Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

За кредитно-модульною системою

Читайте также:
  1. Ізолювальні костюми можуть бути оснащені автономною або шланговою системою подавання чистого повітря. У деяких з них температуру повітря під одягом можна регулювати.
  2. Розподіл балів за рейтинговою системою Форми і методи контролю оцінювання знань

Оцінюванню підлягають знання студентів, набуті під час засвоєння теоретичного навчального матеріалу та вміння їх застосовувати при відповіді на поставлені питання. Рейтингове оцінювання здійснюється у балах у відповідності до змісту і обсягу навчального матеріалу певної теми.

Для успішного рейтингового оцінювання з курсу філософії необхідно:

1. Опрацювати теоретичний матеріал а) питань, які викладаються під час лекцій; б) питань, які виносяться на самостійне вивчення (конспектування);

 

2. Стисло виконати письмові завдання, які подаються до кожного семінарського заняття. Якщо завдання стосується загально-теоретичних питань, відповідь має бути лаконічною, адекватною запитанню. Якщо завдання творче, відповідь має складатись не лише з посилань на літературні джерела, а й містити власне розуміння студентом даної проблеми.

 

3. Систематично вести конспект лекційних, семінарських та індивідуальних занять(згідно з навчальною програмою з філософії).

 

4. На семінарських заняттях і під час виконання індивідуальних завдань демонструвати високий рівень засвоєних знань та набутих вмінь.

Максимальну кількість балів поточного оцінювання за засвоєний навчальний матеріал з певної теми студент може отримати у разі виконання вище наведених пунктів 1–4.

 

Модульне оцінювання по закінченню змістового модуля (модульний контроль)проводиться у вигляді письмової контрольної роботи, частина якої складається з тестових завдань, частина із питань, аналогічних тим, які пропонувалися до семінарських занять чи для самостійного опрацювання.

Підсумкове модульне оцінюваннявизначається як сума балів, отриманих студентом при вивченні навчального матеріалу тем відповідного змістового модулю та балів отриманих за результатами модульного контролю.

Таблиця 2.8.1

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю для студентів денної форми навчання:

 

Вид діяльності Кількість рейтингових балів за одну одиницю Кількість одиниць Кількість рейтингових балів
1. Відвідування лекцій
2. Відвідування семінарських занять
3. Відповідь на семінарському занятті
4. Виконання завдання для самостійної роботи  
5. ІНДЗ
6. Модульна контрольна робота
 
Підсумковий рейтинговий бал
Екзамен
Коефіцієнт перерахунку 184:60=3,1

Таблиця 2.8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1 – 34     35 – 59 “незадовільно” (з обов’язковим повторним курсом) “незадовільно” (з можливістю повторного складання) F     FX
60 – 74 “задовільно” ED
75 – 89 “добре” CB
90 – 100 “відмінно” A

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”, подано у табл. 2.8.3.

 

Таблиця 2.8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

 


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША| ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав