Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виберіть правильний варіант.

Читайте также:
  1. I варіант.
  2. I варіант.
  3. II варіант.
  4. Завдання 3. Відредагуйте подані нижче речення, правильний варіант запишіть.

Далее я предоставляю читателю свободу творчества - до окончания моего собственного эксперимента.

И последнее. На наш вопрос Высшему Разуму о стволовых клетках и программе омоложения мы получили ответ (08.03.05 г.), где, в частности, сказано:

"Дорогие наши дети! Вопрос серьезный и требует отличных знаний. Мы полагаем, что надо начать с медитативных упражнений, которые очистят вас от повседневного "мусора" мышления… Вам необходимо поверить в то, что вы готовы вместе с вашей Душой принять Единую Программу на омоложение, которая приведет вас на тот возрастной уровень, который вы пожелаете, более того, вы не будете изменяться, старость не подступит к вам.. Схема сама по себе проста, но запустить программу возможно при наличии огромной убежденности, что вам все подвластно…. Ждем результатов.

Ваши Небесные Отец и Мать."

Мы тоже желаем всем успеха.

Кириллов Александр Васильевич

г. Бишкек E-mail: adilgir@yandex.ru

Шевченко Елена Александровна

г. Саратов

 

Як правильно записати?

а) Лист до Ковалишини Світлани Петрівни.

б) Лист до Ковалишин Світлани Петрівни.

в) Лист до Ковалишиної Світлани Петрівни.

Виберіть правильний варіант.

а) По вказівці деканата.

б) За вказівкою деканату.

в) За вказівкою деканата.

21. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) Вступив до медичного університету.

б) Поступив у медичний університет.

в) Вступив у медичний університет.

22. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) Ректорові медичного університету Колеснику Ю.М..

б) Ректору медичного університету Колеснику Ю.М..

в) Ректор медичного університету Колесник Ю.М.

23. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) Зачислити Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта..

б) призначити Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта.

в) Прийняти Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта..

24. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:

а) під час звільнення працівника;

б) під час оформлення на роботу;

в) під час відрядження.

25. За терміном зберігання трудова книжка належить до документів:

а) постійного зберігання;

б) тривалого зберігання;

в) тимчасового зберігання.

26. Текст характеристики викладають від:

а) першої особи;

б) третьої особи;

в) другої особи.

27. Виберіть правильний варіант:

а) У зв’язку з цим наказую…

б) У зв’язку з цим я наказую…

в) У зв’язку з цим наказується…

28. Текст документа складається з таких логічних елементів:

а) вступу, доказу, закінчення,

б) зачину, фрази, коментарів;

в) вступу, зачину, коментарів.

29. Графічна норма – це:

а) правильна вимова звуків;

б) правильна передача звуків на письмі;

в) правильний запис тексту в фонетичній транскрипції.

30. Нижча форма загальнонаціональної мови – це:

а) лексика;

б) діалект;

в) жаргон.

31. Синтаксична норма – це:

а) правильне слововживання;

б) усталені зразки побудови словосполучень та речень;

в) правильне вживання розділових знаків.

32. Контракт укладається:

а) тільки на певний період;

б) на невизначений термін;

в) на період виконання певної роботи.

33. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказуються:

а) адресу й місце роботи того, хто їх отримує;

б) адресу, паспортні дані того, хто їх отримує;

в) паспортні дані, освіту того, хто їх отримує.

34. Акти – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні цінності.

35. Контракт може бути змінений:

а) керівником установи;

б) тільки за угодою сторін;

в) особою, що наймається на роботу.

36. Текст акта має дві частини:

а) вступну й основну;

б) вступну й закінчення;

в) вступну й констатуючу.

37. Доручення – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

38. Стилістична норма – це:

а) відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;

б) правильне слововживання;

в) усталені зразки побудови речень.

39. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов'язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:

а) звіт;

б) довідка;

в) заява.

40. Доповідні записки поділяються на:

а) внутрішні та зовнішні;

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) звичайні та термінові.

41. Трудовий договір – це:

а) угода між особою, що наймається на роботу та керівником установи;

б) договір, за яким підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт;

в) договір, за яким установа зобов’язується в певні терміни передати іншій установі у власність свою продукцію.

42. Найпоширенішим серед списків літератури є:

а) хронологічний список;

б) зворотний;

в) алфавітний.

43. Контракт набуває чинності:

а) з моменту його укладання;

б) з моменту його підписання обома сторонами або з дати, обумовленої сторонами у контракті;

в) з дати підписання його керівником.

44. Розписка та доручення за призначенням належать до:

а) обліково-фінансових документів;

б) інформаційних документів;

в) договірних документів.

45. Основна мета складання акта про знищення використаних ампул з-під наркотичних та психотропних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я:

а) облік наркотичних та психотропних засобів;

б) точне використання наркотичних та психотропних засобів за призначенням лікаря;

в) загальна кількість використаних лікарських препаратів для списання.

46. Адреса одержувача листа оформляється на конверті в такій послідовності:

а) назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прі­звище, ім'я та по батькові;

б) прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири, назва міста;

в) прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і квартири.

47. Основною метою рецензії є:

а) швидко ознайомити читачів з твором;

б) висловити пропозиції;

в) рекомендувати твір до друку чи захисту.

48. Реквізити особистого доручення:

а) штамп, номер, дата, назва виду документа, текст, зразок підпису особи, якій видано доручення. Підпис керівника установи, печатка;

б) назва документа, текст, дата, підпис особи, яка склала доручення, завірення підпису;

в) назва документа, тематичний заголовок, основна частина.

49. Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є:

а) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;

б) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;

в) наявність підпису керівника установи.

50. Розписка оформляється:

а) машинописним способом в одному примірнику;

б) від руки в одному примірнику;

в) від руки у двох примірниках.

51. Документ, в якому дається коротка, стисла характери­стика змісту книги, статті рукопису, називається:

а) анотацією;

б) відгуком;

в) рефератом.

52. Документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, називається:

а) рецензією;

б) рефератом;

в) статтею.

53. Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу подію із життя вашої установи. Це можна зробити, оформивши:

а) лист-повідомлення;

б) лист-запит;

в) прес-реліз.

54. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:

а) витягом з протоколу;

б) стислим протоколом;

в) коротким протоколом.

55. Питання, що розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:

а) порядок денний;

б) повістку денну;

в) питання протоколу.

56. Виберіть правильний варіант:

а) Виписка з протоколу №8 загальних зборів мед колективу від 23 травня 2007 року;

б) Виписка з протоколу №8 загальних зборів мед колективу, що відбулися 23 травня 2007 року;

в) Витяг із протоколу №8 загальних зборів мед колективу від 23 травня 2007 р.

57. У листах звертання до адресата оформлюють так:

а) Вельмишановний пане професор!

б) Вельмишановний пане професоре!

в) Вельмишановний пан професоре!

58. Поширеними вступними фразами у ділових листах є посилання на попередню домовленість, яке оформляють так:

а) У відповідності з нашою домовленістю;

б) Відповідно нашої домовленості;

в) Згідно з нашою домовленістю.

59. Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:

а) звітом;

б) пояснювальною запискою;

в) доповідною запискою.

60. Відмову слід формулювати так:

а) На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

б) Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

в) Не приймаємо Вашу пропозицію.

61. Висловити власний погляд можна, скориставшись та­кою фразою:

а) Я рахую, що цю книжку варто придбати;

б) Я вважаю, що цю книжку варто придбати;

в) Я пропоную Вам придбати цю книжку.

62. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:

а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.

63. За походженням розписки поділяються на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) особисті та службові;

в) організаційні й розпорядчі.


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 40 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав