Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005.–234 с.

Читайте также:
  1. V. Товарная политика. Брендинг
  2. Анализ рынка и маркетинговая стратегия.
  3. Валовая и товарная продукция отраслей АПК
  4. Задания к теме 5. Маркетинговая товарная политика
  5. Лекция 11 Маркетинговая политика ресторана, ее особенности, противоречия производственных и маркетинговых процессов в ресторане.
  6. Маркетингова діяльність на підприємстві
  7. Маркетингова політика комунікацій
  8. Маркетингова тріада (потреби, цінності, запити).
  9. Маркетинговая деятельность на отдельных этапах жизненного цикла товара

10. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: Навч. посіб./ С.М.Ілляшенко, М.Ю.Баскакова / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 192 с.

11. Іртлач М.О. Інструменти маркетингу територій у вирішенні проблем регіональної економіки / М.О. Іртлач/ Маркетинг в Україні. - 2009. -№1. - С. 42-46.

12. Клівець П. Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів. / П. Клівець, Д. Нечепуренко // Маркетинг в Україні. – 2010. - №5. – С.48-51

13. Корж М.В. Маркетинг: навч. посіб. / М.В.Корж. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

14. Криковцева Н.О. Сприйняття споживачами екологічних параметрів продукції// Маркетинг: теорія і практика. – 2008. – №14. – С.

15. Кучер А.Т. Розробка стратегії розвитку підприємства на основі концепції промислового маркетингу/ А.Т.Кучер, В.А.Кучер /Вісник економічної науки України. - 2011. - №1(19). - С.68-71

16. Лабурцева О. Порівняльний аналіз методології класифікації та порядку складання скарг і запитань споживачів в Україні з чинною практикою у Європейському Союзі та вимогами звернення Європейської Комісії(SEC(2009)948) / О.Лабурцева, М. Лазебник, І. Лилик, С. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2009. - №6. – С.9-21.

17. Лилик І. Огляд міжнародних стандартів щодо недискримінаційної реклами за ознакою статі та практика впровадження в Україні / І. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2011. – №4. – С.5-10.

18. Лилик І. Саморегулювання ринку маркетингових досліджень: сучасний світовий досвід / І. Лилик // Маркетинг в Україні. – 2011. – №3. – С.4-9.

19. Лошенюк І.Р. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / І.Р. Лошенюк, А.М.Гуменюк, Ю.Б.Чаплінський. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 184с.

20. Максимова Т.С. Концептуально-методологічні підходи до дослідження регіональних ринків / Маркетинг: теорія і практика. - 2008. - № 14. - С. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14/maksimova.pdf

21. Мельник Л.Г. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / Л.Г.Мельник, Л.В.Старченко, О.І.Карінцева. - Суми: ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007.

22. Недодаєва Н.Л. Еколого-економічний маркетинг парникових газів/ Маркетинг: теорія і практика - 2008. - № 14. - С. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14/nedodaeva.pdf

23. Новітній маркетинг: навч. посіб./Є.В.Савельєв, С.І.Чеботар, Д.А.Штефанич та ін.; За ред.. Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2008.

24. Окунєва О. Сегментація працівників як внутрішніх клієнтів підприємства (макропідхід на прикладі галузі виробництва та обслуговування) // Маркетинг в Україні. – 2011. - №2. – С.14-21.

25. Онищенко В.П. Онтологія маркетингу / В.П. Онищенко/ Економічна теорія. – 2010. – №2. – С.87-97.

26. Петруня Ю.Є. Маркетинг: навч. посіб. / Ю.Є.Петруня. 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2010.

27. Примак Т.О. Маркетинг: навч. посіб. / Т.О.Примак. – К.: МАУП, 2007.

28. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. –К. : Атака, Ельга-Н, 2009. – 328с.

29. Про захист економічної конкуренції. – Закон України від 11 січня 2001 року №2210 – ІІІ // Український кур’єр. – 2001. – №50.

30. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України вiд 07.06.1996 № 236/96-ВР/ [електронний ресурс] режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

31. Про захист споживчого ринку: Закон України від 25 червня 1991 р. // ВВР України. – 1991. – № 40.

32. Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності: Закон України від 16 січня 2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 13.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав