Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A) мақсаттық басқару

Читайте также:
  1. Бап. Банкроттықты басқарушының өкілеттіктері
  2. Бап. Оңалту рәсiмi кезінде борышкердiң мүлкi мен iстерiн басқару
  3. Бап. Оңалтуды басқарушының өкiлеттiктерi
  4. Бап. Уақытша басқарушының өкілеттіктері
  5. Басқару қызметшілерінің құрамы мен мұрылымы
  6. Басқару есебі
  7. Басқару кадрларының жұмыс принциптері
  8. Басқарудағы коммуникацияның рөлі және оның түрлері
  9. Басқарудағы коммуникацияның ролі және оның түрлері

B) µзін-µзі басқару

C) стратегиялық басқару

D) тактикалық басқару

E) ішкі басқару

*****

Кµп тараған модель µкілеттілікті мэр т‰ріндей атқарушы билік пен қалалық кеңес т‰ріндегі µкілетті билік арасында болуды қарастырады:

A) кеңес мэр

B) ѓлсіз мэр

C) к‰шті мэр

D) аралас мэр

E) ѓлсіз жѓне к‰шті мэр

*****

Кеңес келісімімен ж±мыстан шығаруға қ±қығы бар мэр:

A) кеңес мэр

B) ѓлсіз мэр

C) к‰шті мэр

D) аралас мэр

E) ѓлсіз жѓне к‰шті мэр

*****

Б‰кілқалалық сайлауларда сайлайды, сондықтан қаланың жоғары лауазымда т±лғасы ретіндегі статусын жоғарлатады:

A) кеңес мэр

B) ѓлсіз мэр

C) к‰шті мэр

D) аралас мэр

E) ѓлсіз жѓне к‰шті мэр

*****

Дауыс беруде шешім депутаттарының қанша даусын жинаса кеңес ол ветоны қабылдамауы м‰мкін:

A) 2/3

B) 4/2

C) 5/6

D) 2/2

E) 3/2

*****

Мемлекеттік координаталар µндіруші µндеуші жѓне химия µнеркѓсібінде орын алатын ел:

A) Италия

B) Франция

C) Германия

D) АҚШ

E) Австрия

*****

Мемлекеттік меншіктің тек 50 жекшендіру жоспарланған мемлекеттер:

A) Италия, Франция, Германия

B) Польша, Румыния, Болгария

C) Польша, Румыния, Франция

D) Германия, Франция, Румыния

E) Польша, Румыния, Жапония

*****

Қандай жағдайда ішкі басқару сыртқыдан басым болады:

A) мақсаттық басқару

B) µзін-µзі басқару

C) стратегиялық басқару

D) тактикалық басқару

E) ішкі басқару

*****

‡ш ‰лкен мемлекеттік холдинг бар мемлекет:

A) Италия

B) Франция

C) Германия

D) АҚШ

E) Жапония

*****

Б‰кіл қалалық сайлауларда сайлайды, сондықтан қаланың жоғары лауазымда т±лғасы ретіндегі статусын жоғарлатады:

A) кеңес мэр

B) ѓлсіз мэр

C) к‰шті мэр

D) аралас мэр

E) ѓлсіз жѓне к‰шті мэр

*****

Негізгі мѓлімет жинау ѓдістеріне

A) эксперимент

B) тестілеу жѓне с±рақтама алу

C) интервьюлеу

D) қ±жаттарды оқу

E) барлық айтылғандар

*****

Басқару б±л функция

A) биологиялық

B)& социологиялық

C) техникалық

D) ±йымдық

E) биологиялық жѓне социологиялық

*****

Қалалық ѓкімшіліктің ‰стіндегі биліктің толығын қарастыратын мэр:

A) «кеңес жѓне ѓлсіз мэр»

B)& «кеңес жѓне к‰шті мэр»

C) «к‰шті жѓне ѓлсіз мэр»

D) «ѓлсіз мэр»

E) «к‰шті мэр»

*****

Басқару µндіріс ‰рдісімен механизмен, машина ж‰йесімен б±л басқару:

A)& техникалық ж‰йемен

B) биологиялық ж‰йемен

C) ѓлеуметтік ж‰йемен

D) ±йымдық ж‰йемен

E) социологиялық ж‰йемен

*****

Қай республикада халықшаруашылық кілтік салаларына жататын кѓсіпорындар жекешілендіруге жатпайды:

A) Қазақстан

B) Жапония

C)& ¤збекстан

D) Аргентина

E) Италия

*****

Қандай елдің федерация шартында барлық қалаларында бірінғай µзін- µзі басқару моделі жоқ:

A) Қазақстандық

B) ¤збекстандық

C)& Американдық

D) Италияндық

E) Жапониялық

*****

Қай республикада халықшаруашылық кілтік салаларына жататын кѓсіпорындар жекешілендіруге жатпайды:

A) Қазақстан

B) Жапония

C) ¤збекстан

D) Аргентина

E) Италия.

*****

Қай жылы Польша мен Болгарияда қалалық ассоциациялар ізсіз жоғалды:

A) 1920

B) 1930

C) 1910

D) 1950

E) 1940

*****

Дауыс беруде шешім депутаттарының қанша даусын жинаса кеңес ол ветоны қабылдамауы м‰мкін:

A) 2/3

B) 4/2

C) 5/6

D) 2/2

E) 3/2.

*****

‡ш ‰лкен мемлекеттік холдинг бар мемлекет:

A)& Италия

B) Франция

C) Германия

D) АҚШ

E) Жапония.

*****

Мемлекеттік коорпорациялар µндіруші µндеуші жѓне химия µнеркѓсібінде орын алатын ел:

A) Италия

B) Франция

C) Германия

D) АҚШ

E)& Австрия

*****

Мемлекеттік меншіктің тек 50 жекшендіру жоспарланған мемлекеттер:

A) Италия, Франция, Германия

B) Польша, Румыния, Болгария

C) Польша, Румыния, Франция

D) Германия, Франция, Румыния

E) Польша, Румыния, Жапония.

*****

Қандай жағдайда ішкі басқару сыртқыдан басым болады:

A) мақсаттық басқару

B) µзін-µзі басқару

C) стратегиялық басқару

D) тактикалық басқару

E) ішкі басқару

*****

Б‰кілқалалық сайлауларда сайлайды, сондықтан қаланың жоғары лауазымда т±лғасы ретіндегі статусын жоғарлатады:

A) кеңес мэр

B) ѓлсіз мэр

C) к‰шті мэр

D) аралас мэр

E) ѓлсіз жѓне к‰шті мэр

*****

Барлық капитал мемлекетке тиісті болатын акционерлік қоғамдар:

A) аймақтық корпорациялар
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 93 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав