Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Читайте также:
  1. I. Социологический проект Огюста Конта.
  2. VI. Законопроектная деятельность Правительства
  3. X. Эксперт-рецензия на исследовательский проект.
  4. Административные расходы, связанные с реализацией мероприятий Проекта.
  5. Алгоритм разработки бюджета проекта
  6. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
  7. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЕКТИРУЕМОЙ МОДЕЛИ
  8. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности
  9. Анализ существующих процессов проектирования
  10. Анализ финансовой рентабельности проекта.

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. _________ - 20 __рік

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП………………………………………………………………….3

 

розділ 1 назва розділу…………………………………………..8

1.1. назва підрозділу………………………………………….………..8

1.2. Назва підрозділу……………………………………………..……12

 

розділ 2 назва розділу…………………………………………..15

2.1. назва підрозділу………………………………………….………..15

2.2. Назва підрозділу……………………………………………..…….19

 

розділ 3 назва розділу…………………………………………..21

3.1. назва підрозділу………………………………………….………..22

3.2. Назва підрозділу……………………………………………..…….23

 

Висновки.............................................................................................25

 

Список використаних джерел...............................................29

 

Додатки................................................................................................32


ВСТУП

 

 

Композиція роботи — це послідовність розташування її основних частин, до яких належать основний текст (тобто розділи та підрозділи), а також частини її довідково­супровідного апарату.

Обов'язковими частинами курсової роботи є:

титульний аркуш;

зміст, з вказанням сторінок;

перелік умовних скорочень (за необхідності)

вступ;

основна частина (розділи та підрозділи);

висновки;

список використаних джерел;

додатки (якщо є).

Перераховані частини включаються в роботу з дотриманням вказаної послідовності.

У Змісті відбивається структура роботи з вказівкою її частин: введення, нумерація і назви розділів, підпрозділів, укладення, список використаних джерел і додатка, з вказівкою перших сторінок перерахованих частин. Бажано коротко і чітко формулювати назви розділів, підрозділів. Назви розділів повинні відповідати завданням дослідження і формулюватися з урахуванням рекомендацій.

Коли в роботі вжита специфічна термінологія, або використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення та ін., то їх загальній перелік може бути поданий окремим списком на початку роботи. Якщо спеціальні терміни, скорочення та ін. Вживаються менше трьох разів, то їх розшифрування подається у тексті роботи при першому згадуванні.

Вступ розкриває сучасний стан наукової проблеми (завдання), її значення, підстави і початкові дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, його основні цілі, завдання, а також шляхи їх досягнення, методологію.

У вступі дається загальна характеристика курсової роботи. Почати слід з постановки проблеми в загальному вигляді і її зв'язку з важливими науковими і практичними завданнями, аналізу останніх досліджень і публікацій, в яких розпочаті вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, а також законодавства і проектів нормативно-правових актів.

Шляхом критичного аналізу і порівняння із вже відомими рішеннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки або громадських відносин. При цьому такий аналіз повинен свідчити про наявність проблем (питань), рішення яких можливе правовими засобами, для чого, отже, потрібні подальші дослідження.

При обґрунтуванні актуальності вибраної теми є помилкою використання загальних формулювань, що не вказують на конкретні проблеми.

У вступі формулюють об'єкт і предмет дослідження, мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об'єктом дослідження є громадські відносини (теорії і практика), у рамках яких існує досліджуване явище, тобто уся сукупність відносин, які служать джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дослідження - це правовий аспект (який безпосередньо підлягає дослідженню) вказаних громадських відносин, тобто це тільки ті істотні зв'язки і відносини, які підлягають безпосередньому вивченню в цій роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження.

Загрузка...

Визначаючи об'єкт, треба знайти відповідь на запитання: що розглядається? Разом з тим предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про зміст розгляду об'єкта дослідження, про те, які нові відношення, властивості, аспекти і функції об'єкта розкриваються. Іншими словами, об'єктом виступає те, що досліджується. А предметом - те, що в цьому об'єкті має наукове пояснення.

Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться як загальне і приватне.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової юридичної думки за проблемою дослідження. Огляд літератури не повинен бути простим переліком опрацьованої літератури і переказом змісту. Стисло, критично висвітлюючи роботи дослідників, студент повинен назвати ті питання, що залишилися невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Як правило в тексті вступу фіксуються тільки автори робіт, або йдеться лише про конкретні наукові проблеми. Огляд літератури можна робити за проблемним критерієм. Ця частина вступу завершується висновком про ступень висвітлення обраної теми. На підставі цього логічною виглядає необхідність сформулювати мету та завдання дослідження.

Мета дослідження повинна конкретно формулюватися і знаходити своє вираження в описі того прогнозованого стану, в якому бажано бачити предмет дослідження, тобто мета виступає як якісний новий стан - результат подолання протиріччя між належним і сущим. Не слід формулювати мету як «Дослідження…», «Аналіз...», «Вивчення...» тому, що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Мета роботи пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхами його досягнення. Метою дослідження є кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано дослідження, вирішення проблем і усунення недоліків. При формулюванні мети можуть використовуватися слова: «Обґрунтувати новий підхід…», «Уточнити порядок..», «Конкретизувати положення про…», «Аргументувати необхідність…», «Розробити правила…», «Підготувати пропозиції…» і тому подібне.

Мета курсової роботи не формулюється як «Підготувати пропозиції з вдосконалення законодавства…», оскільки повинна вказувати на зміст таких пропозицій. Не може бути метою роботи і підготовка тез наукової доповіді, виступи на конференції, оскільки вони є апробацією результатів курсової роботи.

Для досягнення мети повинно поставити завдання дослідження, відповіді на завдання повинні бути відображені у висновках.

Обов'язковим елементом вступу є вказівка на використані методи наукового дослідження. У кінці вступної частини бажано обґрунтувати структуру роботи і послідовність викладу матеріалу.

Рекомендований об'єм вступу – 3-5 сторінки комп'ютерного.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав