Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Андай философиялық теория қоғамдағы әлеуметтік айырмашылықтарды зерттеуге көмектеседі?A) әлеуметтік стратификация теориясыALMAT

Читайте также:
  1. A. теория познания
  2. I БӨЛІМ. КЛАССИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
  3. I. Социальная дифференциация общества. Социальная стратификация и мобильность.
  4. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  5. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  6. I. Экономика и экономическая теория
  7. II. Социальная стратификация современного российского общества.
  8. IV. Методология и теория исторической науки.
  9. АВТОРИТАРНАЯ ТЕОРИЯ МЕДИА
  10. административная теория менеджмента Файоля,Вебра.

Қандай философиялық ұғым адамның дамуындағы әлеуметтік қатынастардың сатысың бейнелейді: A) тұлға

Қандай философиялық ұғым адамның өмір сүру формасын, рухани бағытын бейнелейді: D) сана

Қандай философиялық ілім Ертедегі Қытайда мемлекеттік идеология ретінде қабылданған? A) конфуцианство

Қандай философиялық ілім қоғамға табиғаттың әсерін абсолюттейді: A) географиялық детерминизм

Қандай философиялық ілім қозғалысты жоққа шығарды: A) метафизикалық

Қандай философиялық ілім құдай мен табиғаттың бірлігің мақұлдайды: A) пантеизм

Қандай философиялық ілім құдайды алғашқы себеп ретінде болғандығын, кейіннен табиғаттың өз заңдары бойынша дамитының мойындайды: E) деизм

Қандай философиялық ілім сана материяның бәр түрлеріне тараған: C) гилозоизм

Қандай философиялық ілімде адамның өмірінің мәні бақытқа ұмтылуымен байланыстырылады: A) гедонизм

Қандай философиялық ілімде құдай бірінші себеп ретінде, жаратушы ретінде терістеледі: E) атеизм

Қандай функция арқылы философия адамдарға рухани құндылықтарың дамытуға көмектеседі: A) аксиологиялық

Қандай функция толық философия мен нақтылы ғылымдардың байланысың шығарады: D) методологиялық

Қандай ілім буддизмде рухани әлемнің мәңгілігін бейнеледі? B) жанның айналуына” арнал№ан ілім

Қандай ілім қозғалысты қуатқа (энергия) айландырады: A) энергетизм

Қандай ілімде қоғам тарихы тарихи-табиғи процесс ретінде түсіндіріледі: A) маркстік

Қоғаи туралы белгілі, жиі қайталанатын аңықтамаларының бірі былай брлып келеді: «қоғам... салыстармалы түрде дербес, жекеленген бөлігі ң. А) табиғи ортаның (табиғат болмысының)

Қоғам дегеніміз не, оның табиғаты және негізгі қасиеттиері? Бұл сұрақ әлеуметтік философиясын қай бөліміне жатады: С) әлеуметтік онтология

Оғам оның тарихы мен әлеуметтік қатынастары туралы класикалық маркстік теорияның негізін құрамайтын принцип:Е) еркіндік принципіALMAT

Қоғам дамуының қандай саласын демографиялық мәселелер бейнелейді: A) халықтың орналасуы

Қоғам деген не: A) Қоғам - адамдарының жиынтығы, тарихи негізделген байланысты түрлері

Қоғамдық ғылымдардың логикасы мен заңдылықтарын және ғылыми емес танымды зерттеу мен төмендегілердің ішіндегінің қайсысы айналысады: А) әлеуметтік таным методологиясы

Қоғамдық сананың қүрылымына жататың элемент А) қүнделікті-практикалық және ғылыми теориялық сана

Қоғамдық сананың негізгі тұрлеріне жатпайтын: А) мәдениет

Қоғамдық таптарының классикалық анықтамасын айтқан кім: С) Ленин

Қоғамдық формациялар теориясында Маркс нені абсолютеді: С) базистін бастапқылығы

Қоғамның әлеуметтік болмысына жатпайтыны: А) технологиялық элементтердің құрылымы

Қоғамның рухани болмысының негізгі элементтері қандай ұғыммен белгіленеді: А) қоғамдық сананың түрлері

Қоғамның системалық зерттеуінің мағынасы қандай: A) структуралық, функционалды, динамикалық зерттеу

Құқық туралы философиялық ой тұжырымның пәндік сферасының негізінде бірінші кезекте не жатыр: А) құқық идеясы

Құқықты сипаттайтың ерекше белгілердің ішіне кірмейтіндер: С) автономдық

Құқықтың қайнар көзіне келесілердің ішіндегі жатпайтыны: В) құқық философиясы

Құқықтың негізгі функциясы –... В) реттеу

Қытай философияда “жэнь” деген ұғым нені білдіреді А) адам гершелік

Қытай ойшылдары арасында “алтын орта” іздеуді адамның саналылығына байланыстырған кім? A) Конфуций

Л. Фейербах адамның мәнін неден шығарады: E) биологиялық табиғаттан

Л.Фейербах қандай моральды құндылықты этикасын дамытады: A) махаббат

Лао цзы философиясындағы басты ұғым: А) дао жолы;

Леквипп, Демокрит, Лукреций Кар... Олардың көзқарастары нені білдіреді? В) атомизм;

Локальды өркениеттердің даму теориясының негізін салушылардың бірі. С) Данилевский

Марксизм теориясындағы козғалыс бұл: С) объективтік шындықтің өмір сүруы

Марксистердің пікірінше құқық дегеніміз Заң дәрежесіндегі үстем таптың еркі: С) жоғарғы заңға айналғаны ең

Маркстік әлеуметтік теорияда қандай ұғым негізгі деп табылады: A) қоғамдық-экономикалық формация

Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның негізі қандай: C) әлеуметтік коллективтер

Маркстік философиясында келесі тұжырымдардың қайсысы тарихты материалистік тұрғыдан түсінуге сәйкес келеді? E) тарихтың дамуы заңдылықты

Маркстің диалектикасы Гегельден айырмашылығы неде: В) материалистік

Маркстің көзқарасы бойынша болмысты материядан тысқары қарауға болады ма: А) жоқ

Маркстің қоғамдық болмыс туралы түсінігенде қандай ұғым жатыр: D) материалдық игіліктердің өндірісі

Маркстің пікірінше: адам – бұл… ансамбль: А) қоғамдық қатынастар

Маркстің теориясы бойынша әлеуметтік практиканың негізгі түрлері - бұл енбек әлеуметтік әрекет және… А) танымдық әрекет

Материалдық және идеалдық диллемасы социумға байланысты қандай ұғымдар арқылы түсіндерледі: D) қоғамдық болмыс - қоғамдық сана

Материалистік гносеология тұрғысынан бейнелеу бұл: С) материяның атрибуты ажырамас қасиеті

Материалистік теорияның іргелік жұп ұғымдары: D) материя және сана

Материя болмыстық формалары: А) кеңістік және уақыт

Материяның өмір сүрү әдісі A) қозғалыс
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 94 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав