Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В. Информация коллективного разума грибов распространяется через грибницу или через тонкие энергии?

Читайте также:
  1. A) Схватив окно за заголовок левой кнопкой мыши или через системное меню
  2. I. Общая информация
  3. I. Общая информация
  4. III. Информация в диагностике
  5. Q сферу разрезают на тонкие полоски, а потом отображают ее на плоскости.
  6. quot;Истинное, благотворное познание Бога достижимо только через
  7. А чтобы это всё действовало, человек должен всё это знать и понимать. Тот, кто не знает и не понимает, ему информация не доступна.
  8. А чтобы это всё действовало, человек должен всё это знать и понимать. Тот, кто не знает и не понимает, ему информация не доступна.
  9. А) подразумеваемая информация
  10. А37. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую жизнь через
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

З елементарної геометрії відомо, що через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину і тільки одну. Отже, на комплексному рисунку площина може бути задана:

1. Трьома точками, що не лежать на одній прямій ;

2. Прямою лінією і точкою ;

3. Двома паралельними прямими ;

4. Двома прямими, що перетинаються ;

5. Трикутником або іншою плоскою фігурою ;

6. Слідами - сліди перетину площин загального положення з площинами проекцій.

 

20. ПОЛОЖЕННЯ ПЛОЩИНИ В ПРОСТОРІ ВІДНОСНО ПЛОЩИН

ПРОЕКЦІЙ

1. Площина загального положення.

2. Площини окремого положення: проектуючі та рівня.

Площина загального положення нахилена до всіх площин проекцій і не проектується на жодну з них в натуральну

величину.

Площинини окремого положення. Площина рівня паралельна одній або перпендикулярна до двох інших площин проекцій і проектується в натуральну величину на площину, якій паралельна. Проекцішою називається площина, перпендикулярна до однієї з площин проекцій. Проектуюча площина проектується в пряму лінію на площину, якій перпендикулярна. На двох інших відображається спотворено.

 

21. ПРЯМІ І ТОЧКИ, ЩО ЛЕЖАТЬ У ПЛОЩИНІ

Пряма лежить у площині, якщо вона проходить через дві точки, що належать цій площині, або через одну її точку паралельно іншій прямій, проведеній на площині.

 

22. ГОЛОВНІ ЛІНІЇ ПЛОЩИНИ

1. Горизонталь площини . Горизонталлю площини називається пряма, яка лежить в цій площині і паралельна горизонтальнш площині проекцій П1. Побудову горизонталі h площини, заданої трикутником АВС, починаємо з проведення її фронтальної проекціі h2 , паралельної осі ох (Д2Е2). Точка Д лежить на прямій ВС .Отже її проекції повинні лежать на однойменних проекціях прямої ВС ( Д2 - на В2С2, а Д1 - на В1С1). Так само виконуємо побудову проекцій точки Е.

2. Франтапь площини . Фронталлю площини. називається пряма, що лежить у цій площині і паралельна фронтальній площині проекцій П2. Для побудови фронталі f проводимо її горизонтальну проекцію паралельно осі ох (А1Д1). Далі побудова аналогічна побудові горизонталі.

 

23. ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПЛОЩИН

Дві площини в просторі можуть бути паралельними або перетинатися. Площини паралельні:

1. Якщо дві пересічні прямі однієї площини відповідно паралельні двом пересічним прямим другої площини ;

2. Проектуючи площини паралельні, якщо паралельні їх однойменні сліди ;

Площини пертинаються, якщо вони не паралельні. Перетином площин є пряма лінія, яка визначається двома точками .

24. СПОСОБ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОЕКЦІЙ.

СПОСІБ ОБЕРТАННЯ.

При цьому способі положення площини проекцій не змінюється, а нові проекції фігурн одержуються обертанням її навколо спеціально вибраних осей.

СПОСІБ ЗАМІНИ ПЛОЩИН Проекцій

Сутність цього способу полягає в тому, що положення точок, прямих і фігур у просторі залишається незмінним, а замість існуючої площини проекцій вибирають нову так, щоб на цю площину фігура проектувалась в натуральну величину.

 

25.Аксонометричні проекції

Аксонометрична проекція-це зображення предмету чи деталі разом зі своїми осями на довільно вибрану площину проекцій на основі комплексного малюнку. В кресленні існує два вди аксонометричних проекцій: ізометрія та діметрія.

В свою чергу ізомтрія буває: прямокутна і косокутна фронтальна.І діметрія прямокутна і кусокутна фронтальна.

Основою виконання аксонометричного проектування є задання на кресленні комплексного алюнку згідно якого всі розміри геомтричних фігур переносять до площини П1, П2, П3.

 

27.Загальні відомості про перерізи

Переріз-це зображення утворене внаслідок перетину січною площиною граней геометричного тіла, а вершини внаслідок перетину січною лощиноюребер геометричного тіла.

Площина перерізу-це плоске геометричне тіло, сторон якого уторились внаслідок перетину січною площиною ребер геометричного тіла.

Площина перерізу складається з точок , які належать як самому геометричному тілу так і січній площині. Оскільки при перерізі вони взаємно дотикаються.

На жодну із основних площин проекцій площина перерізу не проектується і натуральну величину. а спотворено.Саме тому для того щоб щоб побудувати площину перерізу в натуральну величину потрібно у фронтальній площині проекцій П2 потрібно використати один зі перетворення площин проекцій: обертання чи заміни площин проекцій.

Розгорткою багатогрнника називається сукупність плоских багатокутників, що утворили його грані та основи суміжні з однією площиною.

 

29.Проекціювання геометричних тіл

Всі геометричні тіла ділять на дві групи: багаторанники та тіла обертання. До агатогранників відносять : піраміду, призму, куб і паралелепіпед. До тіл обертання відносять : цилінр, куля, конус.

 

30.Загальні відомості про перетин геометричних тіл та геометричного тіла з тілом обертання

Відомо, що деталі машинобудівельних конструкцій являють собою прості геометричні форми. Саме тоді на кресленні інколи виникає необхідність на креслення будувати лінію перетину цих геометричних форм.

Лінія перетину двох геометричних форм- це їх спільна лінія, яка складається з точок які належать як одній так і іншій геометричній формі.Спільна лінія перетину сладається з двох груп точок: опорні ( це ті, які належать контурам хоча хоча б б одній із двох геометричних форм. ипадкові ( проміжні) - це ті, які лежать між опорними і проміжними.

Взаємний перетин буває: 1)за взаємним перетином геометричних тіл: повний( той при якому одне тіло або одна поверхня повністю перетинає інше.2) за способом виконання спільної інії перетину: відкритий, закритий.

 

 

Грибы.

В. У нас на Земле присутствует царство организмов – грибов. Некоторые грибы способны менять ДНК, восприятие и сознание человека, при том не временно. Для каких целей грибы существуют на нашей планете? Вопрос первый. Что такое грибы и откуда они вообще взялись?

О. Грибы, так же как и вирусы – это пришельцы из Космоса. Космос огромный и бесконечный с различными небесными телами, спорами грибов. Такие формы жизни попадают сюда на планету. Это одна из форм жизни, которые существуют миллионы лет, и так же имеют право на существование, как и все другие. Они есть везде во Вселенной. Различные формы жизни существуют везде. На чём и как они попали? – На небесных телах, которые попадают на Землю: метеориты, астероиды и т.д.

В. Грибы можно назвать разумными?

О. Они способны получать и передавать информацию. Можно сказать, что в нашем понимании, да. Немало таких случаев, когда заблудившиеся в лесу люди, употребляя в пищу найденные на местах грибы и к ним приходила очень чёткая информация, как будто извне: что делать, куда идти, где выход, как можно выйти из леса, или получали другую полезную информацию. Они способны влиять на сознание человека.

В. А может тут по другому, то есть, потребляя грибы, человек попадает в трансовое состояние, включается сверх сознание и он подключается к информационному полю.

О. Имеются в виду галлюциногенные грибы?

В. Да.

О. Напрямую сказать нельзя. Употребляя мухомор, можно просто отравиться, получить серьёзное пищевое отравление, при этом не получив галлюциногенного эффекта. Они способны напрямую влиять на биохимические процессы, происходящие в организме, которые могут вызывать такие состояния.

В. Трансовые состояния?

О. Да.

В. Не мухомор, а другие галлюциногенные грибы?

О. Да.

В. Из-за чего это работает? Грибы мыслят?

О. У грибов есть способность в себя всё впитывать. Как губка. Почему йоги, и в Ведах это сказано, не употребляют грибы? – Потому что грибы в себя всё тянут из окружающей среды, в т.ч. информацию. Почему грибами можно отравиться? – Потому что они накапливают в себе всё, в том числе и тяжёлые металлы. Это как ячейка. Все грибы, в основном, пористые. Они хранят в себе массу информации. Они своего рода информационные ячейки. Они в себя впитывают всё: и плохое, и хорошее. И в зависимости от того, какая местность, какую информацию они впитали – то они и выдают. Они способны излучать её в пространство. И человек, засыпая, попадая в определённое состояние сознания – между сном и бодрствованием, попадает в состояние, когда он способен улавливать такую информацию. Грибы могут, как и лечить, так и убивать. В зависимости, где они произрастают, в какой местности, какую информацию они в себе несут – либо это информация созидательная, либо разрушительная, в зависимости от энергии. Причём, грибы растут везде – даже в экологически очень неблагоприятных зонах. Они способны везде жить и расти, испытывать как высокие, так и низкие температуры; они способны очень долгое время ждать благоприятных условий.

В. Грибы способны сами мыслить или они как флешка, закинули туда информацию и все?

О. Сам гриб мыслить не способен, но там есть коллективный разум. Грибница, которая есть, имеет споры грибов. Они везде, они пронизывают практически всю землю. Есть матрица, которая способна передавать информацию, как единый центр управления.

В. Этот единый центр управления при определённых обстоятельствах? Например, есть эффект пчёл, или эффект сотой обезьяны, создаётся коллективный разум при определённом количестве, с грибами точно так же?

О. Да.

В. Коллективный разум способен управлять грибами и тем, куда они попадают?

О. Да.

В. Например, есть грибы, которые попадают в муравья. Они заставляют муравья придти в определённое место, там его убивают и на этом благоприятном месте они начинают размножаться.

О. Способность встраиваться в ДНК, да. Точно так же, как в человеке. У любого живого существа есть грибы, которые способны его убить. Всё зависит от работы иммунитета – насколько иммунитет способен справляться с этой проблемой. У человека самый распространённый гриб – это кандида. В определённом количестве он присутствует в каждом человеке, а при его избытке возможны онкологические заболевания. Если иммунитет даёт сбой, он ослабевает, то гриб начинает интенсивно расти, распространяясь везде, пуская грибницу. Что такое метастазы – это по типу грибницы. Он пускает свои нити везде и начинает просто убивать живой организм.

В. Информация коллективного разума грибов распространяется через грибницу или через тонкие энергии?

О. Через тонкие энергии. На тонком плане это тоже действует, как паразит. Когда создаётся благоприятная среда, когда человек сам допускает к себе такую информацию. Она окутана как сетью. Человек защищён своей биологической оболочкой, состоящей из множества тонких тел. Когда своими действиями и мыслями, ослабевает защитное поле – тогда информация, как паразит, способна встраиваться, изменяя и пуская эту информацию как спору. Сначала в тонких телах получаются прорехи, а потом изменения происходят на физическом теле. Мы сами создаём такую среду, которая благоприятна для негативной информации и её проникновению в нас.

В. Означает ли это, что гриб может возникнуть не с физического, а с тонкого плана?

О. Да.

В. Означает ли это, что на Землю грибы могли попасть не астероидами и метеоритами, но и с тонкого плана? Могли попасть таким путём?

О. Да.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав