Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні вказівки по виконанню завдань навчальної практики

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. Мотивація навчальної діяльності; актуалізація вмінь і навичок.
  3. I. Цель и задачи преддипломной практики.
  4. II. Основные положения по организации практики
  5. II. порядок организации прохождения практики
  6. II. порядок организации прохождения практики
  7. IV. Обязанности и права студентов в период прохождения производственной практики
  8. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходження практик.
  9. Аттестация по итогам педагогической практики
  10. Бази практики

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра організації обліку та звітність

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Та завдання на навчальну практику по курсу

“Бухгалтерський облік ”

для студентів 2 курсу денної форми навчання

факультету економіки та підприємництва

спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”

 

 

Вінниця – 2010 УДК: 636.3 Автори: Гудзенко Н.М., Бурко К.В., Душкевич В.Г. Методичні вказівки та завдання на навчальну практику по курсу “Бухгалтерський облік” для студентів 2 курсу денної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.030509 “Облік і аудит ” – Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2010.– 29 с.     Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торгово-економічногоінституту (Київського національного торгово-економічного університету) Лозовський О.М к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики ВДАУ (Вінницький національний аграрний університет) Коляденко С. В. Коротка анотація Методичні вказівки містять загальні вказівки по виконанню навчальної практики, завдання для виконання навчальної практики, питання для самоперевірки з дисципліни “Бухгалтерський облік”     Рекомендовано навчально-методичною комісією Вінницького державного аграрного університету (протокол № від 2010 року)   _________________________________________ Зав. видавничим центром ВДАУ Романов О.М. Підписано до друку Формат Ум. друк. арк. 6 Обл.-вид. арк. Наклад 75 пр. зам. № Видавничий центр ВДАУ вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008. тел. 330. ЗМІСТ  
     
Вступ    
Загальні вказівки по виконанню навчальної практики    
Завдання для виконання навчальної практики    
Питання для самоперевірки    
Перелік рекомендованої літератури    
     
         

ВСТУП

«Бухгалтерський облік» тісно пов’язаний з вимогами Закону “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і є першою зі спеціальних дисциплін цього плану. Лише глибоке, всебічне й послідовне вивчення теоретичних основ та чинної практики облікового процесу, відповідних нормативних актів та національних стандартів забезпечує належне його ведення та відповідну практичну корисність.

Вивчення бухгалтерського обліку неможливо без закріплення на навчальній практиці отриманих знань на лекційних та практичних заняттях. Тому в методичних вказівках по темах, для вивчення яких відводяться години навчальної практики, надаються завдання.

Сукупність загальних принципів побудови обліку складає науку, яка називається бухгалтерський облік. Ця наука розкриває завдання, предмет і метод бухгалтерського обліку, основи його організації. Бухгалтерський облік базується на основах економічної теорії, методах аналізу та синтезу та інших економічних методах дослідження.

Реформування економічних відносин висувають нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку як основного засобу контролю за веденням фінансово-господарської діяльності підприємства. Це вносить зміни в організацію і техніку ведення бухгалтерського обліку, що нерозривно пов’язане з глибоким вивченням програми курсу "Бухгалтерський облік ".

Навчальна практика студентів є невід”ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у Вищих навчальних закладах.

Перелік усіх видів практики для кожної спеціальності і спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навальних планах. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань, умінь, навиків відповідно до різних освітніх кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст).

Відповідно до навчальних планів ОКР “Бакалавр” 6.050100 “Облік і аудит” студенти другого курсу денної форми навчання проходять навчальну практику з дисципліни “Бухгалтерський облік”.

Мета навчальної практики - озброїти майбутнього фахівця глибокими практичними знаннями та необхідними практичними навичками з ефективної роботи в ринкових умовах на підприємствах та організаціях різних форм власності. Цілі та завдання навчальної практики

Метою виконання навчальної практики є:

Ø виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з бухгалтерського обліку;

Ø формування професійних умінь і навичок;

Ø розвиток професійних якостей майбутнього фахівця;

Ø систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань з бухгалтерського обліку;

Ø розвиток навичок самостійної роботи із спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами;

Ø розвиток вміння складати облікові регістри, форми звітності підприємства;

Ø накопичення досвіду практичної виробничої діяльності зі спеціальності.

Після виконання програми навчальної практики студент повинен знати:

Ø роль, місце та завдання системи бухгалтерського обліку;

Ø загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку та їх сутність;

Ø елементи процесу бухгалтерського обліку в їх взаємозв'язку;

Ø порядок застосування нормативно-законодавчих актів на підприємстві;

Ø роль і завдання облікових працівників на кожній ділянці облікової роботи з метою збереження майна власника.

Вміти:

Ø працювати з основними первинними бухгалтерськими документами

Ø складати баланс

Ø здійснювати записи в основні регістри журнально-ордерної форми обліку.

Ø використовувати основні елементи методу бухгалтерського обліку

Загальні вказівки по виконанню завдань навчальної практики

 

Згідно навчального плану, затвердженого Вченою Радою університету, по курсу «Бухгалтерський облік ” передбачено 60 год. навчальної практики. Знання теоретичних основ і організації бухгалтерського обліку потрібні студентам при вивченні дисциплін "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Аналіз господар-ської діяльності підприємств", "Контроль та ревізія", "Аудит". І для практичної роботи.

В процесі виконання завдань навчальної практики студенти набувають навичокскладати бухгалтерський баланс, записувати господарські операції на рахунках синтетичного і аналітичного обліку,складати оборотні відомості, відображати господарські операції процесу постачання, виробництв, реалізації, визначати фактичну собівартість виробленої продукції, складати основні регістри журнально-ордерної форми обліку тощо.

Завдання навчальної практики виконуються в спеціальному робочому зошиті, оформлюються акуратно, чорнилами.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав