Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Коммуникация їдерісініѕ бір кезеѕне __________ жатады Хабарлау

Читайте также:
  1. A b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  2. A content of legal relations.
  3. A Damaged Telephone Line
  4. A FUNNY STORY
  5. a group of customers that the business has decided to aim its marketing efforts and ultimately its merchandise towards
  6. A Note About the Author
  7. A Rich Man in his Garden
  8. A wise judge
  9. A) (0;0) нүктесі арқылы өтеді
  10. A) 20 г гидроксида натрия

Коммуникация їдерісініѕ негізгі элементіне __________ жатады Жґнелтуші

Қажеттілік иерархиясын ашќан єалым D) А.Маслоу

Қазiргi кезеѕде аќпаратты зерттеу ќандай тўрєыда жїредi? A) синтактика, семантика, прагматика

Қай билiк барысында јсер етушi ќажеттiлiктi ќанаєаттандыру немесе ќанаєаттандыруєа ќол жеткiзуге мїмкiндiгi болады A) марапаттау арќылы билiк

Қай билiк барысында јсер етушi мамандандырылєан бiлiмдерге ие болуына байланысты ќанаєаттандыруєа мїмкiндiк бередi A) эксперттi билiк

Қай билiк барысында јсер етушi орындаушыны жазалай алады A) заѕды билiк

Қай билiк барысында јсер етушiнiѕ бўйрыќ беру ќўќыу бар, ал орындаушыныѕ оєан баєынуы мiндеттi A) заѕды билiк

Қай ќўрылымда дара басшылыќ ќаєидасы орындалмайды D) матрицалыќ

Қосымша ќажеттiлiк табиєаты A) психологиялыќ

Қызметтi баєалап жґне тїзетулер енгiзетiн функция:A) баќылау функциясы

Қызметтi ынталандырудаєы кїту теориясыныѕ мјнi: A) жўмсалєан кїштердiѕ ќажеттi нјтижелер беретiндiгiн кїту

Қызметті ынталандырудаєы јділеттілік теориясы:A) адамдар јділ сыйлыќ алып тиімді жўмыс істеуге ўмтылады деп есептейді

Қысќа мерзiмдi жоспардыѕ ќўрамындаєы бґлiмдер A) ґндiрiс, шикiзат, еѕбек кїшi, маркетинг, тауар айналысы, ќаржы

 

Либерал жетекші дегеніміз, бўл - Ќарамаєындаєыларєа толыќ бостандыќ беретін басшы

 

М.Блюмфилд (1917) ашќан менеджмент саласы:

М.Клелланд теориясында кездесетін ќажеттілік A) Билікке ќўштарлыќ

Мiндеттi орындауда ґкiлеттiлiк пен жауапкершiлiктi белгiлейтiн функция: A) Ўйымдастыру функциясы

Мак Клелланданыѕ билiкке ўмтылу ќажеттiлiгiнiѕ мјнi: A) адамдарєа їстемдiк ету

Мак Клелланданыѕ жетiстiкке жету ќажеттiлiгiнiѕ мјнi: A) жўмысты табысты аяќтауєа талпыну

Мак Клелландтыѕ теориясы бойынша басты ќажеттiлiктер C) билікке ўмтылу, жетістікке жету, ќатысушылыќ

Маслоу ќажеттілікті ќанша категорияєа бґлген A) бес

Маслоу теориясы бойынша еѕ алєашќы ќажеттiлiктер E) физиологиялыќ ќажеттілік

 

Мотивация теорияларыныѕ ќалай екі топќа бґледі D) мазмўндыќ жјне процессуалдыќ

Мотивация теориясындаєы «талаптану» факторына дўрыс аныќтама беріѕіз E) Бір нјрсеніѕ жетіспеушілігін сезінуі

Мотивацияныѕ кешендi процессуалдыќ iс жїргiзушiлiк теориясын жасап шыєарєан єалымдар: A) Л.Портер, Э.Лоулер

Мотивацияныѕ мазмўндыќ теориясыныѕ авторлары A) А.Маслоу, Мак Клелланд, Ф. Герцберг

Мотивацияныѕ мазмўндылыќ теориялары A) Маслоу, Д) Мак Клелланд, Ф) Герцберг ториялары

Мотивацияныѕ маѕызды теориясыныѕ дўрыс аныќтамасын беріѕіз B) Бўл адамныѕ ішкі ќажеттілігінен туатын іс-јрекет жолдары

Мотивацияныѕ негiзгi процессуалдыќ теориялары A) кїту, јділеттілік, Портер-Лоулер їлгісі

Мотивацияныѕ процесуалдыќ теориясы: A) Кїту теориясы, јдiлдiлiк теориясы, Портер-Лоулер теориясы

Міндеттер јрбір ќызметкерге емес, оныѕ байланысты белгіленеді A) лауазымына

 

Объекттi басќару шыєындарына не кiредi: A) еѕбек тґлемi мен јлеуметтiк салыќтар, басќару техникасыныѕ амортизация, iс-сапарєа шыєындар, басќару маќсаттары їшiн ќосымша материал мен энергия ќўны

Озат тәжiрибелердi қолдануды, жеделдiктi икемдiлiктi талап етушi принцип? C) ғылымилық принципi

Орындаушының қызығушылығын тудыратын, адамдардың мүдделерiне сүйенетiн тәсiл? C) экономикалық

 

Өкiлеттiлiктердiѕ жiктелуi A) Ўйымдыќ, сызыќтыќ, аппараттыќ

Өкілеттілікті баєыттау A) Функционалды бґлімдерге сызыќты жетекшілерден нўсќаудыѕ берілу ќўќыєы

Өкілеттілікті делегирлеу: A) ќызметті орындауєа жауапкершілік алатын тўлєаєа ґкілеттілік пен міндеттерді беру

Өнiмдiлiктi арттырып, даудан арылу їшiн адамдардыѕ психологиясына ыќпал ету, '''Ќатынастарды жолєа ќою'' ќажет деп санаєан пихолог, дјрiгер: A) Э.Мэйо

Өндiрiстiк їдерісті ўйымдастыру їшiн басшылыќ еркiмен ќўрылєан топ дегенiмiз не A) ресми топ

Өкiлеттiлiктiң берiлу тұжырымдамаларына төмендегiлердiң қайсысы жатады? B) классикалық, өкілеттілікті қабылдау тұжырымдамасы

Өндірістік процестердің дұрыс орындалуы басқарудың қандай деңгейіне тән? C) техникалық

Өдіріс процестерін ұйымдастыру мәселелерін шешетін басқару шешімі қандай? C) технологиялық

 

Пайда бойынша басќару жїйесiнiѕ экономикалыќ тиiмдiлiгi ќалай аныќталады: A) пайданыѕ басќару шыєындар сомасына ќатынасы

Популизм: A) сенiм, ќарапайым јдiстер мен кїрделi мјселелердi шешуге шаќырулар басќаруда халыќтыѕ тiкелей ќатысушылыєы

Портер-Лоулер їлгісінен ќанша ґзгергіштерді ќўбылмалыларды атауєа болады E) бес

Психологиялыќ ќажетiлiктерге: A) табысќа жету, ќўрметке ие болу, їстемдiк

 

Радио, телефон арќылы жјне ауызша берiлетiн хабарлама жїйелерi ќандай жїйе болып табылады: A) ќарапайым

Ресурстардыѕ шектеулiгi келесiнiѕ себебi бола алады A) топ аралыќ конфликт

Ресми топтардың негізгі түрлері? B) жұмысшы, басшы топтары комитеттері

Ресми топтың типтерi? E) басшы тобы, өндiрiстiк топтар, комитеттер

 

Субординация ўєымын ќалай тїсінесіз? A) ќызмет ережелері мен тјртібіне негізделген кішініѕ їлкенге баєыну жїйесі

Сызыќты ґкiлеттiлiктер дегенiмiз – бўл: A) басшыдан тiкелей баєыныштыєа жјне одан јрi ќарай берiлетiн ґкiлеттiлiк

Сызыќтыќ басќару деѕгейлерiнiѕ саны мыналарєа байланысты: A) кјсiпорындаєы жалпы жўмысшылар саны, басќару мґлшерi, жўмыс кезегi

Сызыќтыќ жјне штабтыќ персонал арасындаєы келiспеушiлiк келесiге себеп болуы мўмкiн A) жеке жјне топ аралыќ конфликт

Сызыќтыќ-штабтыќ басќарудыѕ артыќшылыєы: A) дара басшылыќ бiлiктi мамандар ќызметiмен ўштастырылады

Сыртќы орта сипаттамалары ќандай B) факторлардыѕ ґзара ќарым - ќатынасы, кїрделілігі, ќозєалыста болуы, айќынсыздыєы

Сыртќы шешiмдер – бўл A) басќа кјсiпорындармен ќарым-ќатынастарын ќамтиды

Тґмендегi тїсiнiктердiѕ ќайсысы формальды жјне формальды емес топтардыѕ кґбiнесе ўќсастыєын сипаттайтынын кґрсетеді: A) иерархия, билiк, жоспарлыќ

Тґмендегілердіѕ ќайсысы сыртќы ортаныѕ тікелей јсер ету факторына жатад ы A) бјсекелестер

Технологиялыќ шешiмдердiѕ мазмўны: A) ґндiрiс їдерістерін ўйымдастыру мјселелерiн ќарастырады

Тиiмдi топ ќанша мїшеден тўрады: A) 5-11

Тјуекел шешімін ќабылдау себебі A) Болашаќтыѕ белгісіздігі

Тўраќты комитет дегенiмiз – A) їздiксiз ќызмет жасайтын топ

Тактикалық жоспарлау шеңберiне төмендегiлердiң қайсысы еңбейдi?D) ұзақ мерзімді қаржы жоспары

Тезаурус - мағынасын тап? E) сүзгі

Техникалық деңгей басшыларына қандай басшыларды жатқызасыз?C) төменгі буын басшыларын

Тиiмдi басқару үшiн қолдану қажет? D) барлық тәсiлдi қолдану қажет

Төменде бақылау процесiнiң негiзгi этаптары берiлген. Дұрыс емес жауапты табыңыз? A) ресурстарды бөлiмшелерге және бөлiмдерге үйлестiру этапы
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 86 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав