Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІІ семестр

Читайте также:
  1. II курсу медичних факультетів на осінній семестр 2014-2015 навчального року
  2. II семестр
  3. V. Організація, проведення та документальне оформлення семестрового контролю
  4. Бірінші семестрлік жұмыстарды жазу бойынша әдістемелік нұсқаулар
  5. В осеннем семестре 2014/2015 учебного года
  6. В период промежуточной аттестации осеннего семестра 2014/2015 учебного года
  7. Весенний семестр
  8. ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР
  9. ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСЕННИЙ семестр
  10. за 2 семестр для студентов заочного обучения

За підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (4 години на тиждень)

IІ семестр
Тема уроку Сторінка підручника ( зошита) Дата Примітки
61. Таблиці додавання і віднімання числа 6. Додавання і від­німання числа частинами виду 1+2 + 4, 8-2-4. Спів­відношення «на скільки більше (менше)?». Порівняння довжин відрізків. Розв'язування задач с. 73. С.1 19/01  
62. Знаходження невідомих компонентів дій додавання і від­німання. Обчислення виразів на дві дії. Порівняння задач. Складання подібних задач. Побудова відрізків с. 74 с.2. 20/01  
63. Збільшення і зменшення числа на 6. Кругові приклади. Порівняння виразу і числа. Побудова геометричних фі­гур за зразком с. 75. С.3 21/01  
64. Таблиці додавання і віднімання числа 7. Додавання і відні­мання числа частинами виду 1 + 3+4, 8-3-4. Збільшен­ня і зменшення числа на 7. Розв'язування задач с.76 с.4 23/01  
65. Порівняння виразів. Розв'язування прикладів і задач. Розпізнавання геометричних фігур. с. 77 с.5 26/01  
66. Таблиці додавання та віднімати чисел 8 і 9. Додавання і віднімання числа частинами виду 1+5 + 3, 10-4-4. Розв'язування задач. Побудова відрізків та порівняння їх довжин. с. 78 с.6 27/01  
67. Доповнення рівностей. Розв'язування «ланцюжків» прик­ладів. Побудова відрізків. Істинні та хибні твердження. с. 79 с.7 28/01  
68. Літр. Складання рівностей на додавання і віднімання з поданих чисел. Розв'язування задач на визначення міст­кості посудин . с. 80 с.8 30/01  
69. Кілограм. Поняття «важчий — легший». Розв'язування задач на визначення маси об'єктів. с. 81 с.9 02/02  
70. Додавання і віднімання чисел частинами. Побудова чо­тирикутника за зразком . с. 82 с.10 03/02  
71. Додавання і віднімання чисел частинами. Складання прикладів на додавання. Переставна властивість дода­вання. Розв'язування задач. с. 83 с.11 04/02  
72. Переставний закон додавання. Обчислення прикладів зручним способом. Складання рівностей і нерівностей із поданих чисел. с. 84 с.12 06/02  
73. Доповнення рівностей. Розв'язування прикладів і задач на засвоєння переставної властивості додавання. Істинні та хибні висловлювання. с. 85 с.13 09/02  
74. Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів. с. 86 10/02  
Нумерація чисел від 11 до 20. Додавання і віднімання у межах 20 на основі нумерації
75. Числа 11-20. Лічба від 10 до 20. «Сусіди» числа. Порів­няння чисел у межах 20. Збільшення і зменшення чисел другого десятка на 1. Розв'язування задач . с. 87-88 с14 11/02  
76. Порівняння чисел у межах 20. Складання і розв'язування прикладів. Вимірювання і порівняння довжин сторін мно­гокутників. с. 89 с.15-16 13/02  
77. Дециметр. Вимірювання і записування довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини . с. 90 с.17 16/02  
78. Лічба в межах 20. Двоцифрові числа. Множина одноцифрових чисел, множина двоцифрових чисел. Множина на­туральних чисел. Розв'язування і порівняння задач. с. 91 с.18 17/02  
79. Розрядна таблиця. Визначення кількості десятків і одиниць у числі. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Вимірювання і записування довжин відрізків. с. 92 с.19 18/02  
80. Просторові геометричні фігури (куб, куля, циліндр). Складання і розв'язування прикладів за таблицею. Розв'язування задач . с. 93 с.20 20/02  
81. Співвідношення між фігурами і формою предметів. По­переднє і наступне числа. Задачі, що містять відношення «на ... більше (менше). с. 94 с.21 23/02  
82. Записування чисел під диктовку. Читання чисел у роз­рядній таблиці. Порівняння чисел. Розв'язування задач. Побудова відрізків . с. 95 с.22 24/02  
83. Числовий вираз. Складання числових виразів і обчислен­ня їх значення. Розпізнавання геометричних фігур. с. 96 с.23 25/02  
84. Записування чисел під диктовку. Додавання і віднімання виду 12 + 1, 13 -1. Порівняння чисел і одиниць вимірю­вання довжини. Розв'язування задач . с. 97 с.24 27/02  
85. Залежність різниці від зміни зменшуваного. Збільшення і зменшення чисел на 1. Розв'язування задач. с. 98 с.25 02/03  
86. Записування чисел у розрядну таблицю. Розкладання чи­сла на розрядні доданки. Додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Розв'язування задач. с. 99 с.26 03/03  
87. Додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією. Парні і непарні числа. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 13 + 4, 16-3. Розв'язування задач . с. 100 с.27 04/03  
88. Порівняння виразів. Пряма та обернена задачі. Розв'я­зування прикладів на дві дії. Побудова відрізків. с. 101 с.28 06/03  
89. Математичний диктант. Обчислення значень виразів. По­рівняння і розв'язування задач. Побудова відрізків . с. 102 с.29 10/03  
90. Математичний диктант. Доповнення рівностей. Порів­няння виразів без обчислень. Розв'язування задач за ко­ротким записом. Розпізнавання многокутників і просто­рових фігур . с. 103 с.30 11/03  
91. Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів . с. 104 13/03  
Нумерація чисел від 21 до 100. Додавання і віднімання у межах 100 на основі нумерації
92. Десяток. Десятковий склад чисел. Числа від 21 до 39. Збі­льшення і зменшення чисел на кілька одиниць . с. 105 с.31 16/03  
93. Числа від 40 до 99. Утворення чисел. Попереднє і насту­пне числа. с. 106 с.32   17/03  
94. Лічба від 20 до 99. Порівняння двоцифрових чисел. Прилічування й відлічування по 1. Складання і розв'язування задач. с. 107 с.33 18/03  
95. Утворення числа 100. Додавання і віднімання десятка­ми. Розв'язування задач. с. 108 с.34 20/03  
96. Математичний диктант. Записування чисел. Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Порівняння чисел. Розв'язування задач. с. 109 с.35 30/03  
97. Робота з розрядною таблицею. Розв'язування прямих і обернених задач. Складання обернених задач . с. 110 с.36 31/03  
98. Математичний диктант. Порівняння чисел, виразу і чис­ла. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв'язування задач . с. 111 с.37 01/04  
99. Математичний диктант. Порівняння виразу і числа. «Ча­рівний» квадрат. Розв'язування прикладів і задач . с. 112 с.38 03/04  
100. Дециметр. Метр. Вимірювальні прилади. Вимірювання розмірів предметів. Обчислення значень виразів. с. 113 с.39 06/04  
101. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Порів­няння чисел. Розв'язування прикладів і задач. с. 114. С.40 07/04  
102. Складання виразів і обчислення їх значення. Доповнен­ня рівностей. Перетворення одиниць вимірювання дов­жини. Розв'язування задач. с. 115 с.41 08/04  
103. Круглі числа. Додавання і віднімання круглих чисел. По­рівняння одиниць вимірювання довжини. Розв'язування задач . с. 116 с.42 10/04  
104. Позиційне значення цифр. Визначення у числах кількості одиниць першого і другого розрядів. Порівняння чисел. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв'язування задач. с. 117 с.43 14/04  
105. Гривня. Перетворення одиниць вимірювання вартості. Складання прикладів на віднімання із прикладів на до­давання. Розв'язування задач. с. 118 с.44-45 15/04  
106. Визначення у числах кількості одиниць першого і дру­гого розрядів. Додавання і віднімання одиниць вимірю­вання вартості. Кругові приклади. Творча робота над задачею. с. 119 с.46   17/04  
107. Розкладання двоцифрових чисел на розрядні доданки. Додавання й віднімання двоцифрових чисел, пов'язані із нумерацією. Складання і розв'язування задач за малюн­ками. Креслення відрізків. с. 120 с.47 20/04  
108. Утворення і записування чисел із поданих цифр. Обчис­лення прикладів. Розв'язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. с. 121 с.48   21/04  
109. Додавання двоцифрових чисел виду 34 + 20. Розв'язування задач . с. 122 с.49-50   22/04  
110. Закріплення вивченого способу додавання. Математич­ний диктант. Складання і розв'язування задач . с. 123 с.51 24/04  
111. Віднімання двоцифрових чисел виду 45-20. «Сусіди» числа. Розв'язування задач. с. 124 с.52 27/04  
112. Закріплення вивченого способу віднімання. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач. с. 125 с.53 28/04  
113. Додавання виду 45 + 2. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач. с. 126 с.54 29/04  
114. Закріплення вивченого способу додавання. Розв'язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Утворення множин геометричних фігур. с. 127 с.55 04/05  
115. Віднімання виду 45-2. Обчислення значень виразів. Розв'язування задач. с. 128 с.56 05/05  
116. Закріплення вивченого способу віднімання. Доповнення умови задачі. Порівняння чисел. Формулювання істин­них висловлювань. с. 129 с.57 06/05  
117. Годинник. Визначення часу за годинником. Розв'язу­вання задач на час . с. 130 с.56 08/05  
118. Складання прикладів за таблицею. Одиниці вимірюван­ня часу. Порівняння і перетворення одиниць вимірю­вання часу. Дні тижня . с. 131 с.57 11/05  
119. Доба. Різні способи читання часу за годинником. Чверть години. Половина години. Визначення часу за годинни­ком. с. 132 с.58 12/05  
120. Визначення часу за годинником. Додавання і віднімання одиниць вимірювання часу. Задачі на час. Розпізнавання геометричних фігур. с. 133 с.59 13/05  
121. Додавання двоцифрових чисел виду 43 + 25. Порівняння виразу і числа. Розв'язування задач . с. 134 с.60 15/05  
122. Математичний диктант. Закріплення додавання двоциф­рових чисел без переходу через розряд. Розв'язування задач. с. 135 с.61 18/05  
123. Віднімання двоцифрових чисел виду 58 - 45. Порівнян­ня виразу і числа. Складання і розв'язування задач. По­будова відрізків . с. 136 с.62 19/05  
124. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доповнення рівностей. Розв'язування задач. с. 137 с.63 20/05  
125. Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів . Контрольна робота с. 138 с.64 22/05  
Повторення
 
 
126. Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систе­матизація знань учнів.   25/05  
 
 
127. Повторення вивченого матеріалу. Розв'язування логіч­них математичних задач . с. 139 26/05  
 
 
128. Повторення вивченого матеріалу. Розв'язування логічних математичних задач. Підсумок за рік. с. 140 27/05  
129/ Повторення вивченого матеріалу. Розв'язування логічних математичних задач. Підсумок за рік.   29/05  
 
 
               

 

Загрузка...

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав