Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар

Читайте также:
 1. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
 2. C. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
 3. D) ертикальды және горизонтальды
 4. E) Билік ету, пайдалану және иелену
 5. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін
 6. PS, TOP командаларымен процесстерді тексеру. Процестермен жұмыс істеуге арналған командалардың түрлері.
 7. Stty, tset командаларын тағайындау және сипаттау. Қатқыл дискімен жұмыс істеу командалары. /etc/passwd, /etc/shadow және /etc/group файлдары.
 8. Ағымдық және жедел жоспарлау
 9. Аңқа бұлшық еттерінің құрылысы.Физ-қ қасиеттері және қызметтік ерекшеліктері.
 10. Абілет және нышан

14.1 I аралық бақылауға арналған сұрақтар

1. Маркетингті жоспарды дайындауға арналған бизнесталдау жасау

2. Компанияның мүмкіншілігі мен қаупін талдауды жүргізу

3.Сату көлемін анықтау

Бұл жұмыстың көлемі жазбаша түрде 8-10 бет болуы керек.

14.2 ІІ аралық бақалауға арналған сұрақтар

1. Мақсатты рынокты анықтау

2. Маркетингтік мақсаттар

3. Маркетинга-микс жоспарын жасау

 

Бұл жұмыстың көлемі жазбаша түрде 8-10 бет болуы керек.

14.3 Емтиханға дайындық сұрақтары

1. Маркетинг бюджетін есептеу.

2.Өз компаниясы бойынша нақты маркетингтік жоспар құру

 

Студенттің білімін бағалау жүйесі

Ағымдағы үлгерімді бағалау ағымдағы бақылау және рубеждік (аралық) бақылау бағаларынан тұрады.

Үлгерімді ағымдық бақылау – оқу сабағын жүргізуші оқытушының пәннің әр оқу тақырыптары бойынша студенттің жетістіктерін жүйелі түрде тексеруі.

Рубеждік бақылау оқу пәнінің ірі бөлімдерін (модульдерін) аяқтаған соң жүргізілетін бақылау.

Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерім бағасы мен қорытынды бақылаудың бағасынан тұрады. Ағымдағы үлгерімді бағалау (жіберу рейтингі) пән бойынша қорытынды бағаның 60% құрайды. Емтихан бағасы пән бойынша қорытынды бағаның 40% құрайды.

Студенттің білімін бағалау балдық- рейтингтік әріптік жүйе бойынша сәйкесінше бағалаудың дәстүрлі шкаласына аудару арқылы жүзеге асады.

 

 

Студенттің рейтингін қою шкаласы

Бақылау құрылымы Апталар Барлығы
              САБ 1
  Дәріс * * * * * * * -
  Практикалық сабақ * * * * * * * -
  СОӨЖ тапсырмаларын орындау * * * * * * * -
  Курстық жұмыс (СӨЖ тапсырмаларын орындау)             * -
Барлығы               0-100%
Бақылау құрылымы Апталар Барлығы
              САБ 2
  Дәріс * * * * * * * -
  Практикалық сабақ * * * * * * * -
  СОӨЖ тапсырмаларын орындау * * * * * * * -
  Курстық жұмыс (СӨЖ тапсырмаларын орындау)           *   -
Барлығы               0- 100%

Орытынды бағаны есептеу

Пән бойынша пайыздық мазмұндағы қорытынды баға келесі формуламен анықталады:

И% = Р1 + Р2 х 0,6 + Э х 0,4,

мұндағы: Р1 – 1-рейтинг бағасының пай ыздық мазмұны,

Р2 –2-рейтинг бағасының пайыздық мазмұны,

Э - емтихан бағасының пайыздық мазмұны (тест-емтихан).

Студенттер білімін бағалау критерилері:

 

Студенттер келесі жағдайда ең жоғарғы балл алады:

 1. Егер студент СӨЖ бен СОӨЖ өз уақытында және дұрыс орындаса;
 2. Егер студент себепсіз сабақ босатпаса;
 3. Топтық тапсырмаларды орындауға белсене қатысса;

Студенттер келесі жағдайда ең төменгі балл алады:

1.Егер студент СӨЖ бен СОӨЖ өз уақытында орындап үлгермесе әрбір күн үшін баллға азайтылады;

2.Егер студент себепсіз сабақ босатса, аралық бақылауды қайтадан тапсыруға жіберілейді

 

15.3 Студенттің оқу жетістіктерінің балдық- рейтингтік әріптік жүйе бойынша бағалау және сәйкесінше бағалаудың дәстүрлі шкаласына аудару

Әріптік жүйе бойынша бағалау Баллдардың сандық баламасы Оқу пәнін меңгерудің %-қ мазмұны Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
A 4,0 95-100 үздік
A- 3,67 90-94  
B+ 3,33 85-89 жақсы
B 3,0 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74 қанағаттанарлық
C 2,0 65-69
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F   0-49 қанағаттанарлықсыз

 

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 9 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав