Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна морфолого-анатомічна характеристика

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  4. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  5. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  6. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  7. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике
  8. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  9. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  10. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення

Квітка, її походження, функції та будова. Теорії походження квітки. Визначення поняття суцвіття. Біологічна роль суцвіть. Класифікація суцвіть. Моноподіальні (рацемозні, ботричні) та симподіальні (цимозні) суцвіття. Прості, складні, змішані (тирсоїдні) суцвіття. Частини квітки та характер їх розміщення. Оцвітина, її типи. Актиноморфні, зигоморфні та асиметричні квітки. Типи квіток за розташуванням зав’язі. Формула i діаграма квітки. Двостатеві та одностатеві квітки. Однодомні, дводомні та багатодомні рослини.

Загальна характеристика андроцею. Будова тичинки та пиляка. Мікроспорангій. Утворення мікроспор (мікроспорогенез). Проростання мікроспори, утворення чoлoвiчoгo гаметофіта (пилкового зерна) та сперміїв — мiкрогаметогенез.

Загальна характеристика гінецею. Будова плодолистків. Типи гінецею та плацентації. Еволюція гінецею. Типи зав'язі.

Haciннi зачатки квіткових рослин, їх біологічні переваги перед насінними зачатками голонасінних. Будова i типи насінних зачатків. Розвиток насінного зачатка i мегаспорогенез. Утворення жіночого гаметофіта (зародкового мішка) - мегагаметогенез.

Поняття про запилення у рослин. Загальна характеристика запилення. Типи запилення: самозапилення та перехресне. Типи квіток за способами запилення. Форми перехресного запилення. Біологічна роль перехресного запилення та самозапилення.

Запліднення у рослин. Подвійне запліднення та його біологічне значення. Розвиток пилкової трубки. Формування зародка та ендосперму. Типи ендосперму. Біологічне значення апоміксису.

Насіння. Походження насіння та його біологічна роль. Будова i розвиток насіння дводольних та однодольних рослин. Морфологічні типи насіння: з ендоспермом; з ендоспермом та периспермом; без ендосперму та перисперму; без ендосперму, але з периспермом. Типи проростання та морфологічні особливості проростків дводольних i однодольних рослин.

Плід. Визначення поняття плід, його структура i походження. Морфологічні причини різноманітності плодів: будова оплодня, способи розповсюдження, способи розкривання або розпадання. Принципи класифікації плодів. Різноманітність плодів за морфолого-екологічною класифікацією. Апокарпні, синкарпні, паракарпні, лізикарпні плоди. Супліддя.

Поширення плодів i насіння. Типи поширення. Пристосування до поширення. Значення плодів i насіння.

Екологічні групи i життєві форми рослин. Вплив зовнішніх факторів на форму рослин. Групи вищих рослин за способом живлення: автотрофи, симбіотрофи, сапрофіти, паразити та напівпаразити, комахоїдні рослини. Екологічні групи рослин за вимогами до вологи: гідрофіти, гігрофіти, мезофіти та ксерофіти. Екологічні групи рослин за вимогами до світла: геліофіти, сціофіти. Екологічні групи рослин за вимогами до родючості ґрунту: еутрофи, мезотрофи, оліготрофи.

Основні принципи класифікації життєвих форм рослин. Класифікація життєвих форм рослин за К. Раункієром. Фанерофіти, хамеі|ти, гемікриптофіти, криптофіти, терофіти. Еколого-морфологічна класифікація життєвих форм рослин. Деревні, напівдеревні, трав'янисті рослини.

Походження та еволюція квіткових. Сучасні погляди щодо місця виникнення й розселення.

Головніші таксоні покритонасінних

Принципи класифікації квіткових у старих класичних i сучасних філогенетичних системах. Аналіз головніших філогенетичних систем зарубіжних авторів (Енглер, Галлір, Хатчинсон, Кронквіст) та вітчизняних (Тахтаджян). Поділ квіткових на два класи: Дводольні та Однодольні. Основні відмінності між класами.

Клас Магноліопсиди (Magnoliopsida), або Дводольні (Dicotyledones).

Підклас Магноліїди (Magnoliidae). Порядок Магнолієцвіті (Magnoliales), родина Магнолієві (Magnoliaceae), родина Дегенеріеві (Degeneriaceae), Магнолієві (Magnoliaceae). Порядок Лавроцвіті (Laurales). Порядок Лататтєцвіті (Nymphaeales), родина Лататтєві (Nymphaeaceae).

Підклас Ранункуліды (Ranunculidae). Порядок Жовтецевоцвіті (Ranunculales), родина Жовтецеві (Ranunculaceae). Порядок Макоцвіті (Papaverales), родина Макові (Papaveraceae).

Підклас Каріофіллїди (Cariophyllidae). Порядок Гвоздикоцвіті (Cariophyllales), родина Гвоздичні (Cariophyllaceae) та Лободові (Chenopodiaceae). Порядок Гречкоцвіті (Polygonales), родина Гречкові (Polygonaceae).

Підклас Гамамелідовидні (Hamamelididae). Порядок Букоцвіті (Fagales), родина Букові (Fagaceae). Порядок Березоцвіті (Betulales), родина Березові (Betulaceae). Порядок Горіхоцвіті (Juglandales), родина Горіхові (Juglandaceae).

Підклас Діленіїди (Dileniidae). Порядок Вербоцвіті (Salicales), родина Вербові (Salicaceae). Порядок Гарбузоцвіті (Cucurbitales), родина Гарбузові (Cucurbitaceae). Порядок Каперсоцвіті (Capparales), родина Капустяні (Brassicaceae) або Хрестоцвіті (Cruciferae).

Порядок Мальвоцвіті (Malvales), родини Липові (Tiliaceae) та Мальвові (Malvaceae). Порядок Кропивоцвіті (Urticales), родини Шовковицеві (Moraceae), Коноплеві (Cannabaceae), Крапивові (Urticaceae).

Підклас Розиды (Rosidae). Порядок Розоцвіті (Rosales), родина Розові (Rosaceae). Поділ на підродини. Порядок Бобоцвіті (Fabales), родина Бобові (Fabaceae). Поділ на підродини. Порядок Аралієцвіті (Araliales), родина Зонтичні (Uмbеllіfеrае). Порядок Черсакоцвітні (Dipsacales), родина Жимолостеві (Caprifoliaceae).

Підклас Ламіїди (Lamiidae). Порядок Пасльоноцвіті (Solanales), родина Пасльонові (Solanaceae). Порядок Шорстколистоцвіті (Boraginales), родина Шорстколисті (Boraginaceae). Порядок Ранникоцвіті (Scrophulariales), родина Ранникові (Scrophulariaceae). Порядок Глухокропивні (Lamiales), родина Глухокропивові (Lamiaceae) або Губоцвіті (Labiatae).

Підклас Айстеріди (Asteridae). Порядок Айстроцвіті (Asterales) або Складноцвіті (Compositales), родина Айстрові (Asteraceae) або Складноцвіті (Compositae).

Клас Ліліопсиди (Liliopsida) або Однодольні (Monocotyledones).

Підклас Алісматиди (Alismatidae). Порядок Сусаковіті (Butomales), родина Сусакові (Butomaceae). Порядок Жабурникоцвіті (Hydrocharitales), родина Жабурникові (Hydrocharitaceae). Порядок Частухоцвіті (Alismatales), родина Частухові (Alismataceae). Порядок Рдесникоцвіті (Potamogetonales), родина Рдестові (Potamogetonaceae).

Підклас Лілііди (Liliidae). Порядок Лілієцвіті (Liliales), родина Півникові (Iridaceae) та Лілійні (Liliaceae). Порядок Амарилісоцвіті (Amaryllidales), родина Цибулеві (Alliaceae) та Амарилісові (Amaryllidaceae). Порядок Холодкоцвіті (Asparagales), родини Конвалієві (Convallariaceae) та Холодкові (Asparagaceae). Порядок Зозулинцевіті (Orchidales), родина Зозулинцеві (Orchidaceae). Порядок Ситникоцвіті (Juncales), родина Ситникові (Juncaceae). Порядок Осокоцвіті (Cyperales), родина Осокові (Cyperaceae). Порядок Тонконогоцвіті (Poales), родина Злаки (Poaceae.) Поділ на підродини.

Підклас Арециди (Arecidae). Порядок Пальмоцвіті (Arecales), родина Пальмові (Arecaceae). Порядок Ароїдноцвіті (Arales), родина Ароїдні (Araceae) та Ряскові (Lemnaceae). Порядок Рогозоцвіті (Typhales), родини Рогозові (Typhaceae) та Їжачоголівкові (Sparganiaceae).

 


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 145 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав