Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

С.З. 4 Науковий стиль і наукові жанри

Читайте также:
  1. Ваш стиль педагогического общения
  2. Види і жанри усного професійного мовлення
  3. Власть, руководство, стиль менеджмента
  4. В№19.Индивидуальный стиль деятельности психолога
  5. ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ ПРОДАЖИ ТКАНЕЙ, ТЕКСТИЛЬНЫХ, ШВЕЙНЫХ, ТРИКОТАЖНЫХ, МЕХОВЫХ ТОВАРОВ, ОБУВИ И РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ПОХОРОННОГО РИТУАЛА
  6. Демократический стиль.
  7. Деякі сучасні тенденції в англійській науковій мові
  8. Загальнонаукові методи дослідження
  9. Здоровый образ и спортивный стиль жизни.
  10. Индивидуальный стиль деятельности

Навчальні питання:

1. Поняття про науковий документ, його форми.

2. Характерні особливості наукової мови.

3. Техніко-орфографічні правила оформлення наукового документа.

4. Логічні засоби зв’язку у науковому тексті.

5. Охарактеризуйте оформлення скорочень, переліків, подання цифрової інформації, формул, таблиць, рисунків (графіків), цитат.

6. Дайте характеристику реферату.

7. Дайте характеристику наукової доповіді.

8. Дайте характеристику науковим тезам.

9. Дайте характеристику науковій статті.

10. Дайте характеристику науковим есе.

Мова науки

Публікація

наукова стаття

есе

монографія

науковий документ

Рубрикація

Композиція

Аспектація

Наукова доповідь

Резюме

 

С.З. 5. Стадії здійснення наукового дослідження: особливості та вимоги.

1. Організаційний (змістовно-теоретичний) етап дослідження, його сутність.

2. Дослідний етап: програма і план наукового дослідження.

3. Завершальний етап науково-дослідного процесу.

Програма дослідження

план дослідження

висновок

Інструментарій дослідження

Процедура інтерпретації

Запровадженням у практику

Експертиза

Індикатор

Експерт

С.З. 6. Загальні поняття про методи наукових досліджень.

1. Сутність понять метод, науковий метод, метод науки, метод індивідуального рівня наукової діяльності.

2. Класифікація методів наукового дослідження.

3. Характеристика теоретичних методів наукових досліджень.

4. Коротка характеристика емпіричних методів дослідження.

Методи дослідження

Науковий метод

Метод науки

Ідеалізація

Метод формалізації

Узагальнення

Анкетування

Експеримент

Контент-аналіз

соціально-юридичний метод

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Наукове дослідження як рух знання.  
  Особливості наукових тез, статей, рецензії та відгуку.  
  Магістерська робота, як кваліфікаційна праця.  
  Сутність програми наукового дослідження, її методологічний та методичний розділи  
  Способи формування вибіркової сукупності  
  Сутність теоретичних методів наукових досліджень  
  Особливості емпіричних методів наукового дослідження. Методика, принципи її формування  

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

«Про вищу освіту»: Закон України N 2984 – ІІІ від 17.01. 2002 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – N 9. – Ст.89. – Режим доступу до сайту Верховної Ради України: Законодавство України: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14

2. «Про інформацію»: Закон України від 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005 – №1.

3. «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12.

4. «Про наукову і науково-технічну експертизу»: Закон України від 10.02.1995 (станом на 09.02.2006) // Відомості Верховної Ради України. – № 2.

5. «Про авторське право і суміжні права»: Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 – № 1.

6. «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» від 16.05.2008: Указ Президента України // Відомості Верховної Ради України.

7. Положення про кваліфікаційну роботу в Національній академії внутрішніх справ / [уклад.:Ірхін Ю.Б., Лигун Н.В., Полудьонна Н.С., та ін.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 32 с.

Основна література:

8. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 92 с.

9. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.

10. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів та ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

11. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий світ, 2000. – 83 с.

12. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 192 с.

13. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 6-є видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2008. – 295 с.

Додаткова література:

14. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Вища школа, 2001. – 271 с.

15. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с.

16. Д.С. Лихачев. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. – Л.: Советский писатель, 1989. – С. 414-415

Полудьонна Н.С. Диагностика способностей к обучению курсантов высших учебных заведений МВД Украины // подготовка кадров милиции / полиции в странах Европы: современное состояние, проблемы, перспективы [Текст]: тезисы междунар. конф. (Киев, 4 мая 2012 г.). – К.: Нац. акад. внутр. дел, 2012. – 104 с. – СС. 89-91.

Полудьонна Н.С. Наукова складова магістерської програми і освітньо-кваліфікаційної підготовки фахівців як невід’ємний елемент навчального процесу у ВНЗ МВС України // Вища освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: Матеріали науково-методичної конференції, Донецьк, 25 січня 2011 року. – С.С. 63-67.

19. Полудьонна Н.С. Наукова творчість курсантів (слухачів, студентів) як психолого-педагогічна проблема // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Збірник статей за матеріалами ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань: в 2-х ч. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2011. – 476. – Ч.2. – СС. 121-131.

20. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 244 с.

21. Философский энциклопедический словарь / Сост. Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблева, В.А.Лутченко. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 576 с.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 42 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | <== 3 ==> | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав