Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІСТОРІЯ І ФІЛОСОФІЯ МОРАЛІ

Читайте также:
  1. V. СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”.
  2. Англійська філософія ХVІІ – ХVІІІ ст. Емпіризм.
  3. Взаємозв’язок бізнесу і моралі: історичний аспект.
  4. ГРИГОРІЙ САВИЧ СКОВОРОДА Життя Г. С. Сковороди. Філософія Г. С. Сковороди. Значіння Г. С. Сковороди.
  5. Екзистенціальна філософія та її різновиди
  6. З курсу “Історія української літератури
  7. з курсу «Історія психології» для студентів 4 курсу спеціальність – психологія
  8. Загальні відомості про підприємство. Історія розвитку та фінансовий стан підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
  9. Змістовий модуль 1. Філософія Стародавнього світу
  10. Історія

Проведений аналіз особливостей здійснення вітчизняними підприємствами зовнішньоекономічної діяльності та процесу виходу на зовнішні ринки дозволяє визначити напрямки оптимізації здійснення зовнішньоекономічної діяльності досліджуваною корпорацією.

Продукція корпорації “Рошен” відповідає всім нормам та стандартам, як українським, так і міжнародним. Проте, нерідко для успіху на зовнішніх ринках недостатньо лише відповідності галузевим стандартам та ціновій конкурентоспроможності. Річ не тільки у формальних підрахунках і порівнянні тактико-технічних характеристик товару. Важливим ключовим чинником успіху може стати вибір стратегічного партнера і вдалий спосіб співпраці з ним щодо поділу майбутніх замовлень. Пошук надійних партнерів на незайнятих ринках та активна співпраця з ними дозволить корпорації у найкоротші строки ознайомитися з особливостями ведення діяльності на даному ринку, а також уникнути помилок при реалізації маркетингової діяльності, які могли б бути допущені при самостійному входженні на нові ринки.

Також, необхідно зазначити, що підприємство інвестує значні кошти у розвиток бізнесу в Росії. Проте, якщо зовнішні умови зміняться у негативну сторону, то це суттєво вплине на дохід підприємства, адже російський ринок складає третину експорту компанії. Відповідно, щодо російського ринку може бути прийнятий комплекс заходів.

По-перше, необхідно і в подальшому нарощувати виробничі потужності всередині Російської Федерації, таким чином, забезпечуючи незалежність від зовнішніх умов, а також це сприятиме зниженню експорту з України, відповідно зростатиме зацікавленість українських фабрик у інших ринках збуту.

По-друге, зараз підприємство орієнтується на середню цінову нішу. Відповідно, рекомендованим є перехід до диференціації – тобто збільшення продуктів, які зацікавлять людей з невисоким рівнем доходу, і водночас – виготовлення продукції, яка матиме попит у вищому ціновому сегменті.

По-третє, зі зростанням масштабів маркетингової діяльності основного конкурента корпорації – “Конті”, корпорація “Рошен” повинна активізувати і власні маркетингові зусилля. В першу чергу це може бути досягнено за рахунок збільшення витрат на рекламу, а також посилення зв’язків з громадськістю, шляхом проведення різноманітних акцій та запровадження “гарячої телефонної лінії” для споживачів. Стимулом до цього може бути факт того, що ПАТ “Виробниче об’єднання “Конті” у 2010 році витратило на збут 16% від свого доходу (544 млн. грн. на збут при доході в 3337 млн. грн.), в той час як, для порівняння, Київська кондитерська фабрика “Рошен” витратила на збут всього 1% від річного доходу – 5,8 млн. грн., за рівня доходу в 619 млн. грн.

Наступним кроком в напрямку оптимізації зовнішньоекономічної діяльності є пошук нових ринків збуту продукції. В першу чергу маються на увазі країни, які останнім часом розвиваються найшвидшими темпами – Китай, Індія, країни Південно-Східної Азії. Проте, з метою ефективного входження на дані ринки, перш за все необхідно зробити SWOT-аналіз даних ринків, дослідити конкурентне середовище, перепони щодо входу на ці ринки. Після цього доцільним було б знайти партнерів, які мають досвід у здійсненні господарської діяльності на цих ринках. Такий підхід дозволить оперативно познайомитись з уподобаннями споживачів та відповідним чином сформувати асортиментні групи для конкретних регіонів.

На сьогодні корпорація здійснює експорт тієї ж продукції, яка представлена на українському ринку, що й дозволяє встановлювати порівняно низькі ціни на світовому ринку. У цьому контексті на фабриках, які знаходяться ближче до закордонного споживача доцільно було б почати випуск продукції, яка б реалізовувалась тільки на визначених зарубіжних ринках. Це дозволило б увійти у вищий ціновий сегмент, і могло б мати позитивний вплив на іміджеві сприйняття продукції корпорації зарубіжними споживачами.

В останні роки багато українських підприємств провели первинну публічну пропозицію (IPO), таким чином більшість з них підвищили іміджеве сприйняття в очах суспільства, залучили іноземний фінансовий капітал, шляхом розміщення власних акцій на міжнародних фінансових ринках, підвищили частку експорту власної продукції (Ukrproduct, ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, Cardinal Resources). Корпорація “Рошен” має реальні перспективи здійснення виходу на IPO, оскільки вона стабільно здійснює господарську діяльність протягом останніх років та володіє розвиненою дистрибуційною мережею.

Згідно з рекомендаціями зарубіжних науковців та досвідом економічно розвинених країн, ефективним методом розвитку та впровадження інноваційних досягнень є створення умов для співпраці дослідних центрів, університетів та підприємств. З цієї точки зору, корпорація “Рошен” може налагодити співпрацю з провідними університетами країни та науково-дослідними інститутами, шляхом фінансування розробок у харчовій промисловості, у сфері корпоративного управління і т.д., які потім могли б бути впровадженими на вітчизняних фабриках.

Оптимізації здійснення зовнішньоекономічної діяльності сприятиме також прийняття державою комплексу відповідних заходів. По-перше, потрібно розглянути можливість використання для інвестиційних цілей за відповідними пріоритетами тих коштів, що отримуються державою від реалізації своїх корпоративних прав. По-друге, необхідне ефективне управління державною власністю. По-третє, необхідно активізувати процес створення ПФГ, для чого, перш за все, переглянути Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні", який був скасований рік тому. Також потрібно сприяти введенню у практику фактичного, а не декларативного пільгового оподаткування пріоритетних видів інноваційної діяльності згідно з Законом України "Про інноваційну діяльність". І в контексті досліджуваного підприємства нагальним є сприяння поширення кластерного підходу до економічного і технологічного розвитку країни через мотивацію створення потужних територіально-виробничих комплексів, в тому числі у транскордонному вимірі. Також потрібно налагодити вивчення світових ринків, організацію реклами та участі у міжнародних виставках, ярмарках тощо.

Прийняття державою даного комплексу заходів сприятиме покращенню ведення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання у всіх секторах економіки.

Отже, на сьогодні у корпорації “Рошен” існує значний потенціал для вдосконалення та оптимізації здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Швидкість прийняття відповідних рішень залежить від ряду факторів: державної підтримки, економічної кон’юнктури, зростання конкуренції. Проте основною рушійною силою на шляху до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності будуть рішення керівництва корпорації та період між здійсненням інвестицій у виробництво за кордоном та початком віддачі від цих інвестицій.

ІСТОРІЯ І ФІЛОСОФІЯ МОРАЛІ

Тема 2. Походження та історичний розвиток моралі.

 

§ 1. Основные подходы к проблеме возникновения и функционирования морали

Как западные, так и восточные культуры проходят несколько ста­дий своего развития в рамках традиционного общества, которые при всех различиях, своеобразии, связанных с религиозно-этническими, экономическими особенностями, имеют достаточно ярко выраженное сходство, а именно стиль жизни. Поскольку в нем обнаруживается по­добие, то и поведение людей, их мотивация, ценности также можно ти­пизировать, независимо оттого, на каких принципах основывается изу­чающая нравы теория: объясняет она эти закономерности экономиче­ским или духовным развитием. Мы видим, как эти определяющие черты человеческой морали постепенно вырисовываются, переживают свой кризис, разрушаются, оттесняются на задний план более развитыми формами. Старое, забытое, не понятое следующим поколением вдруг возрождается, приобретая совершенно новое содержание. Система тре­бований к поведению (кодекс нравственности), характерная для любой современной культуры, имеет корни в глубокой древности, первона­чально выражавшая интересы племени, рода, этноса, нашим современ­ником она прочитывается в духе общечеловеческих ценностей.

Иными словами, мораль исторична. Важнейшая человеческая ха­рактеристика, она, безусловно, изменчива, как и сам человек. С разви­тием знания и изменением приоритетов культуры разрабатываются раз­личные аспекты в объяснении возникновения морали. Условно их мож­но объединить в несколько основных групп:

— при абсолютистском подходе нравственные идеалы и нормы рас­сматриваются как существующие до опыта человеческой жизни (апри­орно); они познаются индивидом, насколько это возможно (Платон, И. Кант, Н. О. Лосский и др.);

— согласно теистическим (Фома Аквинский, С. Кьеркегор, А. Ка­мю и др.) концепциям Бог диктует нравственные законы человеку, оп­ределяет цель и смысл человеческого существования;

— методика экстраполяции оценивает мораль как вечный, всеобщий и неизменный закон природы (Пифагор, Гераклит и др.);

— натуралистические теории, напротив, объясняют мораль свой­ством человеческой природы (т. е. таким, которое присуще от рождения) — стремлением к пользе и удовольствию, самосохранению (Со­крат, М. Монтень, П. А. Кропоткин, Ж. Маритэн и др.);

— эволюционизм (Г. Спенсер, В. И. Вернадский, П. Тейярде Шар-ден и др.) определяет мораль как следствие достижения соответствую­щего уровня развития живой природы;

— в соответствии с рационалистическим подходом люди, объединя­ясь в общество, осознанно и целенаправленно сформулировали нрав­ственные нормы и принципы (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо и др.), которые существенно ограничили свободу индивида и возложили на него непомерную ношу ответственности (3. Фрейд, Ж.-П. Сартр и др.);

— экологический подход состоит в объяснении характера и нравов народа природными условиями, прежде всего климатом (Геродот, Ш. Л. Монтескье, А. Р. Ж. Тюрго и др.);

- социально-историческая методология (Аристотель, Ф. Энгельс, М. Вебер. О. Г. Дробницкий и др.) исходит из того, что мораль выраба­тывается как исключительно человеческий тип регуляции отношений и поведения в процессе становления и развития социального образа жизни, который основывается на преобразовании материальных и иде­альных составляющих культуры в соответствии с интересами и потреб­ностями общества.

Говоря о возникновении морали, следует выяснить самые общие, принципиальные тенденции, которые развивались в течение очень дли­тельной эволюции человечества (и вместе с ней), пока не стали тем, что мы сейчас называем моралью.

 

§ 2. Предпосылки возникновения морали

Самое общее определение предпосылок возникновения морали учи­тывает, во-первых, формирование у древнего человека абстрактного мышления, способности образовывать общие понятия, определять свя­зи и закономерности, формулировать принципы — насколько это во­обще было возможно на том уровне. С развитием такой человеческой способности связывают появление идеологии, содержащей элементы многих современных форм сознания: философии, религии, науки, мо­рали, искусства, политики, права и др. Предположения о возможном времени возникновения этой синкретической (слитной, нерасчлененной) идеологии различны: первыми признаками обладал, вероятно, уже неандерталец (200-30 тыс. лет назад), явными, устойчивыми — крома­ньонец (40-10 тыс. лет назад). Навыки абстрактного мышления позво­ляли древнему человеку формулировать законы мира, природы и чело­веческого сообщества.

Во-вторых, предпосылкой морального сознания можно считать выработку в становящемся человеческом обществе социального спосо­ба передачи информации, социальной наследственности, в отличие от генетической программы поведения — основы способа жизнедеятель­ности всех животных. Если исходить из того, что человек является в какой-то мере продолжением некоторых тенденций развития, опробо­ванных природой в животном мире, можно заметить, что по мере услож­нения живого существа в его жизни все большую роль играет воспита­ние через общение с себе подобными. Такая способность наиболее важ­на для ближайших родственников человека — приматов, имеющих очень сложную систему отношений, и совершенно отсутствует у одно­клеточных, которые становятся взрослыми и самостоятельными с пер­вого мгновения своего существования. По мере развития форм жизни возрастает степень индивидуализации отдельного существа и его сво­боды. Без этих понятий невозможно определить суть морали.

Человек использует и опосредованное общение, которое также су­ществует у животных (разнообразные метки на камнях, стволах деревьев и т. п.), однако развивает его в другом направлении. Это и становится огромным преимуществом, основой человеческого прогресса с самых первых шагов. Орудийная деятельность, способность манипулировать предметами присуща различным видам животных, однако особенно преуспел в этом один из видов шимпанзе (обучение детенышей приемам использования камней для добывания пищи). Развитие способности тонкой манипуляции, точных движений кистей рук совершенствует мозг предчеловеческих существ. С другой стороны, орудия труда высту­пают важным носителем информации, средством ее накопления, пре­образования и передачи от поколения к поколению.

Принципиальной характеристикой человеческого существования, в отличие от животного, является не столько соответствие матрице, зало­женной в каждом организме, сколько развитие способа жизнедеятельно­сти. Если животное сохраняет свое существование благодаря тому, что знает, как нужно действовать, то суть человеческого бытия — в измене­нии. Только человек сомневается в своей сути, сути своего бытия, своем предназначении. Поэтому человек и определяется как существо преиму­щественно моральное: постоянное развитие, помимо свободы, предпо­лагает огромную ответственность за принятие решений и последствия их решений. Наконец, еще одно обстоятельство: в отличие от биологичес­кой программы, мораль более гибко реагирует на изменения среды оби­тания. Человечество переживает значительные изменения в более корот­кие сроки по сравнению с природой. Чем дальше человек от природы, тем эти изменения интенсивнее, поскольку общество само изменяет себя, свой мир и свою деятельность. Безусловно, эта особенность накладыва­ет отпечаток на всю систему культуры, включая мораль.

Как и все живое, человечество не очень любит резкие и значитель­ные изменения в условиях существования. Как и все живое, человек защищает свою жизнь и благосостояние. При достаточно значительных изменениях в средствах и путях достижения цели со времени своего возникновения до наших дней предназначение морали можно считать сопоставимым с инстинктивной программой всего живого в нашем мире: мораль делает возможным сохранение существования человека. В этой направленности деятельности заложена третья предпосылка воз­никновения морали: человеческая способность действия без расчета на немедленный очевидный результат. Животное действует, имея целью что-либо, существующее объективно: плод манго или мышь. Принципиаль­ное отличие человеческой деятельности заключается в том, что цель его деятельности к началу действия идеальна, воображаема. Начало дейст­вия и достижение цели могут разделять годы, так что с человеческим тер­пением не сравниться даже кошачьему. Человек планирует средства и способ действия и, наконец, действует, получает желаемое, соотносит результате первоначально задуманным и, как правило, бывает разочаро­ван: воображаемое казалось привлекательнее. В этой неудовлетворенно­сти — залог его развития и, кроме того, очень важная особенность чело­веческого отношения к миру, на которой базируется также и мораль.

 

§ 3. Особенности морали традиционного общества

Нравы родоплеменного общества.Если попытаться определить вре­мя возникновения морали, то вероятнее всего, это произошло в родо­вом обществе, которое имело какие-то признаки структуры, т. е. попыт­ки установить более или менее постоянные отношения. Современные этнографические исследования показывают, что об­щество, основанное на первобытной системе отношений, строго регла­ментировано: поведение каждого члена сообщества осуществляется в зависимости от его принадлежности к половозрастной группе. Прежде всего, это поведение диктуется практическими целями, полезностью: в каждой ситуации каждая группа несет определенную ответственность перед остальными членами сообщества. Распределение обязанностей опирается на традицию, хотя, с точки зрения современной культуры, и не совсем справедливую: как правило, основную часть работы (иногда очень тяжелой физически) выполняют женщины.

Традиция обеспечи­вает бесконфликтность в отношениях. Проступки, некоторые отклоне­ния в поведении беззлобно высмеиваются. Вспышки агрессивности также регламентируются традицией. Подросткам и юношам, живущим за пределами общины, положено быть воинственными. Переход в груп­пу взрослых с соответствующим расширением прав и обязанностей (инициация, лат. посвящение) сопровождается ритуальным разрывом с матерью и демонстрацией агрессивности в отношении «чужих» (уси­ленной отваром трав). Но, с другой стороны, конфликтность или иные недостатки в характере тормозят продвижение человека в социальной иерархии, достижении полноты прав. Индивид испытывает значитель­ное непосредственное давление (непосредственный коллективизм — основанный на равном участии в труде и равном праве на его резуль­таты) со стороны своих соплеменников. Это давление обусловлено, во-первых, непосредственностью общения;

во-вторых, сравнительно небольшим числом постоянно общающихся людей;

в-третьих, отсутст­вием частной жизни: все тайное немедленно становится явным.

Правила поведения каждой группы в различных ситуациях, предпи­сания и запреты (полинез. табу), имеют очень древнее происхождение. Архаическое (греч. древнее) сознание было синкретичным, в нем эле­менты морали переплетались с эстетическими взглядами, начатками научного знания: понятия истинного, доброго, красивого совпадали. Законы человеческой деятельности переносились на Вселенную, и от­ношения со стихиями понимались как окрашенные человеческими чувствами: от действий человека зависела смена сезонов, наступление за­сухи или паводок. Все это рассматривалось как реакция, оценка пове­дения человека, награда или возмездие. Выполнение магических цере­моний обеспечивало нерушимость космического закона в той же сте­пени, в какой и успех на охоте, обильный урожай, благополучие, сохранение жизнеспособности общины.

Источником доброго и злого, прекрасного и безобразного, правиль­ного и неправильного древние часто считали парное божество — близ­нецов (творящая и разрушительная сила) или первопредка. Он рассма­тривался как источник нравственных предписаний (кодекса нравствен­ности). Нерефлексивная архаическая мораль решает вопрос добра и зла категорично: добро — это выполнение предписаний, зло — их наруше­ние. Нравственные правила имеют сравнительно простой, лаконичный характер — как не богата разнообразием событий и жизнь в таких ус­ловиях — и однозначно трактуются.

Добро и зло абсолютно противопо­ложны. Поскольку эти предписания предназначались для данного со­общества, именно его боги и богоподобные предки-покровители отли­чали его от других сообществ, имеющих свое имя, своих богов, свои предания и обряды. Хотя различия между ними могут быть и незначи­тельны, они составляют предмет гордости, основу самоуважения, дока­зательство жизнеспособности, могущества. Деление на «своих» и «чу­жих» — один из определяющих принципов истолкования сути мораль­ных ценностей прошлого — вплоть до наших дней. «Свои» — источник добра, защищенности, надежности; «чужие» связаны с угрозой, опас­ностью, коварством, т. е. злом.

Особое внимание в этой сложной системе следует уделить запретам (табу). В отличие от современного представления о зле, недозволенном поведении, табу имеет более жесткий характер и часто связан с таинст­венным, запретным знанием. Табу многочисленны, разнообразны и обычно абсурдны с точки зрения современного человека, поскольку построены на ином представлении о связях между элементами мира. В истории исследований табу было много попыток объяснить их в системе понятий современной культуры, по аналогии с мышлением нашего со­временника, однако связь этих правил с реальной жизнью утрачена даже теми людьми, которые их выполняют. Таинственность, непонят­ность придает им магическую силу.

Наиболее важная группа табу касается семейно-брачных отноше­ний— запрет на инцест (лат. кровосмешение, брак между родственни­ками). Первым шагом в упорядочении половых отношений и укрепле­нии связи между родами племени было то, что супруг и супруга принад­лежали к разным родам. Но это правило содержит в себе и другую сторону — требование соблюдения особого ритуала, обеспечивающего бесконфликтное вхождение нового человека (чужака) в сообщество.

Вторая важная группа запретов регулировала отношения с «чужими». Собственно, подозрительность в отношении чужого основывалась, на­пример, на ожидании непременной вражды между местными и пришлы­ми духами (пришедшими со странником). Частично эта враждебность преодолевалась поборами с проезжающих в пользу местных богов.

Третьей группой правил табуирования регулировалось отношение к умершим, которые приобретали статус «чужих»; правило не говорить дурно или не говорить вообще об умершем, возможно, первоначально означало простую предосторожность — нежелание призвать его к жи­вым. Забота об умершем не ограничивалась погребальными ритуалами: современная культура сохранила традиции поминовения — особые дни, предназначенные для общения с умершими. Украинцы, как и другие народы, сохранили обычай «ходить в гости»: оставлять уго­щение на могилах родных, приглашать к столу в праздничные дни умер­ших родственников. Возможно, отношение к умершим — первое про­явление гуманизма; по крайней мере, с ним связывают первые в исто­рии признаки культуры.

Четвертая основная группа табу связана с пищей и питьем, и в ней мы можем обнаружить корни некоторых современных правил приличия, этикета, которые также очень трудно объяснить с точки зрения здравого смысла, но они являются необходимой составляющей культуры.

Поначалу правила защищали очень узкий круг «своих» в противо­положность «чужим». По мере развития культуры круг «своих» расши­рялся. Первобытный человек решал для себя проблему «чужих» посред­ством табу, браков, усыновлений, названного родства.

Универсальным средством обеспечения равновесия в мире по мере развития социальной структуры и появления впоследствии государст­ва рассматривается кровная месть (обычай убивать кого-либо из рода обидчика в ответ на оскорбление, убийство сородича), ее вытеснил та­лион (лат. возмездие, соразмерное ущербу; талион предъявлял жестокие требования к точности исполнения мести, что, в конечном итоге, по­дорвало основы его существования). Кровная месть основана на прин­ципе коллективной вины и коллективной ответственности, талион — следствие индивидуализации ответственности; талион вытеснился композициями (лат. примирение; в этом случае государство выступает третьей стороной, определяя размеры материального вознаграждения за нанесенный ущерб). Такая эволюция отражает изменения в образе жизни человека, участившиеся контакты, столкновения и, в связи с этим, необходимость снятия напряжения, которое возникало в сознании древ­него человека. Итак, родоплеменная мораль:

— синкретична;

— нерефлексивна;

— опирается на персонифицированный нравственный закон (выра­жение коллективного интереса);

— мистифицирует субъект нравственного сознания и действия, вы­нося его за пределы человеческой общности и придавая ему космичес­кий характер;

— утверждает необходимость узкоспециального характера запретов и предписаний.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.173 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав