Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ақпараттар теориясы пайда болған уақыт

Читайте также:
  1. C) Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі.
  2. Ақпараттар мөлшері қалай өлшенеді?
  3. Алымдардың есептеуінше өтпелі экономика теориясы адамзат қоғамының ұш ірі күйінен бастау алу керек .
  4. Антика дәуріндегі философия аясында жеке ғылымдардың бастауларының пайда болуы
  5. Бейнелеу қызметіне, құрастыруға үйрету кезінде пайдаланылатын тәсіл
  6. Бір реттік құрал-жабдықты пайдалану
  7. Дидактика негіздері элементарлық білім беру теориясы.
  8. Ндірс фаторы пайда болуы бойынша қалай жіктеледі: A) негізгі және дамыған.
  9. Оқушылардың ойлау қабілетін жандандыру үшін пайдаланылатын көрнекі

Ақпараттық жүйе негіздері

Курс 4

******

Өз табиғаты бойынша белгілер жүйесі қандай?

A) ықтималды

B) айнымалы

C) бөлшекті

D)& дискретті

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Тікелей мазмұны мен байланыстырылған түрді не деп айтады?

A) сигнал

B) символ

C)& белгі

D)айнымалы

E)жүйе

******

Белгілердің түсінігі мен олардың сәйкестендірілу ұғымын не зерттейді.

A) Прагматика

B)& Семантика

C) Синтактика

D) Сигматика

E) Семиотика

******

Белгілерді қосу қағидаларын не зерттейді ?

A) Семиотика

B) Сигматика

C)& Синтактика

D) Семантика

E) Прагматика

******

Ақпараттың түрлері :

A)& параметрлік, символдық

B) геометриялық, физикалық

C) периодтық, гармоникалық

D) осьтік, дискреттік

E) дұрыс жауабы жоқ

******

.Жүйенің бөлінбейтін қарапайым бөлігі?

A) Құрылым

B) Жүйеше

C)& Элемент

D) Сигнал

E) Дұрыс жауабы жоқ

******

Компонеттердің маңыздылығының дәрижесіне байланысты реттейтін құрылым қалай аталады?.

A) Компилятор

B) Параметр

C) Модуль

D)& Иерархия

E) модификация

******

Концептуалды модель мазмұны қанша параметрден тұрады?

A) &2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

******

Келесі түсінікті ЗИС F = {f}- қалай түсінеміз?

A) әдістің көптігін басқару

B)& автоматизациялық басқару функциясының толық көбеюі

C) басқарудың көшірме функциясы

D) толық алгаритімі модуль

E) көптеген кіргізілім басқарымы

******

Басқару обьектісін талдаудан және құрылымын синтездеуден тұратын әдіс.

A)& Макрожобалау

B) Микрожобалау

C) Макроинтездеу

D) Микросинтездеу

E) Дұрыс жауабы жоқ.

******

.Каналдарды кедергісіз кодтау туралы теоремасын кім жазған?

A)& Шеннон

B) Пит

C) Лернц

D) Фано

E) Пиллсон

******

Клод Шеннонның көрсетуі бойынша барлық жиілік аумағында қуаттың шамасы қалай таралған?

A) көп

B) аз

C)& тең

D) шексіз

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Кімнің теоремасы бойынша үздіксіз сигналді толығымен дискретті сані бойынша қалпына келтіруге болады

A) Шенноның

B) Фаноның

C)& Котельниковтың

D) Хафмманның

E) Пиллсонның

******

Егер dx шамасы шекті болса, онда

A)& m=xm/dx+1

B) Сп = fm log2(Pc/Pn+1)

C) Y(t)=X(t)+e(t)).

D) С=max {Нх - Нх/у}/ tx

E) Рс<<Рп

******

Hz энтропиясының азаюі ақпарат ағымының не істуіне әкеледі?

A) асып кетуіне

B) көбеюіне

C)& қысқаруына

D) жоғалуына

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Қабылдаушыға керек символдардың кодын не жояды?

A)& декодер

B) вирус

C) программа

D) кедергі

E) реестат

******

Үздіксіз канал қандай сигналдарды тарату үшін қолданылады?

A) периодтық

B) перидты емес

C) аналогтық

D) агрегаттық

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Магниттік тасымалдаушыда (дискіде) файл түрінде сақталып, әрбір адамның командасы бойынша компьютер жадына жуктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нүсқаулар жиыны.

A) драйвер

B)& бағдарлама

C) утилита

D) операциялық жүйе

E) код

******

Интернеттегі қай протокол базалық болып табылады?

A) HTTP

B) HTML

C) TCP

D)& TCP/ІP

E) дұрыс жауап жоқ

 

******

Техникадағы информация түсінігі:

A) музыка, суреттер, мәтіндер, сұлбалар, кестелер мен формулалар

B) кітаптар, оқулықтар мен көркем суреттер
C) файлдар, мәтіндер, суреттер мен кестелер

D) біреулерді қызықтыратын кез-келген мәліметтер мен ақпараттар

E)& белгі мен сигналдар түрінде берілетін хабарламалар

******

Ақпарат ағымы бірлік уақыт мезетіндегі (бит/с) ақпарат көзінің шығаратын қандай санмен анықталады?

A) максимум ақпарат санымен

B) минимум ақпарат санымен

C) теріс ақпарат санымен

D)& орташа ақпарат санымен

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Программада мәліметтер қорында бір компьютерде орналасады, сонымен қатар мұнда көптеген қолданбалы программалар жұмыс істейді.

A)& Локальдық архитектура

B) Файл-сервер архитектурасы

C) Клиент-серверлік архитертура.

D) Бөлшектелген архитектура

E) Интернет архитектура

******

Қалай кездесетін символдар қысқа код тізбегімен кодталады?

A) сирек

B) аз

C) шамалы

d)& жиі

E) кез келген символ

******

Оперциялардың ішінде қайсысы терістеу операциясы?

A) OR.

B)& NOT

C) AND.

D) DIV.

E) MOD.

******

Кодтау мезетінде символдар ықтималдылықтың азаю бойынша жазыладыда , ықтималдылықтары максимал болатын нелерге бөлінеді?

A)& Топторға

B) Класстарға

C) Жиліктерге

D) Агрегаттарға

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Қысу барсыныдағы ақпаратты жоғалтусыз кодтаудің қанша әдісі бар?

A)& 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

******

бірдей символдардың " символ коді + олардың тізбекте қайталану саны" жұптарымен ауыстырылатын код қалай аталады?

A)& RLE

B) JPEG

C) ROM

D) RKN

E) PLN

******

Символдар тізбегін эффективті кодтау үшін кімніңа алгоритмі қолданылады?

A) Шеннон мен Фейстің

B) Браг пен Футинскидің

C)& Лемпел мен Зивтің

D) Хафмман мен Френктің

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Бір құжатқа екінші құжат объектілері әдістеріннің жиынтығын қолдану не деп аталады

A) Интернет-технологиялары

B) Желілік технологиялар

C)& Программалау

D) OLE технологиялары

E) HTML

******

Гипперсілтеме мүмкіндік береді:

A) құжатты сақтауға

B)& ендірменің орнатылған жеріне көшуге

C) суреттерді қарауға

D) құжатты архивтеуге

E) жаңа құжаттарды құруға

******

“модулятор-демодулятор” қатынасынан пайда болған сөз?

A) Модуль

B)& Модем

C) Демод

D) Модулятор

E) Додулятор

******

Бастапқы сандық сигнал неге беріледі?

A) Модульге

B) Модемге

C) Демодқа

D)& Модуляторға

E) Додуляторға

******

Импульстік модульцияда басқарушы сигналдар тасушы ретінде тік бұрышты импульстардың қанша түрі бар?

A) 2

B) 3

C)& 4

D) 5

E) 6

******

Тура байланыс кері байланыспен толықталған канал қандай канал деп аталады?

A) тура байланысы бар

B) теріс

C) импульстік

D)& кері байланысы бар

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Операциялық жүйеде жойылған ресурстарға да жол ашатын модульдер енгізу керек, оларды не деп атайды.

A) бағдарламалық сигналдар

B) жойылатын клиенттер

C)& бағдарламалық клиенттер

D) бағдарламалық серверлер

E) бағдарламалық вирустар

 

******

Пакеттің бір желіден екіншісіне өту жолын анықтайтын процедура дегеніміз.

A) Маршрутор

B) Жол

C) Диаграмма

D)& Маршрутизация

E) Дұрыс жауабы жоқ

******

«Кішкене ғана біріккен жол» деп қандай сандарға дейін желісі бар желілер айтылады.

A) 1 ден 8-ге

B)& 2 ден 10-ға

C) 5тен 20-га

D) 10нан 100ге

E) Барлық сандар кіреді

******

Бірнеше желіге қосылған, бірақ оның біреуінде ғана көрші маршрутизатор болатын желіні қалай айтамыз ?

A)& Периферийлік маршрутизатор

B) Периметрлік маршрутизатор

C) Пиферийлік маршрутизатор

D) Перитерийлік маршрутизатор

E) Перитерийлік ма шина

 

******

E) Перийлік маршрутизаторІшкі хаттамаларға қайсысы жатады?

A) Shortest Path First (SPF)

B) Intermediate System to Intermediate System (ISIS)

C) HELLO

D) Routing Information Protocol (RIP)

E)& Варианттардың бәрі жатады

******

IP-желі үшін статикалық маршруттау сәйкес келсе, онда оны ашып көрсету үшін қанша іс-әрекеті орындау керек:

A) 2

B) 3

C)& 7

D) 5

E) 6

******

Ақпарат ағымы бірлік уақыт мезетіндегі (бит/с) ақпарат көзінің шығаратын қандай санмен анықталады?

A)максимум ақпарат санымен

B) минимум ақпарат санымен

C) теріс ақпарат санымен

D)& орташа ақпарат санымен

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Дж. Фон Нейман кім ретінде танылды?

А) алғашқы электрондық есептеуіш машинасын жасаушы.

B)& сандық есептеуіш машинасын құрудың негізгі қағидаларын ойлап

табушы.

С) Ада программалау тілін жасаушы.

D) алғашқы электрондық лампаларды ойлап табушы.

Е) алғашқы электрондық программаларды жасаушы.

******

Қалай кездесетін символдар қысқа код тізбегімен кодталады?

A) сирек

B) аз

C) шамалы

D) жиі

E) кез келген символ

******

Әр бір қадам сайын топтардағы ықтималдылық қарай ұмтылады.

A) екіге

B) минус екіге

C)& екінің теріс дәреждесіне

D) бірге

E) бірдің теріс дәрежесіне

******

Кодтау мезетінде символдар ықтималдылықтың азаю бойынша жазыладыда , ықтималдылықтары максимал болатын нелерге бөлінеді?

A)& Топторға

B) Класстарға

C) Жиліктерге

D) Агрегаттарға

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Жүйенің бөлінбейтін қарапайым бөлігі?

A) Құрылым

B) Жүйеше

C)& Элемент

D) Сигнал

E) Дұрыс жауабы жоқ

******

Компонеттердің маңыздылығының дәрижесіне байланысты реттейтін құрылым қалай аталады?.

A) Компулятор

B) Параметр

C) Модуль

D)& Иерархия

E) модификация

******

Концептуалды модель мазмұны қанша параметрден тұрады?

A)& 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

******

Программалық жабдықтардың ең төменгі деңгейі:

А)& базалық.

В) жүйелік.

С) қызметші.

D) қолданбалы.

Е) негізгі.

******

Программалық жабдықтардың компьютерлік жүйені тексеру, орнату және баптау жұмыстарын автоматтандыратын деңгейі:

А) базалық

В) жүйелік.

С)& қызметші.

D) қолданбалы.

Е) негізгі.

******

Программалық жабдықтардың ең төменгі деңгейі:

А)& базалық.

В) жүйелік.

С) қызметші.

D) қолданбалы.

Е) негізгі.

******

Барлық программалық құралдардың базалық деңгейдегі программалармен және аппараттық жабдықтармен тікелей байланысын қамтамасыз ететін программалық жабдықтар деңгейі қалай аталады?

А) базалық.

В)& жүйелік.

С) қызметші.

D) қолданбалы.

Е) негізгі.

******

 

Ақпаратты процесс сияқты басқару процессі неден тұрады:

A) ақпараттық жүйе бейнесіне механикалық көз-қарас
B)& ақпараттық жүйе бейнесіне кибернетикалық көз-қарас
C) ақпараттық жүйе бейнесіне математикалық көз-қарас

D) ақпараттық жүйе бейнесіне күрделі көз-қарас

E) ақпараттық жүйе бейнесіне физикалық көз-қарас

******

 

Ақпараттық жүйе неше бөлікке бөлінеді:

A)3
B) 4
C) 5
D)& 7

E) 2

******

 

Жүйе теориясының бастапқы жұмыстарында қолданылатын термин

A) Жүйелі көз-қарас
B) жүйелі зерттеулер
C) жүйелік талдау
D) жүйелік кодтау

E)& жүйелік синтез

******

 

Басқару тілі-бұл...

A)& объект, орта, кері байланыс
B) кері байланыс
C) бағдарлама
D) субъект, бағдарлама

E) субъект, кері байланыс

******

 

“Реляция” термині-

A) ағылшын тілінен- relation -шешім
B) ағылшын тілінен- relation -байланыс
C) ағылшын тілінен- relation -айтылуы

D)& aғылшын тілінен- relation -қарым-қатынас
E) ағылшын тілінен- relation -талдау

******

 

Өндірудің негізгі жұмыстары қандай?

A)& программалық қамтамасыз етудің дайындық жұмыстарын атқару, негізгі көрсеткіштерге жіктеу;

B) жобаның құрылымдық модельдерін жоспарлау;

C) коммуникация арқылы жоба қатысушыларына бақылау жасау;

D) базалық жоба жұмыстарын атқару.

E) дұрыс жауабы жоқ

******

Күрделі жүйелер қанша элементтен тұрады?

A)100 элементтен

B)300 элементтен

C)& 103 … 107 элементтен

D)106… 109 элементтен

E) 1010… 1019 элементтен

******

Ішкі жүйе дегеніміз -

A) программалық қамтамасыз етудің дайындық жұмыстарын атқару, негізгі көрсеткіштерге жіктеу;

B) жобаның құрылымдық модельдерін жоспарлау;

C) коммуникация арқылы жоба қатысушыларына бақылау жасау;

D) коммуникация арқылы жоба қатысушыларына бақылау жасамау

E)& Бұл жүйенің қандай да бір белгілерін бөліп көрсететін бөлігі;

******

Ақпараттық жүйенің құрылу мақсатының үш типі:

A) құрылымдық, құрылымдық емес

B)& Модельдік, эксперттік, құрылымдық

C) құрылымдық, құрылымдық емес, эксперттік

D) Эксперттік, сызықты

E) құрылымдық емес, сызықты

******

Ақпараттық жүйе-

A) Бұл ақпараттық талдау;

B) Бұл нақты өмірдің бір бөлігі;

C)& Бұл ақпаратпен жұмыс жасайтын жүйе;

D) Нақты тілге аударылған ақпарат сөзінің аудармасы;

E) Бұл ақпараттық синтез

 

******

«Миға шабуыл» концепциясы шығармашылық ойлаудың жүйелік әдісі ретінде кең тараған уақыт?

A)& 50-жылдардың басы

B) 50-жылдардың соңы

C) 60-жылдардың соңы

D) 80-жылдардың соңы

E) 90- жылдардың ортасы

******

Ақпараттар теориясы пайда болған уақыт

A)1974-1948 ж.ж

B)& 1936-1938 ж.ж.

C)1961-1962 ж.ж.

D)1971-1972 ж.ж.

E) 1981-1991 ж.ж.

******

«Эксперт» термині латын тілінен аударғанда:

A) қымбат

B) күшті

C) білімді

D) әлсіз

E)& тәжірибелі

******

Эксперттік бағалау әдісімен шешілетін барлық мәселелер неше класқа бөлінеді?

A) үш класқа

B) бес класқа

C) төрт класқа

D)& екі класқа

E) бір класқа

******

Құрылым сөзі латын тілінен аударғанда нені білдіреді?

A) қымбат

B) күшті

C) білімді

D) әлсіз

E)& орнығу

******

Дельфи әдісін ең алғаш ұсынған:

A) Ньютон

B) Н.Вирт

C)& О.Хелмер

D) Гаусс

E) А.Холл

******

Ағаш әдісінің мақсатын ең алғаш ұсынған кім?

A) Ньютон

B) Н.Вирт

C)& Черчмен

D) Гаусс

E) А.Холл

******

Морфологиялық әдістің негізгі идеясы:

A)& «мәселе шешімдерінің дұрыс нұсқалары» жүйеліліктердің барлығын табады

B) белгіленген аралас элементтер арқылы жүйенің жүзеге асуы

C) араласу арқылы жүйенің жүзеге асуы

D) мамандардан толығымен бас тарту

E) жеке бағыттандыру арқылы жүйені жүзеге асыру

******

Жүйеленген түрде морфологиялық әдісті кім ойлап тапқан?

A) Ньютон

B) Н.Вирт

C) О.Хелмер

D) Гаусс

E)& Ф.Цвикки

******

Ақпаратты негізгі түпкі күйден басқа күйге тасымалдаушыны не деп атаймыз?

A)анализ тәсілімен

B)& кодтау тәсілімен

C) синтез тәсілімен

D) шешу тәсілімен

E) орын ауыстыру тәсілімен

******

Жүйенің күрделілігі олар үшін «абсолютті» құруға мүмкіндік бермейді

A) математикалық модельдер

B) компьютерлік модельдер

C) аналогты модельдер

D)& адекватты модельдер

E) логикалық модельдер

******

Жұп рангілі корреляция коэффициенті мына мәнге ие:

A) –0 < ρ < +1

B) –3 < ρ < +3

C) -∞ < ρ < +∞

D) –2 < ρ < +2

E)& –1 < ρ < +1

******

Конкордация W коэффициентінің шекті мәні қандай аралықта жатады?

A)& 0 £ W £ 1

B) 1 £ W £ 2

C) 0 £ W £ 1,5

D) -1 £ W £ +1

E) 1 £ W £ 2,5

******

Конкордация коэффициенті қаншаға тең болғанда практикалық дұрыстық жақсы деп есептеледі?

A) W=0

B) W=0

C)& W=0,7 … 0,8

D) W=0,3 … 0,5

E) W=0,9 … 1

******

Верификация нені анықтайды?

A) конфигурацияны

B)& дайындалған жоба талаптарға сай дәрежеге жеткендігін

C) барлық жүйені толығымен

D) жүйелілігін

E) эффективтілігін

******

АЖ-нің қанша сипаттамалық деңгейі бар?

A)& 3
B) 4
C) 5
D) 7

E) 2

******

Бұл термин бүтіндікке синоним ретінде қолданылады:

A) Дискреттілік

B)Үздіксіздік

C)& Интегративтілік

D) Жүйелілік

E) Эквифиналдылық

******

Жүйенің анықталған күрделілік мүмкіндіктерін сипаттайтын зерттеу заңдылықтарының бірі

A) эффективтілік

B) иерархиялық

C) коммуникативтілік

D) интегративтілік

E)& эквифиналдық

******

Супер жүйелер қанша элементтен тұрады?

A)100 элементтен

B)300 элементтен

C)& 1030 … 10200 элементтен

D)106… 109 элементтен

E) 1010… 1019 элементтен

******

Күрделі жүйелер кем дегенде екі тілде сипатталады, мысалы ДУ теориясы және алгебралық логика. Автор кім?

A)& А.И.Бергу

B) С.Биру

C) В.Т.Перовский

D) Гартман

E) А.Холл

******

Кем дегенде екі сызықты емес элементтен тұратын, бірақ бір мағына беретін жүйелерді күрделі жүйелер деп атаймыз. Авторы кім?

A)& А.А.Воронин

B) С.Биру

C) В.Т.Перовский

D) Гартман

E) А.Холл

******

Жүйе компоненттерінің арасындағы қарама – қайшылық:

A)& тарихи заңдылықтар негізі;

B) программалау заңдылықтарының негізі;

C) механикаландыру заңдылықтарының негізі;

D) қарама - қайшылық негізі

E) кибернетикаландыру негіздері

******

Қажетті түрлілік заңын ең алғаш құрастырған?

A)& У.Р.Эшби

B) С.Биру

C) В.Т.Перовский

D) Гартман

E) А.Холл

 

******

Иерархиялық және матрицалық сипаттама – бұл декомпозицияның не бойынша мақсаты?

A) уақыт бойынша

B) кеңістегі

C)& жүйедегі

D) жазықтықтағы

E) координаттағы

******

Жалпы жүйе теориясының элементтерін практикалық есептеулер жүргізген кезде қолданылатын термин:

A)& жүйелік сәйкестік

B) жүйелік зерттеу

C) жүйелік анализ

D) жүйелік синтез.

E) жүйелік байланыс

******

Жүйе сипаттамасы әдістерінің бөлінуі:

A) сандық

B) сапалық

C) модельденген

D)& сандық, сапалық

E) құрылымды

******

Басқару тілі – бұл…

A) субъект, кері байланыс

B) байланыс

C) программа

D) субъект, программа

E)& объект, орта, кері байланыс

******

Интернеттегі қай протокол базалық болып табылады?

A) HTTP

B) HTML

C) TCP

D)& TCP/ІP

E) дұрыс жауап жоқ

******

Жүйелер мен желілердегі ақпаратты қорғау - бұл

А) ақпараттық сенімділікті жүйелік қамсыздандыру;

В) ақпаратты өңдеу процессі;

С) ревизор программасы;

Д) аппараттық құрал;

Е)& программалық құрал.

******

Ақпаратты қорғайтын элементтері - бұл

A)& қорғалатын, ақпарат сақтайтын жүйені құрылымдық бөлігі;

B) қорғалатын, ақпарат сақтайтын берілгендердің жиыны;

C) байланыс буыны;

D) жинақтаушылар;

E) ақпаратты бейнелеу құралдары;

******

Ақпаратты қорғау дегеніміз бұл

A) ақпараттық физикалық бүтіндігін қамтамасыз ету;

B)санкцияланбаған ақпаратты алуды болдырмау;

C)& барлық жауаптар дұрыс;

D) антивирустік программаларды қолдану;

E) ревизор - программасын қолдану.

******

Байланыс каналдарының (телефондық, спутниктік және т.б.) мүмкіндіктері:

A) информацияларды сақтайды

B) информацияларды түрлендіреді

C)& информацияларды таратады

D) информацияларды жинайды

E) информацияларды шығарады

******

Бір құжатқа екінші құжат объектілері әдістерін жиынтығын қолдану не деп аталады ?

A) Программалау

B)& OLE технологиялары

C) Интернет-технология

D) Желілік технологиялар

E) HTML

******

Сөйлемді жалғастырыңыз: иерархиялық қор – бұл мәліметтерді мына түрде сақтайды:

A)& Ағаш

B) Кесте

C) Сұраныс

D) Тізім

E) Есеп беру

******

Бір ғимаратта орналасқан компьютерлерді байланыстыратын желіні не деп атайды?

A) Жергілікті

B) Аймақты

C)& Локальды

D) Компьютерлі

E) Ауқымды

******

Техникадағы информация түсінігі:

A) музыка, суреттер, мәтіндер, сұлбалар, кестелер мен формулалар

B) кітаптар, оқулықтар мен көркем суреттер
C) файлдар, мәтіндер, суреттер мен кестелер

D) біреулерді қызықтыратын кез-келген мәліметтер мен ақпараттар

E)& белгі мен сигналдар түрінде берілетін хабарламалар

******

Программаның авторлары ретінде саналады:

A) программа құруда жағдайды жасаған жеке тұлға

B) программа құруда материалдық жағынан көмектескен жеке тұлға

C) программа құруда патент алуда көмектескен жеке тұлға

D)& программалық жабықты құруда өзінің творчествалық және ойлау қабілетін пайдаланған жеке тұлға

E) программалық жабықты құруда басқару қабілетін пайдаланған жеке тұлға

******

АПЖ (Автоматты жобалау жүйесі) — бұл:

A)& Жобалау процессін ұстап тұратын программалық-аппаратттық кешен

B) Компьютер көмегімен шешімдерді басқаруды қабылдайтын жүйе

C) Инженерлі-жобалау үшін арналған компьютерлік графика кешені

D) Құрастырушының жұмыс столындағы компьютерлік программа

E) Жобалау жұмыстарын жүргізу кезіндегі аппараттық кешен

******

Қай булевті амалдардың қайсысы дұрыс жазылған?

A) 0 "және" 0 = 1

B) 1 "және" 0 = 1

C) & 1 "және" 1 = 1

D) 0 "және" 1 = 1
E) 0"немесе"1=0

******

Сөйлемді жалғастырыңыз: иерархиялық қор – бұл мәліметтерді мына түрде сақтайды:

A)& Ағаш

B) Кесте

C) Сұраныс

D) Тізім

E) Есеп беру

 

 

 


Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав

<== 1 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.107 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав