Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридична природа екологічної експертизи.

Читайте также:
  1. Абсолютная идея отождествляет природу. Природа - это инобытие абсолютной идеи.
  2. Аналітична обробка матеріалів екологічної експертизи.
  3. Бактериоцины: химическая природа и свойства; значение для бактерий; практическое использование бактериоциногенных штаммов
  4. Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.
  5. Биосоциальная природа человека.
  6. Введение. Биосоциальная природа человека и экология.
  7. Види екологічної безпеки
  8. Висновки екологічної експертизи
  9. Вопрос: Понятие и правовая природа брака, порядок его заключения по законодательству РФ.
  10. Гегорафия и природа Эстонии

Екологічна експертиза (ЕЕ) - це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань i об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевих екологічних дослідженнях, аналізі й оцінці передпланових, проектних i інших матеріалів чи об'єднань, реалізація i дія яких може негативно впливати чи впливає на стан навколишнього природного середовища i здоров'я людей. Екологічна експертиза спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої i фактичної діяльності нормам i вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональному використанню i відтворенню природних pecypciв, створенню екологічної безпеки.

Метою ЕЕ є запобігання негативному впливу антропогенноїі діяльності на стан навколишнього середовища i здоров'я населення, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях i об’єктах.

ЕЕ ґрунтується на концепції прийнятного ризику i реалізує концепцію управління ризиком - тобто процесу прийняття рішень, у яких оцінюється екологічний ризик i можливості його попередження.

Основними принципами ЕЕ є:

- гарантія безпечної життєдіяльності;

- збалансованість економічних, екологічних, медико-біологічних i соціальних інтересів;

- наукова обґрунтованість i незалежність, об'єктивність i гласність, варіантність i превентивність;

- державне регулювання;

- доцільність реалізації об’єктів експертизи;

- законність.

Відповідно Національній пpoгpaмi охорони навколишнього середовища i раціонального використання природних pecypciв при виборі пріоритетних повинні враховуватися такі критерії і фактори:

- поліпшення стану здоров’я населення, пов'язане з якістю навколишнього середовища й умовами життєдіяльності;

- втрати виробництва, обумовлені збитком чи руйнуванням фізичного капіталу;

- поліпшення стану навколишнього середовища, що може стати причиною можливої загибелі біосфери;

- еколого-економічна ефективність природоохоронних заходів.

Основні завдання екологічної експертизи:

- визначення ступеня екологічного ризику i безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;

- організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об’єктів ЕЕ;

- встановлення відповідності об’єктів ЕЕ вимогам екологічного законодавства, санітарним нормам, будівельним нормам i правилам;

- оцінка впливу діяльності об’єктів;

- ЕЕ впливу на стан навколишнього середовища, здоров'я людей i якість природних pecypciв;

- оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості i достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища i здоров'я людей;

- підготовка об’єктивних, вceбічно обґрунтованих висновків ЕЕ.

Основою впровадження процедури екологічної експертизи в Україні, як і в будь-якій іншій державі, є законодавча регламентація цього питання. Обов'язковість здійснення екологічної експертизи визначена Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Законом України "Про екологічну експертизу".

Важливе місце в системі українського екологічного законодавства посідає Закон України "Про екологічну експертизу", головним завданням якого є регулювання суспільних відносин в галузі проведення екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави. Закон передбачає проведення державної, громадської та інших форм екологічної експертизи.

Відповідно до цього закону, державній екологічній експертизі підлягають: державні інвестиційні програми розміщення і розвитку окремих об'єктів народного господарства; проекти генеральних планів розвитку і реконструкції населених пунктів, а також схеми районного планування й облаштування промислової забудови; техніко-економічні обґрунтування та проекти нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення діючих підприємств; проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення економічної безпеки; документація з впровадження нової техніки, технологій, матеріалів та речовин.

Під час проведення екологічної експертизи необхідно дотримуватися основних принципів чітко окреслених законом.

Нормативно-методичною базою процедури є "Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи", затверджена наказом Мінекобез-пеки від 07.06.95р., № 55 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.07.97р. за № 214/750 (додаток 1). Інструкція регламентує порядок організації і безпосереднього проведення державної екологічної експертизи органами Мінекобезпеки України і призначена для використання його еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами та організаціями. В ній дається розмежування компетенції еколого-експертних органів системи Мінекології.

Загрузка...

Постановою КМУ "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" (від 27.07.95. №554) затверджується Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, для яких здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим.

Постановою КМУ "Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи" (від 13.06.96. №644 із змінами та доповненнями від 18.01.99. №57). затверджуються нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи екологічних програм і проектів, в тому числі передпланової та передпроектної документації.

Постановою КМУ "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" (від 17.08.98. №1308) встановлюється Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи. До проектів будівництва належить передпрое-ктна документація (техніко-економічні обґрунтування і техніко-економічні розрахунки інвестицій, ескізні проекти) і проектно-кошторисна документація (проекти, робочі проекти, робоча документація) для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств.

В Порядку даються процедура визначення вартості проведення комплексної держекоекспертизи та її складових, терміни її здійснення. У розвиток даного Порядку розроблені і введені в дію Правила організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.

Постанова КМУ висвітлює питання "Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу" від 31.18.95 за №870 із змінами та доповненнями від 18.01.99 за №57. Дія цього Порядку не поширюється на інвестиційні програми та проекти будівництва, які є об'єктами комплексної державної експертизи. Порядок установлює умови і правила передачі документації на державну екологічну експертизу. Він є обов'язковим для замовників держекоекспертизи на території України і для еколого-експерт-них підрозділів Мінекології та його органів на місцях.

Типове положення про експертні (консультативні) ради екологічної експертизи (затверджене Мінекобезпеки 26.09.95.) було розроблене відповідно до вимог статті 26 Закону України "Про екологічну експертизу", з метою забезпечення максимально широкого врахування різних точок зору і різних підходів до оцінки проектної документації, комплексності і всебічності експертних оцінок. Через відсутність практичної потреби у ньому, на даний час не застосовується.

Правила організації виконання комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва (затверджені наказом Держбуду України від 04.03.99 за №51, зареєстровані Мінюстом України 20.04.99 за №247/3540, визначають порядок проходження документації під час проведення комплексної державної експертизи загальнодержавних, республіканських, галузевих, регіональних та місцевих інвестиційних програм і проектів будівництва і розроблені з метою встановлення взаємодії виконавців комплексної державної експертизи.

Лист Мінекобезпеки України "Вимоги щодо розгляду матеріалів попереднього погодження місць розташування об'єктів господарської діяльності регіональними органами Мінекобезпеки України", затверджені Міністерством від 11.05.98 за №9/2-4-431 зобов'язує місцеві природоохоронні органи при розгляді матеріалів попереднього погодження місць розташування об'єктів забезпечувати безумовне дотримання вимог природоохоронного законодавства України, посилити контроль за охороною і раціональним використанням земельних ресурсів. В ньому ж дається орієнтовний перелік документів, що, як правило, мають входити до складу землевпорядної справи попереднього погодження місць розташування об'єктів.

Інструктивний лист Мінекобезпеки України "Про Комплексну державну експертизу" від 04.11.99 за №9-4-832 дає роз'яснення щодо зміни порядку договірних відносин між виконавцями держекоекспертизи та замовниками, у зв'язку із впровадженням системи Комплексної державної експертизи. Також наводиться перелік екологічних програм і проектів, які не підлягають комплексній державній експертизі.

Інструктивним листом Мінекобезпеки України "Про сучасні аспекти здійснення держекоекспертизи" від 10.12.99 за. №9-4-926 даються роз'яснення (головні вимоги) стосовно взаємодії місцевих служб Укрінвестекспертизи та Мінекобезпеки у рамках комплексної державної експертизи.

Лист Держбуду України "Про документи з питань комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва" від 24.04.99 за №7/338 регламентує наступне. З метою надання практичної допомоги замовникам, виконавцям державної експертизи, проектним організаціям при проведенні комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва Держбуд України підготував комплект документів: зразки форм договорів, акту здавання-прийняття комплексної державної експертизи, переліки служб Укрінвестекспертизи та інших експертних органів.

Ці законодавчі і нормативні акти забезпечують гарантії виконання екологічної експертизи у процесі прийняття господарських рішень і сприяють підвищенню якості і обґрунтованості проектних рішень.

Передбачається вдосконалення законодавства з екологічної експертизи за такими аспектами:

- Удосконалення законодавчого забезпечення еколого-експертної діяльності органів Мінекобезпеки України, для чого передбачається, з урахуванням досвіду практичної організації та проведення державної екологічної експертизи, внесення відповідних змін до Закону України "Про екологічну експертизу".

- Розширення інструктивно-методичної бази здійснення державної екологічної експертизи, зокрема підготовка і впровадження Інструкції по проведенню державної екологічної експертизи матеріалів, реєстрації пестицидів і агрохімікатів.

- Сприяння (методичне, фінансове, організаційне) спеціалізованим організаціям у розробці державних будівельних норм України з питань складу і змісту екологічної експертизи.


 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав