Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.

Читайте также:
  1. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  2. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  3. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  4. Буття матеріального. Сутність матерії та форми її існування.
  5. Вартісна оцінка та її сутність.
  6. Введення в економіку. Сутність, предмет і методи економічної теорії.
  7. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів.
  8. Визначте сутність, напрямки та перспективи розвитку генетичної інженерії.
  9. Витрати на виробництво продукції: сутність, види, рахунки для обліку та їх характеристика

Функції держави - Видатки бюджету

Управлінська - державне управління; - судова влада і прокуратура; - правоохоронні органи і служба безпеки; - фінансові і митні органи; - міжнародні відносини

Оборонна - національна оборона

Соціальна - соціальний захист і соціальне забезпечення населення

Економічна - економічна діяльність держави.

51.Економічні відносини,пов’язані з формуванням, розподілом і використанням централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів для виконання функцій та завдань господарюючих суб’єктів – це… Предмет науки про фінанси

52.Сукупність фінансових відносин на різних рівнях економічної системи: загальнодержавному, регіональному і на рівні окремих суб’єктів господарювання – це… Предмет фінансової науки 53.Грошові накопичення і доходи,що створилися в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП і національного багатства та зосереджені у відповідних фондах або в нефондовій формі для забезпечення безперервного процесу виробництва, задоволення суспільних потреб – це… Фінансові ресурси

54.Фінансова система розглядається з двох боків: за внутрішньою структурою й організаційною будовою.

55.Сукупність фінансових органів та інститутів, які керують грошовими потоками в економіці та характеризують систему управління фінансами в країні – це… Фінансова система

56. Базовою сферою фінансової системи є фінанси підприємств і організацій, які представлені сукупністю економічних відносин, виникаючих в реальному грошовому обороті при формуванні, розподілі і використанні децентралізованих фондів фінансових ресурсів підприємств і організацій. 57. До органів управління фінансовою діяльністю в Україні належать…..

58. До фінансових установ (інституцій) належать: Міністерство фінансів, Державна податкова адміністрація, Державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рахункова палата, Аудиторська палата, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Українська державна інноваційна компанія та інші.

59. Державні фінанси складається з таких ланок: Фінансова система України як предмет дослідження фінансового права складається з таких основних ланок (елементів):

• державний бюджет;

• місцеві фінанси;

• фінанси державних підприємств, установ та організацій;

• спеціальні цільові фонди;

• державний кредит.

60.Фінансовий ринок як сфера фінансової системи включає такі ланки…. ринок грошей, кредитних ресурсів, цінних паперів і фінансових послуг.

Ринок грошей являє собою ринок короткострокових боргових зобов’язань, сферу, де їх можна купити.

Ринок кредитних ресурсів є формою залучення тимчасово вільних коштів на інвестиційні та інші потреби.

Ринок цінних паперів — це мобілізація коштів на потреби господарської діяльності через випуск і реалізацію цінних паперів, які є гарантом повернення вкладених коштів і одержання доходу.

Ринок фінансових послуг є сукупністю різноманітних форм мобілізації й переміщення фондів фінансових ресурсів із вільного обігу в сфери інвестиційного прикладання. Фінансові послуги можуть мати ознаки кредитних операцій, операцій оренди та страхування.

61.Фінанси суб’єктів господарювання включають такі ланки…. фінанси комерційних підприємств і організацій, фінанси некомерційних установ і організацій.

62.Визначення цілей, завдань, на вирішення яких спрямовується процес формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів – це… фінансова політика

63.Довготривалий курс фінансової політики, розрахований на перспективу це. Фінансова стратегія

64.Обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій – це… збір

65.Фінансова політика, що спрямована на розв'язання завдань конкретного етапу розвитку суспільства - це… Фінансова тактика

66.Сукупність фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства – це… Фінансовий механізм

67.Перерахувати складові фінансової політики:… 1. Бюджетна політика.2. Податкова політика.3. Грошово-кредитна політика.4. митна.5. Боргова.6. інвестиційна.

68.Инструменти впливу фінансів на економіку – це… Фінансова глобалізація

69.Діяльність зі складання планів формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб'єктів господарювання, їх корпоративних об'єднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць, країни в цілому – це… Фінансове планування

70.Принцип наукової обґрунтованості фінансового планування має базуватися на…. системних знаннях про закономірності розвитку економіки; враховує реалії економічного, політичного і соціального життя країни, вітчизняний і світовий досвід, а також використовує систему наукових методик і методів.

71.До зведених фінансових показників належать:……. загальний обсяг фінансових ресурсів, обсяги доходів і видатків бюджету, обсяг грошових нагромаджень в економіці та ін.

72.План формування і використання фінансових ресурсів – це… один з основних видів поточного фінансового плану підприємства, що завершує процес цього планування.

92.Зведені фінансові плани поділяються на… на загальнодержавні, плани окремих господарських об'єднань і територіальні.

93. За тривалістю дії розрізняють такі фінансові плани…… перспективні фінансові плани (складаються на період понад один рік); поточні (складаються на один рік); оперативні (складаються на квартал, місяць).

94.розповсюджені види фінансових планів.. 1. Баланс доходів і видатківскладається на підприємствах. 2. Платіжний календар – це оперативний фінансовий план. 3. Бізнес-план – план реалізації певного проекту або угоди.4. Кошториси доходів і видатків складають установи невиробничої сфери і, в першу чергу, бюджетні організації.

95.Перерахувати види кошторисів:

1) індивідуальні(єдиний кошторис доходів і видатків) це фінансові плани окремих бюджетних установ; 2) загальні кошториси складаються по однотипних бюджетних установах (школах, лікарнях); 3) кошториси на проведення централізованих заходів (змагань, конкурсів, олімпіад); 4) зведені – це зведені в єдині індивідуальні кошториси та кошториси на проведення централізованих заходів в розрізі окремого міністерства. 5. Бюджети, як фінансові плани на рівні держави або її окремих територіальнихформувань, завжди мають дві частини – дохідну і видаткову.

96. Певні обмеження на витрати в інтересах держави, підприємця або громадянина – це Ліміт

97. Засіб матеріального впливу на винних у порушенні законодавства, угод або чинних правил – це штраф

98. Залежно від суб'єктів, що здійснюють фінансовий контроль та характеру контрольної діяльності, розрізняють наступні його види:…… Державний фінансовий контроль, Громадський (суспільний),Аудит

99. Державний фінансовий контроль здійснюють –державні органи влади і управління

100. Незалежний зовнішній фінансовий контроль, заснований на комерційних засадах – це аудит

101.Залежно від джерел інформації й методики виконання контрольних дій фінансовий контроль поділяють -документальний і фактичний

102. Залежно від місця здійснення фінансового контролю виділяють такі його види - безпосередньо на місці, дистанційний.

103.Контрольні заходи, які здійснюються ззовні та охоплюють усю систему державних органів – це зовнішній контроль

104.Перерахувати види фінансового контролю залежно від взаємовідносин об’єкта і суб’єкта контролю- зовнішній та внутрішній.

105. Перерахувати форми фінансового контролю - попередній поточний наступній

106. Основними методами фінансового контролю є -перевірка,нагляд,ревізія,обстеження

107. Економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі відтворення – це фінансове підприємство

108.Принципи організації фінансів суб’єктів господарювання…

· саморегулювання господарської та фінансової діяльності;

· самоокупність і самофінансування

· розмежування джерел формування капіталу на власні й позичені;

· наявність фінансових резервів.

109. Розрізняють такі форми власності: приватна,акціонерна, колективна,державна

110,Суб'єктами приватної власності є фізичні та юридичні особи

111.Розрізняють такі основні складові фінансових ресурсів підприємства -прибуток; амортизаційні відрахування

112.До бюджетних асигнувань відносять- територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

113.Перерахувати функції податків - фіксальна,регулююча

114. Обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податків у встановленому порядку і термінах – це податковий кодекс

Регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України-бюджетний процес

116. Перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною – це бюджетній дефіцит

117. Джерелами покриття бюджетного дефіциту можуть бути: державні позики,емісія

118. Методи покриття бюджетного дефіциту є такими -без емісійний та емісійний

119. Державний кредит як фінансова категорія виконує такі функції розподільну,регулюючу,контрольну

120. Сума заборгованості держави перед внутрішніми і зовнішніми кредиторами – це державний борг

121. Структурно державний борг поділяється на- внутрішній зовнішній

122. Під час встановлення податку обов'язково визначаються такі елементи:

•об'єкт оподаткування;

•база оподаткування;

•ставка податку;

•порядок обчислення податку;

•податковий період;

•строк та порядок сплати податку;

•строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 102 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав