Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Безсполучникове складне речення

Читайте также:
 1. Indefinite Personal Sentences – Невизначено особові речення
 2. Безсполучникове складне речення.
 3. Вставте so або such замість крапок. Речення перекладіть рідною мовою.
 4. Вставте so або such замість крапок. Речення перекладіть рідною мовою.
 5. Вставте so або such замість крапок. Речення перекладіть рідною мовою.
 6. Вставте so або such замість крапок. Речення перекладіть рідною мовою.
 7. Завдання 1. Перепишіть речення, добираючи з дужок потрібні букви. Префікси підкресліть, поясніть правопис.
 8. Завдання 3. Відредагуйте подані нижче речення, правильний варіант запишіть.
 9. Завдання 3. Утворіть усі можливі нові слова за допомогою префіксів роз-, без-, при-, перед-, пере-, пред-, воз-, над-. З утвореними словами складіть речення.

Завдання:

1) Здійснити загальну характеристику речень. Накреслити схему.

1) То ж дикий терен, при дорозі зростивши листячко лапате, почав під каменем суворим гаряче місце колупати; крутивши стебла гнучі, він ліз, і рив, забувши втому…(За А.Малишком).

2) Защебетав соловейко – пішла луна гаєм; червоніє за горою, плугатар співає (За Т. Шевченком)

 

2) Визначте структуру безсполучникових складних речень: речень з однотипними частинами і речень з різнотипними частинами. З’ясуйте їхню співвідносність / неспіввідносність зі сполучниковими складносурядними або складнопідрядними реченнями.

Гріє сонечко! Всміхається небо яснеє,

Дзвонить пісеньку жайвороночок,

Затонувши десь в бездні-глибіні

Кришталевого океану (І. Франко).

 

Мені ненависна дерев покірність:

Рубай, коли, пали – вони мовчать.

Однісінька сокира проти лісу

Безкарною звитяжницею йде.

Люблю я вперто гордість деревини –

Води не попросити в спекоту,

Ніколи не ховатися від грому

І перед сонцем не стояти взгин ! (Д. Павличко)

 

Методичні рекомендації:

Аналіз речення здійснюйте за такою схемою:

Тип аналізованого речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

 1. Тип аналізованого речення за емоційним забарвленням (окличне/ неокличне).
 2. тип аналізованого речення характером вираженого ставлення до дійсності (стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне).
 3. Тип аналізованого речення за структурою (складне). Кількість предикативних частин (назвати кожну).
 4. Ти складного речення за способом поєднання предикативних частин (безсполучникове).
 5. Перша предикативна частина…, друга…
 6. Тип безсполучникового простого речення за характером змістових та синтаксичних відношень (БСР з однотипними частинами, БСР з різнотипними частинами, БСР ускладненого типу).
 7. Тип БСР з однотипними частинами (речення з перелічувальними відношеннями, що означають одночасність перелічувальних явищ; речення з перелічувальними відношеннями, що означають часову послідовність дій, явищ; речення зі значенням зіставлення або протиставлення).
 8. Тип БСР з різнотипними частинами (речення зі з’ясувально-об’єктними, причиновими, наслідковими, умовними, часовими, порівняльними, пояснювальними, допустовими відношеннями, відношеннями мети, міри, ступеня).
 9. Засоби вираження смислових і синтаксичних зв’язків між предикативними частинами БСР.
 10. Аналіз предикативних частин.
 11. Пунктуація.
 12. Схема формально-структурної організації речення.

 

Корисна література:

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник/ І.Р. Вихованець. – К., Либідь, 1993. – С.304-307, 321-323, 347-349

2. Волох О.Т. та ін. Сучасна українська мова: Морфологія. Синтаксис/ О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1989. – С.307-314

3. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. – 3-тє вид. виправлене та доповнене. – Харків: Торсінг, 2005. – С.183-206

4. Сучасна українська мова. Синтаксис: підручник/ За ред. О.Д. Пономаріва. – К.: Либідь, 1994. – С.165-175

5. Сучасна українська літературна мова: Підручник/ М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища школа, 2001. – С.388-395

6. Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред.. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – С.342-349

7. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник/ К.Ф. Шульжук. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – С.343-353

8. Слинько І.І. та ін. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. Посібник/ І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К.: Вища школа, 1994. – С.628-654

 


 

Питання, винесені на самостійне опрацювання (законспектувати в зошитах для самостійної роботи):


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав