Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адамның қасиеттері ң шығармасында адамзаттың маңызды мәселелерін зерттегенА) ПеччейALMAT

Читайте также:
  1. A) Заң үстемдігі
  2. A) Меншікке қол сұқпаушылықты, шарт еркіндігін, жеке іске біреудің араласпауын
  3. A] ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы ғылым
  4. B) Жеке еңбек келісім арқылы жұмыс істейтін қызметкермен еңбек қатынастары бойынша байланыстағы заңды тұлға
  5. B)& жіпше, саңырау ќұлаќ тәрізді, жапыраќша, буылтыќ бүрлер
  6. C)& иықтың үш басты бұлшыќ еті, шынтаќ
  7. C. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
  8. D) Қолқа қақпақшасының жеткіліксізігі
  9. D) Соттың шешімімен белгілеген күн
  10. E) Қазақстан Республикасының Конституциясы
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

« Әрбір мәдениеттің негізінде этикалық бастама жатыр ң, - деп айтқан кім ?А) Швейцер

« Бәрінің бәріне қарсы соғысын ң болдыратын адам эгоиизмін жүгендеу мемлекет пен құқықтың қажеттілігін негіздейтін себеп болып табылады.Бұл идея авторы ...D) Гоббс

« Белдеулік уақыт ң ұғымы - ... тарих философиясының маңызды категориясы.А) Ясперстің

« Бұқара және билік ң - бұл кімнің негізгі философиялық саяси зерттеуі болып табылады ?С) Э.Канетти

« Бір өлшемді адам ң кітабының авторы ...Е) Г.Маркузе

« Дін дегеніміз – жүрексіз әлемнің жүрегі... ң - осылайша пайымдаған кім ?А) Маркс

« Дін дегеніміз – жүркесіз әлемнің жүрегі ... ң - дін туралы осылайша пікір түйген төмендегілердің қайсысы ?А) Маркс

« Мемлекетті ... орташалар басқару тиіс ң - өзінің теориясында осындай пікір ұстанған кімС) Аристотель

Ркениет ң ұғымына деген ыңғайлардың қайсысы белгілі бір дәрежеде басым болып табылыды ?А) Өркениет – мәдениеттің жүзеге асуы мен қоғамның саяси – құқықтық ұйымдасуының деңгейіALMAT

« Себептілік дегеніміз - әдеттіліктің бірінен соң бірінің жалғасуы ғана ң,- деп ойлайтын ...В) Юм.

« Сөздер және заттар ң кітабындағы М.Фуко қолданған маңызды ұғымдардың бірі...А) эпистема

« Табиғат туралы ғылымдар ң және « рух туралы ғылымдар ң дилеммасы қай философияда пайда болды ?D) неокантшылдық

« Тарих дегеніміз – қазіргі кезде жүргізіліп жатқан саясат ң - бұл пікірді айтқан кім ?D) Макиавелли

« Тарих философиясы ң -... айналымға кіргізген және өзінің қоғам мен оның болмысының принциптері туралы жүйелі түрде көрсеткен термині.А) Вольтердің

« Тиімді ойлауң принципін Орта Ғасырларда кім тұжырымдап берген?В) У.Оккам

« Филисофия дегеніміз – ойлаумен байланысты дәуір ң - бұль аспект кімнің философиялық – тарихи теориясының негізінде жатыр ?D) Гегельдің

«Патша сарайы мен кедейдің лашығы әртүрлі ойлантадың - деген пікір қай әдіснамалық ұстанымға негізделген?А) әлеуметтік детерминизм

18-ші ғасырда таным әдістерінің мәслелерін қарастырмаған:С) Спенсер

20 ғ. Постструктурализм позициясынан гуманитарлық білімдердің құрылымын егжей – тегжейлі зерттеген –Е) Фуко

20 ғ. экзистенциализм философиясының қалыптасуына негіз болған еңбектің авторыС) Хайдаггер

20 ғасыр философиясындағы адам мәселесін қай бағыт көтерді деуге толық негіз барА) экзистенциализм

Bellun omnes-саясат жәнеқұқық философияның таңымал принципі:А) Гоббс

А. Бергсон қандай философиялық ілімді дамытқанА) интуитивизм

А. Тойнбидің теориясының жалпы масштабтылығына қарамастан , оның теориясының негізінде жатқан қандай нәрсе ?С) діннің шешуші рөлі жөніндегі түсініктер

Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды?А) білімділікті талап ететін сыни көзқараста.

Абай философиясының орталық мәселесі –А) адам;

Абайдың философиялық құрылымындағы Құдай-Алла қандай орында тұрады?А) алғашқы түрткі;

Ағартушылық дәстүр мен идеялардың рухында жазылған аса бір есте қалар философиялық еңбек – « Мәңгілік әлемге ң кітабын жазған кім ?Е) Кант

Ағартушылық кезеңде тарих философияның сипатты белгілері идеяның жоқтығы:А) апокалиптикалық

Ағартушылық заманының философтары әлеуметтік проблемалардың шешімін неден іздейді:E) Ф. ГегельE) білімді тарату

Адам дегеніміз өзінің даму анықтамасында таным болып табылатын сананың көрінісі деп тұжырымдаған:В) Гегель

Адам – ойыншы , ойнайтын тіршілік иесі. Бұл кімнің идеясы?D) Хейзенганың

Адам болмысы туралы Хайдаггердің фундаментальдық еңбегінің аты ...А) « Болмыс және уақыт ң

Адам жасаған заттарды обьективациялайтын әлеуметтік – философиялық теорияны бейнелеуші ұғым ...D) артефакт

Адам туралы ілімдегі жалпылы ұғым:D) адам

Адам іс-әрекетінің іскерлік және ілімдік негіздерін ұйымдастыру тәсілдерінің ұстанымдары (принциптері)А) әдістеме

Адамгершіліктің негізін Сократ немен байланыстырады?E) білім

Адамдарға деген пессимистік көзқарасты негіздеудегі басты қағида болған – адамның эгоистік табиғаты туралы идея мына философтардың қайсысына тән ?А) Шопенгауерге

Адамдарды жануарлардан айыратын ойлау типі қандай:A) абстрактілі ойлау

Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді бірінші кезекте не айрықшаланады ?А) жоғары күшке сену

Адамзатқа табиғи ортадан бөлініп шығуға мүмкіндік берген фактор.А) еңбек іс -әрекеті және қарым – қатынасы

Адамзаттың жеке жүйесі философиялық ғылымда қалай аталады:A) индивид (жеке адам)

Адамзаттің казіргі ауқымды мәселесің анықтаныз:A) экологиялық

Адамның қалыптасу процесінің күрделілігін анағұрлым дәл бейнелейтін ұғым ?С) антропосоциогенез

Ақиқат дегеніміз не:A)ойдың объектіге сәйкестігі

Ақиқаттың карама-карсылығы қандай:A) адасу

Ақиқаттың негізгі өлшемі қандай:B) практика

Ақиқаттың өлшемі не:B) іс -тәжірибе (практика)

Алғаш рет 20 ғасырда өркениеттің « өсуінің шегі ң туралы мәселені аса өткір қойған кімдер ?А) Рим клубының өкілдері

Алғашқы буржуазиялық қатынастар дәуірінде бірінші рет саясат философияна көніл қойған:А) Макиавелли

Америакан философы Фукуяманың « Тарихтың соңы ң идеясы қандай құбылыстың баламасының жоқтығына сүйенеді ?А) либералды демокрктияның

Антетика антиномия терминдері Канттың талдауы бойынша нені білдіреді:А) диалектиканың

Антик дәуірінде кім алғаш рет философияға болмыс ұғымын енгізді:А) Парменид

Антикада қандай мектеп ойшылары болмыс дамуында қозғалыс жоқ деп түсінген:B) элеаттық мектебі

Антиктік философиядан әл-Фарби қабылдаған маңызды дәстүрдің атауы...А) перипатетизм;

Антропология философиясының пайда болуы мен қалыптасуына үлкен үлесін қосқан кім ?А) М.Шелер

Априори, апостериори антиномия – осы терминдермен қатар қандайы Кант философиясының сөздігінде қолданылады ?В) аналитика

Аристотель бойынша моральды идеал қандай болу керек:B) саналы қызмет

Аристотель бойынша философия неден басталады ?А) таң қалудан;

Аристотель қандай логиканың негіздерін туғызған:C) формальды

Аристотель таным мәселесін зерттей отырып , мына кітаптардың қайсысын жазбаған ?А) « Кіші логика ң

Аристотельдің логикасы қалай аталады:C) формальды

Аристотельдің пікірінше силлогизм дегеніміз не:D) пікірлерден жаңа логикалық салдарды шығару

Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес...А) Милеттік Фалес;

Аталған ойшылдардың қайсысы киренаиктерге жатадыА) Аристипп

Аталған диалектикалық ұғымдардың қайсы кажеттілік пен кездейсоктың гармония мен дисгармонияның байланысын ашады:A) кажеттілік пен кездейсоктык

Аталған ойшылдардың қайсысы киниктерге жатады:D) Диоген

Аталған Орта ғасырлық философтарының қайсысы классикалық патристиканың өкілі деп саналады:D) Августин Аврелий

Аталған танымдық әдістердың қайсысы теориялық танымға жатпайды:A) бақылау

Аталған танымдық әдістердың қайсысы эмпириялық танымға жатпайды:A) индукция

Ашық қоғамның жауларының қатарына Поппер кімді қосты ?А) Платон

Лем жөніндегі әртүрлі ғылымдардың анағұрлым іргелі білімдерінің синтезінің нәтижесі қалай аталады:С) әлемнің ғылыми теориясяALMAT

Әлемдік әлеуметтік – философиялық ойдың тарихында георафиялық детерминизм принципін бірінші болып толық және жүйелі ұсынған кім ?А) Монтескье

Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып Ф.Энгельс кіммен пікур таластырады:Е) Дюрингпен

Әлемнің материалдық бірлігі принципін дәл тұжырымдаған:А) Энгельс

Әлемнің көптік шексіздігін1610 жылы 10 наурызда "ашқан"...А) Галилей;

Әлеуметтік теориясының объектісіне жатпайды:А) тобыр

Әлеуметтік философиялық анализге жатпайтын принцип:А) бихевиоризм принципі

Әлеуметтік – философиялық талдаудың принципіне мыналардың қайысысы жатпайды ?Е) бихевиоризм принципі.

Әлеуметтік философияның пәнінің аса сәтті анықтамасын төмендегілердің қайсысы берді:А) С.Л. Франк

Әлеуметтік философияның белгілі бір мағынада алғанда тарихи – теориялық, методологиялық алғашқы отаны не болып табылады ?В) тарих философиясы

Әлеуметтік екі іргелі бөлімдері – бұлар :С) ғылыми және ғылыми емес

Әлеуметтік қауымға жатпайтын әлеуметтік құрылымның элементің (бөлігін) шығарыңызC) коллектив

Әлеуметтік құрылымдардың , қауымдастықтардың әлеуметтік « децентрациясы ң (орталықтардың , орталықтандырудың болмауы , жойылуы ) - ... философиясындағы өлшем принциптерінің бірі.А) постмодернизм.

Әлеуметтік уақытты « жылдамдату ң тақырыбы көбінесе ... теориясымен байланысты.А) әлеуметтік прогресс

Әлеуметтік философия тұрғысынан классиктік маркстік қоғамның тарих теориясындағы маңызды орынды қалай дегенмен де қандай теория алады:А) қоғамдық формация мектептері

Әл-Фараби қалай аталды?А) Аристотельден кейінгі екінші ұстаз;

Батыс және әлемдік тарих философиясы ортағасырлық философияға қандай идеяны қалыптастырып тұжырымдағаны үшін борышты б-п т/ы:А) эпоха оқиға

Батыс Еуропа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады...В) Вольтерден;

Батыстағы ( жаңа толқын, ҒТР ) үшінші толқын идеологы және философы ...С) О.Тоффлер.

Болашаққа арналған танымдық әрекеттердің түрлерінің бәрі қандай жалпы ұғыммен аталады:A) болжам

Болмыс дегеніміз не:A) үйлелісті, тұтасты дүние

Бостандықты қажеттіліктің танылуы ретінде ең бірінші айтқан кім?А) Спиноза;

Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?А) азаптануда;

Будда ілімінде қандай концепция түлғаның адамгершілігін дамуыңкажет етеді:D) сегіз сатылы жолдық ілім

Будданың " ізгі ақиқаттарының" ішіндегі жоғы...А) азаптанудан құтылуға болмайды.

Буддизм дін бе әлде философия ма?А) философия да, дін де;

Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин?А) нирвана;

Біздің еліміздің соңғы жылдардағы қалыптасуы мен ерекшелігі мәселесін зерттейтін қазақстандық ғалымдардың сүйікті термині - ...D) трансформация және модернизация

Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарақстыратын философия:С) метапозитивизм

Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарастыратын философия –D) прагматизм

Білімнің қандай формасы негізделуі және тексеруді талап етеді ?А) гипотеза

Білімнің тек пайдалы жағын уағыздайтын философия.А) прагматизм

Бэконның пікірінше философия қандай болуы тиіс:А) тәжірібелі

Ведалық ойлардың алғашқы талқылаушыларын қалай атаған?A) брахмандар

Гегель - неміс классикасының көрнекті өкілі кімнің көзқарасында мына принциптер ерекшеленеді:А) диалектикалық

Гегельдің “Құқық философиясы” қоғамдық - мемлекеттік даму негізінде қандай құбылыстың дамуын талдайды:А) адамгершілік

Гегельдің құқық философиясы бұл… не туралы еңбек:А) еркіндік

Гегельдің пікірінше, халықтардың тарихи қозғалысының мәнімен мақсаты:А) еркіндік

Гегельдің тарих философияның оның әлеуметтік даму фазалары туралы пікірлерінің негізінде қандай жалпы методологиялық принцип жатыр:В) триада

Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз ?С) синтез

Географиялық детерминизм теориясының қазіргі замаңғы варианты жекелеп алғанда қандай теориясында кездеседі:В) А.Гумилевтің этногенезінде

Гносеологияның негізгі катеориясын көрсетіңіз ?Е) ақиқат

Грек философияның алғашқы мектебі қай қалада пайда болды:С) Милет

Гумилевтің этногенез теориясының негізгі термині:А) пассионарлық

Ғылым бірінші кезеңде - ... ерекші түріА) танымдық іс - әрекеттің

Ғылым динамикасында Кун екі фазаны бөліп көрсетеді: қалыпты ғылым...А) ғылыми революция

Ғылым философиясы неден басталады ?А) ғылыми танымның логикасы мен методологиясын тану ниетінен

Ғылымдағы ең алғаш халық санының өсуінің қаупі туралы ескерткен кім:С) Мальтус

Ғылымдар дамуына байланысты Кун екі кезеңді атап корсетеді: қалыпты ғылым және…D) ғылыми революция

Ғылыми таным теориясы – бұл :С) эпистемология

Ғылыми танымның деңгейлері , өздерінің мәні бойынша - ...D) эмпирия және теория

Ғылыми теорияның логикалық дамуындағы мүмкіндікті белгілейтін бөлшек қалай аталады:C) гипотеза

Ғылымның құндылығың терістейтін ұғым қандай?D) антисциентизм

Дамудың прогресі дегеніміз:А) жаңа сапаның пайда болуы

Дәстүр "философия" термині пайда болуын кімге жатқызады?А) Пифагорға;

Дәстүрлі парадигма білімнің өрбуін қалай сипаттайды?: «Адамзаттың ақыл-ойы сыртқы құбылыстан ішкі ...................... қарай үнемі тереңдеп отырадыңА) мән

Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді?А) жан мен тән;

Декат-ұлы философ және математикА) философ және математик

Диалектика термінінің орнына антетика терминін қолған кім:Е) Маркс

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав