Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.

1.Конституція України // ВВР України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Господарський кодекс України // Голос України. - 2003. - 14 березня.

3. Закон України «Про господарські товариства» // ВВР України. -№ 49. - Ст. 682.

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізи­чних осіб-підприємців» // Юридичний вісник України. - 2003. -№ 28.

5. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Офіційний вісник України. - 2002. - № 31. - Ст. 147.

6. Закон України «Про кооперацію» // Юридичний вісник України. -2003. - № 35.


 

7. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядо­вий кур'єр. - 1997. ~ 14 серпня.

8. Цивільний кодекс України // Голос України. - 2003. - 12-13 бере­зня.

Матеріали судової практики

1. Визнання установчих документів суб'єктів господарювання недійс­ними // Вісник господарського судочинства. - 2001. - № 1. -С.106-108.

2. Постанови Верховного Суду України та Вищого Господарського Суду у господарських справах. - Вин. 1. - К.: Ін Юре, 2003. - 176 с.

3. Постанови Верховного Суду України та Вищого Господарського Суду у господарських справах. - Вип. 2. - К.: Ін Юре, 2003. - 212 с.

Юридична література

1. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посіб­ник. - К.: Атіка, 2000.

2. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2005. -634 с.

3. Гайворонський В.М., Жушман В.П. Господарське право України. -X.: Право, 2005. - 384 с.

4. Горевий В.І., Завальний В.М. Правове забезпечення діяльності під­приємств: Методичні рекомендації. - Суми: Вид-во Сумського на­ціонального аграрного університету, 2004. - 212 с.

5. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяиственное) право Украиньї: Учебное пособие. - X.: Одиссей, 2004. - 480 с.

6. Сенчик В.І. Кооперативне право: Підручник. - К.: Ін Юре, 1998.

7. Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 160 с.

8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 480 с.

Наукові статті

1. Архіпова О.В. Припинення юридичної особи й права, що виникають з її участі в інших підприємствах // Вісник Хмельницького інсти­туту регіонального управління та права. - 2002. - № 2. - С. 62-64.

2. Баранцев П. Ліквідація підприємств: правове регулювання, оподат­кування // Право України. - 2000. - № 12. - С. 77-80.

3. Беляневич О.А. Відокремлені підрозділи підприємств як учасники господарського обороту // Вісник Вищого арбітражного суду Укра­їни. - 1998. - № 2. - С. 248-251.


 


52


РОЗДІЛ 2.

МІЖДІСЦИПЛІНАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ

РОБОТИ

Тема 2.1. Соціологічні технології в соціальній роботі. Системна, екологічна, соціально-радикальна моделі соціальної роботи. Теорія ролей.

План лекції:

Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.

Технологія моніторингу системи соціального обслугову­вання.

Ознаки соціологічного мислення соціальних працівників.

Системна модель соціальної роботи.

Екологічна модель соціальної роботи.

Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.

У підготовці соціальних працівників соціологія займає одне із провідних місць. Соціологія вивчає суспільство саме під кутом зору, що має принципове значення для соціальної ро­боти. Дві головні особливості соціології, що пізнає світ і люди­ну, об'єктивно зближують її з соціальною роботою: 1) вивчення реального стану суспільства; 2) дослідження емпіричним шля­хом соціальних відносин.

Вивчаючи суспільство в цілому, всі види суспільних відно­син, соціологія покликана дослідити, насамперед, соціальні ас­пекти суспільних процесів, соціальні явища, соціальні відноси­ни як відносини, що визначаються життєдіяльністю, способом життя, соціальним становищем людини, груп, прошарків, класів у суспільстві.

Соціологія покликана допомагати соціальним працівникам орієнтуватися у тому, в якому соціальному середовищі здійснюється соціальна діяльність (тобто що собою являє кон­кретне суспільство, в якому живуть люди, його основні інсти­тути), якою є соціальна структура цього суспільства в цілому і що собою являють ті групи і прошарки, які вважаються не досить соціально захищеними. Соціальна робота як наука по­рівняно з соціологією є переважно прикладною чи, можна сказати, більшою мірою прикладною, ніж соціологія (хоча рівень прикладної, емпіричної соціології також є достатньо вагомим у загальній системі соціологічного знання).

Говорячи про провідну роль соціології як методології соц­іальної роботи, слід також враховувати вагомий вплив знань соціальної роботи як науки на соціологію. Вони допомагають конкретизувати не лише зміст поняттєвого апарату соціології, поглиблюючи (опредмечуючи) філософсько-соціологічне трак­тування соціальних інститутів, соціальних явищ і процесів. Знання соціальної роботи як науки збагачують також розумі­ння соціальних закономірностей, досліджуваних соціологами, а також допомагають віднайти нові, ще не розкриті.

І соціологія, і соціальна робота вивчають соціальний кон­текст життя людей, їх соціальну взаємодію, способи його ко­рекції і удосконалення.

Мета соціальної роботи – як творення особистості, так і формування комфортної для людини соціосфери, соціально доцільного суспільства, що дозволяє індивіду оптимально реа­лізувати себе у всіх суспільних підсистемах (праці, власності, владі, сім'ї, культурі).

Загальна соціологічна теорія, галузеві і спеціальні соціологічні теорії виступають фундаментом, основою соціальної роботи як науки і навчальної дисципліни.

Особливу роль відіграє емпірич­ний рівень соціологічного знання, емпіричні дослідження (роз­робка програми дослідження, його організації, методи і техніка збору і обробки отриманого інформаційного матеріалу). При цьому емпіричний рівень соціального знання виступає ніби зв'я­зуючою ланкою між теоретичною соціологією та соціальною ро­ботою як наукою і специфічним видом діяльності.

Все це говорить про тісний взаємозв'язок соціології та соціаль­ної роботи. Це, насамперед, стосується таких галузевих соціологі­чних теорій, як соціологія соціальної сфери, соціологія духов­ного життя, соціологія управління. Особливо тісним є взаємозв'язок між соціальною роботою, з однієї сторони, а з іншої - такими спеціальними соціологічними теоріями, як соц­іологія шлюбу і сім'ї, соціологія виховання, соціологія дозвілля, соціологія девіантної поведінки, соціологія особистості, соціо­логія молоді, соціологія способу життя, соціологія моралі, соц­іологія праці, та ін.

Як свідчить досвід, соціологічні методи і техніка вивчення проблем соціальної роботи виконують подвійну функцію:

· розширення і поглиблення соціологічної і соціальної освіти в цілому,

· отримання важливої первинної соц­іальної інформації, без чого неможливий аналіз практичної соц­іальної роботи, неможливе нагромадження досвіду, його уза­гальнення і в цілому підвищення ефективності соціальної роботи не лише як специфічного виду практичної діяльності, а й як науки і навчальної дисципліни.

Основу теорії і практики соціальної роботи складають най­важливіші категорії соціології: "суспільство", "соціальна група", "особистість", "соціальний статус", "соціальна роль", "соціалізація", "соціальне самопочуття особистості", "аномія" та ін. Особливе місце серед категорій належить категорії соціальної захищеності. Соціальний працівник повинен мати знання з основ усіх наук про людину і суспільство - адже навіть не досить значні прогалини в системі цих знань шкідливі й невиправдані. Соціо­логія - одна із найважливіших наук, знання якої необхідні соц­іальному працівникові.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав