Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ИНФОРМАЦИОНЫЙ БЛОК № 3.

1. Яка біологічна роль простагландинів?B

A. Дія на ЦНС

B. Регуляція клітинного метаболізму

C. Ензимна дія

D. Вплив на гормони та біологічно активні речовини

E. Джерело енергії

 

2. Які з наведених ліпопротеїнів характеризуються найвищим рівнем триацилгліцеролів?A

A. Хіломікрони

B. ЛПДНЩ

C. ЛПНЩ

D. ЛПВЩ

E. ЛППЩ

 

3. Який клас ліпопротеїнів плазми крові відіграє провідну роль у патогенезі атеросклерозу?E

A. Хіломікрони

B. ЛПДНЩ

C. ЛППЩ

D. ЛПВЩ

E. ЛПНЩ

 

4. Антиатерогенними факторами в організмі людини є:E

A. Хіломікрони

B. ЛПНЩ

C. Жовчні кислоти

D. ЛПДНЩ

E. ЛПВЩ

 

5. Які з перелічених груп ліпідів найчастіше зазнають пероксидного окиснення?B

A. Низькомолекулярні насичені жирні кислоти

B. Поліненасичені жирні кислоти

C. ЛПВЩ

D. Хіломікрони

E. Холестерол

 

6.Надмірна інтенсифікація процесів пероксидного окиснення ліпідів:D

A. Знижує проникність клітинних мембран

B. Посилює роботу систем активного транспорту

C. Підвищує біосинтез білка

D. Порушує процеси проліферації

E. Підвищує швидкість клітинного поділу

 

7. У пацієнта з тривалою гіперхіломікронемією найбільш ймовірним є спадкове порушення синтезу:E

A. Апопротеїну А

B. Апопротеїну В

C. Фосфоліпази

D. Холестеринестерази

E. Ліпопротеїнліпази

 

8. При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Яка з перелічених речовин може запобігати цьому процесу?E

A. Аскорбінова кислота

B. Глюкоза

C. Гліцерин

D. Цитрат

E. Метіонін

 

9. Під час обстеження в сироватці крові хворого виявлено підвищений вміст ліпопротеїнів низької щільності. Яке захворювання можна очікувати у цього хворого?B

A. Запалення легень

B. Атеросклероз

C. Гастрит

D. Гострий панкреатит

E. Ураження нирок

 

10. Чоловік віком 67 років хворіє на атеросклероз судин головного мозку. Під час обстеження виявлена гіперліпідемія. Вміст якого класу ліпопротеїнів у плазмі крові найбільш вірогідно істотно підвищений?D

A. Ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ)

B. Комплексів жирних кислот з альбумінами

C. Хіломікронів

D. Ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ)

E. Ліпопротеїнів дуже низької щільності(ЛПДНЩ)

 

11. Дитина віком 5 років скаржиться на періодичний біль в животі. На шкірі – ксантомні бляшки. При обстеженні виявлено гепатоспленомегалію. Сироватка крові – каламутна натще. Вміст холестеролу – 4,3 ммоль/л, загальних ліпідів – 18 г/л. Для уточнення діагнозу призначений електрофорез ліпопротеїнів крові. Підвищення концентрації яких ліпопротеїнів в крові слід очікувати після проведення електрофорезу?E

A. ЛПВЩ

B. ЛППЩ

C. Хіломікронів

D. ЛПНЩ

E. ЛПДНЩ

 

12. У крові хворих на цукровий діабет підвищується вміст вільних жирних кислот. Причиною цього може бути:E

A. Накопичення в цитозолі пальмітоїл-КоА

B. Активація утилізації кетонових тіл

C. Активація синтезу аполіпопротеїнів А-1, А-2, А-4

D. Зниження активності фосфатидилхолін-холестерин-ацилтрансферази плазми крові

E. Підвищення активності тригліцеридліпази адипоцитів

 

13. При ненадходженні чи недостатньому утворенні в організмі людини ліпотропних факторів у неї розвивається жирове переродження печінки. Яку з наведених речових можна віднести до ліпотропних?E

A. Жирні кислоти

B. Піридоксин

C. Триацилгліцериди

D. Холестерол

E. Холін

 

14. У працівника хімчистки виявлена жирова дистрофія печінки. Порушення синтезу якої речовини в печінці може призвести до такої патології?B

A. Тристеарингліцерату

B. Фосфатидилхоліну

C. Фосфатидної кислоти

D. Сечовини

E. Фолієвої кислоти

 

15. У хворого на цукровий діабет виявлено підвищення вмісту ЛПДНЩ і триацилгліцеридів. Вміст холестеролу і ЛПВЩ – в межах норми. Про який тип гіперліпопротеїнемії свідчать такі зміни досліджуваних показників?D

A. ІІ тип

B. V тип

C. ІІІ тип

D. ІV тип

E. ІІ б тип

 

16. Внаслідок тривалого споживання жирної їжі у хворого розвинулась аліментарна гіперліпемія, яка здебільшого може бути наслідком підвищення вмісту:E

A. Фосфоліпідів

B. Холестерину

C. Гліколіпідів

D. Хіломікронів

E. Тригліцеридів

 

17. Хворий після споживання жирної їжі відчуває нудоту, млявість; з часом з’являються ознаки стеатореї. Вміст холестерину в крові – 9,2 ммоль/л, реакція сечі на жовчні кислоти – позитивна. Причиною такого стану є нестача:A

A. Жовчних кислот

B. Тригліцеридів

C. Жирних кислот

D. Фосфоліпідів

E. Хіломікронів

 

18. В результаті лабораторного обстеження крові хворого, взятої натще, виявлено, що сироватка має білуватий колір, вміст загальних ліпідів – 20 г/л, холестерину – 9 ммоль/л. Після центрифугування сироватки на її поверхні утворюється біла плівка, що свідчить про підвищення в крові вмісту хіломікронів. Зниження активності якого ензиму може спричинити таке явище? E

A. Ліпази підшлункової залози

B. Панкреатичних фосфоліпаз

C. Лецитинхолестеринацил-трансферази

D. Ліпази жирової тканини

E. Ліпопротеїнліпази крові

 

19. Скарги та об’єктивні дані дають змогу припустити наявність у жовчному міхурі хворого запального процесу, порушення колоїдних властивостей жовчі, ймовірність утворення жовчних каменів. Накопичення переважно яких речовин може спричинити їх утворення?E

A. Уратів

B. Оксалатів

C. Хлоридів

D. Фосфатів

E. Холестеролу

 

20. Яке з перерахованих порушень жирового обміну відбувається в жировій тканині?A

A. Ожиріння

B. Стеаторея

C. Кетоз

D. Ретенційна гіперліпемія

E. Жирова інфільтрація печінки

 

21. В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, зокрема супероксидний аніон-радикал О2-. Цей аніон інактивується іонами водню (Н+) за допомогою ензиму:E

A. Каталази

B. Пероксидази

C. Глутатіонпероксидази

D. Глутатіонредуктази

E. Супероксиддисмутази

 

22. Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним з основних механізмів ушкодження структури та порушення функції клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:E

A. Гіповітаміноз В1

B. Гіпервітаміноз В1

C. Гіповітаміноз В12

D. Гіпервітаміноз В12

E. Гіповітаміноз Е

 

23. Для лікування парадонтозу застосовують антиоксиданти природного та штучного походження. Яку з наведених природних сполук використовують як антиоксидантний засіб?E

A. Тіамін

B. Глюконат

C. Піридоксин

D. Холін

E. Токоферол

 

24. У крові пацієнта, який зазнав радіаційного впливу, виявили підвищений вміст малонового діальдегіду, що свідчить про активацію пероксидного окиснення ліпідів. Цей процес може спричинити деструкцію біологічних мембран внаслідок:E

A. Окиснення холестерину

B. Зміни структури транспортних білків

C. Руйнування вуглеводних компонентів

D. Активації Nа++-АТФази

E. Деградації фосфоліпідів

 

25. Хворому віком 65 років з ознаками загального ожиріння та небезпекою жирової дистрофії печінки рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами. Вміст якої речовини у раціоні має найбільше значення у данному випадку?E

A. Холестерин

B. Вітамін С

C. Гліцин

D. Глюкоза

E. Метіонін

 

26. Скарги та об’єктивні дані дозволяють припустити наявність у хворого запального процесу в жовчному міхурі, порушення колоїдних властивостей жовчі, імовірність утворення жовчних каменів. Що головним чином може спричинити утворення каменів?E

A. Хлориди

B. Урати

C. Фосфати

D. Холестерин

E. Оксалати

 

27. У хворого через наявність каменя у загальній жовчній протоці припинилося надходження жовчі у кишку. Порушення якого процесу спостерігається при цьому?E

A. Всмоктування вуглеводів

B. Перетравлювання білків

C. Перетравлювання вуглеводів

D. Всмоктування білків

E. Перетравлювання жирів

 

28. Під час дослідження плазми крові пацієнта через 4 год. після споживання жирної їжі встановлено, що вона є каламутною. Найбільш імовірною причиною даного стану є підвищення концентрації в плазмі:B

A. Холестерину

B. Хіломікронів

C. ЛПВЩ

D. ЛПНЩ

E. Фосфоліпідів

 

29. За активністю яких ензимів оцінюють надійність антиоксидантного захисту?D

A. Пепсину, трипсину, хімотрипсину

B. Аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази

C. Ліпази, фосфоліпази, холестеролестерази

D. Супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, каталази

E. Лужної та кислої фосфатази

 

30. Про що може свідчити підвищена концентрація малонового диальдегіду?B

A. Збільшення кількості вітаміну Е

B. Активацію ПОЛ та руйнування клітинних мембран

C. Підвищення активності ензимів антиоксидантного захисту

D. Зниження вмісту дієнових кон’югатів

 

 

31. Який вміст ЛПНЩ в плазмі крові здорової людини?A

A. 35 – 55 од.

B. 15 – 22 од.

C. 60 – 83 од.

D. 102 – 117 од.

E. 7 – 29 од.

 

32. На чому грунтується метод визначення ЛПНЩ?A

A. На здатності осаджуватися в присутності кальцію хлориду та гепарину

B. На здатності реагувати з барію хлоридом та випадати в осад

C. На здатності реагувати з солями кобальту з у творенням забарвлених комплексних солей

D. На здатності відновлювати фосфатвольфрамовий реактив

E. На здатності взаємодіяти з діазореактивом з утворенням сполуки рожевого кольору

 

33. У хворого в плазмі крові підвищений рівень ліпопротеїдів низької густини та ліпопротеїдів дуже низької густини. Про наявність якої патології свідчать ці зміни?D

А. Гастрит

В. Лейкоз

С. Артоз

D. Атеросклероз

Е. Подагра

 

34. На початкових стадіях синтезу холестерину з ацетил-КоА утворюється: В

A. Малонова кислота

B. Мевалонова кислота

C. Фосфатидна кислота

D. Молочна кислота

E. Піровиноградна кислота

 

35. Холестерин виконує в організмі наступні функції (вкажіть неправильну відповідь): D

A. Компонент клітинних мембран

B. Субстрат для синтезу жовчних кислот

C. Субстрат для синтезу вітаміну D3

D. Енергетичний субстрат

E. Субстрат для синтезу стероїдних гормонів

 

36. Атерогенними факторами, що містять багато холестерину, є: С

A. Хіломікрони

B. α-ліпопротеїни

C. β-ліпопротеїни

D. Пре-β-ліпопротеїни

E. Альбуміни

 

37. Хворому, 65 років, з ознаками загального ожиріння, небезпекою жирової дистрофії печінки рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами. Вміст якої речовини у раціоні має найбільше значення у даному випадку? E

A. Холестерину

B. Вітаміну С

C. Гліцину

D. Глюкози

E. Метіоніну

 

38. У хворого на атеросклероз, що переніс інфаркт міокарда, в плазмі крові виявлено порушення співвідношення фракцій ліпопротеїнів. Концентрація яких ліпопротеїнів знижена при даній патології? С

A. ЛПДНЩ

B. ЛПНЩ

C. ЛПВЩ

D. Хіломікронів

E. Холестерину

 

39. У хворого після курсу лікування атеросклерозу і дотримання дієти в плазмі крові зріс рівень антиатерогенних ліпопротеїнів. Назвіть їх. D

A. ЛПНЩ

B. ЛПДНЩ

C. ЛППЩ

D. ЛПВЩ

E. Хіломікрони

 

40. При дослідженні плазми крові пацієнта через 4 години після приймання ним жирної їжі встановлено, що вона є каламутною. Найбільш ймовірною причиною даного стану є підвищення концентрації в плазмі: B

A. ЛПВГ

B. Хіломікронів

C. ЛПНГ

D. Холестерину

E. Фосфоліпідів

 

41. Який з наведених класів ліпопротеїнів плазми крові містить найвищий рівень холестерину? B

A. Хіломікрони

B. ЛПДНЩ

C. ЛПНЩ

D. ЛПВЩ

E. Сироватковий альбуміно-асоційований ліпід

 

42 При ненадходженні чи недостатньому утворенні в організмі людини ліпотропних факторів у неї розвивається жирове переродження печінки. Які з наведених речовин можна віднести до них? E

A. ВЖК

B. Піридоксин

C. Триацилгліцериди

D. Холестерин

E. Холін

ИНФОРМАЦИОНЫЙ БЛОК № 3.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.061 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав