Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ. 1. Сутнісна характеристика предмета політична економія і еволюція її розвитку.

Читайте также:
  1. I. Государственный стандарт общего образования и его назначение
  2. III Школа человеческих отношений или науки о поведении.
  3. IV. Исследование текущего имиджа Российского образования и науки
  4. IV. Методология и теория исторической науки.
  5. А) Предмет науки истории и ее место в системе исторических наук
  6. Автоматизированные системы управления для учреждений высшего образования.
  7. Автономная некоммерческая организация высшего образования
  8. Административно-территориальные образования, имеют свою материальную базу в виде местных бюджетов и территориальных внебюджетных фондов
  9. Административные и социально-политические преобразования
  10. Администрация муниципального образования Щекинский район

1. Сутнісна характеристика предмета політична економія і еволюція її розвитку.

2. Методологія політичної економії і еволюція її розвитку.

3. Система економічних інтересів, природа виникнення і механізм дії.

4. Потреби: сутність і критерії класифікації.

5. Політекономічна характеристика економічної системи.

6. Система економічних законів: механізм дії і механізм використання.

7. Система економічних відносин: структура, еволюція розвитку.

8. НТР як форма розвитку виробничих сил.

9. Приватна власність: природа виникнення, еволюція розвитку.

10. Критерії класифікації економічних систем.

11. Моделі економічних систем.

12. Постіндустріальне суспільство: трансформація економічних відносин.

13. Виробництво і споживання: механізм взаємодії.

14. Закон обмеженості ресурсів і розвиток виробництва.

15. Сучасна теорія прав власності.

16. Власність: сутність, структура, економічний зміст.

17. Типи, види та форми власності.

18. Державна власність: сутність і економічна роль.

19. Акціонерна власність у сучасних умовах.

20. Механізм реалізації власності.

21. Форми товарної організації виробництва.

22. Соціально-економічна ефективність суспільного виробництва: критерії і показники.

23. Закон вартості: сутність і основні функції.

24. Концентрація і централізація виробництва.

25. Економічний зміст суспільних відносин.

26. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил.

27. Технологічний спосіб виробництва та проблеми його розвитку.

28. Витрати виробництва: критерії та класифікація.

29. Собівартість як економічна категорія ринкового господарства.

30. Трансформація відносин власності в перехідній економіці.

31. Основні теорії прибутку.

32. Функції ціни в ринковій економіці.

33. Інфраструктура ринку. Проблеми формування її в Україні.

34. Ринок засобів виробництва: взаємозв’язок попиту і пропонування.

35. Капітал і праця: механізм взаємодії.

36. Формування ринку виробничих ресурсів в Україні.

37. Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці.

38. Економічна природа позичкового відсотка.

39. Комерційні банки України і шляхи підвищення їх ролі в економіці.

40. Соціально-економічна природа тіньової економіки.

41. Основний капітал, його фізичний і моральний знос в Україні.

42. Капітал підприємства і шляхи підвищення ефективності його кругообігу.

43. Акціонерна форма організації підприємств.

44. Форми власності та види підприємств у сучасній ринковій економіці.

45. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.

46. Капітал як економічна категорія капіталістичного способу виробництва.

47. Наймана праця: сутність та еволюція.

48. Заробітна плата: теоретичні концепції.

49. Чинники формування відмінностей у заробітній платі.

50. Ринок і держава в сучасній економічній системі.

51.Економічні функції держави в перехідній економіці.

52.Об’єктивні основи формування доходів населення.

53. Проблеми саморегулювання та державного регулювання у ринковій економіці.

54. Проблеми відтворення в сучасній економіці України.

55. Концепції національного доходу.

56.Національне багатство і його структурні елементи.

57. Природні ресурси в системі національного багатства.

58. Відтворення і розвиток економічного потенціалу суспільства.

59. Економічне відтворення в умовах ринкової системи.

60. Соціально-економічна характеристика глобалізації.

61. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині XX ст.

62. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовахТР.

63. Економічні моделі соціалізму: теорія і практика.

64. Товарно-грошові відносини в умовах соціалізму.

65. Особливості соціально-економічних перетворень у постсоціалістичних країнах.

66. Ринкова трансформація економіки у постсоціалістичних країнах.

67.Сутність перехідної економіки: теорія і практика.

68.Світове господарство: сутність та етапи розвитку.

69.Соціалізація економіки: необхідність і перспективи.

70. Форми міжнародних економічних відносин.

71.Особливості кругообороту підприємницького капіталу в сільському господарстві.

72.Проблеми розвитку конкуренції в сільському господарстві України.

73.Форми господарювання в аграрній сфері України: види, особливості, тенденції.

74.Особливості підприємництва в аграрній сфері.

75.Монополії та олігополії

76. Великі корпорації: активізація процесів злиття і поглинання.

77.Фінансово-промислові групи на зламі ХХ—ХХІ ст.

78.Аграрні відносини та їх еволюція за сучасних умов.

79.Орендні відносини в ринковій економіці.

80.Роль домогосподарств у суспільному відтворенні.

81. Попит та пропонування в суспільному виробництві.

82.Функції ринку.

83.Економічна природа конкуренції. Типи й види конкуренції.

84.Суспільний продукт і його форми.

85.Проблеми відтворення трудових ресурсів.

86.Ринок праці як форма регулювання зайнятості трудових ресурсів.

87.Форми й методи соціального захисту населення.

88.Антициклічна політика держави.

89.Роль інвестицій в економічному зростанні.

90.Сутність господарського механізму і його структура.

91.Фінанси як інструмент економічного регулювання.

92.Механізм грошово-кредитного регулювання.

93.Економічні основи виникнення монополій та їх форми.

94.Економічна роль монополій.

95. Антимонопольна політика держави: необхідність, сутність і значення.

96.Економічні відносини за умов капіталізму вільної конкуренції.

97.Форми панування фінансової олігархії.

98.Змішана економіка: сутність та основні ознаки.

99.Інтернаціоналізація економічних відносин.

 

 

ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ

до тематики №1

 

Тема 1 "Трансформація відносин власності у перехідній економіці: загаль­не та національно-особливе (на прикладі Росії та України)"

1. Поняття та значення відносин власності в економічному розвитку суспі­льства.

2. Спільні проблеми та способи трансформації відносин власності в еконо­міці України та Росії.

3. Специфіка проблем формування ефективного власника та їх вирішення в Україні у порівнянні з Росією.

Тема 2 "Трансформація відносин власності у перехідній економіці: загаль­не та національно-особливе (на прикладі Польщі та України)"

1. Економічна природа та роль відносин власності в економічній системі су­спільства.

2. Спільні риси трансформації відносин власності в економіці Польщі та України

3. Особливості реформування відносин власності в Україні у порівнянні з Польщею.

Тема 3 "Трансформація відносин власності в перехідній економіці: загаль­не та національно-особливе (на прикладі Китаю та України)"

1. Відносини власності, їх місце та роль у сучасній економіці.

2. Спільні риси трансформації відносин власності в економіці Китаю та України.

3. Порівняльна характеристика реформ власності в Україні та Китаї.

Тема 4 "Соціальна ринкова економіка як європейська економічна модель"

1. Теоретичні засади соціально-ринкової економічної моделі.

2. Досвід формування і функціонування соціального ринкового господарст­ва в країнах Європи.

3. Проблеми та перспективи становлення соціальної ринкової економіки в Україні.

Тема 5 "Галузева структура економіки та її зміни в Україні"

1. Характеристика галузевої структури економіки: її значення, показники та фактори формування.

2. Сучасний стан галузевої структури економіки України, його чинники та наслідки.

3. Необхідність та шляхи здійснення структурних реформ у вітчизняній економіці.

 

Тема 6 "Економічні аспекти технологічної модернізації виробництва"

1. Сутність технологічної модернізації, її значення та інвестиційні джерела.

2. Досвід технологічної модернізації виробництва в сусідній Польщі.

3. Проблеми та реальні можливості прискорення технологічної модернізації виробництва в Україні.

Тема 7 "Еміграція робочої сили та економічний розвиток України"

1. Характеристика робочої сили як фактора виробництва: поняття, структу­ра, вартість.

2. Причини та наслідки еміграції робочої сили: для країн-донорів та країн -реціпієнтів.

3. Масштаби, причини і наслідки еміграції української робочої сили.

Тема 8 "Вартість праці в Україні: чинники формування та соціально-економічні наслідки"

1. Праця як фактор (ресурс) виробництва: суть та чинники формування вар­тості.

2. Стан формування вартості робочої сили в Україні та його наслідки.

3. Реальні можливості та перспективи підвищення вартості праці в Україні.

Тема 9 "Диференціація рівнів оплати праці по країнах світу"

1. Фактори, що зумовлюють диференціацію національних рівнів оплати праці.

2. Причини низького рівня оплати праці в Україні та їх наслідки.

3. Шляхи істотного підвищення рівня оплати праці в Україні.

Тема 10 "Диференціація доходів населення"

1. Доходи населення: сутність, формування та показники.

2. Диференціація доходів населення: причини, наслідки та оптимальні межі.

3. Стан розподілу доходів серед населення України: причини та шляхи оп­том із ації.

Тема 11 "Корпоративний сектор економіки та його роль в Україні"

1. Поняття корпоративного сектору економіки, його значення та структура.

2. Світовий досвід формування корпоративного сектора економіки.

3. Особливості становлення та проблеми функціонування корпоративного сектора в економіці України.

Тема 12 "Корпоративна власність держави та її проблеми в Україні"

1. Корпоративна власність: сутність та еволюція.

2. Корпоративна власність держави: роль та структура.

3. Проблеми та перспективи формування корпоративної власності українсь­кої держави.

Тема 13 "Формування інтегрованих корпоративних структур як чинник реструктуризації національної економіки"

1. Види та причини формування інтегрованих корпоративних бізнес -структур в сучасній економіці.

2. Специфіка формування інтегрованих корпоративних структур в економіці Україні.

3. Роль держави у спрямування процесів корпоративної інтеграції на ефек­тивну реструктуризацію національної економіки.

Тема 14 "Перерозподіл корпоративних прав власності в Україні та про­блема ефективного власника"

1. Приватизаційний і постприватизаційний перерозподіли корпоративних прав власності в Україні.

2. Проблема ефективного власника в корпоративному секторі економіки України та її вирішення.

Тема 15 "Міжбюджетні відносини та проблеми їх функціонування в Украї­ні"

1. Поняття та механізм функціонування міжбюджетних відносин в сучасній економіці.

2. Стан і проблеми ефективного функціонування міжбюджетних відносин в Україні.

3. Шляхи та перспективи реформування міжбюджетних відносин в Україні.

Тема 16 "Ринок землі та його роль в сучасній економіці"

1. Земля як фактор (ресурс) виробництва та об'єкт купівлі-продажу.

2. Ціна землі та фактори, що її визначають.

3. Стан та проблеми формування ринку землі в Україні.

Тема 17 "Розвиток форм кооперації сільськогосподарських товаровироб­ників"

1. Специфіка господарювання в сільському господарстві у порівняні з про­мисловістю.

2. Кооперування сільськогосподарських товаровиробників: сутність, необ­хідність, світовий досвід.

3. Розвиток форм господарської кооперації в українському селі: проблеми та їх вирішення.

Тема 18 "Конкурентне середовище вітчизняного бізнесу та його значення"

1. Суть та роль конкурентного середовища у розвитку економіки.

2. Роль держави у захисті і регулюванні конкурентного середовища в еконо­міці: світовий досвід.

3. Стан та проблеми розбудови конкурентного середовища в економіці України.

4. Шляхи істотного поліпшення конкурентного середовища в Україні.

Тема 19 "Відносини між працею і капіталом та їх еволюція "

1. Специфіка відносин між найманою працею та капіталом (бізнесом): взає­модія їх економічних інтересів..

2. Еволюція відносин між працею та капіталом на прикладі країн з розвине­ною ринковою економікою і демократією.

3. Відносини між працею та капіталом в Україні: їх стан, проблеми та шля­хи гармонізації.

Тема 20 "Державно-приватне партнерство в соціально-економічному розвитку країни"

1. Сутність, необхідність та форми державно-приватного партнерства в су­часній економіці.

2. Реальні можливості та проблеми формування державно-приватного парт­нерства в економіці України.

Тема 21 "Державний сектор економіки та його роль"

1. Необхідність, функції і структура державного сектору економіки.

2. Стан та проблеми державного сектору економіки України.

3. Шляхи підвищення ефективності державного сектору економіки України.

Тема 22 "Прожитковий мінімум та його роль у регулюванні національної економіки"

1. Поняття прожиткового мінімуму, його необхідність та світова практика визначення.

2. Прожитковий мінімум в Україні: стан, проблеми визначення та застосу­вання.

3. Можливості підвищення ролі прожиткового мінімуму у регулювання
економіки України.

Тема 23 "Фондовий ринок та його роль у розвитку акціонерного сектору економіки"

1. Сутність фондового ринку, його функції та види.

2. Організований фондовий ринок,специфіка його функціонування та роль в країнах з розвиненою ринковою економікою.

3. Стан та проблеми ефективної діяльності організованого фондового ринку в Україні.

4. Шляхи підвищення ролі фондового ринку в розвитку акціонерного секто­ру економіки України.

Тема 24 "Конкуренція у банківському секторі та її наслідки"

1. Сутність економічної конкуренції, її особливості та наслідки в банківсь­кому секторі економіки.

2. Роль держави у регулювання конкуренції в банківському середовищі.

3. Стан, проблеми та наслідки конкуренції в банківському секторі економі­ки України.

4. Шляхи підвищення рівня конкуренції в банківському середовищі Украї­ни.

Тема 25 "Абсолютні та відносні переваги вітчизняної економіки у світово­му поділі праці"

1. Сутність, значення та чинники абсолютних і відносних переваг у світо­вому поділі праці

2. Аналіз абсолютних і відносних переваг економіки України у світовому господарстві

3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на світовому ринку.

Тема 26 "Безробіття в ринковій економіці"

1. Поняття безробіття, його причини, наслідки та показники.

2. Форми безробіття. Природне безробіття та повна зайнятість.

3. Стан та проблеми скорочення безробіття в Україні.

4. Приховане безробіття в Україні.

Тема 27 "Економічне зростання країни"

1. Сутність економічного зростання, його значення, типи та показники.

2. Фактори росту економіки та їх характеристика.

3. Специфіка росту економіки України у 2000-2008 роках.

4. Шляхи забезпечення інтенсивного росту української економіки.

Тема 28 "Нинішня світова фінансово-економічна криза"

1. Характеристика кризи як фази економічного циклу.

2. Чинники теперішньої світової фінансово-економічної кризи та їхні нас­лідки.

3. Вплив світової кризи на економіку України: уроки для бізнесу і влади.

Тема 29 "Платіжний баланс країни та його роль"

1. Поняття платіжного балансу, його значення та структура.

2. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу країни.

3. Поточний стан платіжного балансу України та його проблеми.

4. Шляхи кардинального поліпшення платіжного балансу України.

Тема 30 "Соціальні гарантії держави та їхні межі"

1. Поняття, необхідність та склад соціальних гарантій держави.

2. Можливості та межі встановлення соціальних гарантій держави.

3. Проблеми політики соціальних гарантій в Україні та перспектива їх ви­рішення.

 

Тема 31: "Проблеми та перспективи інтеграції України європейську спіль­ ноту"

1. Економічна Інтеграція: об'єктивні основи та форми.

2. Переваги участі країн в Європейському Союзі (на прикладі Польщі).

3. Проблеми інтеграції України у ЄС та їх вирішення.

Тема 32 "Система оподаткування та її економічна роль"

1. Сутність, функції та основні види податків.

2. Специфіка національних моделей системи оподаткування та фактори, що її визначають.

3. Необхідність та проблеми реформування податкової системи в Україні.

4. Напрямки підвищення ефективності системи оподаткування в Україні.

Тема 33 "Механізми регулювання цін та їх ефективність в Україні"

1. Ринкові механізми ціноутворення.

2. Державне регулювання цін: необхідність та способи.

3. Шляхи підвищення ефективності механізмів ціноутворення в українській економіці

Тема 34 "Підприємницька етика та її роль"

1. Сутність підприємницької етики, її значення та чинники формування.

2. Національні особливості підприємницької етики.

3. Стан та проблеми формування підприємницької етики в бізнес-середовищі України.

4. Роль держави у формуванні етики бізнесу в Україні.

Тема 35 "Первісне нагромадження національного приватного капіталу як передумова розвитку ринкової економіки"

1. Сутність первісного нагромадження приватного капіталу та його світова практика.

2. Особливості первісного нагромадження капіталу у постсоціалістичних країнах (на прикладі Польщі та Китаю).

3. Первісне нагромадження капіталу в Україні та Росії: спільне та особливе.

Тема 36 "Рівень життя населення: Україна і світ"

1. Рівень життя населення: показники та фактори, що його визначають.

2. Характеристика рівнів життя населення світу.

3. Рівень життя українців та його фактори.

4. Шляхи забезпечення високого рівня життя населення України.

Тема 37 "Державний бюджет та його проблеми"

1. Поняття державного бюджету, його структура та значення.

2. Причини бюджетного дефіциту та його наслідки (на прикладі країн Євро­пи).

3. Проблеми бюджету української держави: причини та наслідки.

4. Шляхи оздоровлення державного бюджету в Україні.

 

Тема 38 "Конкурентоспроможність національної економіки"

1. Поняття, показники та чинники забезпечення конкурентоспроможності

національної економіки.

2.Проблеми конкурентоспроможності економіки України: причини та

наслідки.

3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Тема 39 "Заощадження населення як головне джерело інвестиційних ре­сурсів в країні"

1. Заощадження населення: можливості та мотиви їх формування.

2. Масштаби та роль заощаджень населення в розвинених країнах.

3. Проблеми формування та використання заощаджень населення в Україні.

4. Шляхи підвищення ролі заощаджень в інвестиційному процесі України.

Тема 40 "Економічне мислення та ринкова поведінка громадян"

1. Особливості економічного мислення та поведінки людей в умовах ринко­вих відносин.

2. «Середній клас» як гарант стабільності у суспільстві: світовий досвід.

3. Стан, проблеми та перспективи формування економічного мислення українців.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 53 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав