Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

О.М. Почтар

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ

Навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів

Чернігів – 2012

УДК 37.016:796:613.9 (075.8)

ББК Ч51р10-2я72

П 65

Почтар О.М. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів : навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів / О. М. Почтар – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 2012. –44 с.

 

 

У навчально-методичному посібнику розкрито організаційні питання вивчення дисципліни ”Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів“, плани семінарських занять, методичні рекомендації до освоєння навчального матеріалу, завдання на самостійне опрацювання, теми рефератів та повідомлень, контрольні питання для самооцінки якості знань студентів, творчі завдання.

Розроблено проблемно-пошукові та творчі завдання, які спрямовані на формування критичного мислення студентів, їх дослідницьких умінь, застосування яких в практиці сприяє ефективному опануванню знаннями та підвищенню професійної готовності майбутніх фахівців з фізичної культури.

Матеріали навчально-методичного посібника надають практичну допомогу студентам в організації самостійної роботи під час вивчення предмету “Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів”. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів в підготовці фахівців зі спеціальності “6.01020 – фізичне виховання”.

 

 

Рецензенти:

Доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент АПН України, ректор Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка М. О. Носко

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідуючий кафедри олімпійського та професійного спорту Запорізького національного університету А. В. Сватьєв

 

 

Методичний посібник рекомендовано до друку

Вченою радою факультету фізичного виховання

Чернігівського національного педагогічного університету

імені Т. Г. Шевченка

(протокол №6 від 21 березня 2012 р.)

ЗМІСТ

Вступ  
Організаційні питання вивчення дисципліни “Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів”  
Семінарське заняття 1  
Семінарське заняття 2  
Семінарське заняття 3  
Семінарське заняття 4  
Семінарське заняття 5  
Семінарське заняття 6  
Семінарське заняття (практична робота) 7  
Семінарське заняття 8  
Питання до заліку  
Список літератури  

 


Вступ

 

Актуальність введення дисципліни “Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів” для студентів факультету фізичного виховання обумовлена поглибленням їх знань і практичних вмінь, спрямованих на ефективну реалізацію здоров’язбережувальних технологій в системі освіти та фізичного виховання, як головного засобу формування основ здоров’я учнів, його збереження та зміцнення.

Несприятливі демографічні процеси в нашому суспільстві супроводжуються різким погіршенням стану здоров'я дітей і підлітків. За даними Міністерства Охорони здоров’я, поширеність захворювань дітей усіх вікових груп за останні п'ятнадцять років значно виросла. Наукові дослідження вказують на значний вплив навантажень на стан здоров'я школярів. Кількість хронічно хворих дітей збільшується за роки навчання в школі в 2,5 рази. Перераховані факти актуалізують розробку та впровадження в навчальний процес студентів педагогічних вузів спецкурсів, які вивчають проблеми формування основ, зміцнення та збереження здоров’я дітей.

Визначений напрямок знаходить своє відображення у діючому законодавстві України, де ставляться акценти на зміцнення, збереження та охорону здоров'я населення (Закон України про охорону здоров’я, Закон України “Про освіту”, “Про охорону дитинства”, Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), програми “Діти України», “Здоров’я нації», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні).

Навчальна програма враховує зміни в національній системі фізичного виховання України, сучасні вимоги кваліфікаційної характеристики спеціаліста з фізичного виховання та акцентує увагу на додержанні вимог державного кваліфікаційного екзамену на факультеті фізичного виховання.

Ґрунтовне засвоєння цього предмету сприяє розвитку у студентів наукового світогляду, вихованню педагогічного мислення та формуванню професійних знань, вмінь та навичок в аспекті формування основ здоров’я школярів, його зміцнення та збереження в процесі фізичного виховання. Це дозволить майбутньому педагогу пов’язувати фізичне виховання дітей шкільного віку з передовою практикою збереження їх здоров’я, узагальнювати досвід провідних спеціалістів в даному напрямку діяльності. Випускник педагогічного вищого навчального закладу факультету фізичного виховання повинен вміти: компетентно управляти формуванням основ здоров’я школярів, його зміцненням та збереженням; користуватися розробленими та самостійно розробляти нові оздоровчі і здоров’язбережувальні технології з фізичного виховання та впроваджувати їх в практику.

Навчальна програма з даного предмету акцентує увагу студентів на тому, що здоров’язбережувальна (оздоровча) технологія фізичного виховання, як кінцевий продукт вивчення, повинна бути розрахована на дітей з різними станами здоров’я та їх діяльність в різних екологічних умовах.

Мета вивчення курсу “Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів” – забезпечення широкої теоретичної та методичної підготовки студентів до професійної діяльності в аспекті формування основ здоров’я школярів, його зміцнення та збереження.

На практичних заняттях поглиблюються та деталізуються найбільш важливі питання та перевіряються знання студентів, якість виконання домашніх завдань, вміння самостійно вирішувати навчально-дослідні і творчі завдання. Частина занять проводиться у вигляді наукового педагогічного аналізу вирішення організаційних та методичних завдань в практиці фізичного виховання та впровадження здоров’язберігаючих технологій. Особлива увага звертається на вміння студента інтегрувати інформацію з інших навчальних дисциплін при обґрунтуванні та розробці здоров’язбережувальних технологій, що вимагається на державному кваліфікаційному екзамені.

 

 

Організаційні питання вивчення дисципліни “Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні школярів”

Структура навчальної дисципліни включає два основні аспекти: позитивний вплив регулярних цілеспрямованих занять фізичними вправами на фізичний розвиток та здоров’я учнівської молоді та розробка і впровадження здоров’язбережувальних технологій у сучасній системі освіти.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

(за вимогами ЕСТS)

Таблиця 1

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Структура курсу Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів ЕСТS: 1,5     0101 Педагогічна освіта   6.010200 Фізичне виховання   Бакалавр Нормативна
Модулів: 2 Рік підготовки: 2 Семестр: 3
Змістових модулів: 8   Лекції: 4 годин
Загальна кількість годин: 54 Семінари: 16 години
Тижневих годин: 2 Самостійна робота: 34 години
Підсумковий контроль: залік

Всі теми курсу зорієнтовані на розкриття змісту багатокомпонентної структури діяльності фахівця з фізичного виховання в напрямку формування, зміцнення та збереження здоров’я школярів, при цьому особливе значення відводиться управлінській діяльності вчителя, його вмінню застосовувати в своїй роботі системний підхід та інноваційний досвід а також здатності учня до саморегуляції, самоадаптації, його прагненню до набуття компетентнісного досвіду у формуванні власного здоров’я. Цьому сприяє акцентування наукової та практичної значимості питань, які розглядаються на лекціях та практичних заняттях.

 

Весь курс розподілено на 2 змістових модулі:

 

Модуль 1: „Методологічні основи формування здоров’я школярів у фізичному вихованні”:

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав