Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги до змісту та оформлення текстової частини

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. Агент з митного оформлення
  4. Б) чітка ієрархічна декомпозиція проекту на складові частини, які
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  7. Вивчення літературних джерел та оформлення списку використаних джерел
  8. Визначення страхування життя і вимоги до нього за діючим законодавством
  9. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину.
  10. Виконання місцевих бюджетів за видатками. Розпис видаткової частини бюджету

Текст звіту повинен бути написаний чітким почерком пастою або чорнилом чорного кольору, без скорочень, на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210х297мм) або надрукований з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом.

Текст звіту необхідно друкувати (писати), залишаючи поля таких розмірів: ліве - 20мм, праве - 10мм, верхнє - 20мм, нижнє - 20мм.

Текст звіту викладається від третьої особи, без вживання займенників “я”, “ми”. Таких термінів, як “за нашого часу”, “тепер”, “у цьому році”, “у минулому році” слід уникати. Краще вказувати конкретно рік і місяць.

Не допускається скорочення слів і назв (за винятком загальноприйнятих). Не рекомендується перенасичувати текст спеціальними термінами, тобто ускладнювати читання.

Виявлені при оформленні звіту помилки, описи та графічні неточності виправляються чорнилом чорного кольору після охайної підчистки чи зафарбовування. Не допускається більше двох виправлень на одній сторінці.

Кожну структурну частину звіту (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ) треба починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин звіту друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки параграфів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Кожен параграф має порядковий номер. В кінці номера параграфа повинна стоять крапка, а потім його назва. Крапку у кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-ом інтервалам.

Не можна вміщувати заголовок параграфа у кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Новий параграф допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній вміститься 2-3 рядки тексту.

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок звіту. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, а на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті арабськими цифрами без знака № та крапки в кінці.

Звіт про проходження переддипломної практики (І частина) повинен містити наступні складові:

титульний лист (додаток А 1);

реєстрація звіту (додаток А 2);

характеристика (додаток А 3);

відгук (додаток А 4);

бланк оцінювання;

зміст;

вступ;

розділи та параграфи згідно програми переддипломної практики;

висновки;

список використаних джерел.

Звіт починається з титульного листа. На лицевій стороні титульного листа для студентів денної та заочної форм навчання (додаток А.1), міститься назва відомчого органу, вузу, кафедри, характер роботи (звіт про проходження переддипломної практики), назва установи чи податкового органу, за матеріалами якого виконувався звіт, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, період практики, керівник переддипломної практики від університету та від бази переддипломної практики, місто і рік виконання роботи. На титульному листі повинні обов’язково бути підписи студента, керівників (від університету та бази практики), а також відтиск печатки базової установи чи податкового органу.

На зворотній стороні титульного листа вказується реєстраційний номер звіту, результати перевірки та результати захисту. Після титульного листа розміщують характеристику спеціаліста, яку дає керівник від бази переддипломної практики, а потім сторінку для написання відгуку керівником від університету.

Далі іде зміст звіту. У ньому перелічуються: вступ, параграфи текстової частини, висновки, список використаних джерел із вказівкою сторінок, на яких вони розміщуються у тексті.

У вступі слід обов’язково:

вказати мету та завдання практики;

вказати базу практики та дати їй коротку економічну характеристику.

Обсяг вступу 3 сторінки рукописного тексту (1,5-2 сторінки при друкуванні звіту з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

Текст основної частини розбивається на розділи та параграфи згідно з програмою переддипломної практики. В основній частині викладається характеристика бази переддипломної практики та подається оцінка її роботи. Параграфи повинні бути розкриті з обов’язковим використанням практичних матеріалів бази практики. На підставі дослідження питань програми практики обґрунтовуються конкретні пропозиції, спрямовані на удосконалення організації обліку, контролю, податкової роботи тощо.

Текст може містити ілюстрації і таблиці, які слід розміщувати відразу після посилання на них у тексті роботи. Ілюстрації чи таблиці слід розміщати так, щоб їх можна було розглядати без повороту або з поворотом за часовою стрілкою. Не рекомендується поміщати в звіті рисунки чи таблиці, розмір яких перевищує стандартний формат (210х297мм). Усі частини таблиць і рисунків виконуються в одному кольорі, всі лінії мають бути однієї товщини.

На одній сторінці може розміщуватись декілька ілюстрацій чи таблиць, але вони обов’язково повинні бути розділені текстом. Не допускається розрив речення таблицею.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці також нумерують послідовно в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). Надпис Таблиця із зазначенням номера розміщують у правому верхньому куті над заголовком таблиці. Після цього необхідно вказати назву таблиці, яка розміщується симетрично над таблицею.

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на іншу; у такому випадку вертикальні рядки (графи) під шапкою таблиці слід пронумерувати, а на наступній сторінці замість заголовка в правому верхньому куті пишеться Продовж. табл.1.2.Формули нумерують послідовно в межах розділу. Але нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в подальшому тексті. Номер формули повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули в розділу, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

В звіті про проходження практики необхідно робити посилання на додатки, ілюстрації, таблиці, формули, літературні та інші джерела.

При посиланні на використані джерела приводиться порядковий номер за списком використаних джерел, взятий у квадратні дужки, наприклад, [2]. Коли використовують відомості джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок. Якщо джерела цитуються, то в кінці цитати, що закінчується лапками, ставиться порядковий номер використаного джерела та номер сторінки, на якій розміщена цитата (наприклад, [2, с.32] або [2, с.30-31].

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: “як це видно з рис. 1.2”.

Посилання на таблиці вказують порядковим номером таблиці. При цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “у табл. 1.3”.

Посилання на формули вказують порядковим номером формули, наприклад: “у формулі (3.2)”.

Посилання на раніше згадані рисунки, таблиці, додатки проводяться скороченим словом «дивись» (наприклад: див.рис.1.1).

Обсяг основної частини звіту з магістерського переддипломної практики – 50-60 сторінок рукописного тексту (40-50 сторінок при друкуванні звіту з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

Висновки мають складатися з короткого викладення основних підсумків переддипломної практики і пропозицій, спрямованих на вдосконалення обліку, контролю, податкової роботи тощо.

Обсяг висновків – 5 сторінок рукописного тексту (3 сторінки при друкуванні звіту з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

У списку використаних джерел мають бути вказані лише ті, які дійсно використовувалися.Список використаних джерел розміщують в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків та нумерують в порядку зростання. Список використаних джерел подається на мові оригіналу.

Список літературних джерел обов’язково повинен містити прізвище та ініціали автора, повну назва джерела (при необхідності - номер тому та зібрання творів), місто видавництва, видавництво та рік видання, кількість сторінок чи посилання на сторінки. Загальний обсяг книги в сторінках вказується в тому випадку, якщо посилання на неї проводиться повністю або відмічаються сторінки (від... до), якщо посилання відносяться до окремої частини літературного джерела.

 

Зразок оформлення списку використаних джерел.

Характеристика джерела Приклади оформлення бібліографічного запису
Один автор   Аналітичний опис (стаття)     Два автори     Аналітичний опис (статтяі)   Три автори     Чотири автори     П’ять та більше авторів     Перекладні видання Усач Б. Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. – [4-те вид.]. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 253 с. 1.Горицька Н. Удосконалення обліку основних фондів – усвідомлена необхідність здійснення процесу відтворення / Н. Горицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №10. – С. 22-27. 2.Зюкова М. М. Проблемні питання оцінки та переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку / М. Зюкова // Вісник Донецького національного університету. – 2008. – № 4. – С. 238-244. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К. : Екаунтінг Ю, 2000. – 348 с. 1.Гринчук І.П. Сучасні економічні проблеми фінансування машинобудівних підприємств України / І.П. Гринчук, М.В. 2.Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький. – 2010. – №6. – Т.3. – С. 75 – 79. 1.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 448 с. 2.Мурашко В. М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: навчальний посібник / В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко; заг. ред. П. В. Мельника. – Київ : ЦУЛ. – 2003. – 311 с. 1.Лень В.С. Звітність підприємств : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко, М.П. Бочок, Л.П. Іванов. – К. : Знання – Прес, 2004. – 474 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 2.Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф. та ін.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). Економіка підприємства : Альбом наочних матеріалів : навчальний посібник. / [Семенда Д.К., Бурляй О.Л., Коротєєв М.А. та ін.]. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – 228с. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета : [пер. с англ.] / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 496 с.
Багатотомний документ Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т. 1. – 2005. – 277 с.
Без автора 1.Статистичний щорічник України за 2007 рік / Державний комітет статистики; під ред. О.Г. Осауленка. – К. : Українська енциклопедія, 2008. – 624 с. 2.Статистично-аналітичний огляд стану ринку праці у 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/pres-reliz/dop2007.html
Законодавчі та нормативні документи   1.Податковий кодекс України. // Все про бухгалтерський облік : – 2011. – №1-3. – 506 с. 2.Основні засоби : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 : [затв. Наказом МФУ від 27.04.2000 р. № 92] // Бухгалтерія. – 2008. – № 47. – С. 22-27. 3.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 01.01.2011 р.). – [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ 4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 (в редакції від 25 вересня 2009 р.). – [Електронний ресурс] : Бібліотека бухгалтерського обліку. – Режим доступу : http://www.pro-u4ot.info/ 5.Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356 (за станом на 10.09.2008). – [Електронний ресурс] : Бібліотека бухгалтерського обліку. – Режим доступу : http://www.pro-u4ot.info/ Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів і розрахунків від 11.08.94 № 69. // Баланс. – 2004. – 49. – С. 12-18. 6.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (в редакції від 14.10.2008 р.). – [Електронний ресурс] : Закони України. Інформаційно-правовий портал. – Режим доступу: http://uazakon.com/big/text620/pg1.htm
Стандарти Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]: (ГОСТ 7.1-2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1 :2006. - Чинний з 2007-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - ІІІ, ІІІ, 47 с. ; 29 см. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).
Матеріали конференцій 1.Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. –Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 2.Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / редкол. : Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). – Новочеркасск : Темп, 2005. – 58 с.
Тези доповідей на конференції Степуріна С. О. Цілі та методи прогнозування фінансового стану промислового підприємства / С. О. Степуріна, І. М. Чуйко // Проблеми економічної кібернетики : ХІV Всеукраїнська науково-методична конференція, 08-09 жовтня 2009 р. : тези доповідей. –Харків. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С.231-233.
Дисертації Сулима М.І.Формування системи мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах : дис. кандидата екон. наук 08.00.04 / Сулима Михайло Іванович. – К., 2009. – 99 с.
Автореферати дисертацій Поліщук О.А. Інвестиційне забезпечення відтворювальних процесів споживчого ринку регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О.А. Поліщук. – Полтава – 2009. – 20 с.

Примітки:

1. Усі умовні розділові знаки, котрі відділяють окремі зони чи елементи у межах зон бібліографічного опису (за винятком граматичної пунктуації у назві видання) відділяються проміжками з двох сторін.

2. Якщо видання має лише одного автора, його прізвище все одно повторюється в області відповідальності після скісної лінії.

3. Дані, котрі взяті не з титульного аркуша книжкового видання, беруться у квадратні дужки: відомості про упорядників, авторів, вид видання, котрі наведені на звороті титульного аркуша.

У квадратні дужки береться також вся інформація, котра взята не безпосередньо з видання, а встановлена самостійно на основі аналізу видання.

4. Усі частини бібліографічного опису, крім перших слів нових зон бібліографічного опису та власних назв, пишуться з малої літери, у тому числі, додаткові відомості про назву, інформація про відповідальність тощо.

 

Після закінчення списку використаних джерел, відступивши 2 інтервалу, праворуч студент вказує дату написання звіту (наприклад: 22.05.11 р.) і ставить підпис.

Загальний обсяг текстової частини звіту про проходження практики (без списку використаних джерел) 60-80 сторінок рукописного тексту (50-60 сторінок при друкуванні звіту з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав