Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Джерела трудового права

Читайте также:
  1. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  2. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  3. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  4. I. Права на результаты интеллектуальной деятельности
  5. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  6. I. Теория государства и права как наука. Ее место в системе юридических наук.
  7. II. Методология теории государства и права.
  8. II. Организация деятельности Школы Права
  9. II. Основы горного права
  10. III. 10. Особенности канонического права

 

Таблиця 2.3.

Сировина   Реакція З цукровмісного сусла   З меляси З пшеничного борошна   З топінамбуру
Виявлення формальдегіду Формальдегід відсутній Формальдегід відсутній Формальдегід відсутній Синьо-фіолетове забарвлення. Формальдегід присутній
Виявлення ацетону Ацетон відсутній Ацетон відсутній Ацетон відсутній Слабо червоне забарвлення. Ацетон присутній в дуже малій кількості
Виявлення фенолу Фенол відсутній Випав осад. Фенол присутній Фенол відсутній Випав осад. Фенол присутній
Виявлення ізоамілового спирту Слабо рожеве забарвлення. Ізоаміловий спирт присутній в малій кількості Ізоаміловий спирт відсутній Ізоаміловий спирт відсутній Червоне забарвлення. Ізоаміловий спирт присутній в не великій кількості

 

Отже , За результатами проведеної роботи можна відмітити що отриманий спирт з топінамбуру не містить великої кількості шкідливих для довкілля токсичних домішок.

Більше того, топінамбур є дешевою сировиної яка здатна відновлювати грунти і не потребує .

ПЛАН

1. Поняття, джерела та суб’єкти трудового права.

2. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види.

3. Підстави та порядок розірвання трудового договору.

--------------------------------------------------------------------------------

4. Робочий час та його види. Час відпочинку.

5. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.

6. Особливості праці жінок, молоді та інвалідів.

7. Трудові спори та порядок їх вирішення.

Поняття, джерела та суб’єкти трудового права

Трудове право - провідна галузь українського права, яка є сис­темою правових норм, що регулюють сукупність трудових відносин працівників із роботодавцями, а також інші відносини, що випли­вають із трудових або тісно пов'язані з ними і встановлюють права й обов'язки в галузі праці на підприємствах, в установах, органі­заціях незалежно від форм власності та відповідальність у разі їх порушення.

Предмет трудового права - це основа, база, з огляду на яку по­стає потреба з'ясувати взаємозв'язок працівників із роботодавцями із приводу праці, причому не всякої праці, а лише тієї, що пов'язана з її суспільною організацією або випливає з неї, створюючи відпо­відний комплекс, де трудові відносини є головними

Джерела трудового права

Джерела трудового права - це різноманітні нормативні акти ор­ганів державної влади та управління, що регулюють трудові та інші відносини, тісно з ними пов'язані.

Серед основних джерел трудового права слід виокремити Кон­ституцію України від 28 червня 1996 р. і КЗпП України.

Конституція України закріплює рівність перед законом (ст. 24); право на участь у профспілках із метою захисту своїх трудових прав та інтересів (ст. 36); рівне право доступу до державної служби (ст. 38); право на під­приємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42); право на працю, на належні, безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу за визначену законом (ст. 43); право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів (ст. 44); право на відпочинок (ст. 45); право на соціальний захист, зокрема, за тим­часової непрацездатності, безробітті, старості та в інших, передба­чених законом випадках (ст. 46).

Іншими джерелами права є: закони України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991р., «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1992 р., «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р., «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. тощо.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав