Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ситуационные задачи для разбора на занятии. 1. У чому полягає основна відмінність сучасного етапу суспіль­ного розвитку?

Читайте также:
  1. E) задачи на вычисление боковой поверхности геометрических фигур
  2. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 1 страница
  3. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 2 страница
  4. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 3 страница
  5. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 4 страница
  6. I Задачи научно-исследовательской деятельности учащихся.
  7. I Цели и задачи изучения дисциплины
  8. I этап. Постановка задачи
  9. I. Диагностика: понятие, цели, задачи, требования, параметры
  10. I. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1. У чому полягає основна відмінність сучасного етапу суспіль­ного розвитку? Що є основним чинником відтворення сучас­ної економіки та її розвитку? Відповідь обґрунтуйте.

2. Чи згодні ви з видатним німецьким фізиком М. Борном, який стверджував, що «...наука стала невід'ємною та найбільш ва­жливою частиною нашої цивілізації, а наукова діяльність без­посередньо впливає на розвиток цивілізації»?

3. Надайте визначення науці з погляду набуття нових знань су­спільством.

4. Охарактеризуйте науку як діяльність. Які основні ознаки на­уки як діяльності вам відомі?

5. Надайте загальну характеристику фундаментальним та при­кладним науковим дослідженням.

6. Які основні законодавчі акти регламентують наукову діяль­ність в Україні?

7. Назвіть суб'єктів наукової діяльності в Україні та коротко їх охарактеризуйте.

8. Які наукові організації в Україні належать до державних?

9. Назвіть форми власності наукових установ, які функціонують в Україні.

10. За якими ознаками групуються науки та як вони класифіку­ються за цими ознаками?

11. Яким чином групуються економічні науки?

12. Чому для формування особистості вченого дуже важливим є виявлення здібностей до наукової творчості?

13. Які наукові ступені існують в Україні? До компетенції якого державного органу належать питання щодо присудження на­укових ступенів?

14. Які вчені звання ви знаєте? Кому можуть бути присвоєні вчені звання? Які державні органи присвоюють вчені звання?

15. Які документи визначають правила присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань?

16. Які основні форми підготовки науково-педагогічних і науко­вих кадрів існують в Україні?

17. Назвіть основні недоліки системи підготовки науково-педаго­гічних і наукових кадрів в Україні. Яким чином можна вдо­сконалити існуючу систему?

18. Назвіть основні форми та методи залучення студентів до нау­кової творчості.

19. Охарактеризуйте такі види навчально-дослідної роботи студе­нта, як підготовка рефератів, курсових робіт (реферативних, дослідницьких), дипломних робіт (дипломних проектів, дип­ломних творів), магістерських робіт.

20. Що таке студентські наукові товариства? Чи існує таке това­риство у вашому навчальному закладі? Яку роль у підготовці майбутніх науковців воно відіграє?

 

 

 

Ситуационные задачи для разбора на занятии

1) Алгоритм разбора задач: аудиторно у доски студенты выполняют требования ситуационных задач по построению различных видов таблиц и черчению различного типа графиков и диаграмм.

2) Пример задачи с разбором по алгоритму:

2.1. Построение простой таблицы:

Название таблицы ………………………………………..

Таблица № ….

 

NN п/п Наименование показателя Объем измерения
   
   
   
  Итого Σ

 

Примечание. После построения таблицы студент устно объясняет правила и требования построения таблиц, раскрывает суть терминов подлежащее, сказуемое, признаков реквизита.

3) Задачи для самостоятельного разбора на занятии:


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав