Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Результати патентного пошуку

Читайте также:
  1. Вибір способу пошуку залежно від вимог до професійних якостей кандидатів
  2. Витрати ® перетворення ® результати
  3. Вопрос 12. Социальная политика государства и показатели результативности
  4. Вопрос 21. Результативность журналистики и ее факторы
  5. Дисертації, автореферати, депоновані рукописи як інформаційні джерела наукового пошуку
  6. Задача 8. Визначити чистий прибуток підприємства на підставі даних, наведених у таблиці 2 і заповнити бланк форми №2 «Звіт про фінансові результати».
  7. Затвердження звіту про результати проведення процедури закупівлі
  8. Інститут президентства в Україні. Результати виборів Президента України у 1994та 1999 роках
  9. Інститути авторського, суміжних та патентного прав
  10. Критерии и показатели результативности

 

Було проаналізовано патенти, в яких містилась інформація про одержання етилового спирту з топінамбуру.

Винахід відноситься до спиртової промисловості, а саме до способу виробництва етилового спирту з топінамбура. Винахід дозволить спростити процес, інтенсифікувати окремі технологічні фракції і поліпшити якість бражки.

Відомий спосіб виробництва етилового спирту з топінамбура, що передбачає подрібнення бульб, підігрів подрібненої маси, витримку, охолодження до температури бродіння, введення дріжджів і зброджування [Климовський Д.Н., Стадников В.Н. Технологія спирту. - М .: Піщепроміздат, 1955, с.278].

Недоліком цього способу є тривалість процесу зброджування і невисокий вихід спирту. Тому що, інуліназа яка міститься в сировині нетермостабільна і значно інактивується в ході технологічного процесу, а спиртові дріжджі S. cerevisiae не містять даного ферменту, що не дозволяє повно і глибоко деполімеризувати поліфруктози топінамбура.

Відомий спосіб виробництва етилового спирту з топінамбура, що включає кислотний гідроліз подрібненої маси мінеральної кислотою і зброджування дріжджами [Реферат "Одержання етанолу з бульб топінамбура", опублікований в журналі РЖ "Біотехнологія", випуск 26Е, 1985, РЕФЕРАТ 5 E 386].

До недоліків відомого способу відноситься те, що при виробництві спирту по описуваної технології процес оцукрювання ведуть в жорстких умовах (pH = 2,0; t = 124oC), що супроводжується деградацією утвореної фруктози, веде до зниження виходу спирту з одиниці сировини при одночасному погіршенні якості бражки.

Найбільш близьким за технічною сутністю і досягненню результату є спосіб виробництва етилового спирту з топінамбура який включає подрібнення бульб, кислотний гідроліз в м'яких умовах (розбавленою сірчаною кислотою при температурі 45oC) при одночасному асептуванні сусла. Далі сусло нагрівають до температури 75-85oC, гомогенізують протягом 3-4 годин, охолоджують і зброджують [Авторське свідоцтво 2064503, 03.06.94. МКИ6: C 12 P 7/06].

До недоліків відомого способу відносяться його складність і знижену якість бражки, тому що процес деполімеризації поліфруктозидів (гідроліз) топінамбура йде під дією мінеральної кислоти і механічного впливу.

Технічним результатом винаходу є значне спрощення процесу, інтенсифікація окремих технологічних стадій, поліпшення якості бражки за рахунок підвищення в ній вмісту етанолу та зниження вмісту летких домішок.

Для цього в способі виробництва спирту з топінамбура гідроліз подрібненої маси йде під дією власних інуліназ сировини при оптимальних параметрах процесу (pH = 5,6-6,0, що відповідає природному значенню кислотності соку з топінамбура і температурі 50-55oC) протягом 2- 3 годин.

Для додаткової активації ферментів в середовище вносять іони Ca+2 у вигляді сульфату. При цьому ступінь гідролізу поліфруктозидів досягає 70-80%. Зброджування сусла ведуть спиртовими дріжджами S. cerevisiae поетапно адаптованими при пересіві до нетрадиційного для них інулінсвмісному середовищі. При зброджуванні йде одночасно подальша утворення фруктози з інуліну під дією інуліназ топінамбура (pH середовища не змінюється, замість підкислення сусла для підтримки асептичних умов процесу проводять його обробку формаліном) і перетворення її під дією ферментів спиртових дріжджів в етанол. У бражці накопичується максимальна кількість спирту при мінімальному вмісті летучих домішок. Останні утворюються при жорстких режимах обробки топінамбура і зниженні кислотності сусла.

Спосіб здійснюють наступним чином. Топінамбур миють, подрібнюють, подрібнену сировину змішують з водою, додають сіль сульфату кальцію. Подрібнену масу гидролізують під дією власних інуліназ при природному pH середовища самого топінамбура, температура 50-55oC протягом 2-3 годин.

Далі виробничі дріжджі готують шляхом поетапного пересіву на середовища зі зниженням в них частки традиційного крахмалевмісної компонента.

На першому етапі готують солодове сусло з концентрацією 11%, вводять засівні дріжджі.

Вирощування проводять при 28-30oC протягом 20-24 годин. Подальше розмноження дріжджів ведуть на середовищах з поступово збільшеною часткою заміни солодового сусла на фільтрат гідролізату топінамбура, отриманий на стадії гідролізу.

Останній етап вирощування дріжджів ведуть на чистому фільтраті гідролізату топінамбура. Після гідролізу сусло з топінамбура охолоджують до 22-24oC, вносять для асептування формалін, задають 10% від обсягу сусла промислових дріжджів і направляють на бродіння.

Приклад 1. Для приготування 1000 дал. на добу етилового спирту. 77430 кг топінамбура з вмістом зброджуваний вуглеводів 18% і вологи 70% подрібнюють на дробарці до частинок розміром не більше 3 мм, потім змішують з водою у співвідношенні 1: 0,5, задають 0, 01% CaSO4 від маси топінамбура. Проводять ферментативний гідроліз протягом 2 годин при 55oC.

Для приготування виробничих дріжджів відбирають 10% гідролізату, відокремлюють його від твердих частинок, стерилізують протягом 20 хвилин при 0,05 МПа. Перший етап вирощування виробничих дріжджів ведуть на стерильному солодовому суслі, другий - 70% солодового сусла і 30% гідролізату топінамбура, третій - 30% солодового сусла і 70% гідролізату топінамбура, четвертий - на гідролізаті топінамбура.

Концентрація отриманого сусла на всіх стадіях становить 11%. Температура розмноження - 28oC, тривалість 24 години.

Приготовлені виробничі дріжджі вносять у сусло з топінамбура, охолоджене до 22oC та асептовані формаліном (з розрахунку 0,75% до обсягу сусла 4% розчину формаліну). Засів дріжджів становить 10% від обсягу сусла. Процес бродіння здійснюють при 28oC, вихід спирту 61,5 дал. з 1 т умовного інуліну топінамбура, тривалість процесу бродіння 48 годин.

Приклад 2. Процес здійснюють аналогічно прикладу 1, але з тією відмінністю, що сировина: вода становить 1:0,25, ферментативний гідроліз ведуть протягом 3 годин при 50oC.

Вихід спирту 59,5 дал. з 1 т умовного інуліну топінамбура, тривалість процесу бродіння 48 годин.

Приклад 3. Процес здійснюють аналогічно прикладу 1, але з тією відмінністю, що вирощування виробничих дріжджів ведуть в три стадії. Друга і третя стадії замінені однією, склад середовища - 50% солодового сусла і 50% гідролізату топінамбура.

Вихід спирту 61,0 дал. з 1 т умовного інуліну.

Слід зазначити, що у відомому способі (прототипі) гідроліз інуліну відбувається у дві стадії: обробка кислотою протягом 2 годин і гомогенізація протягом 3-4 годин. Така технологія передбачає використання обладнання, що витримує зіткнення з агресивним середовищем, пов'язана з великими енерговитратами. Одночасно бражка містить менше етанолу (сировина: кислота становить 1:0,75) і більше летючих домішок за рахунок зниження кислотності сусла. Пропонована технологія значно спрощує процес, інтенсифікує стадію гідролізу шляхом використання активаторів (іонів Ca+ 2) інуліназ сировини та створення для них оптимальних параметрів. Підтримання pH середовища на рівні 5,6-6,0 не дозволяє підсилити дію пектоліческіх ферментів топінамбура, а отже, створити умови для накопичення в бражке летючих домішок, зокрема метанолу. сировина: вода становить 1: 0,25 - 1: 0,5, що збільшує вміст етанолу в бражці.

Спосіб виробництва етилового спирту з топінамбура, що передбачає подрібнення бульб, гідроліз подрібненої маси, охолодження та асептування сусла, що відрізняється тим, що гідроліз здійснюють під дією власних інуліназ сировини, активованих іонами Са+2 протягом 2-3 год, асептування сусла проводять формаліном, при цьому приготування виробничих дріжджів ведуть шляхом поетапного пересіву на середовища зі зниженням в них частки традиційного крахмалевмісного компонента.

За результатами аналізу представлених методик біло розроблено узагальнений метод одержання етилового спирту з топінамбуру, який представлено в експериментальній частині.

 

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав