Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б) чітка ієрархічна декомпозиція проекту на складові частини, які

Читайте также:
  1. Аналіз критичних точок бізнес-проекту
  2. Аналіз творчого процесу проектування перспективного образу
  3. Б) коли складові частки чітко визначені і відомо, хто із співавторів створив ту чи іншу частину — роздільне співавторство.
  4. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  5. Визначення ідеї та цілей туристичного проекту
  6. Виконайте оцінку проекту в прямій багаторазовій засічці, якщо відомі S1, S2, S3, γ1, γ2, mβ?
  7. Внутрішнє середовище підприємства(мікросередовище),його складові.
  8. Вплив методів перепроектування робіт на базові параметри роботи
  9. Грубі, систематичні та випадкові складові частини похибок вимірювання

необхідні і достатні для ефективного планування і контролю реалізації проекту; (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 134с.

в) сукупність віх необхідних і достатніх для ефективної реалізації

проекту;

г) методи, основна мета яких полягає в тому, щоб зменшити до

мінімуму тривалість проекту.

2. Метод «дерева рішень»:

а) це спосіб представлення правил в ієрархічній, послідовній структурі, де кожному об’єкту відповідає один вузол рішення; (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 134с.)

б) метод,який ґрунтується на припущенні, що на основі думок експертів можна збудувати адекватну модель майбутнього розвитку об'єкта прогнозування;

в) метод, який формується у той спосіб, щоб його ймовірнісні характеристики збігалися з аналогічними величинами задачі, яку потрібно розв'язати.

г) метод передбачає врахування критеріїв, що визначають ступінь ризиковості проекту.

3. До структурних моделей проекту відносять:

а) WBS,OBS, дерево-цілей;

б) RBS,BOM, дерево-рішень;

в) PBS, WBS,OBS,дерево-цілей;

г) WBS,OBS, RBS,BOM, PBS(Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 135с.)

4. RBS (resource brakedown structure) це-

а) ієрархічний погляд на пакети робіт проекту, які в сукупності реалізують цілі проекту;

б) визначає, які роботи призначаються яким організаційним підрозділам;

в) це різновидність OBS, що визначає, які роботи закріплюються за окремими виконавцями; (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 135с.)

г) ієрархічний погляд на склад матеріалів, які використовуються для створення результату (продукту) проект.

 

Тема 6. Сітьове і календарне планування проекту

 

Сіткове планування – одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує наступну оптимізацію розробленого графіка на основі економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Сіткова модель – множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів. Основним плановим документом системи сіткового планування є сітковий графік, що являє собою інформаційно-динамічну модель, яка відображає всі логічні взаємозв’язки та результати робіт, необхідні для досягнення кінцевої мети планування.

Роботами у сітковому графіку називаються будь-які виробничі процеси чи інші дії, які призводять до досягнення певних результатів, подій. Роботою слід вважати і можливі очікування початку наступних процесів, пов’язані з перервами чи додатковими витратами часу.

Подіями називаються кінцеві результати попередніх робіт. Подія являє собою момент завершення планової дії. Події бувають початковими, кінцевими, простими, складними, проміжними, попередніми, наступними і т.д.

На всіх сіткових графіках важливим показником є шлях, що визначає послідовність робіт чи подій, в якій результат однієї стадії збігається з початковим показником наступної за нею іншої фази. На будь-якому графіку прийнято розрізняти декілька шляхів:

- повний шлях від початкової до кінцевої події;

- шлях, що передує даній події від початкової;

- шлях, наступний за даною подією до кінцевої;

- шлях між декількома подіями;

- критичний шлях від початкової до кінцевої події максимальної тривалості.

Календарне планування — це процес складання й коригування розкладу, в якому роботи, що виконуються різними організаціями, взаємопов’язуються між собою в часі і з можливостями їх забезпечення різними видами матеріально-технічних та трудових ресурсів.

При календарному плануванні обов’язково повинно враховуватись дотримання заданих обмежень (тривалість робіт, ліміти ресурсів тощо) та оптимальний розподіл ресурсів.

У ході реалізації проекту застосовуються різні типи календарних планів, які можна класифікувати за різними ознаками:

1) за рівнем планування:

- календарні плани проекту (розробляються до укладання контрактів);

- функціональні календарні плани робіт (ФКПР).

У свою чергу функціональні календарні плани робіт поділяються:

1) за типами робіт:

- ФКПР проектування;

- ФКПР матеріально-технічного забезпечення;

- ФКПР будівництва;

- ФКПР введення в експлуатацію і освоєння.

- ФКПР також можуть бути складені: на окремі елементи, підсистеми, комплекси великого проекту, які в цьому випадку розглядаються як мініпроекти;

2) за глибиною планування:

- перспективні графіки;

- графіки початку й завершення робіт по проекту;

- щомісячні, щотижневі, щоденні.

3) за формою подання:

- логічні мережі;

- графіки;

- діаграми і т.д.

Параметрами календарного плану в найпростішому варіанті є дати початку та закінчення кожної роботи, їх тривалість та необхідні ресурси.

Дата раннього початку – це найбільш рання дата, коли робота може бути розпочата. Якщо до неї додати тривалість роботи, отримаємо дату її раннього завершення.

Через те, що виконання роботи може залежати від завершення якогось її елемента, існує остання дата, коли робота може бути завершена без затримки роботи проекту. Ця дата обчислюється як сума дати пізнього початку та тривалості виконання роботи.

Якщо дати пізнього та раннього початку відрізняються, то проміжок, коли робота може бути розпочата, називається резервом часу і визначається як різниця дати пізнього початку та дати раннього початку. Якщо тривалість роботи не змінюється, то різниця між раннім і пізнім початками та раннім і пізнім її завершенням збігається. Таке припущення роблять у більшості систем планування.

Робота з нульовим резервом часу називається критичною, її тривалість визначає тривалість реалізації проекту загалом. Критична тривалість – мінімальна тривалість, протягом якої може бути виконаний весь комплекс робіт проекту.

Критичний шлях — шлях у сітковій моделі, тривалість якого рівна критичній. Роботи, що лежать на критичному шляху називаються критичними.

Метод критичного шляху є основним для розрахунку ранніх та пізніх початків та закінчень робіт та резервів часу. Календарний план як перелік тільки планових параметрів проектних робіт втрачає свій сенс без порівняння з фактичними термінами виконання, тому частіше говорять про календарний графік. Він відбиває планові та фактичні дані про початок, кінець і тривалість кожного робочого елементу.

Основним інструментом сіткового планування є сітковий графік, який дозволяє продумати різні стратегічні підходи перед початком проектних робіт. Сітковий графік заснований на використанні математичної моделі — графа. Граф — це безліч вершин, сполучених направленими або ненаправленими відрізками.Якщо всі відрізки є направленими, граф називається орієнтованим, якщо ненаправленими — неорієнтованим. За допомогою такого графу створюється сітка робітпроекту.

«Сітка»— повний комплекс робіт і віх проекту з встановленими між ними залежностями.Діаграма, на якій відображається сітка робіт, — сітковий

графік, дозволяє:

–визначити перелік робіт проекту;

– наочно представити порядок їх виконання;

– визначити тривалість кожної роботи і всього проекту;

– визначити критичні роботи проекту і його критичний шлях;

– визначити резерви часу по кожній роботі.

Сітковий графік — це послідовна схема, що відображає порядок виконання робіт проекту.

Основним засобом візуалізації сіткового графіку проекту є діаграма Ганта (Gantt Chart).

Діаграма Ганта — це один з найбільш популярних способів сіткового графічного представлення плану проекту, вживаний в багатьох програмах управління проектами.

Основні елементи сіткового графіку: робота, тривалість, подія.

Подія — значна подія в ході виконання проекту; інколи також називається вузловою подією, віхою. Вона не має протяжності в часі і не потребує ресурсів. Це миттєва точка відліку в проекті (як дороговказ на дорозі), яка характеризує початок або кінець роботи або групи робіт. Приклади подій: — «Чернетка звіту затверджена»; «Початок проектування».

Робота — дії, які виконуються, щоб перейти від однієї події проекту до іншого. Вона займає час і споживає ресурси.

Тривалість — дійсний календарний час, потрібний на виконання роботи. Також називається періодом, або часом роботи. Тривалість роботи залежить від її трудомісткості, кількості виконавців (з урахуванням їх працездатності), продуктивності (кількість витрачених на її виконання людино-годин) використовуваного устаткування і доступності необхідних ресурсів.

 

ТЕСТИ:

1. Сітковий графік — це:

a) сітка робіт, яка у графічному вигляді надає уявлення про проект в цілому;

б ) одна з форм графічного відображення змісту робіт проекту без врахування їх взаємозв’язків;

в) комунікації у проекту;

г) послідовна схема, що відображає порядок виконання робіт проекту. (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 141с.)

2. Метод критичного шляху — це:

a) метод бюджетування, який призначений для розрахунку резервного фонду («поплавка») проекту;

б) метод структуризації проекту;

в) аналітичний розрахунковий метод, що дозволяє спрогнозувати найоптимістичніші, найпесимістичніші і найбільш вірогідні терміни виконання робіт;

г) обчислює детермінований розклад виконання проекту, базуючись на єдиній оцінці тривалості кожної роботи. (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 138с.)

3. Критичним шляхом називається:

a) найоптимальніший;

б) максимальний за тривалістю повний шлях у сітці; (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 138с.)

в) мінімальний за тривалістю повний шлях у сітці;

4. Діаграма Ганта — це:

a) послідовна схема, що відображає структуру проекта;

б) один з найпопулярніших способів сіткового графічного представлення плану проекту, вживаний у багатьох програмах управління проектами; (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 141с.)

в) діаграма, що ілюструє метод критичного ланцюжка робіт;

г) діаграма завантаження ресурсів у проекті.

5. Правилами розробки сіткового графіка є:

а) робота не може бути почата, поки всі попередні, пов’язані з нею, роботи не будуть виконані;

б) стрілки на сітковому графіку не можуть перетинатися;

в) номер(код) наступної роботи може бути меншим від номера будь-якої

попередньої роботи;

г) допускаються умовні переходи від однієї роботи до іншої;

Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету

 

Розрізняють чотири типи оцінок можливості реалізації проекту: логічну, часову, ресурсну, економічно-фінансову.

Лише після таких ретельних оцінок можна бути впевненим, що проект, якому відповідає план, забезпечений необхідними ресурсами, і виконання проекту за цим планом економніше, ніж за будь-яким іншим. Сутність кожної оцінки реалізованості проекту така:

логічна — це урахування логічних обмежень на можливий порядок виконання робіт в часі згідно з особливостями проекту та його предметної області;

часова — це розрахунок і аналіз часових характеристик робіт;

ресурсна реалізованість — це урахування обмеженості наявних чи доступних ресурсів у кожен момент часу виконання проекту.

Ресурсні можливості реалізації проектуаналізують у дві стадії: на першій оцінюють наявність ресурсів для всіх робіт, на другій згладжують епюру використання ресурсів. Вирівняна епюра використання робочої сили забезпечує меншу вартість і ефективнішу роботу;

фінансова реалізованість — це забезпечення позитивного балансу коштів як особливого виду ресурсу. Для кожної операції реалізації проекту відома оцінка вартості. Тому для того, щоб проаналізувати економічні можливості реалізації проекту, потрібно мати набір вартостей операцій залежно від тривалості їх виконання. Ці вартості можуть залежати й від способів реалізації проекту, тому розглядають альтернативні методи реалізації проекту, оцінюють їх і отриману інформацію використовують для аналізу економічних можливостей реалізації проекту.

Зазвичай аналіз плану робіт проекту виконується наприкінці етапу планування задач. Проект плану доцільно перевіряти за такими критеріями, як мінімальна тривалість його виконання; мінімальна вартість та максимальне використання власних ресурсів; максимальна задоволеність замовника тощо.

Кошторис витрат проекту є комплексом розрахунків для визначення розміру витрат на проект. Це документ, який визначає вартість проекту та є інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект.

На основі кошторису визначаються обсяги капітальних вкладень, які включають витрати на придбання технологічного, енергетичного та іншого обладнання, пристроїв, інструменту та виробничого інвентарю, необхідного для функціонування підприємства, роботи по монтажу цього обладнання, розробка проектної документації та ін.

Проектні роботи виконуються у наступному послідовності:

- вибір проектувальників і висновок контрактів за результатами конкурсу;

- плануванняпроектно-сметних робіт і постачальники послуг;

- власне проектування узгодження проектно-кошторисної документації.

Типи організаційних форм проектних фірм:

-Проектно-строительние фірми, здійснюють сув'язь робіт з проектування, комплектації, будівництва та введення об'єктів в експлуатацію;

-Проектні інститути, здійснюють сув'язь робіт з проектування об'єктів, включаючи всі види інженерних і архітектурних завдань, а то й завдання плануванні районів забудови. Зазвичай такими інститутами спеціалізуються по галузевою ознакою;

-Проектні інститути, спеціалізовані технологічного (функціональному) ознакою. Такі інститути можуть спеціалізуватися, наприклад, на проектуванні фундаментів, металевих чи залізобетонних конструкцій, спеціальних видів устаткування й ін.;

-Обчислювальні центри (фірми), які спеціалізуються на підготовці проектної документації на машинних носіях – кошторисів, креслень, календарних планів;

-Консультационние (консалтингові) фірми, які надають дуже широке спектр послуг – економічні обгрунтування, розрахунки вартості проектів, інформація, консультації з спеціальним питанням.

Існує три підходи до вибору замовником проектних фірм:

• надання професійних послуг за мері необхідності;

• закриті переговори;

• проведення конкурсу. І тут можливі такі види комерційних угод між замовником і підрядчиком:

- оплата по фактичних витрат,

- оплата з верхнім обмеженням ціни,

- фіксована ціна.

Функциональние обов'язки проектних фірм можна розділити на 2 частини:

А. Типові

•ескизное проектування,

• робоче проектування,

• розробка кошторисів,

• авторський нагляд.

Б. Додаткові

• підготовку до торгів та у проведенні,

• проектний аналіз,

• розробку ТЕО, що у управлінні проектом,

• оформлення фінансування.

Складання кошторисів на роботи — це процес планування по відповідних статтях усіх витрат, що виникають під час виконання проекту.

Бюджет проекту — це план, який виражається в кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети.

У бюджеті відбиваються оцінені результати скоригованого календарного плану та стратегія реалізації проекту. Тобто при плануванні витрат недостатньо знати тільки загальний обсяг капітальних вкладень в проект, але й щорічну потребу в фінансуванні, а для першого року – поквартальну та помісячну розбивку. Загальний бюджет показує витрати на проект та джерела фінансування протягом всього періоду його здійснення. Він покликаний показати, як джерела фінансування покривають капітальні та поточні витрати. При складанні бюджету повинна забезпечуватись така динаміка інвестицій, яка дозволила б виконувати проект відповідно з часовими та фінансовими обмеженнями. Крім того, зниження ризику проекту та обсягу витрат за рахунок відповідної структури джерел фінансування.

Бюджет проекту є основою для встановлення завдань окремим виконавцям, на загальному бюджеті базуються їх плани. Тобто бюджет проекту – це план дій. Крім того, це інструмент для керівництва та контролю. Порівнюючи фактичні показники з запланованими можна здійснювати, так званий, бюджетний контроль фірми.

 

ТЕСТИ:

1. Кошторис витрат проекту — це:

а) документ, який визначає вартість проекту та є інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект; (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 150с.)

б) перелік статей всіх видів надходжень та витрат у зведеній таблиці;

в) напрямки витрачання коштів, затверджених при підписанні проекту;

г) документ, який визначає перелік всіх видів ресурсів, що планується використовувати при реалізації проекту.

2. Бюджет проекту — це:

а) план, який виражається у кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети;

б) комплекс документальних розрахунків, необхідних для визначення розміру витрат на проект;

в) це документ, що визначає вартість проекту;

г) це постатейний список передбачуваних витрат, необхідних для виконання робіт по досягненню цілей проекту. (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 156 с.)

3. Розрізняють такі типи оцінок можливості реалізації проекту:

a) логічну, часову, ресурсну, економічно-фінансову; (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 175с.)

б) матричну, базову, фінансову, ресурсну;

в) проектну, продуктову, економічну, соціальну.

г) часову, ресурсну, економічну, соціальну.

4. Сутність логічної оцінки реалізованості проекту така:

a) це розрахунок і аналіз часових характеристик робіт;

б) це забезпечення позитивного балансу коштів як особливого виду ресурсу;

в) це врахування логічних обмежень на можливий порядок виконання робіт в часі згідно з особливостями проекту та його предметної області;

(Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 175с.)

г) це врахування обмеженості наявних чи доступних ресурсів у кожен момент часу виконання проекту.

5. Сутність часової оцінки реалізованості проекту така:

a) це врахування логічних обмежень на можливий порядок виконання робіт в часі згідно з особливостями проекту та його предметної області;

б) це врахування обмеженості наявних чи доступних ресурсів у кожен момент часу виконання проекту;

в) це розрахунок і аналіз часових характеристик робіт; (Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 175с.)

г) це забезпечення позитивного балансу коштів як особливого виду ресурсу.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 136 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.039 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав