Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ

Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  2. Власність і її місце в економічній системі.
  3. Вопрос 39: Профессиональная деятельность юриста в различных сферах государственной жизни.
  4. Класифікація загроз економічній безпеці акціонерних товариств
  5. на 1 занятого в этих сферах
  6. Опросник Колер для изучения степени удовлетворенности пациента своим функционированием в различных сферах
  7. Педагогічні основи соціалізації молодших школярів класу з малою чисельністю в соціальній інфраструктурі села.
  8. Підстави для видачі центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, приписів, постанов і розпоряджень
  9. Полномочия органов местного самоуправления в иных сферах и областях управления

Теми рефератів:

1. Організація публічного адміністрування

2. Цінності та «дерево цілей» публічного адміністрування

3. Механізми, органи, методи та стилі публічного адміністрування

4. Бюрократія в системі публічного адміністрування

5. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування

6. Результативність та ефективність публічного адміністрування

7. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері

8. Публічне адміністрування та економіка

9. Найважливіші функції публічного адміністрування у сфері економіки

10. Корпоративна влада та публічне адміністрування в добровільних об'єднаннях

11. Відповідальність у публічному адмініструванні


ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Нормативна література

1. Конституція України (254к/96-ВР) 28.06.1996 г. – К.: Юриком, 1996. – 80 с.

2. Господарський кодекс України. //Відомості Верховної Ради, 2005, N 18 – 144 с.

3. Закон України «Про державно-приватне партнерство» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, ст.524.

4. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№48.-С.409.

5. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» від 20.06.1999 р. №783-Х1У // Уряд, кур'єр. - 1999. - № 165.

6. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - С. 256.

7. Закон України «Про інформацію» від 2 жовт. 1992 р. № 2657-ХІІ із змiнами i доповненнями, внесеними Законoм України вiд 6 квiтня 2000 року N 1642-III// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - С. 650.

8. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997.-№24.-С. 170.

9. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квіт. 1999 р. № 586-ХІУ // Офіц. вісник України. - 1999. - № 18. - С. 190.

10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст.170)

11. Про господарські товариства: Закон України. Редакцiя вiд 27.08.2011 //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49.

 

Навчально-методична література

1. Авер'янов В. Б. Ще раз про зміст і співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада»: Полемічні нотатки / В. Авер'янов // Право України. – 2004. – № 5. – С. 113–116.

2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: курс лекций / Г.В. Атаманчук. - 2-е изд. дополи. - М.: Омега-Л, 2004. - 584 с.

3. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проб­леми теорії, методології, практики: монографія / В.Д. Бакуменко. -К.: Вид-во УАДУ, 2000.

4. Бахрах Д. Н. Государственная служба в Российской Федерации / Д. Н.Бахрах. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1995. – 102 с.

5. Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: [монографія] І Т. М. Безверхнюк, С. Є. Саханенко, Е. Х. Топалова; за заг. ред. Т. M. Безверхнюк. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2008. - 328 с.

6. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франція, Германия: учеб пособ. / И.А. Василенко. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2000. - 200 с.

7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: Перун, 2007. – 1736 с.

8. Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: Навч. посіб. — 5-е вид., перероб. і доп. — К., 2004.

9. Герберт А., Сайман Г. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. — Вид. переробл. і доп. — К.: АртЕк, 2001.

10. Гнейст Р. Правовое государство и административные суды Германии / Рудольф Гнейст; пер. с нем. Ф. С. Фустова; под ред. М. И. Свешникова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1896. – 379 с.

11. Гнейст Р. История государственных учреждений Англии / Рудольф Гнейст; пер. с нем. под ред. С. А. Венгерова. – М.: Тип. В. Ф. Рихтера, 1885. – 859 с.

12. Гордієнко Л.Ю. Основи теорії державного управління. Конспект лекцій. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2000. – 160 с.

13. Государственное управление [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// pubadm.narod.ru/Theory/concepts.htm. - загл. с экрана.

14. Грицяк І. А. Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні / І. А. Грицяк // Держ. упр.: теорія та практика: електрон. наук. фах. вид. – 2005. – № 2. – Спосіб доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ e%2Djournals/Dutp/2005–2.

15. Грузинська І. В. Розвиток комунікативних здібностей державних службовців — запорука ефективного управління // Демократичне врядування: наука, освіта, практика. — К., 2009. — Т. 3. — С. 39–41.

16. Дашутін Г., Михальченко М. Український експеримент на терезах гуманізму. -К.: Парламентське вид-во, 2001. - 335 с.

17. Демедишина Н. Роль комунікативного аспекту в професійній діяльності державних службовців // Збірник наукових праць Національної акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2007. — Вип. 2. — С. 97–105.

18. Державне управління в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К.: Соми, 1999. – 266 с.

19. Державне управління: навч. посіб. / В.Я. Малиновський. - Луцьк, 2000. - 558 с.

20. Державне управління та державна служба: словник-довідник / О.Ю. Оболенський. - К.: КНЕУ, 2005. - 208 с.

21. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: монографія / кол. авт; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. - К.: УАДУ при Президентові України, 1997. - 448 с.

22. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: монографія / В.Б. Дзюндзюк. - X.: ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. -236 с.

23. Європейська хартія регіональної демократії: наук.-практ. ком. І авт.-укл.: Т. M. Безверхнюк [та ін.]; асоціація дослідників держ. управління. - О.: ХОББИТ ПЛЮС, 2008. - 186 с.

24. Малиновський В. Я. Муніципальна влада – іманентний елемент політичної системи демократичного суспільства / В. Я. Малиновський. – Спосіб доступу: http:// www.democracy.kiev.ua/publications/collections/conference_2005/section_11/Malinovskii.doc.

25. Кодекс этики государственной службы // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты / пер. с англ. под ред. О. А. Жидкова. – М.: Прогресс-универс, 1993. – С. 294–295.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 75 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав