія.

24.Методи генетики. Гібридологічний метод, його характеристика та значення. Типи схрещувань.

25.Алельні гени. Типи взаємодії алельних генів, їх характеристика. Гомозиготність і гетерозиготність. Алелізм.

26.Закони спадковості. Генетичний аналіз успадкування менделівських ознак. Правило чистоти гамет. Тетрадний аналіз. Принципи спадковості.

27.Полігібридне схрещування. Загальні формули розщеплення у другому гібридному поколінні при різній кількості пар ознак і при повному домінуванні.

28.Умови, при яких відбувається успадкування ознак у відповідності з менделівськими формулами розщеплення. Причини відхилень від менделівських формул розщеплення.

29.Неалельні гени. Типи взаємодії неалельних генів, їх характеристика. Множинна дія гена. Дискретність і цілісність генотипу.

30.Каріотип. Мітоз. Фази мітозу. Типи мітозу. Клітинний цикл. Мітотичний індекс. Генетичне значення мітозу. Структура хромосом.

31.Мейоз. Типи редукції (мейозу): зиготичний, гаметичний, споровий, їх характеристика. Фази мейозу. Поділи мейозу. Фактори, що забезпечують комбінативну мінливість гамет і зигот. Генетичне значення мейозу. Роль комбінативної мінливості в єволюції та селекції.

32.Гаметогенез у тварин. Спорогенез і гаметогенез у рослин. Процес запліднення.

33.Генеалогічний метод генетики людини. Складання і аналіз родоводів.

34.Визначення статі. Типи визначення статі. Особливості успадкування ознак, зчеплених із статтю, неповно зчеплених із статтю, обмежених статтю, залежних від статі. Теорії визначення статі.

35.Зчеплене успадкування і кросинговер. Закономірності зчепленого успадкування ознак. Хромосомна теорія спадковості. Групи зчеплення і хромосоми.

36.Генетичний аналіз кросинговеру. Принципи побудови генетичної карти хромосом. Генетична та цитологічна карти хромосом, їх порівняльна характеристика.

37.Пенетрантність та експресивність генів. Норма реакції генотипу.

38.Первинні, вторинні, залежні від статі ознаки. Хромосомний механізм визначення статі, його типи. Особливості визначення статі у ссавців і людини. Нерозходження статевих хромосом у людини та його наслідки.

39.Кількісне співвідношення особин різної статі та його регуляція. Методи штучного регулювання статі. Диференціація статі.

40.Нехромосомне успадкування ознак. Цитоплазматична спадковість. Мітохондрії та хлоропласти як носії генетичної інформації.Пластидна і мітохондріальна спадковість, її особливості.

41.Методи дослідження структури та функцій хондріому та пластому.

42.Ознаки, що контролюються генами як цитоплазми, так і хромосом. Материнський ефект. Плазміди бактерій і бактеріофаги як носії генетичної інформації.

43.Особливості структури та функцій геному бактерій. Прототрофність та ауксотрофність. Концепція «один ген – один фермент» та її сучасна інтерпритація. Трансформація. Організація геному плазмід.

44.Особливості організації та будови геному вірусів і фагів. Трансдукція. Лізогенія.

45.Еволюція уявлень про ген. Сучасні уявлення про структурно-функціональну природу гена. Типи і мозаїчність генів еукаріотів. Надлишковість ДНК. Нестабільні генетичні елементи.

46.Головні етапи реалізації генетичної інформації від гена до ознаки. Центральна догма молекулярної біології.

47.Будова ДНК. Правило Чаргаффа. Реплікація ДНК як передумова передачі спадкової інформації, її етапи. Механізми реплікації у прокаріотів та еукаріотів.

48.Типи РНК у клітині. Транскрипція, її етапи. Ферменти транскрипції. Процесінг. Сплайсінг.

49.Генетичний код та його властивості. Біосинтез білка, його етапи. Ферменти трансляції.

50.Генна інженерія. Клітинна інженерія. Основні операції генної інженерії. Способи синтезу та одержання генів.

51.Одержання рекомбінантних молекул ДНК. Вектори для перенесення генів і фрагментів ДНК. Добір клітин з рекомбінантною ДНК.

52.Сучасні досягнення і перспективи розвитку генної інженерії та біотехнології.

53.Культура ізольованих клітин і тканин. Соматична гібридизація.

54.Генетика онтогенеза. Розвиток організму як поступове розгортання його генетичної програми. Фактори діференціальної активації генів.

55.Процес клонування організмів. Еквівалентність і тотипотентність клітинних ядер.

56.Методи вивчення дії генів. Трансплантація ядер та частин зародків.

57.Людина як об’єкт нгенетичних досліджень. Методи генетики людини та їх практичне використання.

58.Генетика груп крові систем АВО, резус, МN.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 110 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав