Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зміст заявки і документи, що додаються до заявки на винахід

Читайте также:
  1. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 1 страница
  2. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 2 страница
  3. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 3 страница
  4. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 4 страница
  5. Вимоги до змісту
  6. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
  7. Вимоги до структури, змісту, обсягу й інтенсивності фізичних вправ в основній частині уроку.
  8. Вопрос 2.1.4. Почему многие заявки пользователей на новые системы не выполняются?
  9. Економічний зміст бюджетних відносин.
  10. Економічний зміст обліку зобов’язань
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Семінарське завдання № 1

Тема : Правила подання та розгляду заявок

Зміст заявки і документи, що додаються до заявки на винахід

16. Подання заявки

 

16.1. Відповідно до статті 12 Закону Про охорону прав на винаходи і корисні моделізаявку подає до Установи особа, яка бажає одержати патент і має на це право. Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту. Разом із заявкою може бути подано її електронну копію на дискеті чи компакт-диску CD-R. Така копія надається як сукупність файлів, кожен з яких є електронною копією окремого документа заявки. Документи повинні бути підготовлені, як правило, у редакторі WORD, тексти документів - у форматі RTF з використанням одного із шрифтів: Times New Roman, Arial Cyr, розмір 9, для зображення спеціальних символів - шрифт Simbol, для зображення математичних формул - у форматі Microsoft Equation.

Відповідно до статті 13 Закону Про охорону прав на винаходи і корисні моделі датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні:заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену українською мовою; відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі), викладений українською або іншою мовою. Якщо вказаний матеріал викладено іншою мовою, то для збереження дати подання заявки його переклад на українську мову повинен надійти до

Установи протягом двох місяців від дати подання заявки 16.2. За дорученням заявника заявку може бути подано через представника.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності, якщо інше не передбачено міжнародними

угодами.

Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.

Якщо в заяві зазначено два або декілька заявників, то один з них може бути призначений іншими заявниками як їх представник.16.3. Будь-яка дія представника або будь-яка дія щодо нього має наслідки дії, що здійснена відповідним заявником чи заявниками або щодо них.

16.4. Якщо заявку подають через представника, то до заявки слід додати видану заявником довіреність, що засвідчує його (її) повноваження, або її копію.Якщо довіреність викладена мовою оригіналу, то до неї додають переклад українською мовою.Довіреність має бути подана разом з документами заявки.Довіреність може стосуватися однієї або декількох заявок,зазначених у ній.Якщо довіреність видано на ведення справ за декількома заявками, то до кожної заявки додається копія довіреності.

У довіреності зазначається:

повне ім'я особи, якій вона видана;

обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано

довіреність;

дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, засвідчується печаткою.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо в довіреності зазначено більший строк, то довіреність дійсна три роки від дати її вчинення. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона вважається дійсною протягом одного року від дати її вчинення.Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність. Довіреність представнику, зареєстрованому в Установі, для представництва особи, що проживає за межами України, може бути видана як самим заявником, так і його представником, що має відповідну довіреність, видану заявником. У цьому разі до Установи необхідно подати обидві довіреності.

16.5. Будь-яке призначення представника може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками. Представник може відмовитись від свого призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення.16.6. Заявку може бути подано з використанням факсимільного зв'язку. У цьому разі датою подання заявки вважається день одержання Укрпатентом її факсимільної копії (останньої її частини в разі подання матеріалів заявки в різні дні) за умови, що оригінал заявки разом із супровідним листом, що ідентифікує факсимільну копію, одержано протягом 14 днів від зазначеного дня.

Якщо оригінал заявки одержано після спливу зазначеного строку або він відрізняється за своїм змістом від факсимільної копії заявки, датою подання заявки вважається дата одержання Укрпатентом її оригіналу, а зміст факсимільної копії до уваги не береться.

Якщо факсимільна копія заявки або її частина не може бути прочитана, вона вважається неподаною в частині, що не може бути прочитана.

У разі подання заявки з використанням факсимільного зв'язку у
вихідний, святковий чи інший неробочий день, що визначений
відповідно до закону, або після закінчення робочого дня в
Укрпатенті, датою подання заявки за дотримання умов, викладених в
абзаці першому цього пункту, вважається перший наступний робочий
день.

 

За подання заявки сплачується збір у порядку та
розмірі, установлених Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року
N 1716 ( 1716-2004-п ) (далі - Порядок). Документ про сплату збору
повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох
місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не
більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано
відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Документом про сплату збору вважається виписка з особового
банківського рахунку Укрпатенту, яка дає можливість ідентифікувати
заявку.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунку
зазначення номера заявки, а також у разі сплати збору в іншій
валюті, ніж установлена для заявника згідно з графою 3 чи 4
додатка до Порядку ( 1716-2004-п ), документом про сплату збору є
розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення,
касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки,
відповідає вимогам Порядку та засвідчений в установленому порядку
відповідальним виконавцем банку.

Датою надходження документа про сплату збору вважається дата
зарахування суми збору на поточний рахунок Укрпатенту. У зв'язку з
цим зарахування збору за подання заявки повинно бути здійснено до
надходження заявки до Установи або протягом двох місяців від дати
подання заявки, якщо клопотання про продовження цього строку не
було подано.

У разі зарахування суми збору до надходження заявки,
клопотання до Укрпатенту датою надходження документа про сплату
збору вважається дата надходження до Укрпатенту цієї заяви, якщо
вона надійшла:

протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору за
умови, що в цей період розмір відповідного збору залишився
незмінним;

протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого
розміру збору.

У разі, якщо дата зарахування збору на поточний рахунок
Укрпатенту є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева
дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору
вважається дата, зазначена в розрахунковому документі на
паперовому носії, що відповідає вимогам Документ про сплату збору вважається таким, що відповідає встановленим вимогам, якщо він оформлений відповідно до цього пункту а сплачена сума збору
відповідає розміру встановленого збору за подання заявки з
урахуванням:

складу заявників;

кількості пунктів формули;

наявності електронного примірника змісту заявки на дискеті чи
компакт-диска CD-R.

Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки
або звільнення від такої сплати, то до заявки додаються клопотання
про надання пільги з копією документа, що підтверджує право на
звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору.

 

Довіреність, якщо заявка подається через представника
заявника, має бути оформлена відповідно до пункту 16.4 Правил.

16.9. Якщо заявник бажає скористатись правом пріоритету, то
він повинен відповідно до частини 2 статті 15 Закону Про охорону прав на винахід та корисну модель, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та копію попередньої заявки, якщо ця заявка
була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції
( 995_123 ) про охорону промислової власності. Якщо попередніх
заявок декілька, то додають копії всіх попередніх заявок. За
потреби, Установа може зажадати переклад попередньої заявки
(попередніх заявок) українською мовою. 16.10. Якщо заява про пріоритет та копія попередньої заявки
надійшли до Установи пізніше встановленого строку, то строк,
пропущений заявником через непередбачені і незалежні від нього
обставини, може бути продовжений на 2 місяці з дати закінчення
зазначеного строку (якщо до заяви про встановлення пріоритету та
копії попередньої заявки буде додано документ про сплату збору за
продовження строку).

 

Згідно з п.3 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затв. Наказом Міносвіти від 22.01.2001
Заявка повинна містити:

заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);
опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.

3.2. Оформлення документів заявки

3.2.1. Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту,
опис і формулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат
подають у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого
перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному примірнику,
а їх переклад - у трьох примірниках.

3.2.2. Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід
оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час і
безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій.

3.2.3. Документи заявки друкують на аркушах білого паперу
форматом 210 х 297 мм. Кожний документ заявки починають на
окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують
арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням
рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату
становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 20;

праве і нижнє - 20.

Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом
210 х 297 мм.

Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм:

ліве - 25;

верхнє - 25;

праве - 10;

нижнє - 15.

3.2.4. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст
опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують
через 2 інтервали або через 1,5 інтервалу при комп'ютерному наборі
з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.

3.2.5. Латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні
символи, математичні і хімічні формули допускається вписувати
чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.

3.2.6. Бібліографічні дані джерел інформації в документах
заявки наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело
інформації.

4. Загальні вимоги до змісту документів заявки
4.1. Заявку складають українською мовою.

Якщо опис і формулу винаходу (корисної моделі) викладено
іншою мовою, то для збереження дати подання їх переклад повинен
надійти до Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання
заявки.

4.2. Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень,
малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що суперечать
публічному порядку, принципам гуманності і моралі, зневажливих
висловлювань стосовно винаходів (корисних моделей) та результатів
діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, які
вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання
документів заявки такими, що відповідають вимогам Правил.

4.3. У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до
опису використовують, як правило, стандартизовані терміни і
скорочення, а за їх відсутності - загальновживані в науковій і
технічній літературі.

При використанні термінів і позначень, що не є
загальновживаними, необхідно пояснити їх значення при першому
вживанні в тексті.

Усі умовні позначення слід розшифровувати.

4.4. У описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті
необхідно зберігати єдиність термінології, тобто одні і ті самі
ознаки в зазначених документах повинні називатися однаково. Вимога
єдиності термінології стосується також умовних позначень і
розмірності фізичних одиниць, які використовуються в матеріалах
заявки.

Назва винаходу (корисної моделі), за потреби, може містити
символи латинської абетки та цифри. Використання символів інших
абеток, спеціальних знаків у назві не допускається. Одиниці вимірювання фізичних величин переважно вживаються в
одиницях діючої Міжнародної системи одиниць.
5. Заява про видачу патенту
5.1. Заяву про видачу патенту України на винахід (корисну
модель) слід подавати українською мовою за формою, яка наведена в
додатку 1 до Правил. Якщо відомості не можуть бути повністю
розміщені за браком місця у відповідних графах, то їх наводять на
додатковому аркуші за тією самою формою із зазначенням у
відповідній графі заяви - "див. на окремому аркуші". 5.2. У графі, що розташована у верхній частині заяви (без
зазначення коду), заявник зазначає порядковий номер заявки,
визначений ним. При цьому реквізит "дата одержання" заповнюється
Укрпатентом під час одержання заявки. 5.3. Графи з кодами (21), (22), що розташовані у верхній
частині заяви, заявником не заповнюються, вони призначені для
зазначення реквізитів заявки після її подання до Установи.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав