Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 8. Ораторська компетентність майбутнього спеціаліста

Читайте также:
 1. Банк майбутнього
 2. Банк майбутнього — банк на автоматі
 3. До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле
 4. До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле
 5. Педагогічні особливості розвитку творчих здібностей майбутнього учителя
 6. Прогнози майбутнього Всесвіту.
 7. Рівень професійного росту соціального працівника як спеціаліста.

 

Принципи права - це вихідні положення (початку) права, що є основою його втримування.

Види принципів права:

Загальноправові (загальні) виражають загальне в утримуванні всіх галузей права, являють собою вихідні початки усередині галузевої правотворчої і правозастосовної діяльності держави.

До числа ці принципів, зокрема, відносяться наступні:

- верховенства права;

- законності;

- рівності всіх перед законом (рівноправності);.

- взаємної відповідальності особи й держави;

- відповідальності при наявності вини.

Міжгалузеві виражають загальне в утримуванні декількох суміжних (родинних) галузей права (наприклад, загальними для таких галузей права, як карно-процесуальне й цивільно-процесуальне право, є принцип гласності судочинства й принцип змагальності при відправленні правосуддя).

Галузеві лежать в основі втримування тої або іншої галузі права й виражають особливості тої або іншої конкретної галузі права. Наприклад, принципом цивільного права є принцип повного відшкодування збитків.

Роль, значення принципів права в правовій системі визначається їхньою природою. Принципи права в концентрованому виді виражають утримування права, у чинність чого вони мають значення керівних початків при здійсненні державою (його органами, посадовими особами) правотворчої, правозастосовної діяльності. Норми права створюються на основі принципів права. Останні є "несучими конструкціями" всієї системи права, усього масиву норм права. Принципи права можуть застосовуватися при рішенні конкретних юридичних справ, наприклад, при необхідності застосовувати аналогію права як кошти подолання пробілу в праві.

6. Функції права.

 

Функції права — це основні напрями впливу права на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин з метою розв'язання конкретних завдань. Основна функція права полягає в тому, що воно є нормативним і загальнообов'язковим засобом врегулювання суспільних відносин, а значить функція є нормативно-регулюючою. Функції права можна класифікувати за різними підставами

За сферою правового впливу розрізняють такі функції:

· економічна — регулювання економічних відносин;

· політична — регулювання політичних відносин;

· ідеологічна — формування суспільної свідомості шляхом правового визнання або заборони певних ідеологій;

· екологічна — регулювання відносин природокористування;

· культурна-виховна — регулювання відносин у сфері науки, освіти і культури.

За характером впливу на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин:

· нормативно-регулююча — регламентування поведінки суб'єктів суспільних відносин;

· інформаційна — доведення до відома змісту державної волі;

· комунікативна — сприяння організації правовідносин між їх учасниками;

· орієнтаційна — визначення ціннісних критеріїв поведінки;

· виховна — вплив на формування світогляду та правосвідомості;

· захисна — охорона соціальних цінностей від посягань на них.

За характером впливу:

· статична — закріплення і стабілізація існуючих суспільних відносин;

· динамічна — сприяння виникненню і розвитку нових суспільних відносин;

· установча — первинне заснування певних соціальних інститутів;

· інтегративна — системоутворюючий вплив на суспільні відносини;

· охоронна — охорона суспільних відносин від небажаних на них впливів;

· запобіжна — запобігання виникненню небажаних суспільних відносин.

За сферою, на яку поширюються функції права:

· загальноправова;

· міжгалузева;

· галузева;

· правовий інститут;

· норма права.

 

Тема 8. Ораторська компетентність майбутнього спеціаліста

ПЛАН

1.Поняття про ораторську (риторичну) компетентність.

2.Публічний виступ як важливий засіб комунікації.

3.Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування.

4.Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Види публічного мовлення.

5.Суспільно-політичне красномовство як риторичний жанр, його особливості.

6.Види суспільно-політичного красномовства.

7.Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації.

8.Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.

 

Список рекомендованої літератури

 1. Мацько Л.І. Риторика : Навчальний посібник / Л.І. Мацько, О.М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – С. 90-109, 238-243.Монахова Т.В. Дискурсивна риторика : Навчальний посібник / Т.В. Монахова. – Миколаїв : Вид-во МАГУ ім.. п. Могили, 2006. – С. 19-21
 2. Перебийніс В.С. Методи дослідження стилістики мови і мовлення // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики / В.С. Перебийніс. – К. : Наукова думка. – С. 58.
 3. Сагач Г.М. Загальна риторика : Сучасна інтерпретація / Г.М. Сагач, О.А. Юніна. – Частина І. – К. : Товариство “Знання” України, 1999. – С. 86-142.
 4. Сагач Г.М. Загальна риторика : Сучасна інтерпретація / Г.М. Сагач, О.А. Юніна. – Частина ІІ. – К. : Товариство “Знання” України, 1999. – С. 59.
 5. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с. сногом воленняч
 6. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алеута, 2010. – 696 с.

 

Питання для самоконтролю


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав