Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Segtype Описание

Читайте также:
  1. B.2.Описание дополнительных команд для семейства PIC 16СХХ
  2. Reloctype Описание
  3. Алфавит, базовые типы и описание данных.
  4. Библиографическое описание документов
  5. Библиографическое описание официальных документов
  6. Библиографическое описание учебного пособия, изданного в РГРТУ
  7. Бизнес-аналитик. Описание профессии
  8. БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
  9. В.4.1 Описание электронного ресурса локального доступа

 

Школа Найвизнач­нішіпредстав­ники Внесок урозвиток науки менедж­менту
Наукового управління Ф. Тейлор Г. Тоун Ф. і Л. Гілбер-ти Г. Гантт Г. Форд Вперше цілеспрямовано звернулися до внутрішньоорганізаційних про­блем Застосували термін scientific manage­ment - «наукове управління». До­слідили удосконалення виробництва через зацікавленість працівників, поділ праці, спеціалізацію, розроби­ли рекомендації щодо наукової ор­ганізації праці

 

Школа Найвизнач­нішіпредстав­ники Внесок у розвиток наукименедж­менту
Класична А. Файоль Л. Урвік Д.Муні М. Вебер Розробили раціональну структуру організації. Визначили функції уп­равління. Впровадили гнучкі струк­тури організації. Розробили уні­версальні принципи менеджменту. Описали ідеальну «бюрократичну» організацію
Людских стосунків М. Фолетт Е. Мейо Концепція партнерства, співробіт­ництва між робітниками і адмініст­рацією Вперше продемонстрували значення людського чинника у виробництві
Виборчої де­мократії Д. Найтімгейл Ф. Лоурі Сформулювали класичні три стилі керівництва. Визначили, що людс-кий чинник і жорсткий контроль є умовами ефективного управління
Поведінська А. Маслоу Р. Лайнкерт Д.МакГрегор Ф.Герцберг К.Алдерфер Розробили психологічні теорії моти­вації на основі вивченя потреб люди­ни

Аналіз теорії й практики управління дав можливість стверджувати, що менеджмент являє собою узагальнення прак­тики раціонального управління комерційними організаціями. Зі зміною умов підприємницької діяльності розвивалася і зміц­нювалася теорія й практика менеджменту як наукової системи управління.


 Имя Описание

Address Допустимый код или адрес данных.

Argument Значение или выражение, заменяющее формальное имя параметра.

Bit-address Допустимый адрес бита.

Expression Допустимое выражение.

Label Допустимый код программы или метка данных.

Number Числовая константа, составленная только из цифр.

Parameter Символическое имя формального параметра.

Register Имя регистра: A, R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, или R7.

String Строка символов и цифр.

Symbol Допустимое символическое имя.

BIT

ОписаниеДиректива BIT назначает символическое имя адресу бита. Формат директивы:

symbol BIT bit-address

где symbol- символическое имя,
bit-address - адрес бита в резидентной памяти данных.

Символические имена, определенные директивой BIT, не могут быть изменены или переопределены.

Пример

RSEG DATA_SEG ;выбор сегмента

CTRL: DS 1 ;однобайтовая переменная (CTRL)

ALARM BIT CTRL.0 ;бит в перемещаемом байте

SHUT BIT ALARM+1 ;следующий бит

ENABLE_FLAG BIT 60H ;абсолютный бит

DONE_FLAG BIT 24H.2 ;абсолютный бит

DATA

ОписаниеДиректива DATA назначает символическое имя адресу резидентной памяти данных. Формат директивы:

symbol DATA address

где symbol- символическое имя, которое может использоваться во всей программе,
address - адрес резидентной памяти данных, должен находится в диапазоне от 0 до 255.

Символические имена, определенные этой директивой, не могут быть изменены или переопределены.

Пример

SERBUF DATA SBUF

RESULT DATA 40H

RESULT2 DATA RESULT + 2

PORT1 DATA 90H

DB

ОписаниеДиректива DB заносит в память программ 8-разрядное значение байта. Директива имеет следующий формат:

label: DB expression , expression …

где label:- метка, адрес инициализированной памяти,
expression - значение байта, которое может быть символом, символьной строкой или выражением.

Директива DB может быть определена только внутри сегмента кода. Если директива используется в другом сегменте, ассемблер A51 генерирует сообщение об ошибке.

Пример

REQUEST: DB 'PRESS ANY KEY TO CONTINUE', 0

TABLE: DB 0, 1, 8, 'A', '0', Low(TABLE), ';'

ZERO: DB 0, ''''

CASE_TAB: DB Low(REQUEST), Low(TABLE), Low(ZERO)

DS

ОписаниеДиректива DS резервирует определенное число байтов в резидентной памяти данных, внешней памяти данных или адресном пространстве кода программы. Директива имеет следующий формат:

label: DS expression

где label:- метка, присвоенная адресу зарезервированной памяти,
expression - количество зарезервированных байтов, не может содержать форвардные ссылки, перемещаемые символы или внешние символы.

Директива резервирует пространство в текущем сегменте по текущему адресу. Затем текущий адрес увеличивается на значение выражения. Сумма счётчика адреса и значения выражения не может превышать границу текущего адресного пространства.

Примечание. A51 - ассемблер с двумя проходами по исходному тексту программы. В первом проходе обрабатываются символы и определяется длина каждой команды. Во втором проходе обрабатываются форвардные ссылки и генерируется объектный код. По этим причинам выражение, используемое в директиве, не может содержать форвардные ссылки.

Пример

GAP: DS (($ + 16) AND 0FFF0H) - $

DS 20

TIME: DS 8


DW

ОписаниеДиректива DW инициализирует память программ 16-разрядными значениями слова. Директива имеет следующий формат:

label: DW expression , expression …

где label:- метка, присвоенная адресу зарезервированной памяти,
expression - выражения - данные, которые могут содержать символ, символьную строку или выражение.

Директива может быть определена только внутри сегмента кода. Если директива используется в другом сегменте, ассемблер A51 генерирует сообщение об ошибке.

Пример

TABLE: DW TABLE, TABLE + 10, ZERO

ZERO: DW 0

CASE_TAB: DW CASE0, CASE1, CASE2, CASE3, CASE4

DW $

END

ОписаниеДиректива END сообщает о конце ассемблерного модуля. Любой текст в ассемблерном файле, который появляется после этой директивы, игнорируется. Директива требуется в каждом исходном ассемблерном файле. Если директива отсутствует, ассемблер генерирует сообщение о фатальной ошибке.

Пример

END

EQU

ОписаниеДиректива EQU назначает числовому значению или регистру символическое имя. Формат директивы:

symbol EQU expression

symbol EQU register

где symbol- символическое имя, которое заменяется на выражение или регистр во всей ассемблерной программе,
expression - числовое выражение, не содержащее форвардных ссылок,
register - одно из следующих имен регистра: A, R0-R7.

Символические имена, определенные директивой, могут использоваться в операндах, выражениях или адресах. Символы, которые определены как имя регистра, могут использоваться во всех командах, работающих с регистрами. Символические имена, определенные директивой, не могут быть изменены или переопределены.

Пример

LIMIT EQU 1200

VALUE EQU LIMIT - 200 + 'A'

SERIAL EQU SBUF

ACCU EQU A

COUNT EQU R5

ORG

ОписаниеДиректива ORG определяет адрес начала последующего кода программы или данных. Формат директивы:

ORG expression

где expression- должно быть абсолютным или простым перемещаемым выражением и не может иметь форвардных ссылок; символы, используемые в выражении, могут ссылаться только на текущий или абсолютный сегмент.

Когда ассемблер сталкивается с этой директивой, он вычисляет значение выражения и изменяет счётчик адресов (внутренняя переменная ассемблера) для текущего сегмента. Если директива находится в абсолютном сегменте, счётчику назначается значение истинного адреса. Если директива находится в перемещаемом сегменте, счётчику назначается смещение, определяемое выражением.

Директива изменяет счётчик адресов, но не производит новый сегмент. Неиспользованный диапазон адресов можно включить в текущий сегмент. Обратите внимание, что при использовании абсолютных сегментов счётчик не может ссылаться на адрес до начала смещения.

Примечание. A51 - ассемблер с двумя проходами по исходному тексту программы. В первом проходе обрабатываются символы и определяется длина каждой команды. Во втором проходе обрабатываются форвардные ссылки и генерируется объектный код. По этим причинам выражение, используемое в директиве, не может содержать форвардные ссылки.

Пример

ORG 100H

ORG RESTART

ORG EXTI1

ORG ($ + 16) AND 0FFF0H

RSEG

ОписаниеДиректива RSEG выбирает перемещаемый сегмент, который был предварительно объявлен директивой SEGMENT. Формат директивы:

RSEG segment

где segment- имя сегмента, предварительно определенное директивой SEGMENT.

Для получения дополнительной информации относительно использования сегментов обратитесь к разделу справочной системы ProView “Assembly Programs”.

Пример

MYPROG SEGMENT CODE ;объявление сегмента

RSEG MYPROG ;выбор сегмента

MOV A, #0

MOV P0, A

SEGMENT

ОписаниеДиректива SEGMENT используется для того, чтобы объявить перемещаемый сегмент. Тип сегмента может быть определен в объявлении сегмента. Директива имеет следующий формат:

segment SEGMENT segtype reloctype

где segment- символическое имя, назначенное сегменту,
segtype - тип сегмента, определяющий адресное пространство сегмента; для получения дополнительной информации см. таблицу ниже,
reloctype - тип перемещения для сегмента, который определяет параметры перемещения для компоновщика L51; обратитесь к таблице ниже для получения дополнительной информации.

Имя каждого сегмента внутри модуля должно быть уникально. Однако L51 объединяет сегменты одинакового типа. Это также применимо к сегментам, объявленным в других исходных модулях.

Переменная segtype определяет адресное пространство для сегмента и может быть любой из следующих:

Segtype Описание

BIT Битовое адресное пространство (пространство резидентной памяти данных с адреса 20H по 2FH).

CODE Пространство кода программы.

DATA Пространство резидентной памяти данных (адреса с 0 по 127).

IDATA Косвенно адресуемое пространство резидентной памяти данных (с 0 по 127 или с 0 по 255).

XDATA Пространство внешней памяти данных.

 

Факультативный параметр reloctype - тип перемещения определяет действия компоновщика L51. Следующая таблица содержит список допустимых типов настройки:


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.049 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав