Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАГАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ

Читайте также:
  1. Загальна економічна характеристика підприємства
  2. Загальна задача лінійного програмування (ЗЛП).
  3. Загальна задача синтезу керуючої системи
  4. Загальна задача синтезу об'єкту управління
  5. Загальна морфолого-анатомічна характеристика
  6. ЗАГАЛЬНА ПРИРОДА ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ.
  7. Загальна сума рангів: 528
  8. Загальна схема на рахунках бух.обліку операцій придбання матеріальних цінностей.
  9. Загальна технологія виробництва круп

1. Переведення на іншу роботу: поняття, класифікація переведень.

2. Обставини, що зумовлюють зміну умов трудового договору.

3. Розв’язати ситуаційні завдання:

Козловський був прийнятий на автотранспортне підприємство шофером легкової автомашини. Наказом по АТП він був переміщений для роботи на автобусі. За відмову від виконання наказу директор АТП перевів Козловського строком на три місяці на роботу вантажником.

Дайте висновок щодо правомірності дій директора.

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ

 

АЛЧЕВСЬК—2011

 

КАФЕДРА МАРКШЕЙДЕРІЇ, ГЕОДЕЗІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ

до виконання контрольної роботи з курсу "Геологія та розвідка родовищ корисних копалин"

(для студентів спеціальностей 7.090301 «Розробка родовищ корисних копалин», 7.090303 «Шахтне та підземне будівництво», 7.090307 «Маркшейдерська справа», 6.092100 «Гірниче обладнання»,

ІІ курсу заочної форми навчання)

Рекомендованона засіданні кафедри маркшейдерії, геодезії та геології

Протокол № 14 від 02.09.2011

Затверджено

на засіданні методради ДонДТУ

Протокол № 1 від 02.09.2011

Алчевськ

ДонДТУ
2011

УДК 553.9

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з курсу " Загальна геологія" (для студ. спец. 7.090301 «Розробка родовищ корисних копалин», 7.090303 «Шахтне та підземне будівництво», 7.090307 «Маркшейдерська справа», 6.092100 «Гірниче обладнання» ІІ курсу заочн. форми навч.) / Укл.: Ю.П. Шубін - Алчевськ: ДонДТУ, 2008. - 13 с.

Наведені питання для вивчення теоретичного курсу, перелік лабораторних робіт, індивідуальні завдання.

Укладач Ю.П. Шубін, доц.

Відповідальний за випуск Т.Ю. Кустова, зав. лаб.

Відповідальний редактор В.Г. Ларченко, доц.

I Загальні вимоги

Курс "Общая геология» включает несколько дисциплин.

Для белее глубокого усвоения теоретических основ дисциплины студенты заочной формы обучения должны выполнить одну контрольную работу, написанную четким и исчерпывающим изложением вопроса. Рисунки и чертежи, а также геологические разрезы и карты выполняются на чертежной бумаге или миллиметровке в соответствующем масштабе.

На титульном листе необходимо указать название института, факультета, курса, группы, работы и номер варианта, фамилию, инициалы и шифр исполнителя. В конце текстовой части обязательно ставится подпись и дата исполнения.

Контрольная работа включает восемь заданий, каждое из которых представлено десятью вариантами. Студент обязан письменно ответить на поставленные вопросы одного из вариантов. Номер варианта должен описательно соответствовать последней цифре его шифра / например, если шифр 32876, то выполняется шестой вариант, шифр 32870 - выполняется десятый вариант.

2 Рекомендований перелік питань для самостійної роботи

Змістовий модуль 1. (ЗМ 1л) Загальні відомості про Землю (оболонки, фізичні поля, речовинний склад).

Тема 1. Основи геології (основні поняття). Предмет геологія та геоморфологія, цілі, об’єкти і задачи. Загальна фізична характеристика землі: форма, розміри, гравітаційне, магнітне, теплове полі і радіоактивність. Будова землі. Абсолютній та відносна геохронологія. Методи визначення віку гірських порід. Основи мінералогії. Класифікація і морфологія мінералів. Основи петрографії. Класифікація гірських порід.

Змістовий модуль 2. (ЗМ 2л) Процеси внутрішньої та зовнішньої динамики, основи геоморфології.

Тема 2. Основи геології (геологічні процеси).Ендогенні і геологічні процеси. Тектонічні рухи, складчасті та розривні нарушення. Головні структурні елементи земної кори. Землетруси. Магматизм, форми залягання магматичних гірських порід, типи вулканів. Метаморфічні процеси.

Тема 3. Екзогенні геологічні процеси. Геологічна діяльність атмосфери, вітру, атмосферних осадів, сили тяжіння. Геологічна діяльність рік, підземних вод, снігу, льодовиків, морей, озер, боліт. Техногенні зміни геологічних об’єктів. Геологічне картування.

Геологія в системі інших наук. Атмосфера, гідросфера, біосфера та внутрішня будова Землі. Магнітне, гравітаційне і теплове поле Землі. Мінерали та гірські породи, їх систематика та походження, форми мінеральних агрегатів, структури і текстури гірських порід. Відносний і радіогеохронологічний вік мінералів і гірських порід.

Змістовий модуль 9 (3М 9с.)

Тектонічні рухи, складчасті та розривні порушення, землетруси, їх класифікація за силою та генезисом. Магматизм і метаморфізм, форми залягання продуктів цих процесів.

Змістовий модуль 10 (3М 10с.)

Геологічна діяльність тимчасових потоків, річок, морей і океанів, гравітаційних процесів, підземних вод, вітру та льодовиків.

Змістовий модуль 11 (3М 11с.)

Геологічні структури Земної кори (материків та океанів). Графічна геологічна документація.

ЗАДАНИЕ 1

Соответственно вашем варианту приведите описание физических свойств пяти породообразующих минералов по следующей форме: класс, название, химическую формулу, цвет, цвет черты, блеск, прозрачность, излом, спайность, твёрдость, удельный вес.

Варианты

1. Кварц, микроклин, кальцит, галенит, графит.

2. Мусковит, галит, доломит, гипс, лабрадор.

3. Биотит, оливин, магнетит, барит, кварц.

4. Хлорит, лимонит, ортоклаз, тальк, пирит.

5. Флюорит, ангидрид, гематит, каолинит, кальцит.

6. Доломит, роговая обманка, флюорит, хлорит, барит.

7. Ортоклаз, каолинит, оливин, доломит, гипс.

8. Лимонит, тальк, мусковит, роговая обманка, кальцит.

9. Ангидрит, сера, авгит, сфалерит, кварц.

10. Хлорит, биотит, барит, микроклин, магнетит.

Указания к выполнению: по литературным источникам необходимо предварительно усвоить понятие о минералах, познакомиться с основными физическими свойствами и принципами классификации минералов, после этого приступить к описанию минералов по предлагаемой форме.

ЗАДАНИЕ 2

Согласно вашему варианту по прадлагаемой схеме опишите пять горных пород. Название, группа, класс, структура, текстура, минеральный состав, форма залегания.

Варианты

1. Диабаз, гранит, песчаник, опока, мрамор.

2. Перидотит, липарит, брекчия, боксит, глинистый сланец.

3. Пироксенит, сиенит, песок, торф, кварцит.

4. Дунит, порфирит, аргиллит, известняк-ракушечник, гнейс.

5. Габбро, трахит, глина, кремень, скарн.

6,. Диабаз, пегматит, щебень, фосфорит, слюдяной сланец.

7. Базальт, андезит, галька, диатомит, хлоритовый сланец.

8. Диориг, нефелиновый сиенит, мергель, песок, кварцит.

9. Гранит, базальт, трепел, латерит, амфиболит.

10. Сиенит, липарит, горючий сланец, карналит, гнейс.

Указания к применению: необходимо проработать рекомендуемую литературу, усвоить понятия о горной породе, форме залегания, структуре, текстуре и минеральном составе горных пород, об их образовании. При описании в графе группа указать генетическую принадлежность породы (магматическая, осадочная, метаморфическая), а в колонке класс более детальная характеристика условий образования (например, гранит – кислая глубинная).

ЗАДАНИЕ 3

В произвольной форме ответьте на один из вопросов соответственно вашему варианту.

Варианты

1. Земля в солнечной системе.

2. Форма и размеры, масса и плотность Земли.

3. Внутреннее строение Земли /земная кора, мантия и ядро/.

4. Внешние оболочки Земли /атмосфера, гидросфера и биосфера/.

5. Сила тяжести Земли.

6. Магнетизм Земли.

7. Теплота Земли.

8. Строение земной коры

9. Химический состав земной коры.

10. Относительная и абсолютная геохронология.

Указания к выполнению: необходимый материал для выполнения этого задания следует взять в рекомендуемых учебниках. Задание выполняйте в виде письменного изложения с обязательной иллюстрацией текстовой части схемами и рисунками.

Задание 4

В произвольной форме опишите основные понятия в области кристаллографии

Варианты

1. Предмет кристаллография.

2. Свойства кристаллического состояния вещества.

3. Элементы симметрии кристаллов.

4. Кристаллографические оси, параметры, символы.

5. Законы кристаллографии.

6. Простые формы кристаллов.

7. Пространственная решётка кристалла.

8. Кристаллографические оси и параметры кристаллов низшей категории.

9. Кристаллографические оси и параметры кристаллов средней категории.

10. Кристаллографические оси и параметры кристаллов высшей категории.

Для выполнения этого задания необходимо взять материал в рекомендуемой литературе. Задание выполняется в виде письменного изложения с обязательной иллюстрацией текстовой части схемами и рисунками.

Задание 5

В произвольной форме опишите основные понятия в области минералогии и петрографии

1. Предмет петрография.

2. Классификация магматических горных пород.

3. Классификация осадочных горных пород.

4. Классификация метаморфических горных пород.

5. Контактовый метаморфизм.

6. Региональный метаморфизм.

7. Структуры и текстуры горных пород.

8. Классификация минералов.

9. Формы минеральных агрегатов.

10. Предмет минералогия.

Для выполнения этого задания необходимо взять материал в рекомендуемой литературе. Задание выполняется в виде письменного изложения с обязательной иллюстрацией текстовой части схемами и рисунками.

Задание 6

В произвольной форме согласно вашему варианту опишите основные физико-геологические процессы, протекающие на поверхности Земли /экзогенные процессы/, вызывающие изменение форм рельефа, разрушение горных пород, перенос продуктов разрушения и последующее их отложение.

Варианты

1. Временны русловые и горные потоки.

2. Гравитационно-водные процессы.

3. Геологическая деятельность рек.

4. Геологическая деятельность морей и океанов.

5. Геологическая деятельность озёр и болот.

6. Деятельность ледников и образование моренных отложений.

7. Геологическая деятельность талых ледниковых вод.

8. Водно-гравитационные процессы.

9. Дефляция, корразия и образование эоловых отложений.

10. Процессы выветривания.

Указания к выполнению: Необходимый материал для выполнения задания следует найти в рекомендуемой литературе. Задание выполните в виде письменного изложения с обязательной иллюстрацией текстовой части схемами, рисунками, которые поясняют геологический процесс.

Задание 7

Охарактеризуйте в письменной форме основные вопросы эндогенных геологических процессов. Тема для выполнения задания должна соответствовать вашему варианту.

Варианты

1. Пликативные дислокации.

2. Дизъюнктивные дислокации.

3.Согласные формы залегания магматических пород.

4. Сложные тектонические структуры (горсты, грабены).

5. Несогласные формы залегания магматических пород.

6. Типы вулканов и их географическое распространение.

7. Тектонические движения земной коры.

8. Формы залегания эффузивных горных пород.

9. Формы залегания интрузивных горных пород

10. Общая характеристика эндогенных процессов.

Указания к выполнению: эндогенные геологические процессы, /процессы происходящие внутри земной коры/ детально освящаются в рекомендуемых учебниках. Ответы на тему вашего варианта следует излагать в письменной форме с приложением характерных зарисовок и схем, соответствующих содержанию темы.

Задание 8

Составьте геологический разрез по данным четырех разведочных скважин, описание которых приведены ниже.

Расстояния между скважинами примите по 50 м. Рекомендуемые масштабы разреза: вертикальный 1:500, горизонтальный 1:1000.

На составленном разрезе поставьте скважины /или их номера/ в направлении слева направо и в том порядке, как они даны в таблице вариантов.

Варианты расположения скважин.


1. 1-3-5-6 6. 2-4-5-5

2. 1-2-4-6 7. 4-6-5-7

3. 1-8-4-5 8. 5 -2-7-3

4. 1-2-8-4 9. 6-3-4-2

5. 2-3-5-6 10. З-6-4-1


Геологические журналы скважин

Скважина №1

Абсолютная отметка устья .235,3 м

1. Почвенный слой Q 0,0 – 0,5 м.

2. Песок серый аллювиальный Q 0,5 – 10,0 м

3. Глина серая песчаная N2 10,0 – 20,5 м

4. Глина зелёна плотная J3 20,5 – 32,5 м

5. Песчаник серо-зеленый С2 32,5 – 46,4 м

6. Аргиллит углистый, комковатый С2 46,4 – 52,6 м

Скважина №2

Абсолютная отметка устья .245,5 м

1. Почвенный слой Q 0,0 – 1,0 м.

2. Глина бурая Q 1,0 – 5,0 м

2. Песок серый аллювиальный Q 5,0 – 20,0 м

3. Глина серая песчаная N2 20,0 – 30,5 м

4. Глина зелёна плотная J3 30,5 – 42,5 м

5. Песчаник серо-зеленый С2 42,5 – 56,4 м

6. Аргиллит углистый, комковатый С2 56,4 – 62,6 м

Скважина №3

Абсолютная отметка устья .252,5 м

1. Почвенный слой Q 0,0 – 0,1 м.

2. Глина бурая Q 0,1 – 3,1 м

2. Песок серый аллювиальный Q 3,1 – 8,3 м

3. Глина серая песчаная N2 8,3 – 15,5 м

4. Глина зелёна плотная J3 15,5 – 24,5 м

5. Песчаник серо-зеленый С2 24,5 – 44,4 м

6. Аргиллит углистый, комковатый С2 44,4 – 57,6 м

Скважина №4

Абсолютная отметка устья .230,5 м

1. Почвенный слой Q 0,0 – 0,8 м.

2. Глина бурая Q 0,8 – 7,0 м

3. Песок серый аллювиальный Q 7,0 – 17,0 м

4. Глина серая песчаная N2 17,0 – 28,5 м

5. Глина зелёна плотная J3 20,5 – 32,5 м

6. Песчаник серо-зеленый С2 32,5 – 42,5 м

7. Аргиллит углистый, комковатый С2 42,5 – 55,8 м

Скважина №5

Абсолютная отметка устья .238,6 м

1. Почвенный слой Q 0,0 – 0,6 м.

2. Песок серый аллювиальный Q 0,6 – 9,2 м

3. Глина серая песчаная N2 9,2 – 18,5 м

4. Глина зелёна плотная J3 18,5 – 30,5 м

5. Песчаник серо-зеленый С2 30,5 – 47,8 м

6. Аргиллит углистый, комковатый С2 47,8 – 57,3 м

Скважина №6

Абсолютная отметка устья .229,6 м

1. Почвенный слой Q 0,0 – 0,8 м.

2. Глина бурая Q 0,8 – 6,3 м

2. Песок серый аллювиальный Q 6,3 – 14,3 м

3. Глина серая песчаная N2 14,3 – 22,3 м

4. Глина зелёна плотная J3 22,3 – 33,2 м

5. Песчаник серо-зеленый С2 33,2 – 45,3 м

6. Аргиллит углистый, комковатый С2 45,3 – 51,6м

Скважина №7

Абсолютная отметка устья .231,6 м

1. Почвенный слой Q 0,0 – 0,7 м.

2. Глина бурая Q 0,7 – 4,8 м

2. Песок серый аллювиальный Q 4,8 – 12,2 м

3. Глина серая песчаная N2 12,2 – 24,1 м

4. Глина зелёна плотная J3 24,1 – 34,4 м

5. Песчаник серо-зеленый С2 34,4 – 46,4 м

6. Аргиллит углистый, комковатый С2 46,4 – 54,2 м

Скважина №8

Абсолютная отметка устья .234,2 м

1. Почвенный слой Q 0,0 – 0,6 м.

2. Глина бурая Q 0,6 – 5,6 м

2. Песок серый аллювиальный Q 5,6 – 13,2 м

3. Глина серая песчаная N2 13,2 – 21,5 м

4. Глина зелёна плотная J3 21,5 – 34,3 м

5. Песчаник серо-зеленый С2 34,3 – 48,2 м

6. Аргиллит углистый, комковатый С2 48,2 – 55,9 м
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.056 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав