Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сана қандай бейнелеу формасына жатады:A) әлеуметтікALMAT

Читайте также:
  1. Атлант-шүйделік буыны, буын беттерінің пішіні бойынша қандай: элипс немесе айдаршық тәріді
  2. Жаттығу 5. Экономикалық өсудің экстенсивті түрі нені білдіреді? Оның тиімділігі қандай?
  3. Згерменің қандай көрсеткіштері бар?Оларды қалай есептейді?
  4. Кестелер жіне графиктер арқылы статистикалық мәліметтерді бейнелеудің ерекшеліктерін қалай сипаттауға болады?
  5. Маркстік экономикалық теориядағы негізгі қағидалары қандай ?
  6. Меншіктің экономикалық мағынасы қандай қатынасты білдіреді?
  7. Орташа шамалардың қандай түрлері бар?Есептеу формулаларын көрсетіңіз.
  8. СҰРАҚ: Дәлелді медицина дамуының алғы шарты қандай? ДМ-ге кіріспе
  9. СҰРАҚ: Клиникалық эпидемиологияның негізгі принциптері қандай?
  10. СҰРАҚ: Экспериментальдық клиникалық зерттеулер қандай мақсатта қолданылады?
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Саясат философиясының пәні неде:А) саяси өмір және сананың табиғаты мен заңдылықтары

Саясат филисофиясының пәні ретінде ең алдымен нені санауға толық негіз бар ?А) саяси өмірдің табиғаты мен заңдылықтарын , саяси сананы

Саяси моральдық қөзғарастар қай көне Қытай ілімінді дамытылғанС) легизм

Саяси құрылымның негізгі элементің атаныз:A) мемлекет

Сенсуализм деген не:A) танымда негізгі орын сезімге беріледі

Симулякр, ризома сияқты сөздер кімдердің сөздіктерінде маңызды ұғымдар болып табылады ?А) постмодернистерде

Синергетиканың мәнін қандай үғым толық бейнелейдіВ) өзін-өзі ұйымдастыру

Соғыс бұл саясаттың басқа тәсілдермен жалғасуы:В) Клаузевиц

Сократ құрмет тұтқан ізгі істердің бірі...А) әділеттілік;

Социология пәнін ғылыми және философиялық айналымға алғаш рет енгізген:А) Конт

Социологиядағы Франкфурт мектебі, соның ішінде оның өкілі Т. Адорно қандай теорияны қалыптастырып оны әлеуметтік философия саласында қолданды:А) негативті диалектика

Социумға қатысты материалды идеалды дилеммасы қандай ұғымдардың үйлесуімен бейнеленуі мүмкін:А) қоғамдық болмыс - қоғамдық сана

Стоиктердің этикалық идеалдары қандай:A) елеусіз өмір сүру

Стоицизм ақылдықты қалай талқылайды:C) сыртқы әлемнің билігінен еркіндік

Субъект - объектілі қатынастардың жекеше игеруы қандай санаға жатады:A) өзіндік сана

Субъективті ойшылдар тарихтың қозғалыс күшін қалай түсінеді:A) тарихи тұлғалардың қызметі

Субъективтік рух объективті рух абсолюттік рух Гегельдің қай кітабінің бөлімдерін осылайша атаган:В) рух философиясы

Т. Кун бойынша парадигма дегеніміз:А) жаңа білімді туындататын логикалық қағидалардың жиынтығы.

Танымның ақиқаттығы туралы мәселенің толығымен шешілуі мүмкін емес деп санайтын философиялық ілім қалай аталады:А) агностицизм

Танымның теориялық және шынайы деңгейлеріне не тән емес:А) әдеби сын

Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы...А) түйсік, қабылдау, елестету

Тарих философиясы - айналымға кіргізген жәнезінің қоғам мен оның болмысының принциптері туралы пікірлерінде жүйелі түрде көрсеткен термині:С) Вольтердің

Тарих философиясына қай қазақ ойшыл көп назар аударғанА) Дулати

Тарих кезендерінің мракстік классикалық « бесмүшелік ң схемасына кірмейтін ұғымD) өндірістің азиялық тәсілі

Тарихи дамудың шығыстық және батыстық парадигмалары ... зерттелінеді.Е) компаративистика концепциясында

Тарихи тұлға ұғымының жаңа аналогы болып табылатын ұғым :А) харизмалық тұлға

Тарихи тұрғыдан философияның алдында келесілердің қайсысы болған жоқ?В) тарихи білім;

Тарихта ең бірінші рет географиялық детерменизмді зерттеген...А) Монтескье:

Тарихты материалистік тұрғыдан түсінетін ойшылдар қандай қоғамдық қатынастарды бірінші орынға шығарады:B) экономикалық

Тарихтың материалистік түсінігінің негізінде өзінің мәні жағынан қандай теорияға жақын идея жатыр:А) экономикалық детерменизм

Терістеуді терістеу Гегельде бұл Қарама қарсылықтың жоқтығы:А) қарама-қарсымүтардың жойылуа

Терістеуді терістеу заңы нені ашады:C) даму бағытын

Технологиялық прогрестің мәселелері кешенімен келесілердің ішіндегі тікелей айналысатаны ...А) техника философиясы

Тотаритарлық экономика мен саясаттың пайда болуы мен қалыптасуы үшін негізді төменде көрсетілген себептердің қайсысы құрайды ?А) жаттану

Турғын халықтың өсуінің шегі туралы кім бірінші айтты:D) Мальтус

Тусінік туралы ғылым:C) герменевтика

Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін ал одан практикаға:А) практика

Уақыт деген не:A) заттардың, қубылыстардың, процесстердің өмір сүру ұзақтығы, ритмдері, темптері.

Ұлттар территориялық тілдік экономикалық өмірлері ұлттың құлықтарының ерекшеліктерін білдіретін ерекше психологиялық құрылымдарының бірлігімен бірккен адамдардың бірлестігі:А) Сталин

Ұлттық тарих пен халықтың дәстүрлерін сақтау мәселелері Н.Ә.Назарбаевтың қай кітабында аса тұтастыққа баяндалған ?А) Тарих толқынында ң

Үнді мәдениеттің ең көне ескерткіші қандайВ) Веды

Үнді философияғы адамның тіршілік етуінің заңын білдіретін ұғымдар:А) карма, Сансара

Үнді ілімде “сансара” деген ұғым нені білдіредіD) жанның аусуын

Үнді философиясында қандай негізгі ортодоксты және ортодоксыз мектептерді айырады?E) ведалардың беделі

Үштіктің диалектикалық формуласын бірінші көрсеткен кім:А) Гегель

Ф. Бэкон бойынша танымға зиянды 4 руды келтіреді:D) идолдар

Ф. Гегель негізгі даму күшті қалай түсінеді:A) қайшылықтар

Ф. Энгельс материя козғалысының қанша формасын қарастырған:А) бес

Ф.Аквинский, Брабанттық Сигермен пікір таластыра отырып шын мәнінде кіммен: дауласты:D) аверроэспен

Фалес, Плотин, Зевс, Хрисипп... оларға ортақ не нәрсе?А) Ортақ ештеңе жоқ;

Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады...А) неміс классикалық философиясының соңын;

Философия қай елде пайда болды?А) Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Грекия жерлерінде.

Философия нені зерттейді:A) адам мен әлемнің қатынасын

Философия тарихында материализм бағытының негізін қалаушы:D) Демокрит

Философияда ақиқатты абсолюттеу қалай аталады:B) догматизм

Философияда алғаш рет мораль адамгершілік айырмашылығын ұсынған ?А) Гегель.

Философияда танымдық теория қалай аталады:A) гносеология

Философиялық білімнің дербес саласы ретінде гнсоеологияның қалыптасуындағы шешуші атқарған бағытС) неокантшылдық

Философиялық герменевтиканың пәнің қөрсетіңызА) текст

Философиялық концепциялары идеализм мен материализмге бөлу қандай негіздерде болды:С) материя немесе сана алқашқы ма?

Философиялық – социологиялық білімнің өсуіне деген өзінің көзқарасы мен оның мәселелерін ұғынуын тезистік түрде көрсеткен « Әлеуметтік ғылымның логикасы ң еңбегі кімдікі ?Е) К.ПоперALMAT

Философиялық онтологияның іргелі алғы қатарында көрсетілуі керек ұғымды келесілердің ішінен көрсетіңіз ?С) болмыс

Философиялық проблемалардың универсалды, абстрактілі негізі қандай жалпылы формулаға жатады?E) “әлем-адам”

Философияның маңыщды философиялық нобайлары:А) философиялық дәптер

Философияның негізгі мәселесі:С) болмыстын рухқа, материяның санаға қатынасы

Философияның ерекшелігі неде?А) әлемді оның жалпыға ортақтығы мен тұтастығында алып тануға тырысу;

Философияның қай ілімі адамның әлемге деген құнды қатынасын түсіндіреді:E) аксиология

Философияның қандай анықтамасы мүлдем дұрыс емес?С) Философия – бұл жеке теория

Философияның қандай категориясы әлем бірлігін және оның көптүрлігін көрсетеді:C) болмыс

Философияның пайда болуына ықпал еткен ислам әлеміндегі елдерге қатысты ілім:А) мутазилизм;

Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі –А) теология жинағы;

Фр. Беконның ғылымға кіріспе дәстүрін жалғастыра отырып жазған кітабы...Е) "Жаңа Органон";

Хайдаггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек ?А) болмысты талдау

Хайдаггер біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан -А) біз барлығымыз ойлай ойлаймыз

Хайдеггер философиясындағы Daseіn категориясының мәні неде ?А) қазіргі болмыс,болмыстың қатысуы

Харизматикалық лидерлік мәселесі ... философиясында егжей – тегжейлі қарастырылған.D) М.Вебер

Христиан философиясында адам қалай талқыланады:A) құдайдың бейнесі

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 29 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав