Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до суду. 1 страница

Читайте также:
  1. B) созылмалыгастритте 1 страница
  2. B) созылмалыгастритте 1 страница
  3. B) созылмалыгастритте 2 страница
  4. B) созылмалыгастритте 2 страница
  5. B) созылмалыгастритте 3 страница
  6. B) созылмалыгастритте 3 страница
  7. B) созылмалыгастритте 4 страница
  8. B) созылмалыгастритте 4 страница
  9. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 2 страница
  10. CONTRATO DE LICENÇA E SERVIÇOS 3 страница

{ Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

За видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною
діяльністю вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

 

Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю

 

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може
бути анульовано Міністерством юстиції України:


{ Пункт 1 частини першої статті 11 виключено на підставі
Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }


2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату,
прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, у випадках: { Абзац перший пункту 2 частини першої
статті 12 в редакції Закону N 3271-VI ( 3271-17 ) від 21.04.2011 }

 

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на
постійне проживання;

 

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який
набрав чинності;

 

в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса
примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

 

г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з
нереабілітуючих підстав; { Підпункт "г" пункту 2 частини першої
статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4652-VI
( 4652-17 ) від 13.04.2012, N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

 

д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про
обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса,
визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її
померлою;

 

е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства
при вчиненні нотаріальних дій або грубого порушення закону, яке
завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ,
організацій, громадян;

 

є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану
здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;

 

ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною
четвертою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього
Закону; { Підпункт "ж" пункту 2 частини першої статті 12 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від
06.09.2012 }

 

з) набрання законної сили рішенням суду про порушення
нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії;
{ Пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "з" згідно
із Законом N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

 

и) знищення чи втрати нотаріусом або з його вини архіву
нотаріуса або окремих документів; { Пункт 2 частини першої статті
12 доповнено підпунктом "и" згідно із Законом N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI
( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

 

і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної
етики, затверджених Міністерством юстиції України; { Пункт 2
частини першої статті 12 доповнено підпунктом "і" згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

 

3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату,
прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі
неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики.

{ Частину першу статті 12 доповнено пунктом 3 згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття
нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду.

{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

Стаття 13. Помічник нотаріуса

 

Помічником нотаріуса може бути громадянин України, який має
повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж
роботи у сфері права не менш як три роки. Не може бути помічником
нотаріуса особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або
визнана недієздатною за рішенням суду.

 

Помічник нотаріуса не може займатися підприємницькою,
адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань,
перебувати на державній службі або службі в органах місцевого
самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати
іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої
діяльності.

 

Помічнику нотаріуса забороняється використовувати свій статус
з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи
пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

 

За дорученням нотаріуса помічник нотаріуса бере участь у
прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні
проектів правочинів, свідоцтв, інших документів, пов’язаних із
вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносить записи
до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, веде діловодство та
архів нотаріуса, готує та надсилає за дорученням нотаріуса запити
до підприємств, установ і організацій щодо відомостей та
документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також
виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Помічник нотаріуса не
має права підписувати нотаріальні документи та використовувати
печатку нотаріуса.

 

Помічник нотаріуса зобов’язаний виконувати свої професійні
обов’язки відповідно до цього Закону та трудового договору,
укладеного з нотаріусом; дотримуватися нотаріальної таємниці;
дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та
архіву нотаріуса; постійно підвищувати свій професійний рівень.

 

Добір кандидатур і прийняття на роботу помічника приватного
нотаріуса є виключним правом нотаріуса. З помічником нотаріуса
укладається трудовий договір. Нотаріус може мати одного
помічника.

{ Стаття 13 в редакції Законів N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008,
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

Стаття 13-1. Нотаріальний округ

 

Нотаріальний округ - територіальна одиниця, в межах якої
нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого
знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний
нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.

 

Нотаріальні округи визначаються відповідно до
адміністративно-територіального устрою України. У містах з
районним поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія
міста. У разі зміни адміністративно-територіального поділу
України, в результаті якого розташування робочого місця (контори)
приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу,
нотаріальна діяльність відповідних нотаріусів повинна бути
зареєстрована в цьому нотаріальному окрузі.

 

Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за
межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших
нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом.

{ Закон доповнено статтею 13-1 згідно із Законом N 614-VI
( 614-17 ) від 01.10.2008 }

Стаття 14. Нотаріальне діловодство і звітність

 

Правила ведення нотаріального діловодства ( z1318-10 )
затверджуються Міністерством юстиції України за погодженням із
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері архівної справи і діловодства.

 

Державні нотаріальні контори і приватні нотаріуси ведуть
встановлену статистичну та бухгалтерську звітність і подають
Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.

 

Державні нотаріальні контори подають встановлену статистичну
і бухгалтерську звітність, приватні нотаріуси - статистичну
звітність.

 

Статистичний звіт про роботу державних нотаріальних контор та
приватних нотаріусів подається Головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі до Міністерства юстиції України.

 

Документи нотаріального діловодства та архів приватного
нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та
користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним
нотаріальної діяльності.

 

Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання
документів нотаріального діловодства та архіву приватного
нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної
діяльності.

 

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи
нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса
передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в
порядку, встановленому законодавством.

{ Стаття 14 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

Стаття 15. Мова нотаріального діловодства

 

Мова нотаріального діловодства визначається статтею 16 Закону
України "Про засади державної мовної політики" ( 5029-17 ).

{ Стаття 15 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від
03.07.2012 }

Стаття 16. Професійне самоврядування нотаріусів

 

Метою професійного самоврядування нотаріусів є об’єднання на
професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на
них цим Законом обов’язків і забезпечення їхніх прав,
представництво професійних інтересів нотаріусів у державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах та організаціях, захист професійних інтересів та
соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня
нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів
фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок
незаконних дій або недбалості нотаріуса.

 

Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через
Нотаріальну палату України та її органи. Нотаріальна палата
України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у
сфері нотаріату.

 

Нотаріальна палата України є неприбутковою юридичною особою,
має свою печатку. Діяльність Нотаріальної палати України
здійснюється відповідно до законодавства та її статуту.
Повноваження Нотаріальної палати України визначаються цим Законом
та її статутом.

 

До повноважень Нотаріальної палати України належать:
представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у
державних та інших установах; забезпечення захисту соціальних та
професійних прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз
законопроектів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю;
забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх
помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної
етики та інші повноваження.

 

Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах
законності, гласності, незалежності, демократичності,
колегіальності, виборності, обов'язковості членства нотаріусів та
виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих
відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей
доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.

 

Членами Нотаріальної палати України можуть бути особи, які
отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

 

Розмір членських внесків та інших платежів членів
Нотаріальної палати України, необхідних для виконання її функцій,
визначає з'їзд нотаріусів.

 

Нотаріальна палата України реєструється в порядку,
визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) з урахуванням
особливостей, встановлених цим Законом.

{ Стаття 16 в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від
06.09.2012 }

ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНІ НОТАРІАЛЬНІ КОНТОРИ І ДЕРЖАВНІ
НОТАРІАЛЬНІ АРХІВИ

 

Стаття 17. Організація роботи державних нотаріальних контор

 

Державні нотаріальні контори створюються і ліквідуються
Міністерством юстиції України.

 

Штати державних нотаріальних контор затверджуються Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі в межах встановленої для державних
нотаріальних контор штатної чисельності і фонду заробітної плати.

 

Державна нотаріальна контора є юридичною особою, яка
створюється та реєструється у встановленому законом порядку.
Очолює державну нотаріальну контору завідуючий, який призначається
із числа осіб, які мають свідоцтво про право на зайняття
нотаріальною діяльністю.

 

Призначення на посаду державного нотаріуса і завідуючого
державною нотаріальною конторою та звільнення з посади провадиться
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі.

{ Стаття 17 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

Стаття 18. Перевірка організації роботи державних
нотаріальних контор, державних нотаріальних
архівів

 

Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні
управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
проводять перевірку організації роботи державних нотаріальних
контор, державних нотаріальних архівів.

 

Порядок проведення перевірки ( z1244-08 ), передбаченої
частиною першою цієї статті, затверджується Міністерством юстиції
України.

{ Стаття 18 в редакції Законів N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008,
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

Стаття 19. Оплата вчинюваних нотаріальних дій

 

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють
державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.

 

За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового
характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а
також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах,
що встановлюються Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються
до Державного бюджету України.

{ Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1709-III ( 1709-14 ) від 11.05.2000 }

Стаття 20. Утримання державних нотаріальних контор

 

Державні нотаріальні контори утримуються за рахунок
державного бюджету.

 

Стаття 21. Відповідальність державного нотаріуса

 

Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недбалих дій
державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, передбаченому
законодавством України.

 

Стаття 22. Печатка державного нотаріуса

 

Державний нотаріус має печатку із зображенням Державного
герба України, найменуванням державної нотаріальної контори і
відповідним номером.

 

Стаття 23. Державні нотаріальні архіви

 

В обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі
засновуються державні нотаріальні архіви, які є складовою частиною
Національного архівного фонду і здійснюють тимчасове (до 75 років)
зберігання нотаріальних документів.

 

Питання організації діяльності та компетенція державного
нотаріального архіву визначаються положенням про нього
( z0443-09 ), що затверджується Міністерством юстиції України.

{ Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

Державний нотаріальний архів очолює завідуючий, який
призначається на посаду і звільняється з неї Головним управлінням
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі.

 

Мережа і штати державних нотаріальних архівів затверджуються
в порядку, передбаченому для державних нотаріальних контор.

 

Державний нотаріальний архів є юридичною особою і має печатку
із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

 

ГЛАВА 3. ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Стаття 24. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності.
Реєстраційне посвідчення

 

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться
Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка
має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та
акта про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори)
приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам. У заяві
зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде
займатися нотаріальною діяльністю.

 

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно
розташовуватися в межах визначеного для нього нотаріального
округу. Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса
встановлюються Міністерством юстиції України.

 

До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
додаються:

 

свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю та
його засвідчена копія;

 

документ, що підтверджує право власності або право оренди на
приміщення для розташування робочого місця (контори) приватного
нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом,
який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена
копія;


{ Абзац четвертий частини третьої статті 24 виключено на
підставі Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }


{ Абзац п'ятий частини третьої статті 24 виключено на
підставі Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }


дві фотокартки розміром 3х4 см;

 

паспорт громадянина України, який подається особисто. { Абзац
сьомий частини третьої статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

 

Копії зазначених документів зберігаються в реєстраційній
справі нотаріуса.

{ Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }

Реєстраційне посвідчення видається Головним управлінням
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі у семиденний строк після подання заяви. Відмова у
реєстрації приватної нотаріальної діяльності допускається у разі,
якщо подані документи не відповідають установленим вимогам, а
також з підстав, передбачених пунктом 8-1 частини першої статті 30
цього Закону. Про видачу реєстраційного посвідчення Головне
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі повідомляють органи доходів і зборів за
місцем постійного проживання приватного нотаріуса.

{ Частина п'ята статті 24 в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 )
від 06.09.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }

У реєстраційному посвідченні зазначаються нотаріальний округ
та адреса робочого місця (контори) приватного нотаріуса.

Приватний нотаріус зобов'язаний розпочати нотаріальну
діяльність протягом 30 робочих днів після видачі реєстраційного
посвідчення.

У разі коли нотаріус не розпочав роботу в установлений строк
без поважних на те причин, реєстраційне посвідчення за наказом
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі анулюється.

Приватний нотаріус вправі мати контору, укладати
цивільно-правові та трудові договори, відкривати поточні та
вкладні (депозитні) рахунки в банках.

Час прийому громадян приватним нотаріусом повинен становити
не менше п'яти годин на день і п'яти робочих днів на тиждень за
виключенням обставин, за яких нотаріус з незалежних від нього
причин не може здійснювати такий прийом.{ Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III
( 2921-14 ) від 10.01.2002; в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 )
від 01.10.2008 }

Стаття 25. Робоче місце (контора) приватного нотаріуса

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у
межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює
нотаріальну діяльність.

Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам:

1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці;

2) давати можливість кожному приватному нотаріусу, який
здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого
приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність;

3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення;

4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів,
металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса;

5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце
(контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість
приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його
межах;

6) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з
документами у відокремленій від нотаріуса кімнаті.

До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а
також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори)
приватного нотаріуса, Головним управлінням юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними
управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси
розташування робочого місця (контори) проводиться перевірка
відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса
встановленим цим Законом умовам, за результатами якої складається
акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса
або акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори)
приватного нотаріуса.

Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність
лише за наявності акта про сертифікацію робочого місця (контори)
приватного нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили,
яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації робочого
місця (контори) приватного нотаріуса.

Про зміну адреси робочого місця (контори) приватний нотаріус
зобов'язаний протягом трьох робочих днів повідомити Головне
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.{ Стаття 25 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

Стаття 26. Печатка приватного нотаріуса

Приватний нотаріус має печатку із зображенням Державного
Герба України, яка містить слова "приватний нотаріус", його
прізвище, ім'я та по батькові, назву нотаріального округу.

Печатка приватного нотаріуса виготовляється та знищується у
порядку, встановленому Міністерством юстиції України.{ Частина друга статті 26 в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 )
від 06.09.2012 }
{ Стаття 26 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

Стаття 27. Відповідальність приватного нотаріуса

Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або
недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується в повному
розмірі.

Нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка
звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії:

подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання,
пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії;

подала недійсні та/або підроблені документи;

не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи
інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої
звернулася особа.{ Стаття 27 в редакції Закону N 5208-VI ( 5208-17 ) від
06.09.2012 }

Стаття 28. Страхування цивільно-правової відповідальності
приватного нотаріуса

Для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок вчиненої
нотаріальної дії здійснення функцій державного реєстратора прав на
нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
( 1952-15 ) шкоди приватний нотаріус зобов'язаний до початку
зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір
страхування цивільно-правової відповідальності.{ Частина перша статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }

Держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну
неправомірними діями приватного нотаріуса при здійсненні ним
нотаріальної діяльності функцій державного реєстратора прав на
нерухоме майно.{ Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }

Приватний нотаріус не несе відповідальності по зобов'язаннях
держави.

Мінімальний розмір страхової суми становить тисячу
мінімальних розмірів заробітної плати.{ Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012 }

Розмір відшкодування заподіяної шкоди визначається за згодою
сторін або в судовому порядку.{ Стаття 28 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

Стаття 29. Заміщення приватного нотаріуса

Заміщення приватного нотаріуса можливе у разі зупинення його
нотаріальної діяльності в порядку, визначеному цим Законом.

Приватний нотаріус може укласти договір про заміщення його з
іншим приватним нотаріусом у порядку та у межах строків,
визначених статтями 29-1, 29-2 цього Закону.

Заміщення приватного нотаріуса проводиться до припинення
обставин, з якими це заміщення пов'язане.

Приватний нотаріус, який заміщує приватного нотаріуса,
нотаріальна діяльність якого зупинена, вчиняє нотаріальні дії від
свого імені та прикладає свою особисту печатку.

Приватний нотаріус, якого заміщують, не вправі здійснювати
нотаріальну діяльність під час цього заміщення, якщо інше не
передбачено цим Законом.

У разі дострокового повернення приватного нотаріуса до
здійснення нотаріальної діяльності повноваження нотаріуса, який
його заміщує, що виникли внаслідок такого заміщення, автоматично
припиняються.{ Стаття 29 в редакції Закону N 614-VI ( 614-17 ) від 01.10.2008 }

Стаття 29-1. Підстави зупинення нотаріальної діяльності
приватного нотаріуса

Нотаріальна діяльність приватного нотаріуса тимчасово
зупиняється на час дії таких обставин:

1) якщо приватний нотаріус не має приміщення для розміщення
робочого місця або це приміщення не відповідає встановленим цим
Законом умовам, - до усунення цих недоліків, але не більше 60 днів
з дня виявлення цього порушення;

2) якщо приватний нотаріус не уклав договір про страхування
цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса або розмір
страхової суми не відповідає вимогам цього Закону, - до усунення
цих недоліків, але не більше 30 днів з дня виявлення цього
порушення;

3) якщо приватний нотаріус при вчиненні нотаріальних дій
неодноразово порушував правила нотаріального діловодства, - до
закінчення строку проходження підвищення кваліфікації (не більше
двох тижнів);

4) у разі необґрунтованої відмови приватного нотаріуса від
надання Міністерству юстиції України, Головному управлінню юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі в порядку, передбаченому цим Законом, документів для
перевірки організації нотаріальної діяльності та виконання правил
нотаріального діловодства - до усунення цієї обставини;{ Пункт 4 частини першої статті 29-1 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5208-VI ( 5208-17 ) від 06.09.2012 }


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав