Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Читайте также:
 1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
 2. V. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ЗА СИСТЕМАМИ
 3. Аналіз рядів розподілу
 4. Б. За характером ризиків, які підлягають стра­хуванню, страхові премії розподіляють на натуральні і постійні.
 5. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ
 6. Важливо дотримуватись вказівок ортопеда щодо пози дитини під час сну, приймання їжі, ігор та занять.
 7. ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ
 8. Взаимосвязь азотистого обмена с другими видами обменов
 9. Взаимосвязь липидного обмена с другими видами обменов

(загальний обсяг: лекцій - 8 год., семінарів - 4 год., 4 самостійної роботи - 96 год.)

Номери та найменування розділів і тем Кількість годин
Лек. Сем. Сам. роб. Всього
Розділ 1. Загальнотеоретичні питання курсу «Філософія».
Тема 1. Філософія, її смисл і призначення в культурі.          
1.1.1. Предмет філософії        
1.1.2. Етимологія поняття «філософія»        
1.1.3. Філософія і світогляд        
1.1.4. Роль філософії в професійній діяльності правоохоронця        
Тема 2. Особливості філософії як теоретичного знання.
1.2.1. Специфіка філософської проблематики        
1.2.2. Авторський вимір філософського дослідження.        
1.2.3. Структура і функції філософії.        
1.2.4. Мова філософії.        
Розділ 2. Походження філософії та ранні філософські концепції.
Тема 3.Давньогрецька філософія.    
2.3.1. Загальна характеристика античної філософської думки, її всесвітньо-історичне значення.        
2.3.2. Давньогрецька натурфілософія: проблема архе.        
2.3.3. Зміст поняття «Антропологічний поворот давньогрецької філософії»        
2.3.4. Діяльність софістів та її роль у формуванні західного типу раціональності        
2.3.5. Етичний антропологізм Сократа.        
2.3.6.Ідеалістична система Платона.        
2.3.7. Аристотель – систематизатор античної філософії.        
Розділ 3. Філософія нової європейської парадигми.
Тема 4. Середньовічна філософія та філософія епохи Відродження.    
3.4.1. Особливості формування середньовічної парадигми        
3.4.2. Проблема віри і розуму в середньовічній філософії        
3.4.3. Держава та право в концепціях середньовічних філософів        
3.4.5. Загальна характеристика духовного життя Західної Європи епохи Відродження        
3.4.6. Провідні ідеї та основні представники ренесансного гуманізму        
3.4.7. Соціальна філософія епохи Відродження        
Тема 5. Проблема універсального методу в новоєвропейській філософії та соціально-філософські студії Нового часу.  
3.5.1. Особливості духовних процесів в європейській культурі Нового часу        
3.5.2. Емпіризм Ф. Бекона. Новий органон пізнання        
3.5.3. Раціоналізм Р. Декарта. Правила для керівництва розуму        
3.5.6. Концепція людини в раціоналістичній традиції        
3.5.7. Поняття природного права та теорія суспільного договору        
Тема 6. Німецька класична філософія.  
3.6.1. Особливості німецької класичної філософії        
3.6.2. Зміст «коперніканського перевороту» І.Канта        
3.6.4. Філософська система Г.В.Ф. Гегеля        
Тема 7.Некласична філософія  
3.7.1. Зміст і напрямки некласичної філософії.        
3.7.2. Позитивізм та неопозитивізм        
3.7.3.Марксизм.        
3.7.4. Філософія життя        
3.7.5. Екзистенціалізм        
Всього:

 

V. СПИСОК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”

 1. Світ природи та світ культури: проблема людської адаптації.
 2. Особливості філософської проблематики (за творами: Х. Ортега-і-Гассет «Що таке філософія?», К. Ясперс «Філософія в майбутньому»).
 3. Право та його роль у формуванні філософської свідомості.
 4. Сутність філософської позиції Сократа за діалогом Платона “Апологія Сократа”.
 5. Онтологія Платона (Міф про печеру в діалозі «Держава»).
 6. Концепція ідеальної держави за діалогом Платона «Держава».
 7. Аналіз політичних устроїв в «Політиці» Аристотеля.
 8. Проблема гріховності людини в «Сповіді» Августина Аврелія.
 9. Сенс життя людини за «Сповіддю» Августина Аврелія.
 10. Середньовічні філософські концепції держави та права (за творами Августина Аврелія «Про град Божий» та Фоми Аквінського «Правління володарів»)
 11. Нова антропологія в творах Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарки, Лоренцо Валли.
 12. Філософія політики в трактаті Нікколо Макіавеллі «Государ».
 13. Співвідношення свободи та долі людини в трактаті Нікколо Макіавеллі «Государ».
 14. Теорія ідолів у «Новому органоні» Ф.Бекона.
 15. Рене Декарт «Правила для керівництва розуму» : етапи шляху пізнання.
 16. Природне право та природний закон за творами Т. Гоббса «Левіафан» і Дж. Локка «Про державне правління».
 17. І Кант про задачі та можливості людського пізнання. («Критика чистого розуму»).
 18. Г.В.Ф. Гегель: діалектика як логіка.
 19. Прояснення поняття «свобода» в концепціях німецьких класиків.
 20. Філософська концепція К. Поппера.
 21. Марксистське розуміння історії
 22. Екзистенція як історичність: проблема буття та часу в філософії М. Хайдеггера.

23. Особливості вітчизняного філософствування. Софійність та кардеоцентризм як специфічні риси вітчизняного філософствування

 1. Філософія К. Маркса. Сутність матеріалістичного розуміння історії
 2. Позитивізм О. Конта. “Закон трьох стадій”.
 3. Концепція ідеальної держави за діалогом Платона «Держава».
 4. Аналіз політичних устроїв в «Політиці» Аристотеля.
 5. Проблема гріховності людини в «Сповіді» Августина Аврелія.
 6. Сенс життя людини за «Сповіддю» Августина Аврелія.
 7. Нова антропологія в творах Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарки, Лоренцо Валли.
 8. Філософія політики в трактаті Нікколо Макіавеллі «Государ».
 9. Співвідношення свободи та долі людини в трактаті Нікколо Макіавеллі «Государ».
 10. Теорія ідолів у «Новому органоні» Ф.Бекона.
 11. Рене Декарт «Правила для керівництва розуму» : етапи шляху пізнання.
 12. Природне право та природний закон за твором Т. Гоббса «Левіафан».
 13. Дж. Локка, «Про державне правління» : концепція природного права.
 14. І Кант про задачі та можливості людського пізнання. («Критика чистого розуму»).
 15. Концепція надлюдини в творі Ф. Ніцше «Так говорив Заратустра».
 16. Парадокси людської свободи в творах французьких екзистенціалістів (Ж.П. Сартр «Екзистенціалізм – це гуманізм», А.Камю «Міф про Сізіфа»).

 


VІ. ЛІТЕРАТУРА З КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”

Підручники та навчальні посібники:

 

1. Тягло О.В., Кривуля О.М., Воропай Т.С. Філософія. Хронологічно-тематичний огляд. Навчальний посібник для юридичних вузів і факультетів. - Харків, 1999.

2. Філософія. Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного. - К., 2006.

3. Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс. – К., 2006.

4. Курбатов В.И. История философии: Конспект. Ростов н/Д., - 1997.

5. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ, Львів, 2001.

6. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - СПб., 1996-1997. - Т. 3,4.

7. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. Учебное пособие для вузов. Пер с англ. - М. 2000.

8. Томпсон-мл. А.А. Философия: исторический и систематический кукрс. – К., 2006.

9. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. - М., 1973.

10. ГулыгаА.Н. Немецкая классическая философия. - М., 1986.

11. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. - М. 1989.

12. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII—XIX вв. - М., 1976.

13. Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. - 1990. – №4.

14. Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV- XVIII ст. - К., 1995.

15. Мотрошилова Н.В. Познание и общество. Из истории философии XVII—XVIII вв. - М., 1969.

16. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века. - М., 1974.

17. Соколов В.В. Европейская философия XV—XVII вв. Учебное пособие. - К., 2000, М., 1984.

18. Вільчинський Ю., Вільчинська С. та ін. Розвиток філософської думки в Україні. - Львів, 1994.

19. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. - К, 1996.

20. Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. – К., 2005.

21. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій. - Київ, 1999.

22. Адорно Т. Проблемы философии морали. - М., 2000.

23. Долгов К.М. От Киркегора до Камю.- М., 1991.

24. Михайлов А.В. Мартин Хайдеггер: человек в мире. - М., 1990.

25. Нарский И.С. Современный позитивизм. - М., 1961.

26. Ойзерман Т.О. Формирование философии марксизма. - М., 1974.

27. Рокмор Т. Об открытии Маркса после марксизма // Вопросы философии. - 2000. - №4.

28. Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991.

29. Современный экзистенциализм. - М., 1966.

30. Современная западная философия. Словарь. - 2-е изд. - М., 1998.

31. Данилова Н.Ф. Философия: исторический и систематический курс. – К., 2006

 

Першоджерела:

 

Антологія. – В 2 т. – М., 1991.

Антология мировой философии. В 4-х томах. - М., 1969. - Том 2. - С. 53-222.

Антология мировой философии. В 4-х томах. Том 1. Часть 2. Философия Древности и Средневековья. - М., 1969. - С. 581-629, 787-907.

Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. - М., 1972, 1973.

Конфуций. – Харьков, 1998.

Даосизм. Антология – Харьков, 1999.

Аристотель. Соч. в 4-х т. - М., 1975-1983.

Материалисты древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. - М., 1955.

Платон. Соч. в 4 т. - М., 1994.

Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. - М., 1989.

Абеляр П. Теологические трактаты. - М., 1995.

Аврелий Августин. Исповедь. - М., 1991.

Аврелий Августин. О граде Божием. – СПб.-К., 1998.

Ансельм Кентерберийский. Сочинения. - М., 1995.

Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. - М., 1990.

Ориген. О началах. - Новосибирск, 1993.

Тертуллиан Квинт Семтимий Флорент. Избранные сочинения. - М., 1994.

Бруно Д. Изгнание торжествующего зверя. О принципе, начале и едином. - Минск, 1999.

Валла Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989.

Лютер Мартин. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520-1526 гг. - Харьков, 1994.

Макиавелли Н. Государь. Рассуждение о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве. - М., 1997.

Мор Т. Утопия. - М., 1964.

Сочинения итальянских гуманистов. (XV век.) - М., 1985.

Бэкон Ф. Сочинения: В 2-х томах. - М., 1972.

Гоббс Т. Сочинения: В 2-х томах. - М., 1989.

Гроций Гуго. О праве войны и мира. - М., 1956.

Декарт Р. Сочинения: В 2-х томах. - М., 1989.

Лейбниц Г. Сочинения: В 4-х томах. - М., 1982—1989.

Локк Дж. Сочинения: В 3-х томах. - М., 1985—1988.

Спиноза В. Избр. произведения: В 2-х томах. - М., 1957.

Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974-1977. Т. 1-3.

Гегель Г. Феноменология духа. - СПб., 1999.

Гегель Г. Философия права. - М., 1990.

Златоструй. Древняя Русь Х – ХІІІ веков. Сборник текстов. – М., 1990.

Історія філософії України: Хрестоматія. - К., 1993.

Прокопович Ф. Філософські твори: В 3-х томах. - Київ, 1979.

Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: В 2-х т. - Київ, 1973.

Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. - К., 1995.

Українська література ХІV – ХVІ ст.. – К., 1988.

Юркевич П.Д. Философские произведения. - М., 1990.

Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.

Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975.

Лукач Д. К онтологии общественного бытия. - М., 1991.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1-50. - М., 1955-1981.

Маркузе Г. Одномерный человек. - М., 1994.

Ницше Ф. Соч. В 2 т. – К., 2005.

Поппер К. Открытое общество и его враги. - М., 1992. - Т. 1-2.

Хайдеггер М. Бытие и время. Пер. с нем. - М., 1997.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.

Сумерки богов. Антология. – М., 1990.

Феномен человека. Антология. – М., 1993.

Человек. Мыслители пришлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии.


VІІ. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ „ФІЛОСОФІЯ”

 1. Філософія як “любов до мудрості”: прояснення етимології. Роль філософії в культурі.
 2. Філософія, її предмет та проблематика.
 3. Функції філософії.
 4. Екзистенціальна функція філософії.
 5. Методологічна функція філософії.
 6. Світоглядна функція філософії.
 7. Міф та філософія: загальне та особливе.
 8. Історичні етапи еволюції філософії.
 9. Особливості філософської проблематики.
 10. Філософія як учительство. Традиція вітчизняної філософії.
 11. Людина як суб’єкт філософського знання. Натура, культура, соціальність і проблема свободи.
 12. Структура філософського знання (онтологія, гносеологія, антропологія, аксіологія).
 13. Світогляд: поняття, сутність, структура.
 14. Філософія як теоретична засада світогляду.
 15. Міфологія, релігія, філософія: загальне та особливе.
 16. Філософія та наука: загальне та особливе.
 17. Схід та Захід: відмінності типів раціональності.

18. Проблема людини в філософії: порівняльний аналіз античної та середньовічної традиції.

 1. Пізнання як філософська проблема. Основні гносеологічні підходи.
 2. Предмет та завдання філософії права.
 3. Політика, держава, право в соціокультурному просторі людини.
 4. Філософія та релігія: загальне та особливе.
 5. Соціокультурні передумови виникнення філософії.
 6. Роль права та правосвідомості у формуванні філософського світогляду.
 7. Особливості мови філософії.
 8. Предмет філософії: історичний досвід самовизначення.
 9. Особливість філософії як теоретичного знання.
 10. Мілетська школа давньогрецької філософії.
 11. Елеати: пошук єдиного в світі.
 12. Софісти. Антропологічний поворот у філософії.
 13. Істина та метод в антропоцентричній філософії Сократа.
 14. Онтологія Платона. Вчення про ідею.
 15. Платон. Вчення про державу. Концепція справедливості.
 16. Аристотель. Система філософії.
 17. Філософія держави у Аристотеля.
 18. Теоцентрична парадигма середньовічної філософії. (Особливості філософської проблематики)
 19. Апологетика, патристика та схоластика: проблема співвідношення віри та розуму (Тертулліан, Августин Аврелій, Фома Аквінський).
 20. Концепції держави в середньовічній філософії (Августин Аврелій, Фома Аквінський).
 21. Гуманістична філософія епохи Відродження.
 22. Філософія епохи Відродження. Сенс ренесансної антропології.
 23. Соціально-філософські погляди мислителів епохи Відродження (Н. Макіавеллі, Т. Мор, Т. Кампанелла).
 24. Філософія Відродження та Нового часу: загальне та особливе.
 25. Особливості філософії нового часу. Пошук універсальних методів пізнання. Раціоналізм, емпіризм.
 26. Новій органон пізнання Ф. Бекона.
 27. Дедуктивний метод Р. Декарта. Правила користування розумом.
 28. Соціально-філософські погляди Т. Гоббса та Дж. Локка.
 29. Ідеологія Просвітництва та діяльність енциклопедистів.
 30. «Коперніканський переворот» філософії І.Канта.
 31. Етика І. Канта.
 32. Німецька класична філософія. Г.В.Ф. Гегель: система та метод.
 33. Філософія права Гегеля.
 34. Історико-культурні передумови виникнення некласичної філософії. Її орієнтації та напрямки.
 35. Філософія життя Ф. Ніцше.
 36. Проблема людини в філософії екзистенціалізму. А. Камю та Ж.-П. Сартр про сенс людського існування.

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав