Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік тем рефератів з дисципліни

Читайте также:
  1. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  2. VІ.Теми для написання рефератів
  3. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  4. Анотація програми навчальної дисципліни
  5. Визначення етики бізнесу як наукової дисципліни
  6. Вимоги до технічного оформлення рефератів
  7. Висновок: Цей перелік не вичерпує всієї різноманітності галузей сучасної психології. Подальший розвиток психології, безперечно, спричинить появу її нових гілок і галузей.
  8. Відповідальність за порушення встановленої державної дисципліни цін (тарифів).
  9. Військової дисципліни
  10. Вступ до дисципліни. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

“Економіка і організація інноваційної діяльності”

Теми курсу Теми рефератів
Тема 1. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів 1. Наукові дослідження та розробки: вплив на розвиток економіки та суспільства 2. Фундаментальні дослідження як основа формування сучасних економічних систем 3. Вплив продуктових та процесних інновацій на розвиток виробничих систем 3.Прикладні наукові дослідження: сутність, значущість та результати 4.Сучасний стан розвитку фундаментальної та прикладної науки в Україні 5.Особливості етапу освоєння виробництва інноваційних продуктів 6. Світові тенденції здійснення інноваційної діяльності 7. Напрямки гуманізації української економіки та суспільства  
Тема 2. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки 1.Сутність класичних інноваційних теорій та свідчення їх реалізації 2.Теорії технократичного суспільства: наслідки реалізації в розвинених країнах 2. Теорія інтелектуальних технологій: сутність, особливості, приклади реалізації 3.Інтелектуалізація суспільства та її вплив на розвиток економіки 4. Інноваційний напрямок розвитку економіки: сутність, складові, умови реалізації 5. Перспективи формування в Україні інноваційної економіки 6. Інноваційна економіка: сутність, динаміка формування, соціальні та політичні наслідки
Тема 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності 1. Державна інноваційна політика: сутність, типізація, форми та напрямки реалізації 2. Державне регулювання інноваційної діяльності в розвинених країнах 3. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні 4. Напрямки формування сприйнятливого середовища для інноваційної діяльності в Україні 5. Суб’єкти реалізації державної інноваційної політики в Україні 6.Напрямки удосконалення нормативно-правової бази в Україні 7. Механізм та інструменти державного управління інноваційною діяльністю в Україні
Тема 4. Інноваційна політика підприємства 1. Інноваційна стратегія підприємства: особливості формування та реалізації 2. Інноваційний потенціал як базис реалізації інноваційної політики підприємства 3. Інноваційні стратегії, що реалізуються українськими підприємствами 4. Інноваційна політика підприємств: сутність, особливості формування, напрямки реалізації 5. Методичні підходи щодо вибору та реалізації інноваційної політики підприємства  
Тема 5. Управління інноваційними процесами 1. Стратегічне та оперативне управління інноваційними процесами на підприємстві 2. Сучасні методи планування інноваційної діяльності підприємства 3. Методи та моделі мотивації персоналу інноваційних підприємств 4. Напрямки удосконалення стимулювання інноваційної діяльності персоналу українських підприємств 5. Сучасні організаційні форми управління інноваційною діяльністю 6. Управлінський досвід зарубіжних інноваційних компаній розвинених країн
Тема 6. Управління інноваційним розвитком підприємства 1. Проблеми органічної взаємодії організації та інновацій 2. Інструменти подолання інерційності організацій в процесі ведення інноваційної діяльності 3. Показники оцінювання інноваційного потенціалу підприємства 4. Напрямки формування механізму ефективного використання інноваційного потенціалу підприємства 5. Інноваційна активність підприємства як чинник його конкурентоспроможності 6. Проблеми оцінювання інноваційної активності фірми
Тема 7. Організаційні форми інноваційної діяльності 1. Інфраструктура інноваційної діяльності в Україні: сутність, формування, ефективне функціонування 2. Українські науково-дослідні організації та інноваційні підприємства 3. Українські старт-апи (венчурні підприємства) та особливості їх функціонування 4. Моделі технопарків та досвід їх реалізації 5. Досвід функціонування українських технопарків
Тема 8. Особливості створення інновацій і формування попиту на них 1. Формування попиту на інновації: чиники, суб»єкти, проблеми вимірювання 2. Особливості розрахунку ринкового потенціалу інноваційного продукту 3. Сучасні методи прогнозування попиту на інноваційні продукти 4. Чинники успішності процесу комерціалізації інновації
Тема 9. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності 1. Інформаційний пошук як чинник відбору інновацій для розробки та впровадження 2. Сутнісна характеристика моніторингу інновацій 3. Методи визначення найпривабливіших джерел інформації 4. Особливості залучення інноваційної інформації з зовнішніх джерел 5. Оцінка стану інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства 6. Інтернет-ресурси та особливості їх використання в інноваційному процесі
Тема 10. Фінансування інноваційної діяльності 1. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні 2. Методи оцінювання джерел фінансування інноваційних проектів 3. Визначення обсягу прямих та супутніх інвестицій для фінансування інноваційних проектів 4. Напрямки оптимізації ризиків інноваційної діяльності шляхом формування венчурних схем фінансування 5. Проблеми, динаміка та перспективи венчурного фінансування українських підприємств
Тема 11. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства 1. Техніко-технологічна складова як найважливіший чинник інноваційного успіху підприємства 2. Визначення пріоритетів техніко-технологічного розвитку підприємства 3. Система оцінювання техніко-технологічного рівня підприємства 4. Визначення та обгрунтування основних напрямків вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства 5. Перспективи реалізації в Україні сучасних прогресивних технологій
Тема 12. Інноваційний проект: обгрунтування та реалізація 1. Форми та методи управління інноваційними проектами 2. Особливості обгрунтування та оцінювання інноваційного проекту 3. Організаційні форми управління інноваційними проектами   4. Методи формування проектної команди для виконання інноваційних проектів 5. Методи управління ризиками інноваційних проектів
Тема 13. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 1. Ефект інноваційної діяльності підприємства: види, особливості визначення 2. Методи оцінювання ефективності інноваційних проектів 3. Особливості оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 4. Екологічні наслідки впровадження інноваційних проектів 5. Методичні підходи до оцінювання впливу інноваційної діяльності на соціум
Тема 14. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності 1. Сутність та складові процесу комерціалізації інновацій 2. Особливості українського ринку трансферу технологій 3. Комерційні форми передавання технологій 4. Законодавче забезпечення трансферту технологій в Україні 5. Види та особливості ліцензійних угод 6. Пошук, оцінка і вибір потенційних контрагентів ліцензійних договорів 7. Ключові фактори комерціалізації інноваційних продуктів

Вимоги до реферату:

1. Обсяг – до 10 стор. тексту 1,5 інт.

2.Актуальна інформація

3. Акцент на проблеми інноваційної діяльності в Україні

4. Коротка презентація на практичному занятті (до 5 хв.)
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 56 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав