Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Електронні ресурси

Читайте также:
  1. INTERNET-ресурси
  2. Електронні мультимедіа-ресурси, їх класифікація
  3. Електронні платіжні системи
  4. Електронні таблиці Microsoft Excel
  5. Загальні відомості про регіон «Західна Європа», ЕГП, природні умови та ресурси. Населення.
  6. Інтернет-ресурси
  7. Інформаційні ресурси
  8. Інформаційні ресурси
  9. Інформаційні ресурси
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник − 2003. − № 4. − С. 43. − Режим доступу до журн.: <http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_4/295_Fedunyk_15_4.pdf >

Список літератури повинен складати не менше 20 джерел (включаючи законодавчу та нормативну базу).

 

Оформлення додатків (при необхідності):

Додатки не включаються в загальний обсяг курсової роботи і можуть вміщувати в себе всі необхідні матеріали, на які по тексту є посилання. Наприклад, (див. додаток 1).

Після списку літератури на окремому аркуші вказується “ДОДАТКИ”. При оформленні кожного додатку у правому верхньому кутку пишеться слово “Додаток__”. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Нумерація додатків здійснюється послідовно в цифрах (1, 2, 3...) або буквах (А, Б, В...). Кожен додаток може включати як одну таблицю (рисунок), так і декілька. Нумерація таблиць і рисунків ведеться окремо по кожному додатку.

В якості додатків не можуть бути використані законодавчі та нормативні акти або витяги з них.

Оформлення таблиць та графічного матеріалу в додатках проводиться так, як було показано вище, крім нумерації таблиць і рисунків.

У кінці роботи після додатків (якщо додатки відсутні, то після списку літератури) необхідно розмістити форму для рецензії(додаток В).

 

Строк подання роботи на кафедру для реєстрації щорічно встановлює кафедра фінансів та економічної безпеки.

3.4 Рецензія та захист курсової роботи

Курсову роботу рецензує викладач — науковий керівник курсової роботи протягом 5 робочих днів після її реєстрації на кафедрі.

При рецензуванні курсової роботи вихідною кількістю балівза системою ECTS вважається 100. Такою кількістю балів може бути оцінена курсова робота, яка повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам, виконана самостійно з дотриманням графіка роботи. Бали виставляються викладачем у рецензії (додаток В) відповідно до критеріїв оцінювання курсової роботи (додаток Г). Виставлена за результатами рецензування оцінка є попередньою.

Остаточна оцінка за куросову роботу виставляється за результатами захисту. День і час захисту курсової роботи визначає викладач-науковий керівник згідно з графіком навчального процесу.

Під час захисту студент повинен показати правильність розуміння теоретичних основ та тенденцій розвитку управління фінансово-економічною безпекою підприємств, установ, організацій, аргументувати власну точку зору тощо.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку за системою ECTS, яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість.

Курсова робота оцінюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну шкалу та шкалу за системою ECTS.

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Андрощук Г.А. Зкономическая безопасность предприятия: зашита
коммерческой тайни.: Монография / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев; ред.
А. Д. Святоцкий. - К.: ВД « Ін Юре» , 2000. - 400 с.

2. Ареф’єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О. В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко. – К. – Вид.-во Європ. Ун-ту. – 2005. – 170 с.

3. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. – К.: Фенікс. – 1999. – 318 с.

4. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностю предприятия. – К.: Ника – Центр.- 2004. – 784 с.

5. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Ника – Центр, Эльга, 2003. – 496 с. – ( «Энцыклопедия финансового менеджера»; Вып. 4).

6. Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. Безпека бізнесу: організаційно-правові
основи: Науково-практичний посібник. - К.: Видавничий дім «Скіф» ,
КНТ, 2008. – 372 с.

7. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / Керівник авторського колективу О. Г. Білоус. - К.: КНЕУ. - 2001. - 733 с.

8. Економічна безпека: Навч. посіб. для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Рекомендовано МОН / За ред. З.С. Варналія. — К., 2009. — 647 с.

9. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення [Текст] : [монографія] /З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. - К. : Знання України, 2011. - 299 с.

10. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємництва / Єрмошенко М. М., Горячова К. С., Ашуєв А. М. – К., 2005. – 78 с.

11. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. - К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2001. - 309 с.

12. Єпіфанов А. О. Фінансова безпека підприємств і банківських установ: монографія / А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. −295 с.

13. 3ахаров О.І., Пригунов П.Я. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності. Навчальний посібник. К.: КНТ, 2008. - 257с.

14. 3еркалов В.Д. Рейдерство. Методы противодействия. Учебное пособие. -К.: КНТ, 2007. – 235 с.

15. 3убок М.І. Безпека банківської діяльності: Навч. посіб. - К.: КІІЕУ, 2002 - 190 с.

16. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник / М. І. Камлик. - К.: Атіка.: 2005. – 432 с.

17. Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: Монографія/ В. І. Кириленко. - К.: КНЕУ, 2005. - 232 с.

18. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: Монографія. – Тернопіль: Економічна думка. Карт-бланш, 2002. – 570 с.

19. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. -К.: Лібра, 2003. - 280 с.

20. Корпоративна безпека : теоретичні засади [Текст]: монографія / Василь Франчук ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛДУВС, 2009. - 175 с.

21. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій.: Монографія. – К. – Київ. нац. торг.- екон. ун-т., 2001. – 580 с.

22. Мойсеєнко І. П., Марченко О. М. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства: навч. посібник.− Львів, 2011.−380 с.

23. Ніколаюк С. І. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності: Курс лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. - К.: КНТ, 2005. - 320 с.

24. Ортинський В. та ін. Економічна безпека підприємств, організацій та установ. К.: «Правова єдність» . - 2009. – 542 с.

25. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ., 2004. – 195 с.

26. Соснин А.С., Пригунов П.Я. Менеджмент безопасности предпринимательства. Учебное пособие. - К.: Издательство Европейского университета, 2002. – 504 с.

27. Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство: Навчальний посібник/ Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський. - К.: Кондор, 2007. - 602 с.

28. Судоплатов А.П., Лекарев С. В. Безопасность предпринимательской деятельности: Практическое пособие. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 382 с.

29. Управління фінансово-економічною безпекою: навч. посібник [О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв, П. Я. Пригунов, О. І. Захаров та ін.]; за ред. проф. В. С. Сідака.−К.:Дорадо-друк, 2010. – 480 с.

30. Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика: (Монографія) / Фоміна М. В. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005– 140 с.

31. Шевчук Т.Ф. Безпека бізнесмена й підприємництва в Україні: Монографія. - К.: УСПП. - 2000. - 424 с.

32. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В. М. Шейко. - 5-те вид., стереотипне. - К.: Знания, 2006. - 307 с.

33. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія / С. М. Шкарлет. - К.: Книжкове видавництво Національного авіаційного ун-ту, 2007. — 436с

34. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. - С-Петербург: Издательство «Алетейя» , 1999. - 144 с.

35. Ярочкин В.И. Безопасность банковских систем: - М.: Ось- 89, 2004. – 416 с.

36. Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Корпоративная разведка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89» , 2005. - 304 с.

Фахові періодичні видання:

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. http://www.lvduvs.edu.ua/

Вісник української академії банківської справи http://lib.uabs.edu.ua/content/view/139/10139/

Журнал «Ефективна економіка». http://www.economy.nayka.com.ua/

 

Корисні ресурси мережі Interrnet:

1. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi ( законодавство України).

2. http://www.smida.gov.ua ( Система розкриття інформації на фондовому ринку України – на ній розміщена звітність акціонерних товариств).

3. http://www.ukrstat.gov.ua ( Офіційна веб-сторінка Державного комітету статистики України).

4. http://www.rainbow.gov.ua ( офіційна веб-сторінка Ради Національної безпеки та оборони).

5. http://www.niss.gov.ua/book/title.htm ( Журнал «Стратегічна панорама» ).

6. www.management.com.ua – Інтернет портал для управлінців;

7. www.vopreco.ru – Журнал “Вопросы экономики» ;

8. www.cfin.ru – Корпоративний менеджмент;

9. www.buziness.info – Бізнес-портал (Маркетинг, Фінанси, Реклама, Менеджмент);

10. ido.kemsu.ru – Хрестоматія з менеджменту;

11. www.zhuk.net – Журнал “Управление компанией» ;

12. www.soft2b.ru – Інструменти контролю бізнес-процеcів;

13. www.top-personal.ru – Журнал “Управление персоналом»;

14. www.hr-journal.ru –Журнал “Работа с персоналом» ;

15. www.iteam.ru – Технології корпоративного управління;

16. www.afon-invest.ru – Журнал “Инвестиции и управление» ;

17. www.anticrisis.ru – Журнал “Антикризисное управление» ;

18. www.aofm.ru – Журнал “Искусство управления» .


ДОДАТОК А

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав