Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Этап – Медсестринская диагностика.:В очаге высыпаний – болезненность, зуд, жжение.

Читайте также:
  1. Блок-схема противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного заболевания.
  2. В очаге поражения при простом герпесе обнаруживаются
  3. В очаге;
  4. Защита от воздействия и мероприятия в очаге.
  5. Лекция 14. Организация работы по обеспечению БЖ. Спасательные работы в очаге поражения.
  6. Локализация пузырьковых высыпаний по ходу тройничного, лицевого или межреберных нервов наиболее характерна для
  7. Массовые медицинские формирования, предназначенные для оказания первой медицинской помощи. СП, СД, ОСД – их структура, оснащение, порядок работы в очаге поражения
  8. Мероприятия в эпидемическом очаге
  9. Меры в отношении восприимчивого контингента в выявленном очаге ВИЧ
  10. Нарушения обмена веществ в очаге воспаления. Медиаторы и модуляторы воспаления. Изменения реологических свойств крови в очаге воспаления.

 

 

Этап - Планування Планирование медсестринських медсестринских втручань вмешательств.

Створення умов безпеки під час роботи з ВІЛ-інфікованим пацієнтом. 1. Создание условий безопасности при работе с ВИЧ-инфицированным пациентом. Підготовка пацієнта та взяття інфікованого матеріалу для специфічних лабораторних досліджень. Подготовка пациента и взятие инфицированного материала для специфических лабораторных исследований. Спостереження за пацієнтом та вирішення його дійсних потреб. 2. Наблюдение за пациентом и решения его действительных потребностей. 3.Виконання лікарських призначень. Выполнение врачебных назначений. 4.Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. Решение сопутствующих проблем и потребностей пациента. Навчання пацієнта та осіб, що його оточують, санітарно-гігієнічних навичок 5. Обучение пациента и лиц, которые его окружают, санитарно-гигиеническим навыкам.


ІУетап 1Y этап -Реалізація плану медсестринських Реализация плана медсестринских втручань вмешательств

1.Лікування стаціонарне в окремих палатах або в спеціалізованих відділеннях. Лечение стационарное в отдельных палатах или в специализированных отделениях. Дотримання загальних (універсальних) засобів безпеки (згідно з інструкцією «Профілактика внутршіньолікарняного та професійного зараження ВШ-інфекцією», наказ МОЗ України за № 120 від 25.05.2000 р.). Соблюдение общих (универсальных) средств безопасности (согласно инструкции «Профилактика внутрибольничной инфекции и профессионального заражения ВИЧ-инфекцией», приказ МЗ Украины № 120 от 25.05.2000 г.). Сумлінне виконання правил дезінфекції, а також стерилізації інструментарію та приладів. Добросовестное выполнение правил дезинфекции, а также стерилизации инструментария и приборов.

Контроль за наявністю аптечки та користування нею для надання термінової медичної допомога працівникам та технічному персоналу ліку-вально-профілакгачних закладів. Ведення форми 108-о «Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом». Контроль за наличием аптечки и ее использование для оказания срочной медицинской помощь работникам и техническому персоналу лечебно-профилактических учреждений. Ведение формы 108-о «Журнал регистрации аварий при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и работе с ВИЧ-инфицированным материалом».

Взяття крові з ліктьової вени (5 мл) стерильним шприцом з голкою для дослідження методом ІФА або імуноблотишу (для визначення антитіл), ПЛР — для виявлення антигену вірусу. Взятие крови из локтевой вены (5 мл) стерильным шприцем с иглой для исследования методом ИФА или иммуноблотинга (для определения антител), ПЦР - для выявления антигена вируса.

2. Створення пацієнтові належних умов (психологічна підтримка і допомога у соціальній адаптації). Создание пациенту надлежащих условий (психологическая поддержка и помощь в социальной адаптации). Контроль за чистотою натільної і постільної білизни, яка після використання підлягає дезінфекції згідно з вимогами нормативної документації. Контроль за чистотой нательного и постельного белья, которое после использования подлежит дезинфекции согласно требованиям нормативной документации. При пітливості обтирання тіла сумішшю теплої води з оцтом, спиртом, одеколоном, переодягання в суху чисту білизну. При потливости обтирание тела смесью теплой воды с уксусом, спиртом, одеколоном, переодевание в сухое чистое белье. Контроль за чистотою тіла, ротової порожнини, своєчасне чищення зубів після їди. Контроль за чистотой тела, ротовой полости, своевременной чисткой зубов после еды. Полоскання ротової частини глотки при болю дезінфекційними та в'яжучими розчинами. Полоскание ротовой части глотки при болях дезинфицирующими и вяжущими растворами. У разі свербежу, печіння уражену ділянку шкіри обробляти охолоджувальними водно-спиртовими розчинами з ментолом, анестезином, новокаїном. В случае зуда, жжения пораженный участок кожи обрабатывать охладительными водно-спиртовыми растворами с ментолом, анестезином, новокаином.
Допомога в проведенні поточної дезінфекції в оточенні ВІЛ-інфішваних пацієнтів дезінфекційними засобами. Помощь в проведении текущей дезинфекции в окружении ВИЧ-инфицированных пациентов дезинфицирующими средствами. Виконання лікарських призначень (медикаментозне лікування пожитгєве): 3. Выполнение врачебных назначений (медикаментозное лечение):

§ етіотропні засоби — комбінація антиретровірусних препаратів (нуклеозидний аналог інгібіторів зворотної транскриптази: зидовудин, ставу- этиотропные средства - комбинация антиретровирусных препаратов (нуклеозидных аналогов ингибиторов обратной транскриптазы: зидовудин, прудадин, ламівудин, диданозин, нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази: тенофовір; ненуклеозидні аналоги інгібіторів зворотної транс дин, ламивудин, диданозин, нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы: тенофовир; ненуклеозидные аналоги ингибиторов обратной транскриптази: абакавір, іфавіренц, невірапін; інгібітори протеази: нелфінавір, індинавір/ритонавір, лопінавір/ритонавір, савінавір/ритонавір); криптазы: абакавир, ифавиренц, невирапин, ингибиторами протеазы: нелфинавир, индинавир / ритонавир, лопинавир / ритонавир, савинавир / ритонавир);

Загрузка...

§ патогенетична терапія — гормони тимуса, інтерлейкін, інтерферон; синтетичні препарати: імугіол, ізопринозин, левамізол, бенамбакс-300; патогенетическая терапия - гормоны тимуса, интерлейкин, интерферон; синтетические препараты: имугиол, изопринозин, левамизол, бенамбакс-300;
замість імунозамісної терапії: трансплантація кісткового мозку, дозрілих тимоцитів, фрагментів тимусу; гіпотермія і гіпертермічне оброблен вместо имунозамистительнои терапии: трансплантация костного мозга, созревших лимфоцитов, фрагментов тимуса; гипотермия и гипертермическая обработня лімфоцитів крові пацієнта;ка лимфоцитов крови пациента;

§ симптоматична терапія направлена на усунення опортуністичних інфекцій: при грибкових ураженнях — кетоконазол (нізорал), флуконазол симптоматическая терапия направлена на устранение оппортунистических инфекций: при грибковых поражениях - кетоконазол (Низорал), флуконазол (дифлюкан); герпесвірусні інфекції — ацикловір, ганцикловір, фоскарнет; при бактеріальних інфекціях — антибіотиютерапія; при саркомі (дифлюкан);

§ герпесвирусная инфекция - ацикловир, ганцикловир, фоскарнет;

§ при бактериальных инфекциях - антибиотиютерапия,

§ при саркоме Калоші — протипухлинна терапія.Капоши - противоопухолевая терапия.

4. Вирішення супутніх проблем та потреб пацієнта. Оберігання пацієнта від зараження лікарняними штамами мікроорі^анізмів. Решение сопутствующих проблем и потребностей пациента.

Предохранение пациента от заражения больничными штаммами микроорганизмов. Інформування ВШ-інфікованого пацієнта та осіб, що його оточують, щодо основних правил протиепідемічного режиму та проведення необхідних дезінфекційних заходів, навчання санітарно-гігієнічних навичок. Информирование ВИЧ-инфицированного пациента и лиц, которые его окружают, относительно основных правил противоэпидемического режима и проведения необходимых дезинфекционных мероприятий, обучение санитарно-гигиеническим навыкам. ВІЛ-інфіковані мають бути попереджені про кримінальну відповідальність за свідоме зараження інших людей ВИЧ-инфицированные должны быть предупреждены об уголовной ответственности за сознательное заражение других людей


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав