Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Категория сознания как ключевая для анализа всех форм проявления духовной деятельности человека. Природа идеального.

Читайте также:
  1. A. распада деятельности психической и болезненных свойств личности, и пр.
  2. b) соблюдение частными военными и охранными компаниями и их сотрудниками национальных законов стран происхождения, транзита и осуществления деятельности;
  3. C) Методы стимулирования поведения деятельности
  4. C. Торговля результатами научно-технической деятельности
  5. d) вид управленческой деятельности по установлению целей и путей их достижения
  6. I Задачи научно-исследовательской деятельности учащихся.
  7. I. Права на результаты интеллектуальной деятельности
  8. I. Сопровождение перехода на новый образовательный уровень (обучение в школе) Уровень сформированности познавательной деятельности и отдельных её компонентов
  9. II Другой формой общественного сознания, возникшей позже обыденного и оказавшей на него сильнейшее влияние, было религиозное сознание
  10. II категория. Проблемные кредитные организации
Базові стратегії Стратегічні альтернативи
1. Зростання (розвитку) 1.1. Інтенсифікація 1.2. Диверсифікація 1.3. Інтеграція 1.4. Техніко-технологічний розвиток
2. Стабілізації (обмеженого росту) 2.1. Економія витрат, збирання „врожаю» 2.2. Постійна адаптація до зовнішнього середовища 2.3. Збереження науково-технічного і кадрового потенціалу
3. Виживання (скорочення) 3.1. Організаційна санація 3.2. Економічна і фінансова санація 3.3. Маркетингова санація 3.4. Соціальна санація 3.5. Ліквідація бізнесу

 

Стратегічна альтернатива „інтенсифікація» передбачає реалізацію системи заходів по розширенню виробництва і підвищенню його ефективності за рахунок кращого використання наявних ресурсів, а не за рахунок їх додаткового залучення, що характерно для екстенсивного шляху розвитку.

Диверсифікація передбачає вихід діяльності підприємства за рамки існуючого основного бізнесу (нові товари і нові ринки), а також розширення асортименту товару за рахунок освоєння його нових модифікацій.

Стратегічна альтернатива „інтеграція» передбачає розширення діяльності підприємства в сторону постачальників, конкурентів, різних посередників, продавців тощо, шляхом поглинання, злиття, створення спільного бізнесу. Відповідно інтеграційні стратегії можуть набирати наступні види:

· «інтеграція назад» полягає у посиленні контролю за вхідними каналами (забезпечення ресурсами);

· «інтеграція вперед» передбачає посилення контролю над вихідними ми каналами (збут товару);

· «інтеграція по горизонталі» дозволяє здійснювати контроль над конкурентами.

Стратегічна альтернатива „техніко-технологічний розвиток» є обов'язковою умовою реалізації стратегії зростання і передбачає інноваційну діяльність по розробці і впровадженню нових видів продукції, послуг, технологій, організаційних форм тощо.

Найбільш поширені альтернативи базової корпоративної стратегії стабілізації передбачають наступне.

Стратегічна альтернатива „економія витрат», зокрема, включає в себе аналіз поточних витрат виробництва та експлуатаційних витрат з метою виявлення резервів їх зниження, а також запровадження системи управління затратами та інших заходів, результатом яких має стати здобуття цінових переваг на ринку, тобто зміцнення конкурентоздатності підприємства. „Збирання врожаю» означає зведення до мінімуму чи відмову від інвестування даного бізнесу і пожинання плодів колишніх капіталовкладень (віддача інвестицій).

Постійна адаптація до зовнішнього середовища, як стратегічна альтернатива, передбачає пристосування до постійних змін зовнішнього середовища, дії, направлені на максимальне та ефективне використання його можливостей і усунення загроз, з метою недопущення порушень стабільності підприємства якомога триваліший період.

Збереження науково-технічного і кадрового потенціалу, як стратегічна альтернатива, направлена на підтримання іміджу підприємства, збереження його домінуючих позицій на ринку, а також на зниження соціальної напруги у його внутрішньому середовищі. При реалізації стратегії обмеженого зростання така альтернатива достатньо важлива з огляду на майбутнє зростання.

Альтернативи базової корпоративної стратегії виживання (скорочення) означають наступне.

Організаційна санація передбачає:

· вдосконалення організаційної структури управління підприємством, оптимізацію чисельності персоналу і скорочення витрат на управління;

· зміну організаційно-правової форми підприємства;

· участь підприємства у різноманітних об'єднаннях і т.д.

Економічна і фінансова санація передбачає:

· продажу лишнього майна, перш за все „неліквідів», залежалих запасів;

· нормалізацію дебіторської і кредиторської заборгованості;

Маркетингова санація передбачає:

· проведення досліджень ринку з метою збільшення частки продаж на існуючих ринках, пошук нових „ніш»,нових ринків збуту;

· реорганізацію служби маркетингу і активізацію її діяльності, вироблення маркетингової стратегії і плану першочергових дій, пов'язаних з виживанням підприємства у існуючих важких умовах і відновлення його належної виробничо-фінансової діяльності.

Соціальна санація передбачає:

· передачу соціально-комунальної сфери на баланс муніципальних органів влади;

· комерціалізацію соціально-комунальної сфери;

· заходи по соціальному захисту персоналу підприємства

Стратегічна альтернатива „ліквідація бізнесу» або його скорочення означає певне скорочення бізнесу у важких умовах виживання з метою його відновлення і примноження у перспективі або ж скорочення бізнесу, що збанкрутував, з направленням виручених від реалізації активів засобів на підтримання і зміцнення бізнесу, що зостався.

На основі базової корпоративної стратегії і вибраних її альтернатив розробляються конкурентні (бізнесові) та функціональні стратегії.

 

Категория сознания как ключевая для анализа всех форм проявления духовной деятельности человека. Природа идеального.

 

В самом общем виде «сознание» является философской категорией, обозначающей субъективную реальность, связанную с деятельностью мозга и ее продуктами: мыслями, чувствами, идеями, предрассудками, научными и вненаучными знаниями. Без выяснения места и роли этой реальности невозможно создание ни философской, ни научной картины мира.

Можно выделить следующие концепции сознания, сложившиеся в философской литературе:

1. Объективно-идеалистическая интерпретация сознания как сверхчеловеческой, надличностной, в конечном счете трансцендентальной идеи (мир идей у Платона; абсолютная идея у Гегеля; Бог у теологов; инопланетный разум у уфологов), лежащей в основе всех форм земного бытия. Человеческое сознание есть частица, продукт или инобытие мирового разума.

2. Субъективно-идеалистические системы рассматривают сознание человека как самодостаточную сущность, содержащую картину самой себя и являющейся субстанцией материального мира (Р.Декарт, Дж. Беркли).

3. Гилозоизм (овеществленная жизнь) утверждает, что вся материя мыслит, сознание является атрибутивным свойством всего материального мира. С точки зрения гилозоизма, вся материя одушевлена или, по крайней мере, обладает предпосылками к мышлению.

4. Вульгарный материализм как редукционистское отождествление сознания с вещественными образованиями в мозгу человека. Сознание имеет чисто материальный характер, оно результат функционирования определенных частей или образований мозга.

5. Социологизация сознания. Сознание ставится в абсолютную зависимость от внешней, в том числе и социальной среды. У истоков этих идей стоит Дж. Локк и его последователи, французские материалисты XVIII века, считающие, что человек рождается с душой, сознанием, как чистый лист бумаги. В этих идеях отрицается индивидуальность мышления человека, зависимость способностей мыслящего индивида от особенностей строения и функционирования его центральной нервной системы.

6. Диалектический материализм подходит к изучению сознания как сложному, внутренне противоречивому феномену единства материального и идеального, объективного и субъективного, биологического и социального. Опираясь на достижения классической и современной науки, диалектико-материалистическая концепция сознания вскрывает сущностные черты и особенности человеческого сознания.

· Сознание – идеальное явление, функция, особое свойство, продукт высокоорганизованного материального субстрата – человеческого мозга, мыслящей материи.

· Сознание – идеальный образ, снимок, копия, отражение в мозгу субъекта материального объекта.

· Сознание обладает творческой активностью, проявляющейся в относительной самостоятельности его функционирования и развития и обратном воздействии на материальный мир.

· Сознание - продукт общественно-исторического развития, вне общества оно не возникает и не может существовать.

· Сознание как идеальное отражение материального мира не существует без языка как материальной формы своего выражения.

Все шесть рассмотренных концепций содержат в себе долю истины в понимании природы сознания, имеют своих сторонников, достоинства и ограниченности, отвечают на одни вопросы, но не дают ответов на другие и потому имеют равные права на существование в рамках философского знания.

Одной из наиболее характерных черт сознания является его идеальность. Проблема идеального дискутируется в философии с момента постановки ее Платоном.

Этимологически душа (anima) понималась как дыхание, вдох и выдох. В концепции анимизма душа представала особой силой, обитающей в теле животного, человека и даже растения, которая покидала свою обитель во время сна или после смерти. Впоследствии душа стала представляться состоящей из трех частей: дыхание, творящее жизнь, назвали растительной душой; «псюхе»– душа чувствующая, «нус» – разумная. Платон дает свою иерархию частей души: «рациональная, эмоционально-гневливая и похотливая», локализованные соответственно в голове, груди и брюшной полости. Аристотель, различая растительное, животное и разумное начала души, в человеке связывает их в единое целое, проявляющееся в различных функциях: питательной, чувственной и рассудочной. Трактуемая как особая жизненная сила, активное духовное начало душа, ее собственная активность ставилась в зависимость от общих законов космоса (логоса у Гераклита или дао в китайской философии).

В средневековой философии душа есть связующее звено между Богом и человеком. Душа бессмертна, поэтому заботиться следовало лишь о чистоте духовных побуждений.

В новоевропейской философии душа стала отождествляться с внутренним, глубоко индивидуальным миром личности, а дух — с разумом человека. В XVI веке складывается наука о душе – психология, не избежавшая влияния господствующего механистического мировоззрения. В XVII веке Декарт приходит к выводу, что идеальное – это следствие самосознания человека, способности оценивать внутренний мир своей души. Спиноза растворяет духовное, идеальное начало в природе, приходит к выводу, что идеальное порождается материальным и связывает сознание с мозгом. Активно-преобразующий характер идеального подчеркивает И. Кант, у которого идеальное выступает как прообраз некого максимума, стремящегося приблизить к нему состояние действительности. У Гегеля — идея сущность всего действительного, которое существует лишь постольку, поскольку имеет внутри себя идею и выражает ее. Предметы и явления выступают как единство субъективного и объективного, они должны совпадать не только с идеей, но быть единством понятия и реальности. Предметная реальность, не совпадающая с понятием, субъективна, случайна, произвольна и перестает существовать. В XIX веке после возникновения экспериментальной психологии понятие «душа» в философском анализе заменилось понятием «психика».

Краткий исторический экскурс свидетельствует о широком диапазоне смыслового содержания категорий «идеального». И по сей день идеальное отождествляется со знанием, психикой, субъективным.

В современной европейской и отечественной культуре под идеальным понимается специфический способ бытия объекта в психическом мире субъекта; идеальное – отражение действительности в формах духовной деятельности, субъективный образ объективного мира.

В «Капитале» К. Маркс определяет идеальное как «материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». В этом определении можно выделить три важных момента: 1) связь идеального с процессом отражения, 2) адекватность (более или менее полная) воспроизведения в идеальном сторон и элементов отражаемого объекта и 3) творческий, конструктивный характер идеального.

Сам механизм преобразования материального в идеальное современная наука не может объяснить достаточно убедительно, но сущность подобного преобразования представляется в акте отражения предмета в форме целеполагания.

Идеальное направлено на изменение образа предмета, а не его самого. Его главной целью является схема деятельности, направленной на достижение определенного результата. Таким образом, идеальное есть: а) особая форма отражения объективного мира и б) особая форма деятельности субъекта, в которой все изменения, преобразования осуществляются в форме бытия субъективного, духовного (субъективная реальность) и целенаправленно регулирует объективно-реальные действия человека. Идеальное – это образы, подлежащие опредмечиванию или духовной объективации.

В современной отечественной философии и науке сложились три концепции идеального. Согласно концепции Д.И. Дубровского, идеальное – явление, присущее субъективному миру отдельного социального индивида, материальным носителем его выступает нейродинамический код, природа которого науке до конца пока еще не ясна.

В концепции Э.В. Ильенкова идеальное рождается и существует не в голове, а при помощи головы в общественной деятельности человека. Его нельзя отождествлять ни с результатами деятельности индивидуального нейрофизиологического аппарата (индивидуализированное духовное бытие), ни с материальным субстратом объективации этого бытия (книга, мрамор, архитектурная модель, икона). Оно включает в себя весь мир объективированного духовного бытия не только отдельной личности, но и результаты духовной деятельности всего исторического процесса, мир человеческой культуры и всю очеловеченную природу. В этом смысле идеальное первично по отношению к сознанию индивида.

По мнению М.А. Лифшица, идеальное непосредственно связано с идеалом и не сводимо к понятию идея. «Идея» – это категория, связанная с характеристикой психической, сознательной деятельности субъектов, а «идеал» обозначает объективно-реальные образцы, эталоны представителей любого вида неживой, живой и социально организованной форм бытия (совершенной формы кристаллы, эталонные образцы растений и животных, позитивные ценности и идеалы в обществе). В этом смысле идеальное онтологически первично как по отношению к индивидуальному сознанию отдельного субъекта, так и по отношению к духовной, а следовательно, и к практически-преобразующей деятельности всего человечества.

Проблема соотношения сознания и идеального также не имеет однозначного решения. Следует заметить, что, во-первых, практическая деятельность всегда целесообразна, т.е. сознательна, однако она включает в себя материально-предметный аспект; во-вторых, будучи субъективным образом, связанным с нейродинамическими процессами в ЦНС идеальное шире сознания и присутствует в психической форме отражения, следовательно, свойственно и животным; в-третьих, существуя в объективированных формах, идеальное никак не может быть отнесено к психическому миру сколь угодно высокоразвитых животных. Человек обретает идеальный план жизнедеятельности только при условии приобщения его к исторически развивающимся формам общественной жизни.

Следовательно, сознание, его идеальная сущность может быть понята только через призму его общественно-исторической природы, в сравнительном анализе с другими формами жизнедеятельности и в первую очередь жизнедеятельности высших животных. Идеальность не что иное, как аспект, измерение и определен­ность культуры.

Самосознание характеризуется как стремление к осознаванию собственного "Я". Последнее же за­частую принимается за иерархическую вершину в развитии всех способностей и психического аппарата человека.Первой его ступенью является осознание человеком своего тела, выделение его из мира вещей и других людей. На более высоком его уровне происходит осознание своей принадлежности к определенному сообществу, социальной группе, конкретной культуре. Самым высоким уровнем самосознания является понимание своего «Я» как индивидуального явления, своей неповторимости, уникальности. На этом уровне осознается возможность относительно свободных самостоятельных поступков и ответственности за них, необходимость самоконтроля и самооценки.

Мерой и исходным пунктом отношения к себе выступают другие люди. Самоотражение приобретает развитую форму са­мосознания через феномен другого сознания.

Таким образом, философия превращается в диалог. Человек оказывается существом, которое постоянно ищет себя, в каждый момент вопрошает, испытывает и перепроверя­ет условия своего существования. И лишь благодаря этой возмож­ности давать ответ самому себе и другим человек становится "от­ветственным" существом.

Самосознание всегда присутствует в двух основных модусах: самопознании и саморегуляции. Установка "познай самого себя", которую, согласно легенде, провозгласил дельфийский оракул и которую Сократ сделал основным принципом своей философии, может сработать не только как источник нового знания о себе. Она может выступить основой саморегуляции или же ее анти­пода — самодеструкции.

Это подчеркивает, как тесно связаны самопознание и саморегуляция. Зачастую в интроспективном плане самопознание и саморегуляция как бы сливаются в еди­ном феномене — в общении с самим собой. Однако существуют достаточно определенные отличия самопознания и саморегуля­ции. Если самопознание всегда происходит в состоянии явного сознания, когда включается рефлексия, проясняющая внутрен­нее состояние, обеспечивающее его "прозрачность", то саморе­гуляция как раз наоборот.

Саморегу­ляция всегда осуществляется на уровне смутных ощущений, предчувствий, неудовлетворенности собой, внутреннего диском­форта, т.е. тогда, когда самопознание затруднено. Можно ска­зать, что заинтересованное в себе самопознание имеет психоте­рапевтический эффект и выступает как частичная саморегуля­ция. Однако она не приводит ни к чему новому, а лишь позволя­ет упорядочить свои пережи­вания.

 
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 96 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав