Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Буття матеріального. Сутність матерії та форми її існування.

Читайте также:
  1. Cущность, виды, источники формирования доходов. Дифференциация доходов населения.
  2. I. Предпосылки формирования философии НВ.
  3. I. Сопровождение перехода на новый образовательный уровень (обучение в школе) Уровень сформированности познавательной деятельности и отдельных её компонентов
  4. II. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
  5. II. Механизм формирования общественного мнения.
  6. II. Профориентационное направление работы: обеспечение формирования и развития профессионального и жизненного самоопределения Изучение образовательных запросов
  7. II. Формирование групп и социальная динамика
  8. III. Организация информирования поступающих
  9. III. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса (участие в формировании «умения учиться») Определение мотивации учебной деятельности
  10. III. Формирование новых понятий.

Буття - філософська категорія для позначення самого факту існування матеріальних і духовних явищ. Поняття “буття” ввів грець. філософ Парменід. Він розглядав буття як сутнісну характеристику світу. Він вважав, що справжнє буття є незмінним і сталим, а зміни, що спостерігаються в ньому – це небуття і омана. Геракліт започатковує іншу, протилежну точку зору: сутність буття – у вічному становленні (космічний вогонь Геракліта виражає буття як становлення).

Основними формами буття є:

1. Буття природи

2. Буття людини

3. Буття суспільства (олюдненої природи)

4. Буття ідеального або свідомості.

 

Всі вище згадані форми буття можна об'єднати в дві основні:

1. Буття матеріального.

2. Буття ідеального.

 

Буття існуючого, скільки б воно не продовжувалося, переходить у інший стан буття втрачаючи попередню форму буття. Але абсолютного небуття не існує. Існує "чисте" буття, як початок, як згорнута форма майбутнього буття матеріальних і духовних явищ, основою якої є субстанція.

Субстанція (лат. наявність, сутність) - це первинна основа всіх речей і явищ, з якої все виникає і в яку все назад повертається, яка нестворювана і незнищувана, а лише змінює форми свого існування.

Під такою субстанцією ідеалісти розуміли Бога, духовну субстанцію, а матеріалісти - якусь конкретну речовину, природний першоелемент (субстрат): Фалес - воду, Геракліт - вогонь, Анаксимен і Анаксимандр - повітря, Демокріт – атоми.

Матерія - (лат. - речовина) - філософська категорія для позначення об'єктивної реальності, яка, діючи на органи чуття людини, спричинює відчуття;

- це об'єктивно - реальне буття світу у просторі, русі, часі, причино зумовлене та безпосередньо чи опосередковано пізнаване людиною.

Властивості матерії:

1. Матерія об'єктивна, тобто її існування не залежне від людини і людства.

2. Матерія не створювана і не знищувана – це доводить закон збереження енергії.

3. Виступає як речовина, і як поле (скінчена і нескінчена).

4. Матерія структурована, тобто має певні структурні рівні - підсистеми закономірно впорядкованих елементів:

· Неорганічна природа (будова молекули, сонячна система, галактика, система галактик - метагалактика)

· Органічна природа (клітина, молекула ДНК, РНК як носії спадкової інформації, живий організм, біосфера)

· Соціальний рівень (людина як сукупність соціальних ролей, сім'я, колективи, держава, ноосфера).

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Цілісність усіх систем залежить від численних зв'язків та взаємодії між їх елементами, а будь яка взаємодія, що розгортається у просторі і часі, виступає як рух.

5. Матерія постійно перебуває у стані руху.

Рух - це спосіб існування матерії, який полягає у будь - якій просторово-часовій зміні всього існуючого. Рух - абсолютний, а спокій - відносний.

Форми руху матерії - це способи функціонування матеріальних систем на відповідних їм структурних рівнях.

Форми руху матерії:

1) Механічна (просторове переміщення)

2) Фізична (зміна агрегатних станів речовини, звук, гравітація)

3) Хімічна (зміна атомів і молекул речовини)

4) Біологічна (функціонування живих організмів)

5) Соціальна (функціонування суспільства і процеси мислення).

 

6. Матерія існує в просторі і часі, які є об’єктивними формами буття матерії. Простір і час взаємно пов’язані між собою, що доводить теорія Енштейна.

Простір - це така форма буття матерії, яка характеризує протяжність матеріальних систем та розміщення матеріальних об'єктів відносно один одного.

Властивості простору:

1) Тривимірність (довжина, ширина, висота)

2) Форма

3) Структура

Час - це така форма буття матерії, яка характеризує тривалість існування матеріальних об’єктів та послідовність (почерговість), порядок зміни їх станів. Час характеризує буття як процес.

Властивості часу:

1) однонаправленість

2) незворотність

3) нециклічність

Спільними властивостями простору і часу є:

- об'єктивність,

- нескінченість,

- протяжність,

- взаємозв'язок.

7. Матерії притаманна спричиненість (детермінованість) - це здатність одних явищ та процесів викликати інші.

8. Матерії притаманна властивість відображення - це здатність реагувати на взаємодію, це психічне відтворення об’єкта в мозку людини на основі відчуттів, сприйнять, уявлень у формі понять, суджень, умовиводів. Вищою формою відображення є свідомість.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 33 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав