Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классификация контрактов.

Читайте также:
  1. I. Понятие МПЗ, классификация и оценка материалов.
  2. II Классификация.
  3. II. Классификация инвестиций
  4. II. Классификация Леонгарда
  5. II. Методы и источники изучения истории; понятие и классификация исторического источника.
  6. II. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и их классификация.
  7. III. Классификация проблем абонентов ТД.
  8. V. Классификация ЭВМ по назначению
  9. Аварии на химически опасных объектах (ХОО) с выбросом аворийно химически опасных веществ (АХОВ), классификация, фазы развития.
  10. Активы, обязательства. Классификация имущества организации по составу и размещению, характеристика внеоборотных и оборотных активов.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Стаття 130 ЦПК України визначає зміст процесуальних дій по підготовці справи до судового розгляду. Їх перелік не є вичерпним, оскільки підготовка справи має здійснюватись з урахуванням особливостей кожної конкретної справи.

 

ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ СУДУ ПО ПІДГОТОВЦІ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ:

1) уточнює позовні вимоги або заперечення проти позову;2) вирішує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;3) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню;4) з’ясовує, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи чи заперечення щодо невизнаних обставин, та встановлює строки їх подання;5) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про витребування доказів та виклик свідків, про проведення експертизи, залучення до участі у справі спеціаліста, перекладача, особи, яка надає правову допомогу, або про судові доручення щодо збирання доказів;6) у невідкладних випадках проводить огляд на місці, огляд письмових і речових доказів;7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про вжиття заходів забезпечення позову;8) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до судового розгляду;9) визначає час і місце судового розгляду.

 

Підготовку проводить суддя. Процесуальні дії осіб, які беруть участь у справі, та інших осіб виконуються, як правило, на вимогу судді, є відповіддю на його дії. Але, особи, які беруть участь у справі, мають право за своєю ініціативою виконувати процесуальні дії, спрямовані на підготовку справи до розгляду (подавати докази, заявляти клопотання).

Особи, які беруть участь у справі, користуються процесуальними правами і несуть обов’язки не тільки при розгляді справи, але і при її підготовці. Тому суддя роз’яснює сторонам їх права та обов’язки: про можливість вносити зміни в позов, подавати клопотання.

 

При визнанні підготовки справи до розгляду закінченою суддя постановляє ухвалу, в якій перераховуються всі підготовчі дії, що були проведені, і встановлюється час розгляду справи.


Висновок до теми.Отже, досудовий розгляд справи є обов’язковою стадією цивільного процесу. Вказана стадія включає в себе два етапи: попереднє судове засідання та підготовка справи до розгляду. Попереднє судове засідання не є обов’язковим. Питання про необхідність його проведення вирішує суддя. Етап підготовки справи до розгляду є обов’язковим.

Належне проведення досудового розгляду справи забезпечує більш швидкий розгляд справи, є передумовою всебічного та об’єктивного розгляду справи.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

 

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року

2. Закон України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №35. – Ст. 412

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України:

- «Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя» від 22 лютого 1991 року № 1 із змінами та доповненнями;

- «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 року № 7 із змінами та доповненнями;

- «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 12 червня 2009 року №2;

- «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» від 12.06. 2009 №5

- «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» від 27 березня 1992 року № 6 із змінами та доповненнями;

- «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 із змінами та доповненнями;

- «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 195 року № 4 із змінами та доповненнями;

- «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 1999 року № 13 із змінами та доповненнями;

- «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 року №1;

- «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006 року № 3.

4. М.Й. Штефан Цивільне процесуальне право України. Академічний курс. – К. – 2005

5. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Білоусова. – К. – 2006

6. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І., та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009

7. Цивільний процес України: Навчальний посібник / За ред. Ю.С. Червоного. – К. – 2006

8. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2008. – 848 с.

9. Фурса С., Щербак С., Євтушенко О. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К. – 2006

10. С. Фурса, Є. Фурса, С. Щербак Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У двох томах. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006 р.

Классификация контрактов.

С экономической точки зрения по различным основаниям выделяют многие типы контрактов:

- формальные и неформальные

-явные и неявные

- полные и неполные

- краткосрочные и долгосрочные

- классические, неоклассические и отношенческие

- самовыполняющиеся и защищённые с помощью третьей стороны

- другие …

Можно выделить ряд параметров, по которым могут различаться контракты: наличие неопределённости; степень специфичности ресурса, использование которого оговаривается в контракте; срочность; механизм защиты контрактов.

Например, формальный контракт, или эксплицитный (explicit) - это договор, выраженный словами в устной или письменной форме.

Негласный (подразумеваемый) (implicit) – это договор, обусловленный действиями или поведением сторон. Имплицитный контракт содержит условия «по умолчанию».

Неполные контракты имеют место тогда, когда есть трансакционные издержки (то есть всегда). Одно из последствий наличия таких издержек сводится к тому, что стороны, вступающие в отношения друг с другом, не будут заключать контракт, предусматривающий все могущие произойти события и многообразные действия, которые окажутся адекватными при этих событиях. Скорее они заключат контракт, который будет неполным в том смысле, что в нем будут «белые пятна»: не все ситуации будут обговорены с одинаковой тщательностью, а некоторые и вовсе не будут обговариваться, хотя есть небольшая вероятность наступления таких ситуаций. Понятно, что неполные контракты влекут различные трактовки, стремление пересмотреть контракты, провоцируют конфликт сторон.

«Всеобъемлющий» контракт мог бы иметь место, если бы прогнозирование, планирование и фиксация всевозможных реакций на будущие события были бы бесплатны. В таком контракте могло бы быть точно указано, какие обязательства имеют стороны при любом мыслимом состоянии вселенной, - отмечает Оливер Д. Харт в статье «Неполные контракты и теория фирмы». К этому можно добавить, что условием всеобъемлющего контракта является кроме отсутствия трансакционных издержек ещё и исчерпывающая информации, и абсолютные познавательные способности людей, что нереалистично.

Существует большое количество типов контрактов. В неоинституционализме важную роль играет понятие конкуренции между типами контрактных соглашений. На конкурентном рынке выживают те контрактные формы, которые служат источником положительной (ненулевой) прибыли, а прочие формы организации исчезают. Экономические агенты изобретательны, они ищут новые формы контрактации, снижающие издержки обмена. Внедрение новых форм контрактации можно сравнить с техническими нововведениями в производстве: и в том и в другом случае в экономике раздвигаются границы производственных возможностей.

Так, внутри фирмы индивидуальные сделки между различными факторами производства устранены, а рыночные трансакции заменены административными решениями. Для изменения производства при этом нет нужды в сделках между владельцами факторов производства… Можно сказать, что фирма вбирает в себя законные права всех сторон, и перераспределение видов деятельности будет иметь причиной не перераспределение прав, но административные решения о том, как должны быть использованы права. Причём, сам Коуз при истолковании «Природы фирмы», обращает внимание на то, что хотя целю данной статьи было объяснить, почему в рамках рынков возникают фирмы, необходимо признать, что возможны и рынки внутри фирм. Поскольку руководство фирмы обладает властью распределять факторы производства «в пределах контракта», это означает: всё, что находится за пределами такого контракта, будет управляться механизмом рыночных трансакций. Следовательно, отношения между теми, кто управляет фирмой, и владельцами ресурсов, которые использует фирма, часто представляют собой сочетание директивного управления и рыночных трансакций. (Пример – франчайзинг).

По сути дела, проблема фирмы сводится к выбору типа контрактных соглашений.

В неоинституциональной теории фирма определяется как сеть, или сплетение контрактов. Внутри фирм непрерывное назначение цен на продукцию приостановлено, а производственными ресурсами управляет центральный агент. Правда, от контрактов не удается избавиться и при наличии фирмы, но здесь их намного меньше. Фактор производства (или его собственник) не должен заключать серию контрактов с факторами, с которыми он кооперируется внутри фирмы, что было бы необходимо, разумеется, если бы кооперация была прямым результатом работы ценового механизма. Этот ряд контрактов замещается одним единственным. Здесь важно отметить характер контракта с фактором производства, используемым внутри фирмы. Контракт и есть то, посредством чего фактор за некоторое вознаграждение (которое может быть фиксированным или колеблющимся) соглашается выполнять распоряжения предпринимателя в известных пределах.20 Существо контракта в том, что им устанавливаются только пределы власти предпринимателя. В этих границах, следовательно, он может управлять остальными факторами производства. Саму фирму Коуз определяет как систему отношений, возникающих когда направление ресурсов начинает зависеть от предпринимателя

У Коуза имеется неизданная рукопись «Теория контракта» (1934) (он ссылается на неё в своём истолковании природы фирмы). Здесь присутствуют моменты, не нашедшие отражения в «Природе фирмы». Специальный раздел озаглавлен «Долгосрочные контракты и вертикальная интеграция». В нём отмечается, что и интеграция и долгосрочные контракты являются средствами, связывающими людей и тем самым уменьшающими риск неблагоприятных действий этих людей. От чего зависит предпочтение первого или второго? Коуз высказывает несколько соображений на этот счёт. Например, негативной стороной долгосрочной контрактации является то, что другая сторона контракта может умереть или стать недееспособной, тогда как интеграция означает, что соблюдение контрактных отношений гарантировано на весь срок жизни интегрированной экономической единицы.

Далее Коуз рассматривает риск стать жертвой обмана. Он задаёт вопрос может ли интеграция уменьшить риск обмана? – И приходит к выводу, что стремление избежать обмана не является важным фактором, способствующим интеграции. Коуз обращает внимание, что с одной стороны, неправедные доходы, добытые на одной стадии, будут более чем обесценены снижением доходов на другой, более поздней стадии. Однако в вертикально интегрированной фирме конкуренция оказывает не столь сильное давление, и это приводит к увеличению масштабов обмана в том смысле, что наёмные работники будут производить не то, чего от них ожидают, если только к ним не будут применены меры пресечения. Коуз делает вывод, что издержки контроля качества в случае интегрированной фирмы могут быть примерно такими же, как и у фирмы, делающей закупки у независимого производителя. Общий вывод такой, что интеграция создаёт другую институциональную среду, и задача исследователей установить, как эта среда влияет на экономическое поведение.

В последней трети ХХ столетия интерес к обозначенной проблеме среди экономистов явно возрос, как, собственно, возрос он и к теории трансакционных издержек в целом, о чём мы уже неоднократно говорили.

 

Обычно выделяют 3 основных типа контракта:

1. Классический контракт. Классический контракт носит безличный характер, и его отличительной чертой является присутствия четко оговоренных пунктов («если,…то»). Поэтому все возможные будущие события сводятся в нем к настоящему моменту. В классическом контракте не имеет значения личность контрагента – его участником может быть любой. Классический контракт тяготеет к стандартизации. Записанные условия сделки имеют в нем перевес над устными, основной акцент делается на формальных документах. С выполнением сделки он прекращает существование. Контракт носит двухсторонний характер: четко оговариваются санкции за нарушение санкций контракта и все споры по нему решаются в суде.

2. Неоклассический контракт. Это долговременный контракт в условиях неопределенности. Не все будущие события могут быть оговорены в качестве условий при его подписании. Оптимальную адоптацию к некоторым событиям невозможно предвидеть пока они не произойдут. Поэтому участники такого контракта соглашаются на привлечение третейской стороны, решение которой обязуются выполнить в случае наступления неоговоренных в контракте событий, поэтому контракт приобретает трехсторонний характер. Споры по нему решаются не судом, а органами арбитража.

3. Отношенческий (или обязательственный) контракт. Такие контракты складываются в условиях долговременных, сложных, взаимовыгодных отношений между сторонами. Обоюдная заинтересованность в продолжении отношений здесь играет решающую роль. Дискретность отношений, присущая двум предыдущим формам контрактов здесь полностью исчезает – отношения становятся непрерывными. Неформальные условия имеют перевес над формальными пунктами, иногда договор вообще не оформляется в виде документа. Личность участников здесь приобретает решающие значение. Поэтому споры разрешаются не путем обращения к формальному закону или авторитету третейского лица, а в ходе неформальных переговоров, двухстороннего торга. Нормой, на которую ссылаются стороны, служит поэтому не первоначальный контракт, а все отношениz в целом.

Литвинцева приводит сравнительную характеристику классического, неоклассического и отношенческого контрактов (с. 156)

Тип контракта Характеристика контракта Классический Неоклассический Отношенческий
срок Кратосрочный Может быть долгосрочным Долгосрочный
Механизм пролангации Отсутствует. Самоликвидирующийся контракт Предполагается Имеется
формализация Формальный Формальный Как правило, неформальный
Механизм защиты Защищён с помощью третьей стороны - суда Защищён с помощью третьей стороны – специализированного суда Самовыполняющийся
стандартность Стандартный Нестандартный Нестандартный
полнота Полный Неполный Неполный
Механизм адаптации Отсутствует Имеется Имеется, играет важную роль

 

Условия классического контракта не зависят от особенностей контрагентов, соответствие сторон друг другу не имеет значения. Механизм адаптации в классическом контракте отсутствует, т.к. в противном случае он привёл бы к избыточным издержкам.

Классический контракт всеобъемлющ. Начало и окончание контракта чётко определены.

Классический контракт может быть применён в теории мгновенного обмена (где он относится к дискретным трансакциям).

Неоклассический контракт – это долгосрочный контракт в условиях неопределённости, когда невозможно заранее предвидеть все последствия заключённой сделки. Такой контракт напоминает скорее договор о принципах сотрудничества. Неоклассический контракт поэтому является неполным.

Если наряду с неопределённостью взаимоотношения агентов становятся непрерывными и высока степень специфичности ресурсов – то это отношенческий контракт. Этот контракт оставляет пробелы в соглашениях, т. к. признаётся, что из-за ограниченной рациональности и высоких трансакционных издержек невозможно оговорить все возможные ситуации.

Отношенческий контракт лежит в основе функционирования экономических организаций, в том числе фирм, создающих планомерный порядок, предполагающий иерархию.

Таким образом отличительной чертой неоклассического и отношенческого контрактов является их неполнота.

Каждой контрактной форме соответствует специфический механизм управления договорными отношениями.

1) Безличный рыночный механизм. Подходит к одноразовым и повторяющимся сделкам по поводу стандартных товаров.

2) Арбитраж. Распространяется на нерегулярные сделки по поводу товаров средней и высокой степени специфичности.

3) Двухсторонняя структура управления. Это тип характерен для отношенческих контрактов. Сфера применения этого механизма управления – регулярные сделки по поводу товаров средней степени специфичности.

4) Унитарное управление (иерархия). Отношения между участниками договора регулируются прямыми командами и приказами, а не рыночными сигналами.

О. Уильямсон в своей книге «Экономические институты капитализма» посвятил главу 3 рассмотрению вопросов управления контрактными отношениями.

Уильямсон делает вывод, что классическая контрактация примерно соответствует тому, что понимается как рыночное управление контрактами; неоклассическая контрактация соответствует трёхстороннему управлению, а отношенческие контракты организуются в рамках двусторонних или объединённых (внутрифирменных) структур управления.

По мере возрастания специфичности активов двусторонняя контрактация сменяет рыночную, и, в свою очередь, вытесняется контрактацией в условиях объединённой собственности.

Напомним, что в теме «Трансакции и трансакционные отношения» мы приводили таблицу «Формы эффективного управления трансакциями», где показана связь характеристик трансакций и форм управления ими.

Д О Б А В И Т Ь П О У И Л Ь Я М С О Н У

В неоинституциональной теории обычно выделяют три основополагающие теории контрактов: теория управления поведением исполнителя (теория принципал-агент), самовыполняющиеся контракты и отношенческие контракты. Рассмотрим эти виды контрактов.

В первом случае (теория принципал-агент, или теория агентских отношений) заключается контракт, в рамках которого один или более субъектов (поручителей, принципалов) привлекают (нанимают) другого субъекта (исполнителя, агента) для выполнения действий (предоставления услуг от их имени, что предполагает делегирование исполнителю некоторых прав принятия решения). (Определение Литвинцевой Г. П.)

Теория агентских отношений (ТАО) тесно связана с теорией трансакционных издержек, её используют при анализе иерархических отношений, различных форм обмена.

Агентские отношения устанавливаются, когда некий доверитель (принципал) делегирует некоторые права (например, право использования ресурса) некоему агенту, обязанному в соответствии с формальным или неформальным контрактом представлять интересы доверителя в обмен на вознаграждение того или иного рода.

Существуют бесчисленные примеры агентских отношений. Это землевладельцы и арендаторы, акционеры и менеджеры корпораций, избиратели и депутаты и.д.

Бывают ситуации, когда одно лицо является одновременно и принципалом и агентом. Такое совмещение имеет место в иерархической структуре, за исключением крайних её уровней, когда права передаются сверху вниз по организационной лестнице.

При агентских отношениях информация между принципалом и агентом распределена ассиметрично. Агент имеет некоторые информационные преимущества по сравнению с принципалом, располагает большей информацией о деталях поставленных задач, о собственных возможностях и предпочтениях.

Различают два типа ассиметричной информации в зависимости от того, существует ли ассиметричная информация между сторонами только до и на момент заключения контракта или же она имеет место после его заключения.

Первый тип получил название неблагоприятный отбор (предконтрактная асимметрия информации), а второй – моральный риск (постконтрактная асимметрия информации).

Лучше информированная сторона в первом случае склонна к предконтрактному оппортунизму и к постконтрактному - во втором. ???

Именно высокие издержки непосредственных измерений поведения и качественных признаков, а также использование необъективных показателей или показателей, которые трудно подтвердить (репутация, рекомендательные письма и т. д.), становятся причиной морального риска и неблагоприятного отбора.

Проблема неблагоприятного отбора, обозначаемая выражением «принцип «лимонов»», лежит в основе знаменитой статьи Акерлофа. В качестве примера он использует рынок подержанных автомобилей, на котором продают «хорошие» и «плохие» подержанные автомобили. «Плохие» автомобили называют «лимонами». На таком рынке имеет место информационная асимметрия. Естественно, что продавцы лучше лучше знают качество автомобилей, которые они продают, чем покупатели. Но так как покупатели не могут отличить хорошую машину от плохой, то все машины должны продаваться по одной цене. Акерлоф пишет: Так как большинство предлагаемых на рынке машин будут «лимонами», то хорошие машины могут совсем не продаваться. «Плохие « машины будут постепенно вытеснять хорошие. Акерлоф утверждал, что при некоторых условиях возможно полное прекращение торговли подержанными автомобилями.

Принцип «лимонов» проливает свет на многие проблемы. Акерлоф приводит пример с занятостью представителей национальных меньшинств. Работодатели часто отказываются принимать представителей национальных меньшинств на определённые виды работ, так как считают, что национальная принадлежность может служить достаточно надёжным показателем социального происхождения кандидата, качества его школьного образования и общих способностей как работника.

Качество образования может служить заменителем показателя такого рода. Но образовательное учреждение, удостоверяющее это качество, должно пользоваться хорошей репутацией. Акерлоф отмечает, что ненадёжность школ в бедных районах сужает перспективы их выпускников. Работодатель может решить, что нанимать таких людей на ответственную работу не стоит, поскольку среди них трудно отличить потенциально «хороших» работников от потенциально «плохих».

Экономические потери вследствие асимметрии информации могут рассматриваться как издержки недобросовестного поведения. Акерлоф пишет: Наличие на рынке людей, готовых предложить некачественные товары, ведёт к прекращению существования самого рынка, так же как в случае автомобильных «лимонов». Именно с этой возможностью связан главный тип издержек недобросовестного поведения, поскольку нечестные участники сделок, как правило, вытесняют с рынка честных… Издержки недобросовестного поведения, т. о., измеряются не только той величиной, на которую был обманут покупатель, но они также должны включать потери, возникающие из-за сужения сферы законного бизнеса. Недобросовестность в деловых отношениях является серьёзной проблемой, особенно в развивающихся странах.

Нечестность дорого обходится. Как выразился Эрроу, доверие есть важный смазочный материал в социальной системе. Он чрезвычайно эффективен, поскольку избавляет от многих затруднений, если можно с большой степенью надёжности полагаться на слово других людей.

Однако вследствие присущего людям оппортунизма трудно надеяться на преобладание доверительных отношений без специальных усилий. Доверие может быть достигнуто только сложным путём с помощью гарантий, репутации (брэнд-капитал), лицензий и т. д. На рынке труда может использоваться предварительное получение информации посредством анкетирования и собеседования.

Всё это требует затрат, но именно уровень этих издержек сигнализирует покупателю, что продавец предлагает хороший продукт (что его обещания достоверны). То есть качество сигнала зависит от инвестированных в него ресурсов. Например, предоставление гарантии качества – дорогостоящая деятельность для продавца «лимонов», но она не слишком дорога для продавца хороших автомобилей. Следовательно, этот сигнал позволяет покупателям установить различия между двумя типами машин. Возникает вопрос: каков оптимальный уровень инвестиций в сигнализирование, с точки зрения покупателя и продавца.

 

Система сигналов далеко не всегда позволяет удовлетворительно решить проблему неблагоприятного отбора, поэтому в качестве дополнения к ней используют систему самоотбора. Она может быть построена на существовании меню контрактов, которое формирует ожидания потенциальных работников и позволяет им выбрать форму соглашения в соответствии со своими межвременными предпочтениями и способностями. Например, М.Аоки отмечает, что на японском рынке труда широко используется принцип выбора между изначально более высокой оплатой труда без гарантий долгосрочной занятости и дальнейшего роста заработной платы и первоначально низкой заработной платой с определенными долгосрочными перспективами занятости и повышения оплаты труда [Аоки М., 1994, с.110]: « ..Сосуществование трудовых контрактов на выполнение относительно стандартных работ совместно с контрактами для вступления в иерархию рангов функционирует как механизм «самоотбора» работников при решении проблемы оптимального выбора».

В связи с этим следует отметить, что М.Аоки развеивает миф о доминировании контрактов пожизненного найма на японских предприятиях.

Данный принцип самоотбора можно проиллюстрировать графически (рис. 16) с помощью кривых средних величин заработной платы и предельного продукта труда в зависимости от срока работы человека, который выбирает второй тип контрактов, в одной и той же фирме [Эренберг Р.Дж., Смит Р.С., 1996, с. 443].

 

Работник, устраивающийся на работу в фирму, получает с самого начала низший ранг в соответствии со своим образованием. Это является следствием того, что фирма не в состоянии заранее определить способности данного работника, тем более если речь идет о необходимости оценки контекстуальных способностей и навыков (специфических для данной фирмы). Вот почему в первое время заработная плата работника может (и должна) быть ниже его средней производительности.

Разница между производимым доходом и получаемой оплатой представляет своего рода залог, необходимый фирме для того, чтобы обезопасить себя от уклонения работника от приобретения контекстуальных знаний, инвестиций в специфический для фирмы капитал. Однако раз уже инвестиции осуществлены, то теперь у фирмы появляется возможность оппортунистического поведения, состоящая в отказе под тем или иным предлогом от возвращения данного залога в виде более высокой заработной платы или единовременной выплаты после увольнения посредством досрочного увольнения. Такой линии поведения фирмы препятствует опасность обесценивания репутации как актива, позволяющего работникам заключать первоначальный контракт на, казалось бы, невыгодных условиях.

Таким образом, в действительности происходит обмен залогами, который, по мнению О.Уильямсона, при определенных условиях (использования специфичных ресурсов) является эффективным средством обеспечения достоверности обязательств. Наконец, у самого работника японской фирмы альтернативные издержки увольнения из фирмы по собственному желанию в середине карьеры оказываются достаточно высокими, поскольку данная форма увольнения рассматривается другими работодателями как неблагоприятный сигнал, что подрывает репутацию работника на рынке труда. В частности, другие работодатели будут рассматривать данного работника как менее производительного, чем он есть на самом деле. Это выражается в снижении ранга работника при приеме на новую работу относительно того уровня, которого он достиг на старой работе.

 

Рассмотрим ситуацию морального риска.

В случае морального риска различают скрытую информацию и скрытое действие.

Скрытая информация имеет место тогда, когда агент приобрёл какую-то информацию, которой не располагает принципал. А скрытое действие, когда имеет место невозможность принципалом оценить уровень усилий агента.

Пользуясь этим, агенты зачастую прибегают к уклонению от выполнения контрактных обязательств, или к оппортунистическому поведению. Возникает ситуация постконтрактного оппортунизма, который в основном связан с двумя причинами:

Во-первых, это неполнота контракта, которая является закономерным следствием ограниченной рациональности участников контракта, а также недостаточности или сильной асимметричности информации, которой они обладают. Неполнота контракта ведет к тому, что обязательства сторон описываются формально, не полностью.

Ситуация с несовершенством контракта, с неполнотой контракта вполне естественна. Мы никогда ее не избежим, потому что живем в мире несовершенной, неполной информации. Проблема неполноты контракта отражает ситуацию достижения сторонами некоторого равновесия своих затрат на заключение контракта и тех ценностей, которые они рассчитывают получить в результате его исполнения. Формулируя условия контракта, стороны в какой-то момент останавливаются. Т.е. контракт в любом случае не полон. Тем самым в нем создается пространство для оппортунистического поведения участников контракта по отношению друг к другу. И при прочих равных условиях участники контракта, заключив его, попытаются минимизировать свои затраты уже в постконтрактный период.

Во-вторых, это ограниченность возможностей мониторинга - причина более стандартная, связанная с той же ограниченной рациональностью и неполнотой информации, но еще и с затратностью мониторинговой информации.

Обеспечивая мониторинг, невозможно приставить надсмотрщика к каждому сотруднику. В противном случае возникает ситуация когда для наблюдения за одним контролером сажают другого, для наблюдения за другим - третьего, и т.д., пока пирамида не обрушится.

Ограниченность возможностей мониторинга за исполнением контракта обусловлена теми же причинами, что и неполнота контракта. Однако здесь формально нарушаются уже сами условия контракта, либо формально зафиксированные, либо содержащиеся в нем имплицитно. Дело в том, что контракт не есть только лист бумаги, на котором он записан. За контрактом стоят некие правовые нормы и механизмы их обеспечения. Иными словами, имплицитной, непрописанной частью контракта является законодательство, и на него можно опираться. Можно опираться и на обычаи, существующие в той или иной местности.

В основе как неполноты контракта, так и ограниченности возможностей мониторинга, часто лежит некомпетентность одной из сторон.

Общей чертой ситуаций морального риска является то, что лица, принимающие решения, не несут полной ответственности за свои действия. Они перекладывают ее на плечи своего контрагента или своего принципала, если это агентские отношения. При этом они используют т.н. “зоны безответственности”, которые создаются в результате неполноты контрактов или неполноты мониторинга. Можно говорить о зонах безответственности первого и второго рода. Зона безответственности первого рода возникает в результате неполноты контракта. Зона безответственности второго рода возникает в результате слабости мониторинга, т.е. безнаказанного пренебрежения контрактом.

Таким образом, можно сказать, что моральная угроза – явление, возникающее при исполнении контрактов, когда деятельность одной из сторон не может быть наблюдаема полностью и поэтому измеряется только по нескольким показателям. Это может побудить агента или контрактную сторону при рыночной сделке пренебречь ненаблюдаемыми аспектами своих обязанностей и сконцентрировать усилия на точном выполнении измеряемых (или, можно сказать, вознаграждаемых) параметров контракта.

Оппортунистическое поведение налагает издержки на доверителя, так как в его интересах осуществлять надзор за агентом и придать контракту с ним такую структуру, которая снижала бы издержки агентских отношений. Иногда можно добиться снижения издержек агентских отношений, разрабатывая такие контракты, чтобы интересы доверителя и агента частично совпадали (например, контракты, предусматривающие долевое распределение прибыли между ними). Часто контракты содержат положения, чётко очерчивающие допустимое поведение агентов. Но при этом имеет место риск, что при возникновении каких-либо непредвиденных обстоятельств агент не сможет действовать свободно, хотя очевидно, что всех возможных ситуаций предусмотреть в контракте просто невозможно.

Кроме того, сами агенты могут счесть целесообразным предоставить доверителю некоторые дополнительные гарантии в качестве страхования от оппортунистического поведения с их стороны. Такие гарантии называют залоговыми.

Начиная с некоторого уровня, предельная норма отдачи от ресурсов, инвестированных в сдерживание оппортунистического поведения, снижается, и в большинстве случаев попытки полностью избавиться от оппортунистического поведения себя не окупают. Следует найти разумный компромисс между затратами и результатом.

Совокупные издержки агентских отношений для доверителя равны сумме инвестиций в сдерживание отлынивания плюс издержки, сопряжённые с неустранённым или остаточным отлыниванием. Размер чистого дохода, от которого доверителю приходится отказываться по причине издержек агентских отношений, определяется исходя из гипотетической ситуации, когда принуждение к исполнению контрактов осуществляется без издержек.

Снизить издержки агентских отношений для доверителей и увеличить издержки оппортунистического поведения для агентов может конкуренция. Классическим примером этого явления служит современная корпорация. Но прежде чем показать, как это достигается, заметим, что начало современным дебатам по поводу проблем издержек агентских отношений, которые порождает акционерная форма, было положено выходом в 1932 году книги Берли и Минза «Современная корпорация и частная собственность». Авторы привлекли внимание к тому факту, что издержки надзора над менеджером, которые несут акционеры, превышают выгоды, что профессиональные менеджеры корпораций становятся неподконтрольными агентами. Многие стали подозревать менеджеров в отлынивании, в преследовании корпоративных интересов, отличных от максимизации прибыли, в ослаблении стимулов к внедрению и освоению новых технологий, если только новая техника не отвечает каким-то личным интересам представителей менеджмента.

Начиная с 60-х годов, выводы Берли и Минза подвергались тщательному изучению с позиций неоинституционализма. Наиболее содержательной стала статья Дженсена и Меклинга «Теория фирмы: поведение управляющих, издержки агентских отношений и схема прав собственности» (1976). Авторы пришли к выводу, что в экономике свободной конкуренции имеются силы, сдерживающие оппортунистическое поведение менеджеров и ограничивающих проблему агентских отношений: при конкуренции на рынках капитала имеет место тенденция к выравниванию в долгосрочной перспективе чистых норм отдачи от инвестиций.

Результаты функционирования открытой корпорации постоянно оцениваются на рынках капитала, и резкое падение или рост курса акций конкретной фирмы служит рассредоточенным акционерам относительно надёжным и недорогим сигналом, несущим в себе информацию о качестве управления в их корпорации и её коммерческих успехах.

Конкуренция на рынке управляющих выравнивает суммарные доходы управляющих одного уровня квалификации.

Конкуренция между командами управляющих на рынке поглощений корпораций отсеивает неэффективные команды путём слияний или тендерных предложений о скупке акций, и угроза таких последствий сдерживает другие команды.

Наряду с силами конкуренции сдерживающими факторами оппортунистического поведения служат разнообразные контрактные механизмы. Упоминаемыеавторы основополагающих разработок по рассматриваемой теме Дженсен и Меклинг, упоминают несколько видов надзора и иных способов контроля. Это проверки, проводимые аудиторским комитетом совета директоров, формальные системы контроля, бюджетные ограничения. Кроме того, используются и такие системы поощрения, как, например, частичная оплата труда управляющих обыкновенными акциями корпорации, так что устанавливается прямая связь между общим доходом управляющего и результатами деятельности фирмы.

Отметим, что, даже если агенты лояльны и не склонны к уклонению от выполнения контрактных обязательств, перед доверителями всё равно стоит задача координации их деятельности, что составляет ещё одну разновидность трансакционного процесса.

Издержки агентских отношений возникают и в ситуации необходимости формирования и сохранения коалиции производителей. Объяснение преимуществ коалиций собственников производственных ресурсов, несколько отличное от объяснения Коуза, дали Алчян и Демсец в начале 70-х годов. Они считают, что объём выпуска, произведённого объединенными усилиями команды, может быть больше суммы индивидуальных вкладов в выпуск, внесённых отдельно взятыми работниками. Но при командной работе возникает своя проблема: индивид - член команды зачастую может прилагать меньше усилий без соответствующего уменьшения своего дохода, т. к. измерить предельный продукт каждого члена команды невозможно. Это обстоятельство создаёт стимулы к «отлыниванию», поскольку каждый отдельно взятый индивид не несёт всей тяжести последствий «отлынивания» для своего достатка. Чтобы предотвратить такого рода проблемы «безбилетника», члены коалиции нанимают некоего центрального агента и предоставляют ему право надзора над членами команды. Для заинтересованности центрального агента предлагается предоставлять ему право на остаточный доход.

Подводя итог, следует обратить особое внимание на то, что как в случае морального риска, так и в случае неблагоприятного отбора теория принципал-агент эксплицитно включает в экономический анализ стимулы, которые встроены в контрактные соглашения и призваны побудить своекорыстных агентов, действующих в условиях асимметричной информации, вести себя более эффективно. Таким образом, индивиды, действующие в собственных интересах, делают то, что соответствует также интересам принципала.

В случае морального риска стимулы включают разного рода схемы распределения рисков, в то время как в ситуации неблагоприятного отбора стимулы используются для того, чтобы обеспечить условия, в которых честность является наилучшей линией поведения для агентов.

Нестеренко А. Н. привлекает внимание к тому, что «индивидуальная» защита от оппортунизма весьма сложна и влечёт за собой огромные затраты. Поэтому для каждого члена общества выгоднее, когда борьба с оппортунизмом ведётся не на индивидуальном, а на общественном уровне. Этому в огромной степени способствуют институты, которые в качестве устойчивых правил поведения выступают главным инструментом противодействия оппортунистическому поведению. При этом наиболее эффективны неформальные традиции и стереотипы поведения, потому что в отличие от формальных правил, соблюдение которых обеспечивается с определёнными затратами, они «изнутри» побуждают индивидов поступать соответствующим образом, экономя трансакционные издержки по защите контрактов от оппортунизма.

В сфере экономических отношений совокупностью таких неформальных институтов выступает деловая этика, или, в более широком смысле слова, экономическая культура общества.

Этические нормы являются ограничениями, игнорируя которые невозможно объяснить многие экономические процессы. Этика, мораль, традиции являются важными составляющими успеха деловых отношений.

 

 

Важная проблема – контроль за соблюдением контрактов. Этому вопросу посвящена глава 7 («Контроль за соблюдением контрактов») книги Д. Норта «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики».

Контроль за соблюдением контрактов (enforcement) по Норту почти всегда бывает несовершенным. Причины этого: издержки оценки многообразных аспектов, составляющих контрактные отношения и то, что контроль осуществляется агентами, чья собственная функция полезности влияет на результаты контроля.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
про призначення справи до розгляду.| Общая постановка задачи

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.075 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав