Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бап. Уақытша басқарушының өкілеттіктері

Читайте также:
  1. A) Еркін қолданатын берілгендерді уақытша сақтайтын ішкі жады
  2. Бап. Банкроттықты басқарушының өкілеттіктері
  3. Бап. Кредиторлар жиналысының банкроттық рәсіміндегі өкілеттіктері
  4. Бап. Оңалтуды басқарушының өкiлеттiктерi
  5. Бос тұрып қалу жағдайында басқа жұмысқа уақытша ауыстырылады

1. Уақытша басқарушы:
1) мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан борышкер, оған өтеусіз негізде берілуге тиіс екенін растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса алғанда, оның мүлкі туралы ақпаратты сұрау салу берілген кезден бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сұратуға;
2) борышкердің өзі банкрот деп танылғанға дейін осы Заңның талаптарын бұза отырып жасаған мәмілелерін анықтауға, оларды жарамсыз деп тану туралы және сот тәртібімен, оның ішінде мұндай мәмілені анықтаған кредитордың өтінішхаты бойынша мүлікті қайтару туралы талап қоюға;
3) әдейі немесе жалған банкроттық жағдайлар анықталған кезде сотқа жүгінуге;
4) мәлімделген талаптардың негізі мен сомасын растайтын құжаттарды кредиторлардан сұратуға;
5) осы Заңда көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
2. Сот тағайындаған кезден бастап және банкроттық туралы істі қарау аяқталғанға дейін уақытша басқарушы:
1) борышкердің қаржылық жағдайы туралы мәліметтерді оның төлем қабілетсіздігі белгілерінің бар не жоқ екендігін растау мақсатында бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік құжаттарының негізінде сот шешімі шығарылғанға дейін жинауды жүзеге асыруға;
2) сотқа борышкердің қаржылық жағдайы туралы қорытындыны ұсынуға;
3) уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін соттың оны тағайындау туралы ұйғарымы шығарылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде уәкілетті органға банкроттық туралы істі қозғау және кредиторлардың талаптарды мәлімдеу тәртібі туралы қазақ және орыс тілдерінде хабарландыруды жіберуге;
4) сот талқылауы кезеңінде борышкер мүлкі меншік иесінің, құрылтайшылардың (қатысушылардың) борышкердің активтерін шығаруына жол бермеу мақсатында оларды бақылауды қамтамасыз етуге;
5) мәмілелерді кәдімгі коммерциялық операциялар шеңберінен тыс келісу туралы борышкердің өтінішін бес жұмыс күні ішінде қарауға;
6) осы Заңда көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.
3. Борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі шығарылғаннан кейін уақытша басқарушы:
1) уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін борышкер банкрот деп танылған кезден бастап екі жұмыс күні ішінде борышкерді банкрот деп тану туралы қазақ және орыс тілдерінде жарияланымды уәкілетті органға жіберуге;
2) борышкер банкрот деп танылған кезден бастап жеті жұмыс күні ішінде уәкілетті органнан банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімі бар тұлғаның бар-жоғы және банктік шоттарының нөмірлері, осы шоттардағы ақшаның қалдықтары туралы және қозғалысы туралы ақпарат сұратуға;
3) банкрот қызметкерлерін еңбек шартының Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес алдағы уақытта тоқтатылатыны туралы хабардар етуге;
4) банкрот мүлкін қорғауды және бақылауды қамтамасыз етуге;
5) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен, мерзімде және нысан бойынша кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыруға;
6) банкроттың мүліктік массасына түгендеуді жүргізуге және түгендеу бойынша есепті кредиторлардың алғашқы жиналысына ұсынуға;
7) егер банкроттықты басқарушы тағайындалғанға дейін мұндай мүліктің құны елеулі төмендейтін (тез бұзылатын тауарлар, маусымдық тауарлар, мал және жедел өткізуді талап ететін өзге де тауарлар) жағдайларда уәкілетті органмен келісу бойынша банкрот мүлкін сатуды жүзеге асыруға;
8) кредитордың және борышкер мүлкі меншік иесінің жазбаша сұрау салуы негізінде банкроттық рәсімінің жүзеге асырылу барысы туралы сұрату алынған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға;
9) кредиторлар жиналысының өткізілу күні, уақыты мен орны туралы кредиторларды хабардар етуге;
10) сот борышкер мен оның кредиторларының мүдделерін қозғайтын акт шығарған жағдайда, осы сот актісіне шағымдану туралы мәселені қарау үшін өтініші бойынша банкроттық туралы іс қозғалған кредиторға не борышкерге оны алған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде оның көшірмесін ұсынуға;
11) кредиторлардың алғашқы жиналысын ұйымдастыруға және өткізуге;
12) банкроттықты басқарушыға (уәкілетті органға) өзін тағайындаған (борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімі шығарылған) күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, банкроттың мүлкіне құқық белгілейтін құжаттарды, банкротқа тиесілі мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;
13) сот іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ұйғарым, борышкерді банкрот деп танудан бас тарту туралы шешім шығарған, не борышкерді банкрот деп тану туралы сот шешімінің күші жойылған жағдайда борышкерге тиісті сот актісі қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде құрылтайшылық құжаттарын, есепке алу құжаттамасын, мөрлерді, мөртабандарды, материалдық және өзге де құндылықтарды беруге;
14) осы Заңда көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав