Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст заявки і документи, що додаються до заявки на сорт рослин.

Читайте также:
  1. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 1 страница
  2. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 2 страница
  3. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 3 страница
  4. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 4 страница
  5. Вимоги до змісту
  6. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
  7. Вимоги до структури, змісту, обсягу й інтенсивності фізичних вправ в основній частині уроку.
  8. Вопрос 2.1.4. Почему многие заявки пользователей на новые системы не выполняются?
  9. Генетична інженерія рослин.
  10. Економічний зміст бюджетних відносин.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Згідно з п.2 Правил складання та подання заявки на сорт рослин затв. Наказом Міністерства аграрної політики України від. 26.04.2007
Форма заяви має 11 розділів, окремі з яких містять
пункти. У правому верхньому куті бланка заяви вказано "Номер заявки"
і "Дата подання", які заявник не заповнює. 2.2. Заповнюючи розділ "Вид прав", заявник указує мету, з якою подана заявка, ставлячи позначку |х| або |v| напроти виду прав. До того ж, якщо трудовим договором або договором про створення на замовлення зумовлено відмову автора (авторів) від особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, позначка напроти цього виду прав може не ставитись. У
цьому випадку заявник до заявки додає копію відповідного договору.
2.3. У розділі "Заявник" наводиться інформація про заявника.

Для фізичних осіб указують прізвище, ім'я, по батькові, а для
юридичних осіб-повне найменування. Будь-які скорочення
неприпустимі, повне найменування повинно збігатися зі вказаним на
печатці, яка засвідчує підпис уповноваженої на те особи.

Якщо заявником є іноземець, його прізвище має бути написано
латинськими літерами, спочатку прізвище, потім ім'я, а поряд, у
дужках, транслітерація українською мовою.

Якщо заявником є юридична особа - нерезидент, її назва має
бути написана латинськими літерами, а поряд, у дужках,
транслітерація українською мовою.

Місце проживання (місцезнаходження) - повна поштова адреса за
правилами української пошти. Якщо заявником є фізична або юридична
особа - нерезидент, то повинно бути вказано місце проживання
(місцезнаходження) мовою заявника за правилами його держави без
транслітерації українською.

Телефон, факс - заповнюючи ці поля заявник проставляє код
держави і номер телефону та факсу.

E-mail (адреса електронної пошти) - заповнюється, якщо
заявник має електронну пошту.

Громадянство - поле заповнюють, якщо заявник фізична особа. У
цьому полі заявник указує код держави відповідно до прийнятих
кодів

У заяві передбачено заповнення інформації трьома заявниками.
Якщо заявників більше, то відомості про кожного наступного
заявника надають на окремому аркуші паперу, який додається до
заяви.

 

2.4. У розділі "Адреса для листування" наводиться адреса, за
якою проходитиме листування з усіх питань, пов'язаних з розглядом
заявки. Указуються поштова адреса, телефон, факс, адреса
електронної пошти. До того ж заявник указує, чия це адреса,

роблячи відповідну позначку - |х| або |v|.

2.5. У розділі "Ботанічний таксон" заявник указує назву
ботанічного таксона (виду) латинською (пункт "а") та українською
(пункт "б") мовами. Назва таксона повинна надати можливість чітко ідентифікувати сорт-кандидат як ботанічно, так, певною мірою, і технічно. У назві таксона українською мовою можливі певні уточнення, які допоможуть більш чітко провести експертизу. Наприклад, якщо в заяві на кукурудзу сортом-кандидатом є батьківська лінія, доцільно це вказати:
"Кукурудза (батьківська лінія)".

 

2.6. Розділ "Назва сорту" складається з двох пунктів. У
пункті "а" заявник указує запропоновану ним назву сорту-кандидата
українською мовою. Якщо заявлено сорт-кандидат, створений або
зареєстрований в іншій державі, назва сорту вказується також мовою
заявника.

У пункті "б" заявник указує назву селекційного номера, під
якою сорт-кандидат був зазначений упродовж селекційного процесу,
що може бути суттєвою допомогою в разі виникнення будь-яких
спірних питань щодо права на подання заявки або встановлення
пріоритету та інших.
2.7. Заповнюючи розділ "Автором/ами/ сорту є:", заявник
робить позначку, чи є заявник (усі заявники) автором (авторами)
сорту, чи автором (авторами) сорту є інші особи.

Якщо заявник (або всі заявники) є автором (авторами) сорту,
таблицю можна не заповнювати. Якщо вказано, що автором (авторами)
сорту є інші особи, то таблиця заповнюється обов'язково, за
винятком випадку, коли заявка про набуття права на поширення
подана на сорт, який віднесений до загальновідомих без прав
інтелектуальної власності на нього, особою, яка не має відомостей
про автора сорту.

Роблячи позначку щодо відсутності інших авторів, заявник
підтверджує достовірність наданої ним про авторів інформації і те,
що ця інформація надалі ним не буде змінюватися.

У розділі "Заявник/и/ отримав/ли/ сорт шляхом:" заявник, якщо
він не є автором сорту, зазначає, яким шляхом він отримав сорт.
Якщо зазначено інший шлях отримання сорту, необхідно надати
детальну інформацію щодо цього.

У розділі "Сорт створено у державі:" заявник зазначає, у якій
державі створено сорт, тобто де проходив селекційний процес.
Заповнення цього розділу допоможе під час експертизи
сорту-кандидата дістати уяву щодо ґрунтово-кліматичних умов його
створення та вибрати відповідні умови для експертизи.

 

2.8. Ураховуючи мету заявки, під час заповнення розділу "Інші
заявки на сорт, подані за межами України", заявник указує державу
(код держави), дату подання заявки до компетентного органу цієї
держави, номер заявки, стадію розгляду заявки і назву сорту.

Для визначення стадії розгляду заявки використовуються такі
умовні позначення:

А - заявку розглядають;

Б - заявку відхилено;

В - заявку відкликано;

Г - заявку розглянуто позитивно.

 

2.9. При заповненні розділу "Прошу (просимо) встановити
пріоритет за датою подання першої заявки" слід ураховувати, що
попередня заявка, подана до іншої держави, повинна бути чинною,
тобто її або ще розглядають, або вже розглянуто і щодо неї
прийнято позитивне рішення.

 

2.10. Інформація розділу "Сорт пропонувався до продажу або
продавався" дає змогу встановити новизну сорту і тому повинна
зазначатись обов'язково.

Якщо заявником указано, що сорт пропонували до продажу або
продавали в Україні, або іншій державі (роблячи позначку "так"),
необхідно вказати дату продажу і назву сорту, а також державу (код
держави), де сорт продано вперше.

 

2.11. У пункті "а" розділу "Кваліфікаційна (технічна)
експертиза сорту" заявник інформує про стан проведення технічної
експертизи сорту-кандидата, якщо така є, роблячи відповідну
позначку і вказуючи державу (код держави), де її вже проведено,
проводиться або буде проводитися.

У пунктах "б" і "в" заявник гарантує репрезентативність
посадкового матеріалу сорту і надає Держсортслужбі певні
повноваження.
2.12. У розділі "До заяви додаються" заявник позначає
документи, які він подає разом із заявою.
2.13. Наприкінці заявник проставляє дату заповнення заяви у
форматі: ДД.ММ.РРРР. Після підпису зазначаються ініціали та
прізвище заявника. Для юридичних осіб підпис уповноваженої особи
засвідчується печаткою.

 

5. Вимоги до інших документів заявки

 

5.1. Документом про сплату збору за подання заявки є копія
платіжного доручення на його перерахування з позначкою банку або
відповідна квитанція. У документі про сплату збору зазначаються
ім'я (найменування) платника збору, вид збору (за подання заявки),
сума сплаченого збору, назва сорту (якщо відомий номер заявки, то
цей номер), назва країни платника (якщо платник - нерезидент).
Якщо документ про сплату збору надходить разом із заявкою, про це
заявник робить позначку в заяві.

 

5.2. Документ про повноваження представника заявника
надається у разі, якщо заявка подана через представника заявника і
в розділі 2 заяви зроблено позначку, що адреса для листування є
адресою представника. Документ має бути у вигляді договору або
довіреності від заявника на здійснення дій, пов'язаних з розглядом
заявки на сорт з повним переліком цих дій. Документ повинен бути
нотаріально засвідченим. Якщо такий документ складено в Україні,
його засвідчує нотаріус, якщо в іншій країні, документ засвідчують
у консульській установі або дипломатичному представництві України.
Якщо документ складено іншою, ніж українська, мовою, одночасно
додають його офіційний переклад.

 

5.3. Якщо заявник просить установити пріоритет за датою
подання першої заявки до іншої держави, він додає копію першої
заявки. Копія повинна бути завірена компетентним органом держави,
до якого цю заявку було подано.

 

5.4. Переклад першої заявки на українську мову повинен бути
офіційно засвідченим.

 

5.5. Фотографії рослин або органів рослини сорту потрібно
додавати до заяви обов'язково. На фотографіях повинно бути чітко
відображено цілу рослину та органи, ознаки яких відрізняють
сорт-кандидат від інших сортів. На звороті фотографії заявник
зазначає назву ботанічного таксона, назву сорту, указує ознаку її
проявлення та дату, коли зроблено фотографію. Зазвичай таких
фотографій повинно бути декілька: фото цілої рослин і декілька
фото прояву основних ознак (на думку селекціонера).

Якщо фотографії зроблено за допомогою цифрового обладнання
(цифровою камерою), то їх можна передати на електронному носії у
вигляді окремих файлів графічного формату, до яких додають
текстовий файл з поясненнями, указаними в попередньому абзаці.

 

5.6. Зразок посадкового матеріалу сорту - матеріального носія
сорту (далі - дослідний зразок), представлений насінням або
садивним матеріалом, надають тільки за сортами родів і видів і в
кількості, що наведена в додатку 6.

Дослідний зразок у разі представлення його насінням та
суцвіттями (колос, кошик та інше) подають разом із заявкою або
впродовж двох місяців від дати її подання.

Якщо дослідний зразок представлено садивним матеріалом -
саджанцями, живцями, бульбами, цибулинами тощо, то заявник
(представник заявника) надає його в строки, зазначені в
надісланому заявнику (представнику заявника) повідомленні, на
сортодослідну станцію, яка забезпечує довгострокове зберігання
цього зразка.

Кількість дослідного зразка, що надається разом із заявкою,
складається з частини, що закладається у сховищі для подальшого
постійного зберігання, та частини, що використовується для першого
року проведення польових досліджень на відмінність, однорідність
та стабільність (для видів, що підлягають експертизі в експертних
закладах державної системи з охорони прав на сорти рослин).

 

5.7. Якщо заявником виступає селекціонер (автор сорту), то
документ, що засвідчує право заявника на подання заявки, не
подається.

У разі, якщо заявником (заявниками) виступають не всі члени
колективу авторів, надається документ, що підтверджує відмову
інших авторів від права на подання заявки на сорт.

Якщо заявником виступає роботодавець, надається копія
трудового договору або договору про створення сорту на замовлення,
у якому передбачено право на подання заявки тільки роботодавця.

Якщо заявником виступає фізична (юридична) особа, яка є
правонаступником автора або роботодавця, надається документ, що
підтверджує правонаступництво.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.038 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав