Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Баланс доходів і видатків підприємства

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. I. Бухгалтерский Баланс. Форма № 1.
  3. I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ бухгалтерского баланса.
  4. III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ бухгалтерского баланса.
  5. IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА бухгалтерского баланса.
  6. Азотистый баланс
  7. Актуальные проблемы сбалансированного управления целеполаганием на промышленных предприятиях в рыночной экономике
  8. Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса
  9. Анализ актива баланса
  10. Анализ баланса доходов и расходов предприятия

Варіант I.

1. Аналіз фінансової діяльності підприємства.

2. Обґрунтування нормативу оборотних активів.

3. Баланс доходів і видатків.

4. Формування фондів цільового призначення і напрямків їх використання.

5. Кредитний план (план зовнішнього фінансування).

Варіант II – Зведений бюджет підприємства.

Вихідні дані для складання фінансового плану:

1. Фінансова стратегія підприємства і цільові фінансові нормативи, встановлені керівництвом (власниками) на майбутній період.

2. Фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства за попередні роки.

3. Прогнози продажу.

4. План збуту продукції.

5. План по собівартості продукції.

6. План інвестицій.

7. Умови договорів підприємства зі споживачами, постачальниками, банками та іншими установами.

8. Параметри системи ДРЕ (ставки податків, відрахувань тощо).

9. Вимоги національних стандартів бух обліку.

Порядок складання фінансового плану:

1. Починається фінансове планування з аналізу поточного фінансового стану підприємства та галузі в цілому. Аналіз дає можливість виявити внутрішній резерв підвищення ефективності капіталу. Для його проведення частіш за все використовується метод коефіцієнтів (оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності тощо). У річному звіті має подаватися інформація за 5 - 10 попередніх років.

2. Будується прогноз продажу продукції підприємства, цін на неї.

3. За результатами оцінки фінансового стану звітного року, плановими показниками по збуту, собівартості, інвестицій визначається потреба в капіталі, джерела її покриття, для чого за різними варіантами плану складається баланс доходів і видатків підприємства або ж розробляється зведений бюджет підприємства.

4. Оцінюється майбутній фінансовий стан підприємства, для чого розраховуються очікувані значення фінансових коефіцієнтів. Особлива увага приділяється оцінці планових значень показників прибутковості.

Баланс доходів і видатків підприємства

Для забезпечення економічного і соціального розвитку, безперебійного процесу виробництва підприємства повинні мати необхідні грошові кошти.

Економічне обґрунтування величини грошових коштів та джерел їх утворення для виконання загального плану діяльності підприємства визначаються балансом доходів і видатків, який за своєю змістовністю являє собою зведений фінансовий план підприємства.

Баланс доходів і видатків підприємства виступає альтернативою складанню зведеного бюджету підприємства.

У балансі доходів і видатків підприємства планується рух коштів підприємства, відображаються надходження та доходи, витрати та видатки, а також джерела отримання необхідних коштів.

Основою розробки балансу виступають кошторисні розрахунки потреби коштів на конкретні цілі (кошториси витрат на ремонт, модернізацію, придбання обладнання, НДР, рекламу тощо) та взаємовідносини з бюджетом, постачальниками, банками та т. ін.

Баланс доходів і видатків складається із 3-х розділів:

1. Доходи та надходження коштів:

a) прибуток від звичайної і надзвичайної діяльності;

b) амортизаційні відрахування;

c) приріст стійких пасивів;

d) інші (виручка від реалізації майна, що вибуває; доходи від ЖКГ тощо).

2. Видатки та відрахування коштів:

a) витрати капітальні вкладення;

b) витрати на капітальний ремонт;

c) витрати на приріст нормативу власних оборотних коштів;

d) витрати на НДДКР;

e) витрати на підготовку кадрів;

f) відрахування у фонди цільового призначення;

g) інші.

3. Кредитні взаємовідносини відображаються за 2-ма частинами:

a) у доходній частині – отримання кредитів;

b) у витратній частині – погашення кредитів.

4. Взаємовідносини з бюджетом відображаються по 2-м частинам:

a) асигнування з бюджету (на капітальні вкладення, дотації до цін, інші);

b) платежі до бюджету (податок та прибуток, майно, землю, відрахування у державні позабюджетні фонди, місцеві податки та ін.).

 

З метою перевірки правильності складання балансу доходів і видатків рекомендується складати спеціальну шахову таблицю, в якій по рядкам відображаються статті видатків і відрахувань, а по стовпцям - статті доходів і надходжень.

Планування потреби підприємства в капіталі

Основою фінансового планування є визначення потреби підприємства в капіталі. Потреба в капіталі виникає внаслідок того, що потоки надходжень і платежів здійснюються не синхронно у часі. Додатна потреба в капіталі виникає в ті періоди часу, в які переживають виплати. Від’ємна потреба в капіталі виявляється в періоди, коли надходження перевищують виплати.

Для покриття потреби в капіталі новостворюваного підприємства використовують наступні фінансові засоби (кошти):

- власний капітал, який вноситься власниками в капітал;

- позичковий капітал, який надається на умовах займу.

Потреба в фінансових коштах виражається двояко: 1) фірма потребує відкриття кредитної лінії, щоб виконати свої зобов’язання по платежах; 2) фірма має надлишкові фінансові кошти, які повинні короткочасно вилучатися з фінансового потоку та інвестуватися у зовнішні об’єкти для отримання відсотків.

Таким чином, завдання фінансового планування полягає в тому, щоб своєчасно забезпечувати виробництво необхідними фінансовими коштами, а зайві кошти інвестувати у зовнішні об’єкти.

Скорочення потреби в капіталі можна досягти за рахунок: зниження рівня виплат; підвищення рівня надходжень. Інструменти скорочення потреби в капіталі: лізинг і факторинг.

Основні інструменти фінансування діючого підприємства:

1) внутрішнє фінансування:

а) за рахунок зворотного притоку;

б) за рахунок надлишку платіжних коштів (накопичення прибутку);

2) зовнішнє фінансування:

а) пайове фінансування, у т.ч. збільшення капіталу шляхом пайових внесків і за рахунок доходів фірми;

б) кредитне фінансування, у т.ч. довгострокове і короткострокове.

При кредитному фінансуванні фінансові кошти наділяються фірмі на умовах повернення, терміновості і платності (під %). Для зниження ризику кредитора відносно погашення боргу і сплати відсотків кредит надається під певне забезпечення. Фірма-позичальник при кредитному фінансуванні отримує особу перевагу, яка називається “ліверідж-ефект”, або дія фінансового важеля.

Довгостроковими формами кредиту є: корпоративні облігації, конверсійний займ, опціонний контракт, державні кредити. Короткострокові форми кредиту: 1) кредити на поповнення оборотних активів, 2) банківська гарантія, 3) тимчасове фінансування будівництва, 4) фінансування зобов’язань ділерів, 5) кредити продавцям товарів тривалого користування, 6) кредитування активів (фінансування дебіторської заборгованості, фінансування запасів, факторинг), 7) комерційний кредит.

Планування прибутковості підприємства

Планування прибутковості підприємства включає:

- планування утворення прибутку;

- планування розподілу прибутку та утворення фондів цільового призначення;

- планування прибутковості (рентабельності).

Методи планування утворення прибутку. Існують 2 методи планування прибутку: метод прямого рахунку і розрахунково-аналітичний метод.

За методом прямого рахунку величина планового прибутку визначається в розрізі наступних джерел його утворення:

· прибутку від основної (операційної) діяльності;

· прибутку від фінансових операцій;

· прибутку від іншої звичайної діяльності;

· прибуток від надзвичайних подій.

Сутність планування прибутку методом прямого рахунку:

1. Визначається дохід (виручка) від реалізації як алгебраїчна сума обсягів реалізації продукції, товарів, робіт та послуг підприємства з урахуванням ПДВ, АЗ та інших податків з продажу:

Др =

де Ціпр, Цjтов, Цkр, Цln – ринкова ціна одиниці продукції, товару, робіт та послуг відповідного виду;

Оіпр, Оjтов, О kр, Оln – обсяг реалізації продукції, товару, робіт та послуг відповідного виду в натуральному виразі.

2. Розраховується чистий дохід (виручка) від реалізації (Дч) як різниця між Др та сумарним розміром ПДВ, акцизного збору (визначається диференційно по видам продукції) та інших зборів або податків з обороту та інших вирахувань з доходу (наприклад, знижок покупцям при реалізації продукції великими партіями, в позасезонний час та в інших випадках):

Дч = Др – ПДВ – АЗ - ІЗоб

3. Валовий прибуток (збиток) (Пв) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю РП (товарів, робіт, послуг). В цих розрахунках враховується виробнича собівартості РП (робіт, послуг) або собівартості реалізації товарів (Ср):

Пв = Дч - Ср

4. Розраховується операційний прибуток (збиток):

Поп = Пв – Вадм – Взб + Діноп – Він оп

5. Розраховується прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування:

П зв оп = Поп + Дуч.к. + Дін. фін + Дін - Вфін – Він.

6. Розраховується прибуток (збиток) від звичайної діяльності:

Пзв = Пзв.оп. - Ппр

7. Розраховується чистий прибуток (збиток) підприємства:

Пч = Пзв + Днадзв – В надзв. – П оп. надзв.

Більш детально пояснення усіх позначень подано далі. (у поясненнях до схеми).

Розрахунково-аналітичний метод планування прибутку дає змогу визначити не лише плановий рівень операційного прибутку підприємства, але й оцінити вплив окремих факторів на його формування.

Сутність планування прибутку за розрахунково-аналітичним методом:

1. Визначається рівень рентабельності продажу у звітному (базисному періоді):

де П баз – операційний прибуток базового періоду (року);

РП баз – обсяг реалізованої продукції базового періоду.

2. Розраховується зміна прибутку в плановому періоді у зв’язку зі зміною:

а) обсягів РП:

б) витрат на виробництво РП: ,

де В – витрати на 1 грн. РП;

в) структури продукції:

3. Визначається загальний розмір планового прибутку:

Планування розподілу прибутку. Напрямки використання коштів засобів цільового призначення. Порядок утворення фінансових результатів та розподіл чистого прибутку підприємства представлено на наступному рисунку.


 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 94 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | <== 4 ==> | 5 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав