Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальні висновки

Читайте также:
  1. I. Загальні положення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
  3. Висновки
  4. Висновки
  5. Висновки
  6. Висновки
  7. ВИСНОВКИ
  8. Висновки
  9. Висновки
  10. Висновки

 

Розглянувши питання нашої лекції, можна зробити наступні висновки.

Досудове розслідування, як і інші стадії кримінального процесу, має самостійний характер, що обумовлено як специфічними завданнями, що ставляться перед цією частиною кримінального провадження, так і певними особливостями процесуальної форми. Однією з основних особливостей цієї стадії є те, що провадження в ній може відбуватися в двох формах: у формі дізнання та у формі досудового слідства. Тому в курсі кримінального процесу відводиться значна увага вивченню теми “Загальні положення досудового розслідування”, під якими розуміють систему встановлених Кримінальним процесуальним законом правових положень, що визначають процесуальний порядок провадження досудового розслідування. Загальними умовами вони є тому, що містять вимоги, які регламентують для всіх органів досудового слідства, співробітників інших підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства порядок проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, від якого не можна відступати.

Дізнання – це одна з форм досудового розслідування, яка представляє собою врегульовану кримінально-процесуальним законодавством діяльність слідчого, співробітників інших підрозділів органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, яка виражається в провадженні досудового розслідування кримінальних проступків, з метою досягнення завдань кримінального судочинства.

Досудове слідство є основною формою досудового розслідування, яка забезпечує максимальні гарантії встановлення істини та забезпечення прав учасників процесу.

Воно провадиться у всіх кримінальних провадженнях, за винятком проваджень щодо кримінальних проступків.

В теорії кримінально-процесуального права загальними (основними) положеннями (умовами) досудового розслідування називають визначені законом на основі принципів кримінального процесу основні положення, правила, які віддзеркалюють характерні риси та особливості досудового розслідування як стадії і своїми вимогами спонукають суб’єктів досудового розслідування до швидкого, раціонального, всебічного, повного й об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виконання завдань даної стадії й охорони в ній прав, свобод та законних інтересів громадян.

КПК України містить главу 19, якою передбачені основні положення досудового розслідування.

До загальних умов досудового розслідування, що містяться в нормах КПК, належать правила, що регулюють початок провадження досудового розслідування, підслідність кримінальних проваджень; строки досудового розслідування; об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; розгляд клопотань під час досудового розслідування; ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення; недопустимість розголошення даних досудового розслідування; складання процесуальних документів при провадженні досудового розслідування.

Завдання для підготовки до семінарського заняття та самостійної роботи:

 

1. Опрацювати матеріали лекції та вивчити основні поняття: «досудове розслідування», «дізнання», «досудове слідство», «загальні положення досудового розслідування», «підслідність», «об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування», «Єдиний реєстр досудових розслідувань», «місце проведення досудового розслідування».

2. Самостійно опрацювати главу 19 КПК.

3. Ознайомитися з рекомендованою літературою з питань семінарського заняття, вказаних у збірнику семінарських і практичних занять.

4. Підготуватися до семінарського заняття з питань:

1) Поняття стадії досудового розслідування.

2) Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство.

3) Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування.

5. Законспектувати питання самостійної роботи:

1) Розгляд клопотань під час досудового розслідування.

6. Підготувати реферати та доповіді на теми:

1) Суть, завдання і значення досудового розслідування кримінальних справ.

2) Особливості реалізації принципів кримінального процесу в стадії досудового розслідування.

3) Форми досудового розслідування, строки їх провадження.

4) Поняття та види підслідності кримінальних справ.

5) Суб’єкти процесуальної діяльності, які беруть участь у стадії досудового розслідування. їх визнання і залучення.

6) Груповий (бригадний) метод досудового слідства у кримінальних справах.

7) Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.

8) Використання науково-технічних засобів під час провадження досудового розслідування.

9) Процесуальні документи, що виносяться в стадії досудового розслідування.

10) Судовий контроль і нагляд прокурора за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування.

7. Виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання - підготувати мультимедійні презентації: 1) Загальні положення досудового розслідування; 2) Строки досудового розслідування; 3) Підслідність.

8. Відповісти на запитання для самоконтролю, викладені у збірнику семінарських і практичних занять з кримінального процесу.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 29 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав