Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II-й закон термодинаміки

Читайте также:
  1. C. розробка статуту підприємства та формування господарського законодавства; Верно
  2. II. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
  3. II. Из данных слов выберите то, которое закончит предложение.
  4. II. Подзаконные
  5. III тип. Для каждого вопроса, или, незаконченного утверждения один или несколько ответов являются правильными. Выберите по таблице.
  6. P Научитесь доверять своему партнеру, доверяйте своим отношениям и поступайте так, чтобы они никогда не закончились.
  7. R закон перехода количественных изменений в качественные
  8. VI Основные закономерности психического развитя человека
  9. А) в пределах санкции статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за соответствующее правонарушение

Тепловий ефект хімічного процесу не залежить від шляхів його проходження, а залежить від кінцевого і початкового стану реагуючих речовин.

Вільна енергія це здатність тіла виконувати роботу. По мірі здійснення системою роботи, її вільна енергія зменшується. Чим більш вона містить вільної енергії тим більшу роботу вона може здійснювати.

Не використані чистинки внутрішньої енергії, яка не перетворюється на роботу називається зв’язаною енергією.

Ентроп́ія — міра енергії у термодинамічній системі, яка не може бути використана для виконання роботи

33)Дослідним шляхом встановлено, що тиск пара над розчином нелетких речовин завжди нищий , тиску пара над чистим розчинником при одній температурі. Зменшення тиску у парах розчинника над розчином є поперше результатом результатом зменшення загальної концентрації молекул розчинника в поверхневому шарі розчина. Відносне пониження тиску пара розчинника над розчином не залежить від температури, природи розчинника і розчиненої речовини, а залежить тільки від концентрації розчину.

Якщо пружність пара розчиненої речовини дуже мала PB << PA , то його парціальним тиском можна нехтувати ( нелеткий компонент) , і тоді пружність пари над розчином буде залежати тільки від парціального тиску розчинника. перший закон Рауля - парціальний тиск над розчином прямо пропорційно мольной частці розчиненої речовини. Відносне зниження пружності пари над розчином дорівнює мольной частці розчиненої речовини. Це закон Рауля для нелетючого розчиненого компонента. З цього закону можна вивести два наслідки , які в об'єднаному виді формуються як другий закон Рауля .

Зниженя Тиску парі над Розчин впліває на температуру замерзання ( крісталізації ) та кіпіння розчінів . Зменшення Тиску парі Розчин спричинює Підвищення температури кіпіння або зниженя температури замерзання розчин порівняно з відповіднімі температурами для чистого Розчинник ( дів. рис. З.6 . ) . Згідно з іншим законом Рауля ( Висновок з Першого закону) : Підвищення температури кіпіння та зниженя температури замерзання розчин відносно чистого Розчинник пропорційні молярній концентрації розчіненої Речовини

Другий закон Рауля - зниження температури кипіння і підвищення температури замерзання розчину прямо пропорційно моляльній концентрації розчину

Другий закон Рауля дає легко здійсненну експериментально можливість визначення молекулярних мас деяких молекулярних сполук , нездатних до дисоціації в даному розчиннику

 

38)швидкість оборотної реакції в початковий момент рівноваги =0.Оскільки в реакційній суміші, ще не зявилися продукти реакції. По мірі накопичення цих речовин швидкість оборотної реакції буде постійно змінюватися. Черз деякий момент часу від початку досліду прямої і оборотної реакції стануть рівними. Наступить хімічна рівновага.

Відношення двох постійних к2 – константа швидкості прямої реакції, к1 – константа швидкості оборотної реакції. К-константа хім. Рівноваги.

Для моменту хім. Рівноваги відношення рівноваги концентрації продуктів до концентрації рівноваги вихідних речовин є величина постійна, при постійній температурі.

Константа рівноваги показує в скільки разів константа швидкості прямої реакції більша або менша константи швидкості оборотної реакції. Вона залежить від зміни температури , але не залежить від концентрації реагуючих речовин. Як би не змінилася концентрація в момент рівноваги їх відношення завжди постійне і кількісно = константі рівноваги.

Значення константи рівноваги оборотніх реакцій дозволяє розраховувати склад рівноважних сумішей при дани умовах(температура, тиск)

 

34) Студни — структурированные гомогенные системы, заполненные жидкостью, каркас которых образован молекулами высокомолекулярных соединений. Возможны два пути образования студней: застудневание легкоподвижных или вязкотекучих жидкостей и набухание твёрдых полимеров в подходящих жидких средах.Студнеобразование широко используется в технологии пластмасс, резин, химических волокон, пищевых продуктов; оно распространено и в органической природе.

В настоящее время термин «Студни» вытесняется более общим понятием «Гели». Студни похожи по свойствам на коллоидные гели, в частности характеризуются отсутствием текучести, способностью сохранять форму, прочностью и упругостью. Эти свойства обусловлены наличием пронизывающей весь объём студня пространственной сетки макромолекул.

Однако, в отличие коллоидных гелей, сечение сплошной пространственной сетки имеет молекулярные размеры и она образована не вандерваальсовыми, а химическими или водородными связями. Таким образом, основное отличие студней от коллоидных гелей состоит в том, что это гомогенные, а не дисперсные системы. Иная природа связей определяет и структурно-механические свойства студней: в отличие от коллоидных гелей они не тиксотропны.

Загрузка...

В современной науке о полимерах оба термина — "студни" и "гели" — используются как синонимы, так как многие свойства студней и коллоидных гелей схожи.

Типичные студни — аморфные гомогенные системы (иногда они содержат в узлах структурной сетки мельчайшие кристаллические области — кристаллиты). Гомогенные студни или неструктурированные растворы полимеров могут расслаиваться на фазы с образованием конденсационных дисперсных структур, их часто называют гетерогенными студнями.

 


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав